Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII Číslo 162 - Září 2000

Logo Frymburka
Rok 1848
Zprávy z radnice
Konec války před 55 lety
Zpráva oddílu tenisu
Nohejbalový turnaj trojic
Životní jubilea

 
 Rok 1848 Nahoru

     Když začaly 13. března 1848 navečer hořet na vídeňských předměstích továrny a petiční aktivita přerůstala v revoluci, byl obětován Metternich a konstituce dostala kouzelnou moc. Od 17. března 1848 byly zřizovány „národní gardy“. Také ve Frymburku byla vytvořena národní garda, která měla 42 členů. Hejtmanem byl zvolen Matyáš Greipl a poručíky Karel Seihter a Antonín Sup. Úkolem frymburské národní gardy bylo „starat se o klid a pořádek“. Největší akcí dle frymburského kronikáře bylo „když o pouti zpupný selský lid a proletariát pod kramářskými boudami, navzdory zákazu začal kouřit, začal nadávat měšťanům a způsobil jiné skandály, byla to frymburská garda, která tu nastolila klid, povstalce zavřela a mladíkům pohrozila odvedením k vojsku“.

     V srpnu 1848 byla v Hořicích sloužena polní mše pro národní gardy z Chvalšin, Hořic a Fymburka, kde byla frymburská garda „pochválena za dobrou execírku a vynikající hudbu“. Pokud někdo neví co je to execírka, tak to je slavnostní pochod. Dle kronikáře Frymburka měla místní národní garda letní uniformu: „Blůza byla pruhovaná křížovým vzorem rybí kosti, kalhoty byly z plachtoviny s rudými pampulemi, modrá čepice s červeno-bílými šňůrami a na růži byl český lev. Opásáni byli černým lesklým řemenem, který nesl tašku s municí a boční palnou zbraň“. Farní pamětnice si v roce 1848 všímá zcela jiné události: „Dne 14. května 1848 byla zahájena stavba nové školy. Stavitelem byl Julius Woisetschkläger z Vyššího Brodu. Stavba byla dokončena v srpnu 1848. Slavnostní otevření školy provedl 20. září českobudějovický biskup Ondřej Lindauer. Na rozdíl od celoevropského kvasu frymburští budovali novou školu“.

     Ke konečné úpravě poddanských poměrů došlo 7. září 1848 patentem císaře Ferdinanda, jímž se zrušilo poddanství a „ochrana vrchnostenská se všemi zákony na tyto poměry se vztahujícími. Venkovský lid si oddechl a stal se samostatným majitelem půdy, na níž hospodařil“. O tomto patentu se dověděli ve Frymburku v říjnu 1848. „Robota se přestala vykonávat a po vymření pamětníků po ní zůstala památka pouze v podobě různých zápisů v archivech buquoyského panství“. Robotní rejstříky se na Rožmberku uzavíraly každým rokem k 19. listopadu a nevykonanou robotu bylo možno nahradit penězi. Konec roboty přinesl problém, jak nahradit ztracené robotní síly. Všechny práce, vykonávané dosud robotníky, byly rozděleny do kategorií a pro každou z nich bylo vypracováno řešení.

     Do první kategorie byly zařazeny práce, které musely být vykonány v určité roční době v krátké lhůtě a velkým počtem pracovníků i potahů. Byly to žně, sklizeň sena a otavy. V druhé kategorii byly práce kde je třeba sice velkého počtu pracovníků, ale které spadají do období, kde se nevyskytují žádné jiné práce většího rozsahu. Bylo to zejména vhazování a vytahování plaveného dříví. Do třetí kategorie patřily odvoz sena ze seníků na zásobních loukách, odvoz kulatiny na pily a do čtvrté kategorie byly zařazeny náročné práce ve dvorech a lesích. Vyvážení hnoje, čištění luk, ukládání ledu, přehazování obilí, stavby a opravy silnic. Řešení bylo v podstatě jediné: dosavadní robotní síly nahradit v plném rozsahu námeznou prací. Po zrušení roboty bylo však všude nadbytek pracovních sil a tak přechod od roboty k námezní práci proběhl na rožmberském panství Buquoyů plynule a bez závad.

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  
Oprava fasády čp. 86
Začátkem měsíce srpna provedla stavební firma p. Karla Poláčka Po-stav-PO opravu poškozené fasády na domě čp. 86. Nejednalo se o rozsáhlou opravu, ale za zmínku stojí fakt, že oprava byla provedena zcela zdarma. Možná někdo namítne, že tento objekt zmíněná firma stavěla – to jistě ano, ale je nutné podotknout, že již před deseti lety. Není zcela obvyklé, aby se stavební firma dokázala přinutit k takovému kroku jaký učinilo Po-stav-PO. Za tuto opravu jménem obce děkuji.

Kolaudace objektu čp. 74
Dne 11.8.2000 se uskutečnilo kolaudační řízení v objektu čp. 74 – 6 bytových jednotek. Kolaudace byla úspěšná a tak nic nebrání přidělení bytů novým nájemníkům. Rekonstrukce přišla obec na částku 3 587 779,- Kč, přičemž 1,2 mil. jsme získali státní dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Z obecní pokladny bylo vydáno 2 387 779,- Kč. K této částce je ještě nutné připočítat vedlejší výdaje, kterými byly výkon stavebního dozoru a výkon autorského dozoru, což dohromady obnášelo 125 880,- Kč- za celou dobu výstavby. Stavba samotná trvala přesně 8,5 měsíce.

Nová ČOV
Dne 29.8.2000 bylo slavnostně předáno dílo do provozu.. Ještě jednou bych si dovolil provést jakousi rekapitulaci tohoto pro Frymburk významného díla. Stará čistírna postavená v roce 1976 byla jak kapacitně, tak i kvalitativně přetěžována a její naprosto nevyhovující stav dovedl obec k rozhodnutí vystavět novou, kvalitní a kapacitně dostatečnou ČOV. První kroky byly již podniknuty starostou Mgr. Frantálem v letech 1994, přičemž v roce 1995 byla podána žádost o získání prostředků pro výstavbu čistírny. Projektové práce byly zahájeny v roce 1996, kde již byl příslib spolufinancování ze zdrojů Phare. Přesto proces získání těchto prostředků trval až do roku 1999, kdy v září byla výstavba ČOV zahájena. V červnu 2000 již bylo převedeno čištění odpadních vod na novou ČOV a zahájena rekonstrukce původní staré části čistírny. V červenci tohoto roku byla celá ČOV dokončena a po odstranění drobných nedodělků je od srpna kompletně v provozu včetně kalolisu. Vedle výstavby samotné čistírny probíhala též stavba kanalizace, jejíž celková délka nakonec dosáhla 2 665 m. Současně byly vybudovány dvě čerpací stanice, odlehčovací komora a dešťová zdrž. Celkové náklady na výstavbu ČOV o kapacitě 5 600 ekvivalentních obyvatel dosáhly 1 076 105,- EUR. Akce byla spolufinancována ze zdrojů Phare pro přeshraniční spolupráce Evropské unie. Příspěvek z Phare činil 799704,- EUR, což představuje 74,3% celkových nákladů. Zbývající náklady ve výši 276 401,- EUR uhradila Obec Frymburk. Slavnostního předání díla se zúčastnili i zástupci Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a řada dalších významných hostů. Ve svém projevu jsem zdůraznil dva základní momenty, které z mého pohledu byly rozhodující pro vybudování čistírny. Za prvé se jedná o skutečnost, že státy EU vyčlenily finanční prostředky na pomoc zkvalitnění infrastruktury v postkomunistických zemích. Druhý moment neméně významný je, že v roce 1995 zastával funkci starosty pan Mgr. Frantál, který v sobě našel potřebnou odvahu a sílu o tyto prostředky z EU požádat a následně bojovat. Všichni jsme si naprosto zřetelně vědomi, že nebýt tohoto nenávratného příspěvku ve výši téměř 30 mil. Kč měli bychom dnes úplně jiné starosti. Rekonstrukce ČOV by se musela provést, ale jenom s tím rozdílem, že by se obec musela na dlouhá léta zadlužit. Ukončením výstavby ČOV byl položen základní kámen k dalšímu rozvoji naší obce.

Den otevřených dveří
Dne 13.9.2000 od 17.00 do 19.00 hodin se bude konat den otevřených dveří na nové ČOV ve Frymburku za účasti odborníků z provozovatelské organizace 1.JVS a.s. Věřím, že toto pozvání rádi přijmou všichni občané Frymburka a že se rádi přijdou podívat na provoz své nové ČOV.

Nová komunikace Na bažinách
Nákladem cca 250 tis. Kč byla provedena rekonstrukce povrchu vozovky v místní části Obce Frymburk „Na bažinách“. Věřím, že nová komunikace zpříjemní a zlepší bydlení v této části Frymburka. Tento úsek zároveň slouží jako cyklotrasa, proto žádám všechny účastníky provozu o zvýšenou opatrnost.

Události v srpnu
V měsíci srpnu se stal v naší obci násilný trestný čin s následkem smrti člověka. Zda bude toto kvalifikováno jako vražda, či zabití bude rozhodnuto až v soudním řízení. Podobný hrůzný čin se ve Frymburku stal před více jak 20ti lety. Bohužel ani tyto záležitosti se naší obci nedokázaly vyhnout.

Oto Řezáč - starosta

Sociální dávk
Sociální pracovnice z Horní Plané p. Šulcová oznamuje, že bude přítomna ve Frymburku v pondělí dne 11.9.2000.


Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 6.9.2000 od 17.00 hodin.

 Konec války před 55 lety Nahoru

... pokračování z minulého čísla

     Když se stmívalo, museli jsme zastavit na noc. Samozřejmě, že i v posledním městě byla kapela. I tady nás lidé žádali, abychom u nich zůstali, jen s tím rozdílem, že tentokrát jsme nabídku přijali. Rozdělili jsme se po dvou vojácích do každé rodiny, a ti kteří nás získali, se považovali za nejšťastnější v celém Československu. Měl jsem čerstvá vejce a chladné čerstvé mléko a pár dalších věcí, které neumím pojmenovat. Ať to bylo cokoliv, bylo to dobré. Po večeři jsme se zase sešli, a dozvěděli jsme se, že ve vedlejší vesnici pořádají na počest vítězství tancovačku pro vojáky, pokud nějací přijdou. Shodli jsme se v tom, že nesmíme ty, kteří na nás celý den čekali, zklamat, a tak jsme tam vyrazili a s sebou jsme náklaďákem přivezli polovinu obyvatel naší vesnice. Byli z té jízdy celí nadšení a celou cestu výskali a hulákali.

     Tady nás přivítala kapela, a sotva jsme seskočili z náklaďáku, nacpali nás do jedné malé hospody a zase nás krmili. Vzali jsme si už jen ze zdvořilosti, tou dobou už jsme byli nacpaní. Ale naštěstí mi nedalo moc práce odsunout další chladné mléko a koláče stranou. A zatímco jsme uvnitř jedli, kapela se rozestavila venku. Muži se trochu umyli, protože touhle dobou už měli tváře samý prach.

     Když kapela znovu spustila, vyšli jsme ven. Lidé utvořili velký kruh a začalo se tančit přímo na ulici. Jedna dívka mě požádala o tanec. Samozřejmě jsem jí nerozuměl ani slovo, ale o co jde, jsem pochopil okamžitě. Ještě jsme netančili ani minutu, když přišla další a vystřídala ji. A potom další. Tak to bylo nejen se mnou, ale s každým z nás. Jeden z našich chlapců se trochu styděl, když ho děvče požádalo o tanec, a tak se vymluvil, že ho bolí noha. Já sám jsem neměl tušení, jak to zvládnu, protože jsem polku nikdy předtím netančil. Ale všichni jsme ji brzy zvládli docela slušně, jenže potom jsme se zasekli na valčíku.

     Když se setmělo, odešli jsme k radnici, kde začal tanec na počest vítězství. Všude byla výzdoba z českých, amerických a ruských vlajek.

     Později večer dorazili nějací Rusové, zasalutovali nám a potřásli si s námi rukou. Ruští důstojníci pro sebe měli zvláštní stůl a pozvali k němu všechny americké vojáky. Přijali jsme, a pivo bylo vystřídáno sarsparillou (osvěžující nápoj z kořínků tropické rostliny rostoucí v Americe). Kouřili jsme jejich cigarety, a oni zase naše. Jeden z našich chlapců hrál nějakou americkou písničku na akordeon a Rusové zpívali. Utvořili jsme řadu na tanec conga (jihoamerický tanec afrického původu), vtáhli jsme děvčata mezi sebe a ukázali jim, jak na to. Rusové na oplátku předvedli několik ruských tanců včetně slavného kozáčka, což se málokdy vidí a je to opravdové potěšení pro oči.

     Jeden z kamarádů hned zkraje večera poznamenal, že jestli je tohle ta válečná sláva, měli bychom začít další válku. Já na to, že jsem všemi deseti pro. To bylo kolem desáté. Když jsme ve dvě ráno odcházeli, povídám mu, že jsem si to rozmyslel. Pomůžu mu další válku vybojovat, ale tohle už znova nezvládnu. Byl jsem k smrti utahaný, ale později jsem se dozvěděl, že to trvalo až do šesti ráno.

     A tak jsme odjeli zpátky do našeho městečka, a tam už byli lidé vzhůru a čekali na nás. Ptali se, jestli chceme před spaním něco k jídlu. Byli jsme moc unavení, než abychom jedli, takže se šlo rovnou do postele.

     Tihle lidé přetrpěli šest dlouhých let okupace armádou dobyvatele. Sami nemají nic a možná ještě míň, ale to málo nám ještě nabízejí. Když u nich jíme, berou si jídlo doslova od úst, ale dělají to rádi, protože tímhle způsobem projevují ocenění nám, kdo jsme je osvobodili.

Zatím sbohem, líbá vás Dick

 Zpráva oddílu tenisu Nahoru

 
Tenisová sezóna byla zahájena v měsíci květnu tenisovým turnajem čtyřher:

1. Krejza Luboš a Nekola Martin
2. Řezáč Tomáš a Soustružníková Jaroslava
3. Mertl Vlastimil a Řezáč Josef
4. Řezáč Martin a Šítová Růžena
5. Mertl Václav a Boháč Miloš

     Naše družstvo se poprvé v historii Frymburka zúčastnilo krajského přeboru tzv. KP II., sdružení okresů Českokrumlovska a Českobudějovicka. Ve skupině B jsme se umístili na 5 místě.

Pořadí:

1. Slavia ČB
2. Týn nad Vltavou
3. Hluboká B
4. Motor ČB B
5. Frymburk
6. Budvar ČB

     O umístění jsme podlehli pátému ze skupiny A celku Horní Plané a umístili se celkově na 10 místě. Naše družstvo reprezentovali: Řezáč Martin, Řezáč Tomáš, Beran Václav, Vlk Ludvík, Kuchař Jiří, zeman Jiří, Šítová Růžena, Soustružníková Jaroslava, Řezáčová Jiřina. Ukázalo se, že naši soupeři byli o něco vyhranější a zkušenější a pro nás byla tato soutěž velká škola do budoucna. Součástí Frymburských slavností byl i první ročník tenisového turnaje jednotlivců. Zde je pořadí:

1. Beran Václav
2. Řezáč Martin
3. Řezáč Tomáš
4. Vlk Ludvík
5. Bárta Josef

     V současné době probíhá soutěž OP dvoučlenných družstev bez nároku na postup do vyšší soutěže. Naše družstvo sehrálo doposud tato utkání:

Větřní B    2:1
Kaplice B    3:0
Větřní A    1:2
Kaplice C    1:2

     V této soutěži jde hlavně o to si co nejvíce zahrát a prodloužit si tenisovou sezónu, která jinak je pro nás již koncem června u konce.

Za SK Tenis Frymburk, předseda klubu Tomáš Řezáč

 Nohejbalový turnaj trojic Nahoru

Nohejbalový turnaj trojic  
     Dne 12.8.2000 se konal ve Frymburku nohejbalový turnaj trojic „O putovní pohár firmy JPS Frymburk“. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 trojic. Kromě místních nohejbalistů přijela i družstva z Velešína, Větřní, Kaplice i Českých Budějovic. Soutěž se hrála ve dvou skupinách, z nichž první dvě mužstva se utkala ve finálové skupině. Celkovým vítězem se stalo a putovní pohár získalo družstvo NC Velešín. Na druhém místě se pak umístilo družstvo LOMEST Č. Budějovice a na třetím místě NC Truhlářství Koch Větřní. Celý turnaj provázelo nádherné počasí. Ve večerních hodinách se potom uskutečnilo posezení na školním hřišti s harmonikami.

     Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům za nádherný sportovní i společenský zážitek, který připravili jak pro soutěžící, tak i pro diváky. Poděkování patří především firmě JPS a hlavně pak panu Dorovínovi a celé jeho rodině za obrovské úsilí, které věnoval přípravě celé akce. Poděkování patří i všem soutěžícím a divákům, kteří vytvořili velmi příjemnou atmosféru a především sponzorům, kteří se postarali o to, že nakonec ceny obdržela všechna zúčastněná družstva. Jednalo se o firmu PAVA Loučovice, p. Týmal, Stavební firma Dychtl, Kosová Lenka, Mai elektro, Saroun Pavel, Zempra, TOKO systém s.r.o., Stavební firma p. Mertla, Autodoprava Trinkbauer, Restaurace Rybářská bašta, Lesy a.s. Vyšší Brod a p. Wilzing. Opět se potvrdilo, že nohejbalisté a jejich příznivci jsou velmi dobrá parta a že dokážou nejen hrát nohejbal, ale i dobře se bavit.

     Toto byl již třetí ročník soutěže a potvrdilo se, že si tato akce získává v našem okrese své jméno, protože všichni vyjádřili přesvědčení, že se již velmi těší na další rok.

     Ještě jednou díky všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se zasloužili o to, že jsme mohli všichni společně prožít tak pěkný letní srpnový den.

S pozdravem sportu zdar a nohejbalu zvlášť! M.F

 Životní jubilea Nahoru

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Kovačíková Marie5.9.1912  
Morvčíková Marie6.9.1931  
Moravcová Berta6.9.1936  
Gajdoš František6.9.1918  
Kafková Gerta7.9.1931  
Alešová Věnceslava8.9.1931  
Frnka Karel8.9.1931  
Dlouhá Marie11.9.1934  
Dlouhý Emil11.9.1931  
Kubů Slavomír11.9.1937  
Drábková Marie13.9.1928  
Kápička Václav14.9.1938  
Šustr Josef22.9.1940  
Moravčík Jan25.9.1927  
Badáň Jurai29.9.1932  

Životní jubilea

B L A H O P Ř E J E M E !

 


Mateřská škola
1.9.2000 zahajuje mateřská škola nový školní rok. V provozu jsou dvě třídy: třída „BERUŠEK“ s předškolními dětmi a třída „KOŤÁTEK“ s mladšími dětmi a integrovaným dítětem Josefínkou Kolářovou z Lipna.
Žádáme rodiče, kteří chtějí umístit své děti do mateřské školy v tomto školním roce od září 2000 do července 2001 a dosud je nepřihlásili, aby tak učinili nejpozději do konce září v mateřské škole.
MŠ děkuje: p. Petře Brůžkové prodejna Keramika za věnování dřevěných hraček pro děti.

 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0