Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 171 - Červen 2001

Logo Frymburka
Školství na Frymbursku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Frymburské slavnosti
Internetové okénko
Whirpool - výřivá vana
Nabídka zaměstnání
Otáčivé hlediště
 

 

 Školství na Frymbursku Nahoru

4. Těžké začátky poválečné školy (1945-1947)

Poválečné uspořádání Evropy spojené v naší obci s odsunem většinového německého obyvatelstva, postupným přistěhováním nových lidí a stres z válečného běsnění se nemohly nepodepsat na chodu naší školy.

Vyučování ve školním roce 1944/45 neprobíhalo ani v jedné ze školních budov, česká škola byla zavřena od mnichovských událostí v roce 1938, v německé byli od roku 1942 ubytováni němečtí uprchlíci z postupně osvobozených evropských území. Ani nový školní rok 1945/46 nemohl být zahájen ve velké škole u kostela, neboť tu obsadila česká armáda, americká byla ubytována do listopadu 1945 v Táboře míru, bývalém táboře Říšské pracovní služby.

Ve staré mateřské škole u kostele v čp. 29 zahájil výuku na obecné škole ve školním roce 1945/46 první poválečný řídící učitel Jan Kubát. V nejistých poměrech a zmatku se začalo učit jen 6 zapsaných žáků, z nichž pouze 2 české děti. Jan Kubát zde vzdržel do poloviny září a byl vystřídán učitelkou Annou Jankovou, která se záhy v lednu 1946 provdala za místního pošmistra Telátka. Na konci prvního těžkého školního roku navštěvovalo školu 16 dětí, vyučovacím jazykem byla čeština.

Nový školní rok 1946/47 byl již zahájen v jiné budově - ve staré české škole čp. 62. Od září měla být totiž otevřena mateřská škola, ve skutečnocti však pro nenastoupení učitelky Šindelářové provoz v mateřské škole započal až 14.1.1947. Přestože školní rok 1946/47 zahajovalo již 6 žáků a bylo známo, že paní Telátková bude v říjnu již na mateřské dovolené, nepodařilo se zajistit nové učitele. Paní Telátková učila zvýšený počet žáků ve střídavém půldenním vyučování zřejmě až do svého porodu a od 4. října proto muselo být vyučování zastaveno. Škola byla pro nedostatek učitelstva pouze jednotřídní.

16. října 1946 nastoupila na školu nová řídící učitelka Hedvika Kotrbová, 18. pak Petr Kolář a 21. října Zdeňka Mikešová. Byli ihned otevřeny 3. třídy, jedna z nich zřejmě ve staré spořitelně. V té době byla také konečně otevřena školní kuchyně, když kuchyňské zařízení bylo získáno z bytu odsunutého Němce Schustera. Hned 4.11.1946 vykonal zemskou inspekci president ministerstva školství inspektor Kozlík. Inspekce se týkala školní budovy, tříd a zařízení. Pánové byli nespokojení, učebny byli shledány, špatně osvětlenými. Ihned se odebrali na MNV a bylo dohodnuto, že vojsko se přestěhuje do české školy a vyučování do velké školy u kostela.

Výuka v lednu 1947 byla zahájena již pod vedením řídícího učitele Ladislava Jandy, který přišel do Frymburka z místa ředitele školy v Bělé u Kaplice 1.1.1947, ředitelka Kotrbová odešla zpět na své předchozí působiště. Původní školní budova byla tak poničena, že se přestěhování dosud neuskutečnilo. Proto musela být v únoru alespoň vymalována, pomoc při úklidu nabídli maminky. Vyučování zde proto začalo až 15.3.1947 pro osmdesát žáků, 15 nových německé národnosti.

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Odpady
Dne 23.5.2001 byla uzavřena Smlouva o nakládání s komunálním odpadem s firmou A.S.A. Č. Budějovice s.r.o. Občané a domácnosti by tuto změnu prakticky neměli ani zaznamenat. Od 1.6.2001 bude partnerem pro Obec Frymburk ve věci svážení komunálního odpadu výše uvedená firma. Součástí podmínek stanovených Sdružením lipenských obcí bylo i převzetí (odkup) firmy Marek včetně potřebné techniky a i zaměstnanců. Cena za svoz jedné popelnice je smluvně stanovena na částku 38,- Kč včetně DPH pro celý katastr Obce Frymburk bez rozdílu. Stejně tak se nám podařilo sjednat příznivou cenu i pro vyvážení nádob na separovaný dopad a to ve výši 157,50 Kč včetně DPH za jednu 1 100 litrovou nádobu. Věřím, že tato spolupráce bude mít dlouhodobý charakter a přispěje k celkovému funkčnímu řešení odpadového hospodářství v naší obci. V návaznosti na tuto dohodu bude v dohledné době též řešen nebezpečný odpad. Pro lepší pochopení se jedná o to, aby občané měli možnost bez větších problémů na konkrétním místě (sběrném dvoře) odložit starou nefunkční lednici, televizi, autobaterie atd.

Kauza Dolanský k ústavnímu soudu
Před nedávnem jsem Vás informoval o rozhodnutí krajského soudu, který jako odvolací soud zamítl žalobu K. Dolanského proti Obci Frymburk o náhradu škody ve výši 3 850 000,- Kč, kterou mu měla způsobit. K. Dolanský zastoupený jistým pražským advokátem ale podal proti rozhodnutí obou soudů, jak okresního tak krajského, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky v Brně. V současné době nejsem schopen odhadnout jak se celá záležitost bude dále vyvíjet, ale rozhodně se bude jednat o prodloužení nekonečných starostí. Tento soudní spor trvající od léta roku 1999 stále nebere nějakého rozumného konce. V roce 1993 K. Dolanský přestal plnit splácení dluhu Obci Frymburk. Dluh vůči Obci Frymburk mu vznikl na základě úvěrové smlouvy, kterou uzavřel s Kreditní bankou Plzeň a Obec Frymburk mu poskytla na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ručení. Tím, že K. Dolanský úvěr bance nesplácel, musela Obec Frymburk z titulu ručení veškeré jeho závazky uhradit. Přestože toto vše je zdokumentováno smlouvami, zvolil K. Dolanský naprosto opačný postup než je splácení svých závazků vůči Obci Frymburk. Vykonstruoval žalobu proti Obci Frymburk, že vlastně ona zavinila úpadek jeho firmy a připravila ho o případné zisky z jeho podnikání.

Frymburské slavnosti
jsou téměř za dveřmi, a proto srdečně zvu spolu s pořadateli všechny občany v pátek 8.6.2001 v 18.00 na náměstí na zahajovací ceremoniál se zábavnou show, gulášem a pivem (zdarma!). Věřím, že vše proběhne hladce jako v loňském roce a stejně tak nám bude přát počasí. Vstupenky na Divadlo Járy Cimrmana jsou již na OÚ a můžete se je vyzvednout u p. M. Hejlové od pondělka 4.6.2001. Program Frymburských slavností je přílohou tohoto čísla.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

29. zasedání OZ dne 23.5.2001

  • odsouhlasení úplatného převodu KN od PF ČR
  • pověření finanční komise k vypracování návrhu opatření ke Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2000
  • odsouhlasení Zprávy o hospodaření obce za rok 2000

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 27.6.2001 od 17.00 hodin.

 F rymburské slavnosti Nahoru

Program frymburských slavností 2001

 Internetové okénkou Nahoru

Dnes doporučujeme :

Připomínky a návrhy můžete adresovat: zakl.škola.frymburk@ck.gin.cz

M.F.

Mateřská škola
Ve středu dne 30.5.2001 byl uspořádán v MŠ pro děti k jejich svátku maškarní karneval. Všechny děti přišly ráno do školky v maskách, kde je p. Krolová vyfotila. Průvodem prošly kolem náměstí, zastavily se v cukrárně hotelu Maxant, kde se občerstvily zmrzlinou. Na zahradě mateřské školy byly pro děti uspořádány zábavné soutěže se sladkou odměnou.

Mateřská škola děkuje sl. Martině Semšové za pohoštění dětí v cukrárně, OÚ Frymburk za sladkosti pro děti.

 Whirpool - výřivá vana Nahoru

Horké koupele a společné koupání mají bohatou historii. Vyhledávali je především Egypťané, Řekové, Římané a Japonci. V novodobých dějinách to byli hlavně Američané z Kalifornie, kteří převzali ověřené zkušenosti a prvky z římských a japonských koupelí a začali opět využívat jejich terapeutické účinky. V současné době jsou moderní vířivé horké koupele známé po celém světě pod názvem whirpool, hot – tub a spa.

Účinky vířivých koupelí
Využívání vířivých koupelí je mnohostranné. V první řadě pomáhá rychle zregenerovat duševní síly po vyčerpávajícím dni. Kombinace horké vody, nadnášení a masáž zlepšují krevní oběh, utlumují bolesti a během několika minut uvolňují svaly a celé tělo unavené po fyzické nebo psychické zátěži.

Některé zásady a rady
Abychom měli z pobytu v „masážním bazénku“ maximální požitek a bezpečně jej používali, je třeba dodržet některé rady a doporučení:

Zveme vás k návštěvě našeho whirpoolu, který je určen pro 1 až 4 osoby a jeho teplota je cca 36° C.

Pronájem celé vany je 160,- Kč/20 minut. Těšíme se na vaši návštěvu!

Hotel Maxant Frymburk, telefon +420 380 735 229

 

ČRS MS Frymburk pořádá spolu se sponzory ke Dni dětí rybářské závody, které se uskuteční v sobotu 2.6.2001 od 7.00 hodin na koupališti. Závody jsou pro všechny děti do 15ti let i bez povolenky, ceny jsou připraveny.

Zveme všechny děti v sobotu 2.6.2001 na rybářské závody pořádané ke Dni dětí na Milné. Sraz soutěžících v 9.00 hodin u rybníku na Milné, ukončení ve 12.00 hodin. (Chytá se na jeden prut) Pro všechny děti je připravena sladká odměna.

 Nabídka zaměstnání Nahoru

HOTEL VLTAVA ve Frymburku Vás srdečně zve na vernisáž mladé slovenské malířky Viery Čapkové, která se uskuteční v sobotu 9.6.2001 v 19.00 hodin v salonku hotelu Vltava. Prodejní výstava ze současné tvorby potrvá celý měsíc. Vstup volný.

Těšíme se na Vaši účast.

Aqualung Club Frymburk nabízí k okamžitému dlouhodobému pronájmu restauraci s příslušenstvím ve staré škole čp. 36 (po p. M. Žižkové) Hospůdka u přívozu.

Dále je možno pronajmout i zařízené ubytovací prostory v I. patře budovy. Podrobné informace u vedení klubu – ing. Štěpán tel. 735022, J. Boháč tel. 735272, M. Boháč tel. 735278.

Škola v přírodě Frymburk přijme do hlavního pracovního poměru vedoucí školní jídelny, nástup možný od 1.7.2001. Bližší informace na telefonu č. 735208 nebo 735216 linka 206.

CAMP HOTEL HRUŠTICE přijme do trvalého pracovního poměru kuchaře-kuchařku. Podrobnější informace u p. Moniky Baníkové na tel. 735050.

Hotel Lipno v Lipně nad Vltavou přijme kuchařku – kuchaře a servírku, nástup možný ihned. Informace na tel. +420 602 395 948.

Rybářské potřeby Frymburk čp. 12 hledají brigádnici na měsíc srpen, částečná znalost NJ nutná. Zájemci se mohou hlásit přímo na prodejně.

 Otáčivé hlediště Nahoru

program otáčivého hlediště v Českém Krumlově

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0