Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 159 - Červen 2000

Logo Frymburka
Frymburské krčmy
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Základní a mateřská škola
Zprávy
Životní jubilea

 Frymburské krčmy Nahoru

     Aleš Stejskal po studiu v třeboňském archivu uvádí, že v rožmberském dominiu za posledních Rožmberků bylo v jižních Čechách přes 560 krčem. V průměru jedna krčma na 10 až 15 osedlých, tedy domů. „Nejvíce krčem bylo v Třeboni a ve Frymburku, kde téměř v každém třetím domě byla krčma. Frymburk v té době měl 31 osedlých a to by znamenalo, že zde bylo deset krčem. Bylo to především tím, že Frymburkem procházela důležitá zemská stezka, kde bylo povinností i nocovat. Dále zde bývaly i týdenní trhy, farní kostel a městský pivovar. Krčmy byly zejména soustředěny v horní části náměstí, aby svým hlukem nerušily „chrám Boží“. Dům, v němž se čepovalo pivo, měl nad vraty nebo ve štítě zavěšen slaměný věchet.
     Vybavení krčmy bývalo velmi prosté. Jizba s hliněnou podlahou, dva tři stoly s trnoží, ke kterým byly přistavěny dřevěné lavice. Na stěnách viselo velké množství konvic, korbelů, pint, holb a zejména žejdlíků. Pivo se přinášelo ze sklepa v plechových konvích a v krčmě se chladilo v dřevěných bečkách, které byly naplněny studenou vodou a často i ledem. Pivo se odměřovalo plechovými žejdlíky. Pro návštěvníky krčmy se často užívalo výrazu „být v truňku“. Zavírací doba byla většinou „do začátku obchůzky ponocného“, tedy do 23 hodin, ale samostatně šenkující vdovy zavíraly „při západu slunce“. I když byl vlastník domu, vždy jen měšťan, veden v registrech posudného jako krčmář, šenkýřkou bývala jeho manželka. Povinností krčmáře bylo vyprovodit každého frymburského souseda z krčmy. Vzal svítilnu a „vysvítil hosta“ až před jeho dům.
     Hosté v krčmě bývali nazýváni „pitelé“. To kvůli hlavnímu smyslu návštěvy a sezení. Krčmář dělil pitele na „sousedy“, tedy místní a „přespolní“. Ženám nikdo účast v krčmě nezakazoval v případě, že byla v doprovodu muže. Občas se v krčmě objevily zvlášť populární hosté, „neřestné ženy - merhyně“. Samotné pití bylo prokládáno rituálem „připíjení“. Posezení v truňku nebývaly krátké záležitosti a nezřídka se pilo až do rána. Časté bylo i pití „na sekeru“. Že se v krčmách hrálo v karty, kostky nebo vrcáby nikoho nepřekvapí, i když to bylo přísně zakázáno. Méně známý fakt je asi horečné sázení na hazardéry. Oblíbená byla také hra „táhnout v prsty“, tedy jakási obdoba dnešní páky. Nechyběla ani různá hudební produkce a vlastní zpěv bujarých hostů, nešetřících smíchem a žerty.
     Host jedl společně s rodinou krčmáře z jedné mísy a po jídle hosté zaplatili útratu do misky. Když někdo zůstal přes noc, spal v krčmě na stole nebo na lavici. Když přišel host zmoklý, zul se, „svlékl oděv, některý i košili a rozvěsil mokrý oděv kolem kamen“. Jedním z nejstarších šizení byla „nedolívka“, tedy nedodržení stanovené míry. Konšelé bránili hosty tím, že v každém šenku musel být úředně potvrzený žejdlík, v němž si mohl každý host nalitou míru přeměřit. Nádoba měla při kraji pevně připojený hřebík, který označoval správnou míru. Konšelé a rychtář chodili „ohledávat hřebík“ a pokud zjistili, že žejdlík neodpovídá nařízení o stanovené míře, „na místě jej provrtali“, což v podstatě znamenalo ztrátu živnosti. Dalším šizením bylo „přilévaní vody, patoků, piva řídkého a lehkého“. Tresty bývaly peněžité a při opakování hrozila doživotní ztráta živnosti.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice

Frymburské slavnosti
     Všichni již patrně víte. že ve dnech 9.6. – 11.6.2000 se uskuteční první ročník Frymburských slavností. Ještě před samotným zahájením oslav vám chci podat několik informací o průběhu. Pivní stan bude umístěn na koupališti, kde je dostatek prostoru. Levá strana náměstí bude po celou dobu slavností uzavřena a bude sloužit pouličnímu prodeji a divadelním scénám. V parku budou probíhat soutěže a hry pro děti a vystoupení historických šermířů. Nedělní program bude doplněn o ukázku profesionálních hasičů, která se odehraje ve 13.30 hodin na autobusovém nádraží. Hasiči předvedou vyprošťování zraněných z hořícího autovraku. Samotné zahajovací show proběhne do v horní části náměstí. Na parkovišti u prodejny Ferda bude též spousta pouťových atrakcí.

Svěcení Křížové cesty
     V sobotu dne 24.6.2000 ve 13.00 hodin bude slavnostěí otevřena a vysvěcena Křížové cesta na kopec Marta. Slavnost se odehraje, respektive její oficiální čás,t na parkovišti u Rybářské bašty p. Kupce. Slavnostního svěcení se zúčastní i vysocí církevní hodnostáři, stejně tak jako bývalí farníci Frymburka, kteří dnes žijí v zahraničí. Na slavnosti budou předány pamětní listy všem našim občanům, kteří se na akci podíleli buď finančně nebo vlastní prací.

ZTV Rybízárna
     Dne 24.5.2000 bylo předána stavba - základní technické vybavení pro výstavbu rodinných domků na Rybízárně. V blízké době proběhne kolaudace stavby a tím již nic nebude bránit vlastníkům stavebních parcel zahájit práce na výstavbě rodinných domků. Součástí celého procesu bude předání jednotlivých přípojek samotným vlastníkům parcel. Stavba byla dokončena v souladu s uzavřenou smlouvou a za v soutěži vytendrovanou cenu. Nedošlo k žádnému navýšení ani se neobjevily vícepráce. Obcí byl od počátku uplatňován zásadní princip, že cena stavby, s kterou firma Po-stav-Po vyhrála soutěž, musí být konečná a neměnná. Všichni se můžeme těšit na další rozvoj Frymburka ve výše uvedené lokalitě.

Hlídané parkoviště
     Jako každý rok i v letošním létě bude provoz parkoviště na náměstí provozován za úplatu. Pparkoviště mají v pronájmu manželé Semšovi z hotelu Maxant a výtěžek z velké části odvádějí do obecní pokladny - celkem 40 000,- Kč. Tyto prostředky opět obec využije na rozvoj a budování potřebné infrastruktury. Je nutné tuto skutečnost vzít na vědomí a každý motorista, který zaparkuje své auto v prostoru parkoviště je povinen zaplatit a to bez rozdílu, zda se jedná o místního občana či návštěvníka obce. Není možné v této věci rozlišovat motoristy podle trvalého bydliště. Stejně tak jako i v ostatních městech platí parkovné všichni bez rozdílu – parkovací automaty či výběrčí.

Kauza Dolanský
     S potěšením oznamuji všem svým spoluobčanům, že skončil soudní spor, kdy byla v druhé polovině roku 1999 Obec Frymburk žalována k vydání věcí a zaplacení částky 3 850 000,- Kč ve prospěch žalobce Karla Dolanského. V měsíci květnu tohoto roku po řadě soudních stání došlo k vynesení rozsudku a žaloba k K. Dolanského byla zamítnuta v plném rozsahu. Nedá se zcela s určitostí říci, zda je soudní spor definitivně ukončen, jelikož jak je nám jistě všem dobře známo, existují další odvolací soudy a já dnes nemůžeme s určitostí říci, zda se K. Dolanský neodvolá. Soudní spor samozřejmě odsunul do pozadí skutečnost, že firma Kamil K. Dolanského stále dluží obci cca 2 mil. Kč. Toto chybné rozhodnutí dřívějších zastupitelů a představitelů obce s ručením za úvěr K. Dolanskému se potáhne ještě asi delší dobu a přinese jistě mnoho problémů a možná i dalších finančních ztrát.

Otevření hotelu Vltava
     Dne 26.5.2000 byl slavnostně uveden do zkušebního provozu hotel Vltava. Celková investice na rekonstrukci objektu činila cca 40 mil. Kč. jedná se o velmi hezké zařízení, které svou úrovní opět o kousek výše pozvedne nabídku naší obce vůči svým obyvatelům, ale hlavně návštěvníkům. Hotel bude provozován společností Limburk Oaza s.r.o. se sídlem ve Frymburku čp. 45 (hotel Vltava). I tato skutečnost, že provozovatelská firma má sídlo v obci je pro obec z hlediska daní přínosem. Přeji novému hotelu mnoho spokojených návštěvníků.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  
18. zasedání OZ dne 10.5.2000

19. zasedání OZ dne 24.5.2000

Ještě jednou k privatizaci bytů čp. 24 a 25
     Jak všichni víte z Frymburského zpravodaje byla nabídnuta možnost zájemcům z čp. 24 a 25 odkoupit byt od OÚ Frymburk do osobního vlastnictví. Přestože se tento záměr nakonec neuskutečnil, chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi i celému zastupitelstvu za tuto nabídnutou příležitost a opravdu velký kus trpělivosti s nájemníky, kteří své rozhodnutí o koupi či nekoupi měnili několikrát. Chtěl bych