Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 158 - Květen 2000

Logo Frymburka
Lázně a lazebník
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Sport
Životní jubilea

 Lázně a lazebník Nahoru

     V dubnu 1997, kdy jsem psal o rychtě Frymburk v roce 1379, jsem poznal, že v tomto roce zde byly již veřejné lázně. Byly umístěny v domě, který je také uváděn jako „Bädermeister“, tedy lazebník či provozovatel veřejných obecních lázní. Rod Uttendrogerů provozoval ve Frymburku lázně asi až do roku 1770, kdy toto řemeslo převzal Wenzel Liebl. Také tento rod již v závěru 16. století ve Frymburku žil a v roce 1768 se Wenzel Liebl oženil s Michaelou Uttendorferovou ...

     Hosté v lázni byli usazeni v oválných dřevěných velkých bečkách, které byly naplněny horkou vodou. Po usazení do lázně byli hosté zakryti prkny a ven jim koukala jen hlava. To proto, aby horká lázeň vydržela co nejdéle. Do lázně se přidávalo různé voňavé „kořání“, většinou sušená mateřídouška. Aby lazebník vytvořil páru, kladl do kotle s vodou žhavé kameny. Po koupání podával lazebník jídlo a pití a „tak zejména o sobotách večer bývaly lázně hojně navštěvovány“. Tyto veřejné lázně však byly poskytovány i pro chudinu a školáky. Byly zdarma, ale bylo třeba se pomodlit za zemřelé. Těmto lázním pro chudé a školáky se říkalo Seelbäder, tedy dušičkové lázně.

     Při vlastní lázni byly ještě dvě místnosti. Jedné se říkalo „zuvadlna“, kde se návštěvníci zouvali a svlékali. V druhé provozoval lazebník nebo jeho pomocník barbíř holení a stříhání. Současně se zde na jaře a na podzim i pouštělo žilou. Protože však v lázních se vyskytovaly i lazebnice, které často bývaly spojovány s „dováděním a obnažováním lazebnic“, byl vydán pokyn pro celé rožmberské panství, který přikazoval: „Kdo je správcem lázně, je jako lazebník povinen, aby se o všech obvyklých dnech v lázni koupalo. Lazebník je také povinen zřídit komůrku, ve které se ženy oblékají a svlékají.“ Ne vždy se to však dodržovalo, o čemž mimo jiné svědčí i stížnosti u frymburských farářů Johanesa Widmanna a Nikolause Mayera od frymburských měšťanek v průběhu 17. století. Mezi těmi, které si stěžovaly na faře byla, i manželka frymburského rychtáře. Lázně v domě čp. 3 zanikly zřejmě v závěru 18. století, ale vznikly nové v čp. 32, které provozoval nejméně do konce prvé světové války rod Wulterbergerů. To je však úplně jiná kapitola z frymburské historie, snad na ní také jednou přijde řada.

František Schusser


PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
na sezónu 2000 (červen - září) kuchaře, kuchařky i na HPP, číšníky, servírky, pomocný personál do našich provozoven u Lipenského jezera
Požadujeme: vyučení v oboru, spolehlivost, bezúhonnost a odpovědnost.
Kontakt: telefon +420 602 448 218 (13.30 - 17.00)

HOTEL DESTA (Lojzovy Paseky)
přijme uklizečku od 1.5.2000 do 30.9.2000
tel. +420 602 646 879, +420 380 735 263

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Privatizace čp. 24, 25
Více jak jeden celý kalendářní rok trval proces prodeje bytů v domě čp. 24, 25. Tento zamýšlený prodej bytů do soukromého vlastnictví měl od samého počátku pevně stanovené principy a pevně určená kritéria. Zásadní podmínkou celé transakce bylo to, že byty budou odprodány pouze lidem, kteří mají v domě trvalý pobyt a řádnou nájemní smlouvu s obcí. Dalším z požadavků obce bylo odprodat byty pouze jednomu subjektu, a to družstvu, které bude utvořeno z nájemníků výše uvedeného domu. Cena objektu byla odvozena od zůstatkové ceny domu evidovaného v majetku obce. V samotném průběhu jednání byla nejvíce diskutována podmínka obce prodat dům družstvu. Z této podmínky bylo nakonec ustoupeno, jelikož se předpokládalo, že minimálně 12 nájemníků ze 14ti si byt odkoupí. Stejně tak byla diskutována i cena za jednotlivý byt, v tomto bodě ale OZ nebylo ochotno ustoupit z původně stanovené ceny, tj. ceny zůstatkové. Pro informaci udávám, že cena bytu o rozloze cca 70 m2 vyšla cca na 93 000,- Kč, včetně nutného zázemí - podílu na společných prostorách objektu a pozemku pod stavbou. Mohu zodpovědně říci, že na každý jeden byt jsme měli v průměru dva zájemce. Ale jak jsem již na začátku uvedl, tím by byl narušen základní princip, že obec prodá byty pouze nájemníkům bydlícím v privatizovaném domě. Proběhla mnohá jednání. Poté byl stanoven definitivní termín pro sdělení obci zda si nájemníci byt koupí či ne a to za podmínek, že platba za jednotlivý byt bude uhrazena před podpisem smlouvy. V daném termínu se závazně přihlásilo pouze osm zájemců ze čtrnácti. Na základě této skutečnosti OZ na svém jednání dne 19.4.2000 s definitivní platností uzavřelo celý proces s privatizací objektu čp. 24, 25 a to tak, že objekt na základě nesplnění stanovených podmínek nebude privatizován a zůstane i nadále v majetku obce. Dle mého názoru je velká škoda, že nájemníci nevyužili tuto příležitost získat byt do osobního vlastnictví, ale plně respektuji jejich rozhodnutí. Prodej domu neměl za cíl zbavit se staršího bytového fondu a tím pádem mít na obecním úřadě méně starostí, ale pouze naplnění slibu o privatizování některých objektů a umožnění našim občanům získat byt do osobního vlastnictví z majetku obce. Dopadlo to tak, jak je výše popsáno a jsem přesvědčen, že zastavení prodeje bylo to nejrozumnější řešení, které způsobilo nejméně bolesti a těžkostí samotným nájemníkům.

Veřejné setkání občanů
Srdečně zvu všechny své spoluobčany na veřejné setkání, které se uskuteční v úterý dne 9.5.2000 od 18.00 hodin v Hospůdce u přívozu. Stejně tak jako tomu bylo na podzim loňského roku, mělo by setkání sloužit k výměně informací mezi občany a představiteli obce. Jednání se zúčastní, tak jak bylo i přáním na setkání minulém, poslanec ČSSD za naši oblast ing. Miroslav Máče. Věřím, že toto setkání se odehraje v přátelském prostředí s větším zájmem veřejnosti.

Práce na bytovém fondu
V měsíci březnu a dubnu došlo k opravám poškozených střech a okapních svodů, hlavně na objektech čp. 30 - 33 a čp. 137 - 139. Dále proběhla deratizace v obecních objektech tak, jak tomu je každého půl roku v souladu s platnými předpisy. Před objektem čp. 31 za pomoci nájemníků, hlavně p. Antonína Buly, došlo k vybudování nových odstavných parkovacích míst pro osobní automobily.
     V rámci tohoto příspěvku bych ještě uvedl, že probíhá rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě, což bude rozhodně přínosem, jelikož už v letošním roce plánujeme do této budovy řadu kulturních akcí. Po loňské opravě střechy a části fasády je tato letošní investice do elektroinstalace dalším krokem k záchraně této jistě cenné nemovitosti.

Frymburské slavnosti
Jak jste si jistě všimli, přílohou našeho Zpravodaje je i program Frymburských slavností. Slavnosti by měly založit novou tradici, která by spojovala občany žijící ve Frymburku. Důvodem pro konání těchto slavností je skutečnost, že nic podobného naše obec již delší dobu neměla a začátek měsíce června je dobou plnou optimismu a radosti z blížícího se léta, potažmo končícího školního roku a pro naši oblast je to jakési posunutí začátku turistické sezóny již na toto období. Tento termín je výhodný hlavně proto, že se Frymburských slavností může zúčastnit co největší počet frymburských občanů, kterým jsou určeny. Termín, který se nám nabízel pro konání slavností z historických souvislostí - 24.8. svátek Bartoloměje jemuž je zasvěcený náš kostel, je z pohledu místního občana zcela nevhodný. Věřím, že slavnosti pozvednou hrdost a pocit sounáležitosti občanů ke své obci a že se v hojném počtu všichni zúčastníte našich společných oslav. Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 9.5.2000. Další informace přineseme v červnovém čísle.

Informace úřadu práce
Stav nezaměstnanosti k 31.3.2000 byl podle údajů poskytnutých Úřadem práce v Českém Krumlově následující - Frymburk 102 uchazečů o zaměstnání, tj. 14,35% nezaměstnaných. Čtrnáctiprocentní nezaměstnanost v naší obci není moc potěšující údaj. Vezmeme-li v úvahu, že zde probíhá řada investičních akcí, nedaleko se buduje velká stavba - Marina Lipno, je pravda taková, že k žádnému zásadnímu zlepšení v dohledné době asi nedojde. Přestože se velmi snažím prosazovat místní občany při všech jednáních s investory či dodavateli musím konstatovat, že se našim občanům nedaří na trhu práce prosazovat tak jak bychom si asi více přáli. Jistě dojde v letních měsících ke zlepšení této výše uvedené nezaměstnanosti tím, že se uvede do provozu řada sezónních zařízení.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

Z jednání obecního zastupitelstva

17. zasedání OZ dne 19.4.2000

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 24.5.2000 od 17.00 hodin.


Výzva pro podnikatele v pohostinství
Obec Frymburk si na 3 dny konání Frymburských slavností pronajme pivní stan o velikosti 21 x 10 m, který bude umístěn na vyvýšeném prostranství před Kulturním domem. Do stanu bude obcí přivedena elektrická energie, bude možno využít toalety v předsálí Kulturního domu. Stan bude vybaven lavičkami, stoly a pódiem. Obec Frymburk hradí i vystoupení umělců v pivním stanu dle programu slavností.
Obec Frymburk títmto vyzývá podnikatele s patřičným živnostenským oprávněním o podání nabídek na provozování pohostinských služeb v tomto stanu. Nabídky je možno podávat do 15.5.2000 do 14.00 hodin na Obecní úřad ve Frymburku. Případné dotazy a bližší informace Vám podá starosta obce Oto Řezáč.
Vaše nabídka bude hodnocena dle následujících kritérií:

Věříme, že na tuto výzvu zareagujete včas a podáte své nabídky, které přispějí ke zdárnému průběhu Frymburských slavností.

Za pořadatele Luboš Krejza

Vážení spoluobčané
Vyměnili jsme si s panem Rillichem nějaké dopisy, dokonce „otevřený“, ve kterém mimo otevřených invektiv nebylo zase nic otevřeně zodpovězeno, a tak jsme se posléze sešli u starosty obce. Doufal jsem, že se konečně dozvím, jako občan Frymburka, jak to bylo s konkursem na přístavbu domu čp. 3. Musím říci předem, že po tomto jednání mám dobrý pocit. Dobrý pocit hlavně z toho, že žiji v demokratické společnosti a že je zde ve Frymburku současným starostou dobře dodržován zákon o informacích, které mi byly ochotně poskytnuty.
Musím konstatovat, že ačkoliv si pan Rillich na žádné závazky vůči obci (které napsal do své obálky a jehož obálka a návrh v ní obsažený byl vybrán jako nejlepší z pěti přihlášek) nepamatuje, nelze mu nic vytknout. Obálku podal a proč byl vybrán prý neví. Toliko z jeho „upřímné“ odpovědi.
Jinak se mu omlouvám, pokud i vy cítíte jako on, že můj článek v minulém zpravodaji byl „nesmyslně zlý výpad“. Je pravdou, že pan Rillich dům postavil, vytvořil zde malé hezké prodejničky a zaměstnal místní lidi. Za toto je mu myslím dobré vyslovit uznání, protože udržet v provozu jakoukoliv prodejnu ve Frymburku i v zimě vyžaduje velký kus obchodního úsilí.
Ale vraťme se k informacím, které jsem u starosty získal a ty bych rád sdělil spoluobčanům, kteří mě oslovili (i nepřímo prostřednictvím mé ženy). Myslím si, že nesbírám „se zřejmým gustem“, jak říká pan Rillich ve svém „otevřeném“ dopise - „... negativní, neověřená a hrubě nepravdivá tvrzení, která zvráceně toužím medializovat a rozebírat“. Konec úryvku.
Protože jsme byli u starosty řádně objednáni, měl čas na to, aby nám chronologicky předložil co se dělo. Takže vybírám ze zápisu zastupitelstva:

     Nikde nejsou uvedeny žádné důvody, proč nebo na základě čeho bylo uděleno panu Rillichovi 6 hlasů. Nikde nejsou zapsány žádné závazky pana Rillicha vůči obci.
     Na další dotazy u bývalého starosty bylo údajně odpovězeno, že závazky jsou uvedeny ve stavebním povolení. Nechal jsem si uvedené stavební povolení předložit a tam je uvedeno pouze, že „v přízemí budou prodejny a v I. patře jeden byt“. Na další dotaz, na veřejné záchodky zastupitele pana Kysely údajně pan Frantál odpověděl, že vše bude uvedeno v kolaudačním rozhodnutí. Na OÚ mi nebyli schopni předložit vývěsku o tomto prodeji a není ani zmínka, proč takto zastupitelé rozhodli.
     Páni bývalí a současní zastupitelé, je to v pořádku ??? Samozřejmě, že nechci zpochybňovat Vaše rozhodnutí, dostali jste hlasy občanů, tak rozhodujte. Ale nebylo by dobré, abychom se mohli dozvědět, proč jste tak rozhodli???
     Na to by možná stačila jedna věta v zápise. Také by možná byla slušnost odpovědět ostatním účastníkům obálkové soutěže, proč jejich návrh nebyl přijat. Pokud to tak není, nedivte se, že Vaše rozhodnutí vzbuzuje zbytečně různá podezření.
     Protože je již jaro a dále nebudu mít čas se této věci věnovat, rád bych vyzval některého z účastníků obálkové soutěže o jejich pohled a bývalé i současné zastupitele o veřejné vysvětlení.

S přáním pěkného jara a úspěšného léta, Josef Boháč

 Sport Nahoru

Z Českokrumlovských listů:

Frymburská parta nezklamala
ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ / Mladí florbalisté ze Základní školy ve Frymburku vyválčili v regionálním kole v Nové Cerekvi čtvrté místo. PAVEL KRÁTKÝ
     Letošní úspěšné tažení završili florbalisté frymburské základní školy na regionálním kole v Nové Cerekvi na Pelhřimovsku.
     V základní skupině reprezentoval Frymburk Českokrumlovsko vskutku bravurně. V prvním zápase si mladá frymburská parta bez problémů poradila s Táborem, který přehrála jasně 4:1. Velké drama nabídl druhý zápas s Pelhřimovem, který v normální hrací době skončil remízou 2:2. O vítězství ve skupině tak Frymburk rozhodl až v samostatných nájezdech. „Byly to nervy do samotného konce a jsem moc rád, že jsme to dokázali,“ řekl našemu deníku o rozhodujícím zápase trenér Frymburka Leoš Ševčík.
     Semifinálová bitva s druhým týmem Pelhřimova již Frymburským příliš nevyšla - a po porážce 2:5 byli odsouzeni „pouze“ k boji o třetí místo. V zápase o bronzové medaile narazil Frymburk opět na první tým Pelhřimova, který měl svému soupeři z Lipenska co oplácet. Prohra 0:4 již frymburskému týmu náladu pokazit nemohla. „I čtvrté místo považuji za úspěch týmu, který celý rok makal a mnohokrát v letošním školním roce dokázal, že florbal hrát umí,“ zhodnotil vystoupení svého týmu Leoš Ševčík. Zároveň však dodal, že ho hodně mrzí ovlivňování výsledků domácími rozhodčími. „To se sportem nemá nic společného a je smutné, že se tak děje na kolbištích, kde zápolí děti,“ řekl rozhořčeně Leoš Ševčík.

     Ještě několik slov k článku z Českokrumlovských listů. V utkání o 3. místo bylo rozhodování rozhodčích již tak okaté, že hned na začátku utkání došlo k hromadné rvačce hráčů, za kterou by se nemusela stydět ani zámořská NHL. Z našeho týmu to nakonec odnesl Ševčík, který byl vyloučen do konce utkání a moc nám potom chyběl. Sportovně musíme ale přiznat, že jsme na Pelhřimov již neměli a navíc dva hráči hráli s horečkou. Přesto je třeba klukům poděkovat za reprezentaci Frymburka. Frymburk hrál v sestavě: brankář Králík M., v obraně Ševčík a Greňo L. a v útoku Greňo J., Kellner a Králík J. Střídali - Boháč M., Boháč V., Kubovský, Šisler, Šuník a Hendrych. Po třech brankách dali: Ševčík, Greňo J. a Králík J. A na úplný konec sezóny se uskutečnilo exhibiční utkání mezi přípravkou a trenéry, které bylo hráno hlavně pro diváky a rodiče malých nadšenců tohoto krásného sportu. Po boji se mužstva rozešla nerozhodným výsledkem 6:6, na penalty to také skončilo nerozhodně, tentokrát 2:2. Před tímto utkáním ředitel školy, pan J. Mezera poděkoval žákům 9. třídy, kteří letos dosáhli vynikajících úspěchů a předal jim pamětní talíře.
     A protože skončila jedna velká etapa florbalu na naší škole, dovolte mi, abych moc a moc poděkoval jménem svým a i jménem všech florbalistů panu Josefu Boháčovi za vše, co pro nás za těch 7 let udělal, kdy bez jeho pomoci by florbal ve Frymburku nebyl tam, kde dneska je!
     Takže ještě jednou moc děkujeme a přejeme si, aby lidí, kteří podporují sport u dětí bylo co nejvíce!

Sportovní klub
Lyžaři-běžci Frymburk - Informace o činnosti klubu v zimní sezóně 1999/2000
     Stejně jako v jiných letech se činnost klubu soustřeďovala na dvě oblasti – sportovní, tzn. účast členů klubu ve významnějších dálkových bězích a pořádání závodů pro mládež, a nesportovní, tzn. strojní úprava lyžařských běžeckých stop v okolí Frymburku.

Sportovní činnost:
     Mužská část našeho sportovního klubu se celý začátek lyžařské sezóny důkladně připravovala na dva významné a kvalitně obsazené dálkové běhy v naší republice. Prvním byla 20.02.2000 slavná „Jizerská padesátka“, která byla dokonce letos poprvé zařazena do celosvětové série dálkových běhů Worldloppet, takže se jí zúčastnili kromě našich lyžařských špiček také závodníci z dalších 22 zemí světa. Přes nepřízeň počasí a obtížný sníh okolo 0°C (potvrdili se „mazačské“ zkušenosti našich běžců) se frymburští závodníci v této velké konkurenci neztratili, prodrali se velmi početným startovním polem (2 700 závodníků, kteří se vydali na trať 50 km) a potvrdili, že jim maratónské vzdálenosti „sedí“.
     Druhým závodem, kterého se naši členové zúčastnili, byl 27.02.2000 „Šumavský maratón“. Díky tomu, že Národní park Šumava omezil horní hranici počtu závodníků, bylo obsazení závodu na 42 km více než kvalitní a všichni mohli jet od samého začátku po kvalitně upravených tratích za nádherného slunečného počasí vstříc Černé hoře opravdu naplno. Závodu na maratónskou trať se nakonec zúčastnilo celkem 300 účastníků.
A jaké tedy bylo umístění našich lyžařů-běžců a jaké měli časy?

„Jizerská padesátka“ (všichni v nejsilnější kategorii do 40 let):

„Šumavský maratón“ prestižní kategorie M1 do 30 let (celkem 67 závodníků) druhá nejsilnější kategorie M2 do 40 let (celkem 67 závodníků)

     Všichni jsme ocenili především výkon našeho nováčka na maratónské trati Martina Řezáče, který se původně dle instrukcí pořadatelů závodu připravoval pouze na poloviční trať a nakonec byl hodinu před konáním závodu informován, že byl přeřazen do maratónské kategorie. Nezalekl se a odvedl na svůj věk a zkušenosti s delšími běhy perfektní výkon.

     Náš oddíl se dále aktivně spolupodílel na pořádání 1.ročníku lyžařského závodu „Frymburská stopa“, o kterém jste byli podrobně informováni v minulém zpravodaji.

     Hlavní náplní v rámci naší nesportovní činnosti je strojní úprava lyžařských běžeckých stop v okolí Frymburku. Letošní zimní sezóna nám se svou bohatou sněhovou nadílkou připravila ideální podmínky pro výběr a pravidelnou údržbu mnoha kilometrů kvalitních běžeckých stop. Náš klub se svým ruským skútrem Buranem, kterého nám zprovoznil a nadále ho udržuje při životě servisman klubu Dan Kápička, projížděl během sezóny okruhy s celkovou délkou 28 km. Společně se stopami, které upravuje Ski klub Kramolín, jsme se svými 60 kilometry kvalitních udržovaných stop v letošní sezóně připravili konkurenční prostředí pro ostatní blízká lyžařská střediska jako je Sternstein a Schöneben v Rakousku a Zadov na Šumavě.

     Velmi nás těšilo, když jsme při trénincích a výletech v našich lyžařských stopách potkávali frymburské občany (mnozí bývalí závodníci na lyžích), ale rádi bychom v příští sezóně na tratích potkali také další mladé obyvatele obce, kteří svá úzká prkénka někde na půdě či ve sklepě jistě najdou.

S lyžařským pozdravem Skol

za Sportovní klub Lyžaři-běžci Frymburk
Gabriela Vrážková a Luboš Krejza

Frymburský zpravodaj, zprávy ze života fotbalového oddílu  
Zprávy ze života fotbalového oddílu

Vážení sportovní přátelé, vážení příznivci fotbalu!
     I tento měsíc bych Vás chtěl informovat o dění v našem fotbalovém oddílu za uplynulý měsíc. Začnu však tím, co jsem slíbil v minulém čísle a to jak prožili zimu naši nejmladší fotbalisté. Mladší žáci se zúčastnili zimní halové ligy, kterou přádal KM OFS Český Krumlov. Utkání byla rozložena do měsíců leden až březen. První turnaj se uskutečnil dne 29. ledna ve Větřní. Naše omladina zde reprezentovala obec opravdu velmi dobře a nakonec tento turnaj vyhrála. Postupně porazili Č. Krumlov „B“ 2:1 (střelci Mrázik 2x), Kaplici 6:0 (střelci Mrázik, Šisler, Králík a Mai 2x) a v posledním zápase Lipno 3:1 (střelci Králík, Mrázik a Šisler). Postoupili tak do finále ligy, které se uskutečnilo dne 18. března v Českém Krumlově. Zde se jim již tak nedařilo, ale přesto skončili na velmi pěkném místě. Porazili Č. Krumlov „B“ 4:2 (střelci Mrázik 2x, Šisler a Franek), potom hráli s Kaplicí těsně 2:1 (střelec Franek) a nakonec jsme prohráli s Č. Krumlovem vysoko 6:0.
     Podobně i starší žáci nezaháleli a zúčastnili se halového turnaje v Kaplici, který se hrál ve dnech 5. a 26. února. Nakonec skončili na 4. místě když prohráli dvakrát s Velešínem shodně 3:0, s Kaplicí jednou 2:0 a podruhé těsně 1:0, Benešov porazili 3:1 (střelci Šuník, Kubovský a Smetana) a jednou porazili Lipno 4:3 (střelci Šuník, Boháč M., Kubovský a Smetana) a podruhé prohráli 2:4, (střelci Nedoma a Šisler). Byla to pro všechny velmi dobrá příprava na sezónu a je nutné poděkovat všem funkcionářům, kteří obětovali svůj volný čas ve prospěch našich dětí. Jedná se především o pány Šuníka, Šislera, Teješe a Vrátila.
     A nyní krátce k působení našeho „A“ mužstva v soutěži. Po nevydařeném začátku doma s Horní Planou jsme 1. dubna zajeli na hřiště favorita, do Rudolfova. Po velmi dobrém výkonu jsme nakonec remizovali 1:1. Bod má pro nás, vzhledem k úvodnímu těžkému jarnímu vylosování, cenu zlata. O týden později jsme se představili ve Zlivi. Zde se nám již tak nedařilo. Přesto, že jsme po prvním poločase vedli 1:0, nakonec jsme prohráli 1:3. Je však nutno říci, že i nezasvěcení diváci shodně konstatovali, že tentokrát nám rozhodčí nebyl opravdu nakloněn. O tom svědčí mimo jiné i fakt, že jsme dohráli utkání v devíti hráčích, což se nám již dlouho nestalo. 15. dubna jsme se podruhé představili doma proti vedoucímu týmu soutěže, Čtyři Dvory. Po obětavém a bojovném výkonu se nám podařilo zvítězit 1:0 a připsat si tak do tabulky 3 body. Za tento zápas je nutné poděkovat všem hráčům, kteří opravdu bojovali a podali tak letošní nejlepší výkon, což potvrdil i trenér našich fotbalistů, pan Turcovský. 23. dubna jsme se utkali s mužstvem Kamenného Újezdu. Prohráli jsme 1:4 a hlavní příčinou této poměrně vysoké porážky bylo to, že jsme hráli opravdu ve velmi kombinované sestavě (jak psal i regionální tisk). Hráči se snaží na toto utkání co nejrychleji zapomenout a již se připravují na měsíc květen. 6. května jedeme na zápas do Týna nad Vltavou a 20. května zajíždíme do Dobré Vody. 13. května se potom utkáme doma s Volyní a 27. května přivítáme na našem hřišti Osek. Oba zápasy na domácím hřišti začínají shodně v 17.00 hodin. Zveme všechny příznivce, aby přišli povzbudit naše fotbalisty.

M.F.


Dražba
proběhne ve středu dne 31.5.2000 od 16.00 hodin v kulturním domě. Seznam prodávaných věcí bude k dispozici na OÚ (nábytek z klubu důchodců, PB lahve ze zrušené prodejny plynu atd).

Manželé Drvotovi oznamují, že
„Občerstvení na koupališti“
od května zahájilo provoz.

 Životní jubilea Nahoru

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Indrová Anna1.5.1930  
Tkáč Michal4.5.1931  
Dojčanová Helena11.5.1940  
Račáková Veronika17.5.1925  
Surmín Michal17.5.1939  
Frnka Petr25.5.1923  
Jandová Zdena30.5.1925  

Životní jubilea, blahopřejeme

B L A H O P Ř E J E M E !


Redakční rada oznamuje,
že uzávěrka Zpravodaje je vždy 25. v měsíci.
PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ TOHOTO TERMÍNU!

 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku 1x za měsíc
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 25 srpna 2000 : TOPlist 0