Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 169 - Duben 2001

Logo Frymburka
 
 
Školství na Frymburku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Technický sedmiboj
 

 
 Školství na Frymburku Nahoru

2. Frymburská národní škola do roku 1918

     Až do poloviny 18. století se zřejmě vyučovalo v dřevěné budově, která byla vždy poblíž kostela. Válečná tažení krajinou a zub času několikrát způsobil, že se škola (= jediná vyučovací třída) stěhovala podle aktuální situace z budovy do budovy.

     Kolem roku 1739 byla postavena první zděná školní budova (učebna byla předtím v domě čp.30). Nová školní budova byla přízemní, pokrytá šindeli a stála přibližně na místě staré školy čp.36, jen poněkud blíže k domu čp.35, od něhož byla oddělena jen úzkou uličkou. Touto uličkou chodili prý žáci k řece na hnojiště k vykonávání tělesné potřeby. V budově vpravo od vchodu byla opět jediná třída s komorou pro učitele. Učitel Maxant měl v této jediné třídě při svém nástupu na frymburskou školu v roce 1786 stopadesát žáků. Až teprve v roce 1825 byla zřízena druhá třída a byl ustanoven učitelský pomocník. Protože nebylo dost peněz na rozšíření školní budovy, našla tato druhá třída „dočasné“ útočiště v obecní nemocnici a po šesti letech v domě čp.31. Zde vydržela až do jara roku 1848.

     V roce 1847 byla totiž konečně rozbourána stará školní budova z roku 1739 a postavena nová v rozsahu přední části dnešního východního průčelí, ke kostelu. V přízemí byl byt řídícího učitele, v prvém poschodí dvě velké učebny a pokoj pro pomocnou učitelskou sílu. Zmenšením bytu pro řídícího učitele byl získán v roce 1863 prostor pro třetí třídu v přízemí školní budovy.

Frymburský zpravodaj, mapka zbořených budov, stav k roku 1974

     Teprve v roce 1870 byla zřízena čtvrtá třída. Protože nebylo pro tuto třídu již místo ve školní budově, byla najmuta místnost nejprve v čp.29, posléze opět v domě čp.31., kde zůstala až do postavení přístavby školy v roce 1890. Zatím bylo potřeba zřídit i pátou třídu, pro niž vzniklo místo přepažením učebny v prvním poschodí. Třídy byly záhy tak přeplněny, že roku 1890 byla zřízena šestá třída, pro níž byla najmuta místnost v hostinci „U mostu“ v čp.50. V témže čase byla provedena přístavba školy, v níž byly umístěny čtyři učebny. Již zakrátko se ukázalo, že školní budova je opět malá. Proto roku 1903 byla zřízena sedmá třída. Ve školním roce 1911/12 navštěvoval naši školu zřejmě nejvyšší počet žáků v celé její historii: 581. Z toho důvodu byla provedena další přístavba školy a zřízena osmá třída. Devátá třída pak byla otevřena v roce 1918. Až do vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 a ještě jedno desetiletí poté jsme měli ve Frymburku pouze národní školu (tedy jen první stupeň).

     Dala přesto základy rozvinutí talentu takovým osobnostem, jakými byli frymburský rodák Jiří Bachman – význačný malíř, Ondřej Baumgartner - vysokoškolský profesor a ministr ve vídeňské vládě, Šimon Sechter – 2.varhaník na císařském dvoře ve Vídni. Dále pak i mnohým dalším lidem, kteří možná nedosáhli takového věhlasu všeobecného, ve Frymburku a jeho okolí si však své místo pro vyniknutí našli. Ve škole se učilo většinovým jazykem, tedy německy. Největší učitelskou osobností do roku 1918 byl bezesporu Jan Vojtěch Maxant, český učitel, který se narodil v Divicích na okrese Louny a ve Frymburku učil až do své smrti neskutečných 52 let (1786-1838).

Mgr. František Frantál

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Jak jsme hospodařili loni a rozpočet na letošní rok
     Výsledek hospodaření obce v roce 2000 byl kladný, to znamená, že příjmy převýšily výdaje. Jedná se o příznivý výsledek zvláště v době, kdy jsme zahlcováni zprávami o zadlužování naší republiky s deficitním rozpočtováním a dále s převahou výdajů nad příjmy ve veřejných rozpočtech. Uspořené prostředky jsme převedly do rozpočtu na letošní rok. Jenom pro úplnost uvádím, že nikam přebytky nebo nevyčerpané prostředky obecního rozpočtu neodvádíme ani nevracíme. Jsou to prostě naše finance a s nimi hospodaříme. Do celkového hospodaření patří též splácení dluhu z minulých let, kdy si obec vypůjčila na zateplení bytovek “Na bažinách “, to nás stojí ročně 500 000,- Kč. Ještě zhruba tři roky nám zbývají do zaplacení celé půjčky. Je to jediná půjčka, kterou naše obec má. Na straně druhé je to horší, jelikož největší a jediný dlužník obce – K. Dolanský své závazky ke své obci plnit nechce a nehodlá a proto nám v roce 2000 z dlužných zhruba 2 milionů nevrátil nic. Naopak, museli jsme se bránit jeho žalobě o další 4 miliony. Nevím na koho se víc zlobit nebo koho víc vinit, zda toho kdo půjčil či toho kdo nevrací. V současné době řeší zastupitelstvo i takovou možnost, že nabídne pohledávku za K. Dolanským k odprodeji. Kupodivu se zdá, že by se to mohlo podařit a někdo by část popřípadě celou pohledávku koupil. Samozřejmě, že ne za celou její hodnotu.

Rozpočet na letošní rok schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 21.03.2001. Základním požadavkem je, abychom i při změněných rozpočtových pravidlech udrželi chod obce bez větších výkyvů (údržba a provoz komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, školy, školky, bytového fondu, odvoz odpadků atd). Vedle toho je nutné zachovat alespoň malý potenciál pro další rozvoj obce (nové inž.sítě, projektové dokumentace, nákup důležitých pozemků, posílení a zkvalitnění dodávek pitné vody, oslovování investorů, získávání nových žáků do naší ZŠ atd). Tyto hlavní stavební kameny má náš rozpočet na rok 2001. Též obsahuje nemalou položku, kterou můžeme nazvat rezervou. Zde jsou vyčleněny finance pro případ neodkladných investic, které může zastupitelstvo použít, a tím řešit nějakou nenadálou situaci týkající se života obce, např. špatný stav kotelny v základní škole - bojujeme o dotaci z Fondu životního prostředí, ale nemusí to vyjít a bude nutné sáhnout hluboko do kapsy. Stejně tak i stav naší lékárny si bude žádat řešení. Dále se v rozpočtu nezapomnělo ani na zájmovou a dobrovolnou činnost našich občanů, kde jim též byli vyčleněny příspěvky pro jejich aktivity. Mluvit a naříkat nad tím, že máme nedostatek financí a že bychom jich potřebovali více je zbytečné. Je nutné naučit se vycházet s tím co máme a snažit se nějaké další finance sehnat.

Frymburské slavnosti
     V letošním roce se budou konat ve dnech 8.-10.06.2001. Tím, že došlo ke schválení rozpočtu a byly vyčleněny potřebné finance na tuto obecní slavnost je možné dopracovat definitivní podobu programu. Na tom se již pracovalo v měsících lednu a únoru, kdy jsem se dvakrát sešel se zástupci sdružení Lipno-Dunaj jako hlavními spoluorganizátory, abychom utvořili program slavností a rozdělili si úkoly, které je třeba zajistit pro hladký průběh jejich konání. Jelikož máme zkušenosti z průběhu loňských slavností, je to poněkud snazší. Opět se podařilo zajistit Divadlo Járy Cimrmana, které vystoupí s divadelním představením “Vyšetřování ztráty třídní knihy“. O dalších částech programu budeme včas informovat prostřednictvím zpravodaje.

Vodné a stočné
     Cena vody pro hospodářský rok 2001 byla stanovena na jednání obecního zastupitelstva v souladu s předloženou kalkulací, vypracovanou společností 1.JVS a.s. Pro domácnosti a stejně tak i pro ostatní bude cena jednotná: 14,12 Kč vodné a 16,40 stočné, celkem 30,52 + 5 % DPH. Stanovení ceny pro toto období je v souladu s požadavkem Ministerstva financí, kdy je požadováno narovnání cen vodného a stočného bez ohledu na to, zda se jedná o domácnosti či podnikatelské i jiné subjekty. Tato standardizace prostředí je jedním ze základních předpokladů pro vstup České republiky do EU. Dále byla dojednána investice ve výši zhruba 1 mil. Kč do oprav vybudování nové vodovodní sítě v oblasti stará škola – nová škola (zde máme nejvíce poruch a v současné době nejhorší stav vodovodní sítě). Tato investice bude hrazena z části obcí a z části spol. 1.JVS a.s. Naše cena vodného a stočného je porovnatelná a mnohde i nižší oproti okolním obcím. Možná je to pro někoho chabá útěcha nicméně je to realita, kterou je nutné akceptovat.

Komunální odpad
     Stále probíhají intenzivní jednání mezi sdružením částí polipenských obcí a společnostmi zabývajícími se likvidací komunálního odpadu, které nám nabídli své služby.V užším výběru již zůstala společnost A.S.A Č.Budějovice, která nabízí velmi příznivou cenu a to neskutečných 31,50 Kč za vývoz jedné popelnice (cena v současné době je 42,- Kč, to uvádím pro ty, kteří třeba popelnici vůbec nemají). Druhou společností je spol. Marius-Pedersen, která požaduje cenu poměrně vyšší 47,- Kč za jednu popelnici, ale ta nabízí obci finanční vyrovnání za prodej separovaného odpadu. Obě cenové nabídky v současné době postupujeme podrobnému zkoumání tak, abychom se dopracovali k pevné a dlouhodobé smlouvě a měli tuto oblast našeho života dobře ošetřenu a zajištěnu.

Vrátí se do naší základní školy po mnoha letech žáci z obce Lipno nad Vltavou?
     Touto otázkou se již delší dobou zabývá vedení naší základní školy a obce. Prvním a základním krokem je zajistit potřebné autobusové spojení. Z těchto důvodů se scházím se starosty Lipna a Přední Výtoně, abychom zajistili dopravu žáků. K tomu poslouží menší autobus Obce Přední Výtoň, který ráno přiveze žáky z Přední Výtoně i z Lipna a stejně tak je odpoledne dopraví domů. Samozřejmě budeme muset na takový druh dopravy finančně přispět, ale zdá se mi to vcelku dobrá investice, která by mohla zvednout početní stavy žáků v naší ZŠ a tím zvýšit její šanci na přežití v požadovaném rozsahu a kvalitě v dalších letech.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

27. zasedání OZ dne 21.3.2001

  • zmocnění starosty obce k jednání a podpisu smluv ve věci převodu pozemků od PF ČR

  • odsouhlasení bezúplatného převodu pozemků od PF ČR na obec

  • odsouhlasení zvýšení vodného a stočného na hospodářský rok 2001 ve výši 30,52 Kč/m3 (domácnost i ostatní)


Pracovní jednání OZ bez účasti veřejnosti se bude konat dne 4.4.2001 od 17.00 hodin

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 25.4.2001 od 17.00 hodin.

I-N-T-E-R-N-E-T
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 21.4.2001 od 9.00 do 12.00 hodin

Mateřská škola
Žádáme rodiče, kteří chtějí umístit své dítě do mateřské školy ve školním roce 2001 až 2002, aby se přihlásili v mateřské škole během měsíce dubna.
ředitelka MŠ

Převzato z únorového Zpravodaje „Petrův zdar“
Nasazení ryb v roce 2000 v ÚN Lipno v celkové hodnotě 4 845 685,- Kč:
 
Kapr86 899 ks105 256 kg
Štika O1 000 000 ks 
Štika R114 200 ks 
Candát R60 000 ks 
Úhoř9 000 ks 
Pstruh duhový3 077 ks2 000 kg
Amur658 ks1 250 kg

 Technický sedmiboj Nahoru

 
     Dne 10. března se v tělocvičně ZŠ Frymburk uskutečnilo finále již čtvrtého ročníku Technického sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce. V sedmi disciplinách se utkaly čtyři dvojice, systémem každá dvojice s každou. V letošním roce se přihlásilo celkem 20 dvojic a to je, myslím na Frymburk, poměrně pěkná účast. Těchto 20 dvojic svedlo tuhé boje ve skupinách a pouze vítězové měli zajištěn postup do finálové skupiny. Takže finálová skupina nakonec vypadala následovně: pánové Turcovský a Micák, Pohančanik a Šesták, Salzer a Matuš ml. a Šisler st. a Šisler ml.. Všechny dvojice prokázaly, že tato akce se pomalu stává tradicí v naší obci a podávaly obětavé výkony. Díky tomuto i díky vyrovnanosti všech finálových dvojic finále nakonec bylo opravdovým vyvrcholením letošního ročníku. Na třetím místě se umístili pánové Šisler st. a Šisler ml., druzí skončili Pohančanik a Šesták a vítězi, tím i frymburskou nejtechničtější dvojicí pro rok 2001, se stali Salzer a Matuš ml.. To, že v této soutěži není věk rozhodující, dokázali například i pánové Dorovín, Petričák, Hrstka st., Šeda st. a Turcovský, kteří celou tuto akci absolvovali až do konce a nevedli si nejhůře. Poděkování patří nejen jim, ale i všem ostatním, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a strávit tak příjemně volný čas.

     Celá akce, která probíhala v měsících únoru a březnu se velmi vydařila. V samotném finále nakonec nebyla nouze o pěkné sportovní i společenské okamžiky a všichni zúčastnění byli nakonec spokojení.

     Chtěl bych touto cestou poděkovat především sponzorům, díky nimž bylo možné připravit pro všechny finálové dvojice pěkné ceny. Poděkování patří především Obecnímu úřadu Frymburk, dále pak Škole v přírodě Frymburk panu Márovi a v neposlední řadě i firmám Zemědělský výkup a.s. ing. Štěpánovi, firmě Služby JPS a p. Tomkovi z hotelu Desta. Chtěl bych též poděkovat panu Ševčíkovi a panu Juhaňákovi za pomoc při přípravě této akce. Všichni společně projevili kladný vztah ke sportu v naší obci a umožnili tak uskutečnění tohoto velmi zajímavého sportovního setkání.

     Na závěr bych chtěl ještě ocenit přístup organizátorů, kteří nelitovali svého volného času o víkendech a obětavě pomohli s realizací celé akce. Poděkování patří panu Švingrovi a panu Svobodovi jako rozhodčím a panu Krejzovi, který se po všech pět dní, obětavě jako vždy, staral o občerstvení jak sportovců, tak organizátorů i diváků.

     Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným a s pozdravem SPORTU ZDAR se těším nashledanou za rok.

M. Flígr

ČSŽ ve Frymburku pořádá ve dnech 24. a 25.4.2001
JARNÍ A LETNÍ BURZU,
která se koná na obecním úřadě v obřadní místnosti.

24.4.2001 /úterý/16.00 – 19.00 hodVÝKUP
25.4.2001 /středa/15.00 – 17.00 hodPRODEJ
 17.00 – 18.00 hodVÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ

Za ČSŽ Marie Boháčová

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku
zve občany a návštěvníky obce v sobotu 14. dubna 2001 na
VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVOU ZÁBAVU do sálu „Hospůdky u přívozu“ od 19.00 hodin, hraje českokrumlovská hudební skupina CORSO, bohatá tombola, vstupné 50,- Kč

DNY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Českomoravské stavební společnosti, a.s.
Jednička ve stavebním spoření

11.4.2001 středa 10.00-15.00

  • bezplatné poradenství v oblasti stavebního spření pro občany a právnické osoby

  • státní podpora 25% z ročních úspor, max. 4500 Kč ročně

  • úvěry s výhodným 6%

  • čistý výnos až 14.4% ročně

 

Veselé Velikonoce!!!

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0