Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 157 - Duben 2000

Logo Frymburka
Kováři a hamr
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Lesy České republiky
Sport
Zprávy
Životní jubilea a noví občané

 Kováři a hamr Nahoru

     Kdy se ve Frymburku objevili první kováři přesně nevím, nejpozději to však bylo v závěru 15. století, kdy na všech rožmberských rychtách byli kováři. Rolníci potřebovali kovat koně, ostřit radlice a kosy, zhotovovat hřebíky a ve Frymburku k tomu napomohlo i místo, kudy procházela zemská stezka s množstvím soumarských koní. Obě frymburské kovárny byly obecní a byly postaveny na okraji Frymburka, aby v případě požáru neohrozily zejména měšťanské domy na náměstí. Dole na cestě od vltavského mostu stávala „dolní“ kovárna. Nejdříve v domě čp. 48 a později v sousedním domě čp. 49. Na této kovárně se střídaly rody Nabešů a Köchlů. Na „horní“ kovárně v čp. 89 je již v roce 1680 připomínán Bartl Ortberger a jeho rod zde vydržel na kovárně více než dvě staletí. Kováři platili za pronájem obecních kováren obci nájem a při každoroční bohaté hostině počátkem listopadu se obnovoval nájem na příští rok. Při pročítání frymburské farní matriky jsem v roce 1770 nalezl i třetí kovárnu, která byla na náměstí v čp. 7 a kovářem zde byl Andreas Zaschingbauer.

     Rozvojem Frymburka a jeho rychty se stále více ukazovala potřeba vlastního hamru, což bývala „velká kladiva či kobyly, jimiž se na kovadlinách bušily kovy v šíny a štáfy a které s v pohybování přiváděly vodním kolem“. Gustav Hormann uvádí první písemnou zprávu o frymburském hamru z roku 1753, kdy je to jeden ze čtyř hamrů rožmberského panství. Hamr dostal čp. 91, stál na samém konci Frymburka, na Černém potoce, v místech dnešní zátoky Vřesná. Hamr měl „jedno kolo na spodní vody“ a dostal název Hammerschmiede, tedy Šmídův hamr, nebo také „kovářský hamr“. V roce 1770 je zde hamerníkem Häufer Stabler. V nedalekém Posudově se již v roce 1598 objevuje rod Mauerů, kteří se později začali psát Auerovi. V roce 1798 se na tomto hamru objevuje Josef Auer, který zahájil dlouhou řadu Auerů hamerníků ve Frymburku, kterou ukončil až v roce 1946 odsunutý Wilhelm Auer.

     Pracovní den na hamru začínal již před pátou hodinou ráno, kdy učedník rozdělal oheň ve výhni a vložil do něj železné hroudy o váze kolem půl mincíře (25 kg), aby se dostatečně prohřály. V šest nastupoval hamerník a tovaryšové. Každý den od podnělí do soboty se pracovalo do sedmi hodin večer. Ve výhni se topilo dřevěným uhlím, které vyráběli uhlíři v lesích na svazích Svatého Tomáše. Vyráběla se plochá železa a tyčovina, kterým se říkalo štáfy a šíny. Z jedné hroudy se vykovalo většinou 10 šín nebo štáfů a mimo nich se zde vyráběly i motyky, lopaty, radlice, srpy a kosy.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Vodné, stočné
     OZ na svém jednání dne 15.3.2000 projednávalo cenu vodného a stočného na další hospodářský rok. Zastupitelé museli spolknout hořkou pilulku v odhalení skutečnosti, že v předchozích letech bylo jednomu z největších odběratelů vody ve Frymburku vlivem chybně zapojených vodoměrů účtováno dvojnásobné vodné a stočné. Tímto docházelo k značnému zkreslování výsledků hospodaření s pitnou vodou. Ztráta, která touto chybou vznikla společnosti 1.JVS a.s. byla hrazena výhradně ze zdrojů této společnosti. Pro nás je ale nepříjemná ta skutečnost, že musela být přijata cena vody, která odpovídá skutečným nákladům a věřím, že dnes již bezchybnému provozu. Pro další hospodářský rok (od 1.4.2000 do 31.3.2001) byla odsouhlasena cena pro domácnosti za 1m3 vodné 13,35 Kč, stočné 12,78 Kč, celkem tedy 26,13 Kč + 5% DPH = 27,40 Kč, pro ostatní za 1m3 vodné 15,57 Kč, stočné 14,72 Kč, celkem tedy 30,29 Kč + 5% DPH = 31,80 Kč. Jedná se o velmi razantní skok v ceně vodného a stočného, který samozřejmě nemůže nikoho těšit. Přesto bych si dovolil uvést pro srovnání ceny za m3 vodného a stočného pro domácnosti v některých okolních obcích, např. Loučovice - 36,98 Kč +5% DPH, Český Krumlov - 36,00 Kč + 5% DPH, Černá v Pošumaví - 23,10 Kč + 5% DPH, Horní Planá - 30,52 Kč + 5% DPH, Lipno nad Vltavou - 28,47 Kč + 5% DPH. Ze získaného nájemného za vodárenský majetek pro letošní rok, které je zhruba ve výši 300 000,-Kč bude obec financovat posílení vodních zdrojů, resp. zajištění signalizace pro stabilní zásobování mezi vrty a centrálním vodojemem tak, aby nedocházelo k výkyvům v dodávkách pitné vody, jako tomu bylo v roce 1999. Jako ve všech oblastech hospodaření obce se snažíme v co nejmaximálnější míře udržovat zásadu, že prostředky získané z dané konkrétní hospodářské oblasti obce zůstávají zase a pouze v tomto případě ve vodním hospodářství.

Rozpočet
     Dne 15.3.2000 OZ na svém zasedání odsouhlasilo rozpočet na rok 2000. Jak jsem předpokládal, OZ jednohlasně přijalo rozpočet na rok 2000. Rozpočet v sobě obsahuje již nové a zcela zásadní prvky hospodaření. Jedná se hlavně o využívání financí, které vznikají v dané konkrétní oblasti hospodařením obce. Tyto jsou zařazovány a využívány pouze v oblastech, z kterých vznikly. Naprosto srozumitelně uvádím - např. finance získané za prodej pozemků jsou znovu použity na nákup pozemků, které jsou pro rozvoj obce strategické, finance získané za případný prodej nemovitostí (bytový fond) jsou zpětně vkládány do bytového fondu, apod. Finance, které obec drží stále na tzv. fondu rozvoje slouží pouze k investování do budoucího rozvoje obce - infrastruktury. Letošní rozpočet je z velké části nasměrován k dokončení velkých investičních akcí jako je výstavba ČOV, rekonstrukce kanalizačních sítí, dostavba 6ti bytových jednotek v domě čp. 74 na náměstí. Vedle těchto klíčových a zásadních investic samozřejmě zůstane prostor pro zkvalitňování a vylepšování stávajícího zařízení obce (chodníky, komunikace, Křížová cesta, kulturní dům, atd.). Rozpočet je vždy zásadní ukazatel určení směru dalšího vývoje obce. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Veřejností byl rozpočet vcelku přijat bez větších výhrad. Pouze vedení základní školy nebylo spokojeno s přidělenou dotací pro zajištění chodu školy na tento rok. Existuje značný nesoulad mezi vedením školy a obecním zastupitelstvem na řízení a využívání frymburské školy a to plně v duchu skutečnosti, že škola je samostatný právní subjekt. Pro letošní rok bylo vyčleněno škole 1 900 000,- Kč, přičemž na částku 135000,- Kč bylo stanoveno přímé cílové určení financí (počítače, sport, družina). Základní škola pro svou činnost požadovala daleko větší příděl financí, který nebyl odsouhlasen. Naše škola spotřebovává každý rok 20% příjmů obecního rozpočtu bez prodeje nemovitostí a nahodilých příjmů. Je to značný krajíc a jelikož za posledních 7 let do základní školy bylo vloženo téměř 14 mil. Kč čistých financí ze strany obce, není tento stav dlouhodobě udržitelný, a to hlavně z důvodu, že má tendence naopak ke zvyšování svých nákladů.
Pro srovnání jsem si připravil pár údajů z okolních měst a obcí:

školapočet žákůdotace od obce
Frymburk1901 900 000,- Kč
Křemže330828 000,- Kč
Loučovice3581 400 000,- Kč
Vyšší Brod3501 850 000,- Kč
Horní Planá345884 000,- Kč
Chvalšiny140600 000,- Kč

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

Z jednání obecního zastupitelstva

16. zasedání OZ dne 15.3.2000

 • odsouhlasení ceny vodného a stočného na rok 2000 ve výši 26,13 Kč pro domácnosti a 30,29 Kč pro ostatní (bez DPH)
 • schválení předloženého rozpočtu na rok 2000
 • přijmutí výroční zprávy o hospodaření školy za rok 1999
 • odsouhlasení prodeje bytů v čp. 24 a 25
 • odsouhlasení zadání zakázky „Kanalizace Tábor míru“ firmě FAO s.r.o.
 • odsouhlasení zařazení vodních zdrojů v lokalitě „U Lískovců“ do obecní veřejné vodovodní sítě
 • informace o přípravě Frymburských slavností v termínu od 9. do 11.6.2000
 • informace o otevření hotelu Vltava
 • schválení udělení odměny členům rybářské stráže ve výši 10% z odvedených pokut
 • neschválení pronájmu nebytových prostor p. J. Žižkové v kulturním domě
 • odsouhlasení odkoupení pozemků
 • zrušení usnesení č. 145/98
 • zamítnutí žádosti p. Patčové o převedení nájmu bytu v čp. 33

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 19.4.2000 od 17.00 hodin.


1. JVS a.s. upozorňuje - tuky do kanalizace nepatří
     S končícím zimním období se při tání sněhu a častějších dešťových srážkách zvyšují průtoky v kanalizační síti. Dochází k vyplachování různých skrytých zákoutí, hran a záhybů, ve kterých se běžně usazují těžší nesplavené materiály a tuky. Zvýšené množství vody tyto látky unáší až na místo, kde odpadní vody opouští kanalizaci, tedy k nátoku na čistírnu nebo do vodoteče.
     Každý čtenář jistě ví, že právě tuky a mastné látky způsobují velké hygienické a ekologické závady v přírodě, vedoucí mnohdy až k haváriím či dokonce ke katastrofám. Souvislá vrstva, která se vytvoří na vodní hladině ničí všechno živé včetně života na okolních březích.
     Velmi podobný dopad mají tuky i na proces v čistírně odpadních vod. Pokud nedojde k jejich včasnému zachycení v lapači tuků, proniknou prakticky do všech nádrží a následně přes odtokové potrubí do řeky či potoka.

     Při prováděných namátkových kontrolách tukových lapačů u jednotlivých producentů, zejména restaurací a vývařoven, zjišťujeme nedobrý stav. Lapače nejsou vyváženy, jsou přeplněné, vrstva tuku dosahuje až k odtokovému potrubí do kanalizace.
     Jakožto provozovatel veřejné kanalizační sítě ve městě upozorňujeme touto cestou všechny producenty odpadních vod na platnost kanalizačního řádu. V něm je stanovena maximální přípustná koncentrace tuků v odpadních vodách, vypouštěných do kanalizace na 50 mg/l. Platí obecné pravidlo, že objekty, kde se vaří 30 a více jídel denně, tento limit bez předchozího zachycení tuků v lapolu nesplňují. V případě, že hodnoty extrahovatelných látek (tuků) v odebraném vzorku jsou vyšší, může být producent postižen dle uzavřené Smlouvy o dodávce a odvádění vody pokutou ve výši 5000,- Kč.
     Společnost 1. JVS by touto cestou chtěla oslovit všechny majitele restaurací a vývařoven, aby dbali na řádné provozování tukových lapolů. Nabízí přitom pomoc formou hromadných svozů od více producentů zároveň a následnou likvidaci na čistírně odpadních vod. Kdykoliv jsme ochotni poskytnout informace o způsobu provozování tukových lapolů včetně písemného návodu na jejich obsluhu.

K dispozici vám je pracovník střediska p. Ščevík, tel. +420 380 735 196.

 Lesy České republiky Nahoru

Program 2000
     Lesy České republiky, s.p., jako správce státního lesního majetku mají zájem na zajišťování veřejného zájmu v lesích. Proto byl zpracován „Program 2000“, který vychází ze zásad lesnické politiky LČR, s.p.
     Základem dnešního hospodaření v lesích je trvalá produkce kvalitní dřevní hmoty při zachování a rozvíjení všech funkcí lesa.
     Program 2000 bude zajišťovat rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa a ochrany přírody. Z tohoto poměrně širokého programu, který je k dispozici na Lesní správě ve Vyšším Brodě, budou v působnosti naší lesní správy realizovány tyto projekty:

 • výstavba zastřešených turistických odpočívadel
 • instalace laviček a stolků
 • instalace informačních cedulí
 • obnova a údržba studánek
 • obnova malých vodních nádrží v lesních prostorech
 • údržba palouků v lesních porostech
 • budování malých odstavných parkovišť na přístupech do lesa

     Program je zatím finančně zajištěn pro období 2000 - 2004. Na realizaci jednotlivých akcí je možná spolupráce s obecními úřady i dalšími organizacemi jako je ČSOP, KČT a další.
     V roce 2000 jsme připravili realizaci v nejvíce turisticky frekventovaných oblastech Lesní správy. Zastřešené přístřešky a otevřená odpočívadla budou postavena v oblasti Svatého Tomáše, na Krásném Poli, v blízkosti hraničního přechodu Přední Výtoň - Guqwald a v Luči. Bude obnoveno pět studánek a bude provedena úprava parku na Svatém Tomáši s instalací několika laviček. O dokončené realizaci jednotlivých akcí Vás budeme průběžně informovat.
     Věříme, že návštěvníci lesa tyto aktivity podniku Lesy České republiky s.p. přivítají a doufáme, že les přestanou navštěvovat ti co si jej pletou s bezedným odpadkovým košem a znepříjemňují nám všem příjemný pobyt v lesích.

Ing. Radek Kordač, Lesní správa Vyšší Brod

Dobrovolní hasiči informují
     Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů vyhlašují nábor na doplnění Zásahového družstva ve Frymburku. Zájemci starší 18 let s dobrým zdravotním stavem získají potřebné informace u starosty SDH Václava Liebla nebo u Antonína Labaje ml. velitele Zásahového družstva Frymburk.
     V sobotu 8. dubna 2000 proběhne sběr železného šrotu v obci a osadách Milná a Blatná. Hasiči s traktorem obecního úřadu provedou svoz v dopoledních hodinách.
     V pátek 21. dubna 2000 od 19.00 hodin v sále Hospůdky u přívozu bude Velikonoční zábava. Vstupné 50,- Kč, tombola, k tanci a poslechu hrají Stopaři.
     Dobrovolní hasiči touto cestou děkují všem sponzorům za hodnotné ceny, které darovali do tomboly na Hasičský ples uskutečněný 26. února. Získané finanční prostředky budou částečně hradit nákup cvičných obleků pro soutěže zásahového družstva. Srdečné díky všem 16 sponzorům.

 Sport Nahoru

Ve florbalu je nejlepší Frymburk
Článek z Českokrumlovských listů :

FLORBAL/ Rozhodujícím krokem k vítězství sehraného týmu Frymburka byl vyrovnaný zápas s Fantovkou Kaplice, který do posledních sekund nabízel neuvěřitelné drama.
PAVEL KRÁTKÝ

     Tělocvična Základní školy Fantova Kaplice a sportovní hala v Kaplické Školní ulici se staly dějištěm okresního finále starších žáků ve florbale. Mezi chlapci se očekával souboj o postup do regionálního kola mezi nejlepšími týmy okresu, domácí Fantovkou a Frymburkem. Kaplické Fantovce však obhajoba loňského prvenství příliš nevyšla. V souboji se svým frymburským rivalem sice Kaplice dokázala v dramatickém závěru vyválčit cennou remízu 3:3, ale v posledním zápase zcela nečekaně podlehla ZŠ Plešivec Český Krumlov 1:2 a musela se tak spokojit pouze s třetím místem. Suverénním vítězem a postupujícím se stali florbalisté z Frymburka, kteří v celém turnaji ztratili pouze jeden bod. Zasloužené druhé místo putuje do Malont. „Myslím, že o našem triumfu rozhodla hlavně dobrá fyzička“, řekl po turnaji trenér Frymburku Leoš Ševčík a dodal, že šest hodin tréninku týdně bylo na palubovce hodně znát.
     V kategorii dívek rozhodoval o vítězi až poslední zápas. V něm Malonty porazily Frymburk 2:0 a mohou se tak těšit na regionální finále, kde budou reprezentovat Českokrumlovsko. Třetí místo obsadily dívky z pořádající Fantovky Kaplice.

OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU - KAPLICE 1.3.2000 - DÍVKY:
  branky :
Frymburk - Kaplice2:1Petričáková 2x (jedna z penalty
Frymburk - Chvalšiny6:4Petričáková 3x, Hadačová 2x, Thonová
Frymburk - Č.K.5:1Petričáková 3x, Hrstková, Hadačová
Frymburk - Malonty0:2Petričáková 2x (jedna z penalty

Konečná tabulka:
1.Malonty6 bodů
2.Frymburk6 bodů
3.Kaplice4 bodů
4.Chvalšiny2 bodů
5.Č.K2 bodů

Družstvo:
Petričáková, Hadačová, Thonová, Hrstková, Ribárová, Kyselová

2. MÍSTO JE ÚSPĚCHEM DÍVEK

HOŠI:
  branky :
Frymburk - Kaplice3:3Ševčík 2x (jedna v oslabení), Králík J.
Frymburk - Linecká Č.K6:1Ševčík 4x (2x v přesilovce), Králík J., Greňo J.
Frymburk - Plešivec Č.K.4:2Ševčík 2x, Králík J., Greňo J.
Frymburk - Malonty3:1Ševčík, Králík J., Greňo J

Konečná tabulka:
1.Frymburk7 bodů
2.Malonty5 bodů
3.Kaplice4 bodů
4.Linecká2 bodů
5.Plešivec2 bodů

Družstvo:
Ševčík,Králík M., Králík J., Greňo J., Greňo L., Boháč M., Kellner, Hendrych

HOŠI POSTUPUJÍ DO REGIONÁLNÍHO FINÁLE


Zprávy ze života fotbalového oddílu  
Zprávy ze života fotbalového oddílu
Vážení sportovní přátelé, vážení příznivci fotbalu!

V následujících řádcích bych Vás chtěl stručně informovat o životě a práci v našem fotbalovém oddílu. Možná si někdo myslí, že zima je pro fotbalisty čas odpočinku, ale není tomu zcela tak. Dá se říci, že činnost oddílu je celoroční a i v zimě se pracuje neustále. Platí to jak pro hráče všech mužstev, tak i pro funkcionáře. Relativní volno měli hráči v listopadu po skončení podzimní části soutěže. V prosinci již začali trénovat individuálně a od ledna již probíhaly pravidelné tréninky dvakrát týdně. V lednu uspořádalo vedení oddílu soustředění „A“ mužstva na Hrdoňově. Toto soustředění bylo zaměřené na vylepšení fyzické kondice hráčů a trvalo tři dny, od pátku do neděle. V této souvislosti je třeba poděkovat panu Píškovi a jeho firmě TOKO za to, že přispěl k úhradě nákladů na tuto akci. V únoru se zúčastnilo „A“ mužstvo a starší páni halového turnaje, který pořádal FC Lipno. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev a naše mužstva rozhodně nezklamala. „A“ vyhrálo a starší páni skončili druzí. Od konce února do 18.3. sehrálo „A“ mužstvo celkem 4 přípravné zápasy. Prvním soupeřem nám byl SK Planá u Českých Budějovic, kde jsme vyhráli 7:1. Na další zápas jsme si zajeli do Českého Krumlova a s místním Slavojem jsme nakonec, po velmi pěkném výkonu, prohráli nejtěsnějším rozdílem 2:3. Ve třetím zápase jsme změřili síly s Dynamem Světlík. Utkání nakonec skončilo 2:2, ale nedohrálo se z důvodu špatného počasí. A v posledním přípravném zápase, před náročnou jarní sezónou, jsme se utkali s celkem Hraničář Malonty. Utkání skončilo naším vítězstvím 6:3. Tolik tedy příprava na jarní sezónu a 25.3.2000 to vypuklo naostro. Odpoledne jsme na domácím hřišti přivítali silného soupeře ze špičky tabulky, Smrčinu Horní Planá.Jak to dopadlo již většina Frymburáků ví. Dejme nyní slovo tomu nejpovolanějšímu a to hlavnímu trenérovi, panu Janu Turcovskému: „Musím přiznat, že soupeř byl lepší a nám chyběl i kousek potřebného štěstí. Celý první poločas jsme hráli vyrovnanou partii, ale ve 43. minutě jsme dostali gól do šatny. Do druhého poločasu jsem nastoupili s odhodláním poprat se se soupeřem, ale v přemíře snahy jsme v 10. minutě inkasovali druhý gól. Ještě stále jsme měli šanci, ale třetí gól ve 20. minutě z brejkové situace (naši hráči reklamovali ofsajd a přestali hrát) nás definitivně položil. Ve 30. minutě to již bylo 4:0 a pět minut před koncem jsme inkasovali naposled na konečných 5:0. Nechci nikoho z hráčů kritizovat, snažili se podat dobrý výkon, soupeř však byl lepší. Terén byl též na hranici regulérnosti a i přes vzájemnou dohodu obou mužstev, že se zápas odloží, rozhodčí přesto nařídil zápas odehrát. Není to však pro nás žádná omluva. Nechtěl bych, aby naši kluci propadli nějaké depresi, byl to první zápas na jaře a do konce soutěže nás jich čeká ještě dost. Věřím, že přijdou lepší časy. Chtěl bych poděkovat divákům, kteří přišli v nadprůměrném počtu a věřím, že i přes náš úvodní nezdar přijdou i na další zápasy.“

Nemáme však jen „A“ mužstvo, ale staráme se též o naše nástupce, tzn. o naše děti. Žáci také nezaháleli a zúčastnili se v zimě několika turnajů s rozdílnými výsledky. (Podrobnější informace přineseme v příštím čísle.)
Mezi naše další mužstva patří i „B“ mužstvo. Hráči v tomto týmu jsou převážně dorostenci. V zimní přestávce trénují individuálně a s pravidelnou činností začínají po zahájení sezóny. V minulém roce se vyskytly problémy s tím, že se často stávalo, že hráči se nesešli na zápas a oddíl potom, kromě ostudy, musel zaplatit i finanční pokutu. Vedení klubu se touto situací zabývalo a dne 10.3. uspořádalo schůzi, na které se jednalo o tom, zde vůbec „B“ mužstvo zachovat, nebo ne. Nakonec se vše zvládlo úspěšně a i toto mužstvo bude pokračovat v soutěži a všichni věříme, že se zlepší i docházková činnost.
Říká se, že nejen fotbalem živ je člověk a tak i náš oddíl se snaží udělat něco pro své spoluobčany. V lednu (22.1.) jsme uspořádali sportovní taneční zábavu (i když někteří naši sponzoři dostali osobní pozvánku již na listopad) a v březnu druhou zábavu a to „Josefovskou“. Ohlas na tyto akce byl velmi pěkný a tak vedení klubu rozhodlo, že uspořádáme ještě jednu taneční zábavu a to „Pomlázkovou“. Bude se konat 22. dubna 2000 od 20.00 na tradičním místě - v Hospůdce u přívozu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Na závěr bych Vás ještě rád seznámil s celkovým složením našeho oddílu a s funkcionáři.
Složení výboru: předseda: Václav Svoboda
členové:

 • Miroslav Flígr, Josef Novák,
 • Jan Turcovský, Stanislav Matuš,
 • Václav Liebl ml., Zdeněk Vrátil, Jan
 • Šuník, Václav Šisler st. a Jiří Brabec

A mužstvo
 • hlavní trenér: Jan Turcovský
 • asistent trenéra: Stanislav Matuš
 • vedoucí: Václav Svoboda
 • zdravotník: Zdeněk Vrátil

B mužstvo
 • trenéři: Jiří Brabec a Milan Račák
 • žáci - trenéři: Jan Šuník a Václav Šisler st.
 • přípravka: trenéři: Zdeněk Vrátil a Radek Teješ
 • starší páni -funkcionáři: Milan Janáček a Jan Šuník (pod pojmem funkcionáři je nutné si představit to, že jsou to ti, co se nejvíce angažují, aby se chlapi dali dohromady a zahráli si)
 • ženy - Možná, že tomu nevěříte, ale je tomu tak. I u nás se najdou ženy, které si občas zahrají fotbal. Nehrají sice zatím žádnou soutěž, ale jen tak pro radost ze hry. Na tom že tomu tak je mají největší zásluhu Jaroslava Račáková, Miroslava Šuníková a Jaroslava Soustružníková. Třeba toto bude inspirace pro některé další naše ženy.

V dubnu se již jarní část soutěže rozběhne na plné obrátky. Čeká nás celkem pět zápasů a z toho budeme hrát dvakrát doma. 1.1. zajíždíme na hřiště do Rudolfova, 8.4. nás čeká Zliv a 29.4. jedeme do Roudného. Doma se potom utkáme 15.4. od 16.30 hodin s týmem Čtyři Dvory a 23.4. od 17.00 hodin s mužstvem Kamenného Újezdu. Zveme tímto všechny naše příznivce, ale i další naše spoluobčany, aby přišli a svou účastí i slušným povzbuzováním podpořili naše mužstvo.

M.F.

Frymburský zpravodaj, atletika
TECHNICKÝ SEDMIBOJ
Dne 19. března se v tělocvičně ZŠ Frymburk uskutečnilo finále Technického sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce. V sedmi disciplinách se utkalo pět dvojic systémem každá dvojice s každou. V letošním roce se přihlásilo celkem 15 dvojic a to je, myslím na Frymburk, poměrně pěkná účast. Těchto 15 dvojic svedlo tuhé boje ve skupinách a pouze vítězové měli zajištěn postup do finálové skupiny. Ze druhých míst potom postoupili dvě nejlepší dvojice ze tří skupin. Takže finálová skupina nakonec vypadala následovně: pánové Malina a Bula, Pohančanik a Šeda, Salzer a Račák, Řezáč Tomáš a Řezáč Martin a Matuš st. a Matuš ml. Všechny dvojice prokázaly, že tato akce se pomalu stává tradicí v naší obci a podávaly obětavé výkony. Díky tomuto i díky vyrovnanosti všech finálových dvojic finále nakonec skončilo až v pět odpoledne. Na třetím místě se umístili pánové Malina a Bula, druzí skočili Tomáš a Martin Řezáčové a vítězi, tím i frymburskou nejtechničtější dvojicí pro rok 2000, se stali pánové Pohančanik a Šeda. To, že v této soutěži není věk rozhodující, dokázali například i pánové Dorovín, Petričák, Kubát st., Valeš st., Turcovský a Svoboda, kteří celou tuto akci absolvovali až do konce a nevedli si nejhůře. Poděkování patří nejen jim, ale i všem ostatním, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a strávit tak příjemně volný čas.
Celá akce, která probíhala v měsících únoru a březnu, se velmi vydařila. V samotném finále nakonec nebyla nouze o pěkné sportovní i společenské okamžiky a všichni zúčastnění byli spokojení.
Chtěl bych touto cestou poděkovat především sponzorům, díky nimž bylo možné připravit pro všechny finálové dvojice pěkné ceny. Poděkování patří především Obecnímu úřadu Frymburk, panu Řezáčovi, dále pak Škole v přírodě Frymburk, panu Márovi a v neposlední řadě i firmám Zemědělský výkup a.s., panu Ing. Štěpánovi a firmě Služby JPS. Chtěl bych též poděkovat panu Ševčíkovi a panu Juhaňákovi za pomoc při přípravě této akce. Všichni společně projevili kladný vztah ke sportu v naší obci a umožnili tak uskutečnění tohoto velmi zajímavého sportovního setkání.
Na závěr bych chtěl ještě ocenit přístup organizátorů, kteří nelitovali svého volného času o víkendech a obětavě pomohli s realizací celé akce. Poděkování patří panu Švingrovi a panu Pojedincovi jako rozhodčím a panu Krejzovi, který se po všechny tři dny, obětavě jako vždy, staral o občerstvení jak sportovců, tak organizátorů a diváků.
Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným a s pozdravem SPORTU ZDAR se těším nashledanou za rok.

M. Flígr

 Zprávy Nahoru

Frymburský zpravodaj, Občanské sdružení Lipno-Dunaj  

Karneval
     V neděli 27.2.2000 uspořádalo Občanské sdružení Lipno-Dunaj v Hospůdce u přívozu maškarní bál pro děti. Vzhledem k malé kapacitě sálu jsme karnevalové odpoledne rozdělili na dvě části. Účast byla překvapivě hojná (především v první části, kterou navštívilo přes 100 dětí), a tak ani toto opatření nezabránilo vzniku určitých organizačních nedostatků. Ale i přesto si děti měly možnost zasoutěžit, zatancovat a vydovádět se v karnevalovém reji.
     Ceny byly připraveny nejen pro vyhlášené nejlepší masky, ale i pro ostatní děti, které měly chuť se alespoň na chvíli přenést do světa pohádek a filmů. Kdo jste karneval navštívil, určitě nám dáte za pravdu, že se to dětem i tvůrčím rodičům podařilo.
     Chtěli bychom poděkovat sponzorům - OÚ Frymburk, Ivanovi Rillichovi, Petře Brůžkové z Keramiky U kostela a neznámému pánovi, který obohatil ceny pro nejlepší masky, manželům Žižkovým za vstřícnou spolupráci a Tomášovi Janáčkovi za příjemný hudební zážitek. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem (od ušité sukně po povzbuzující úsměv) podíleli na tomto nedělním odpoledni, které mělo potěšit především děti.

Za Občanské sdružení Lipno-Dunaj, Gabriela Vrážková

GE Capital Bank nabízí jednoduché a rychlé bankovní služby
     GE Capital Bank, která v listopadu minulého roku zahájila svou činnost po celé České republice, je členem jedné z největších společností světa, koncernu General Electric (GE).
     Společnost General Electric byla založena před více než sto lety v roce 1892 a u její kolébky stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Po celou dobu své existence je General Electric synonymem kvality a špičkových technologií. Společnost dnes působí ve více než sto zemích světa. Vlastní 250 výrobních závodů ve 26 státech a zaměstnává 340 tisíc pracovníků po celém světě.
     Za loňský rok společnost General Electric dosáhla rekordních hospodářských výsledků, když vytvořila zisk po zdanění ve výši 10,72 miliardy amerických dolarů. To je o patnáct procent více než předloni, kdy zisk koncernu činil 9,30 miliardy dolarů.
     GE Capital, finanční divize koncernu General Electric, je jednou z největších finačních společností na světě. Společnost GE Capital je tvořena skupinou 28 firem, které poskytují svým klientům kvalitní finanční služby s vysokou přidanou hodnotou.
     V České republice vlastní skupina GE Capital tři společnosti. Vedle GE Capital Bank je to dále GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.
     Banka nabízí široké veřejnosti vyspělé a moderní finanční produkty, které ztotožňují tři základní zásady společnosti GE Capital Bank: rychlost, kvalitu a jednoduchost. Pro klienty je velmi výhodná také pobočková síť GE Capital Bank, která čítá celkem 245 obchodních míst po celé České republice.
     Drobným klinetům nabízí GE Capital Bank vedení běžného účtu, účtu O.K.O. (jde o žirový typ účtu), spořící účet k účtu O.K.O., jednorázové i revolvingové termínované vklady, vkladní knížky, mezinárodní platební karty, atd. Mezi nejnovější a zároveň nejúspěšnější produkty patří dva úvěrové produkty pro občany. Jde o Flexikredit a Osobní půjčku Expres. Flexikredit je určen pro pokrytí okamžitých a dočasných výdajů klientů GE Capital Bank. Tato služba je poskytována majitelům žirových účtů O.K.O. Umožňuje jim čerpat prostředky z O.K.O. účtu až do povoleného debetního zůstatku a to kdykoliv bez dalšího schvalování bankou.
     Osobní půjčka Expres je rychlý, jednoduchý a snadno dostupný úvěr. Pro jeho získání není nutný ručitel či jiný druh jištění. Prostřednictvím Expres půjčky je možné získat 30 až 150 tisíc korun. Předností Expres půjčky je zejména rychlost s jakou je vyřízena. Rozhodnutí o předběžném schválení Expres půjčky se totiž žadatel dozví na počkání při své první návštěvě obchodního místa GE Capital Bank. Smlouva o půjčce je pak s klientem banky uzavřena do jedné hodiny. S „příchozím z ulice“ po dvou dnech. V obou případech jsou peníze připsány na účet do 24 hodin po podpisu smlouvy.
     O uvedených přednostech GE Capital Bank se může každý zájemce osobně přesvědčit, navštíví-li obchodní místo GE Capital Bank v Českém Krumlově, Vyšehrad 169 nebo Horní Plané, Náměstí 35. Zdejší zaměstnanci jsou připraveni poskytnout každému kompletní informace o produktech, servisu a službách GE Capital Bank.

Raiffeisen stavební spořitelna - specialista na stavební spoření
Potřebujete byt nebo si chcete pouze spořit? Ve všem Vám poradí a pomůže Raiffeisen, stavební spořitelna. Pokud se rozhodnete spořit, bude k Vašemu vkladu připsán úrok 4% a 25% příspěvek od státu z částky, kterou si uspoříte za rok. Pokud potřebujete úvěr na řešení své bytové situace, stačí složit pouze 20% z požadované částky a zbytek Vám půjčí Raiffeisen, stavební spořitelna s výhodným úrokem. Vaše dotazy týkající se stavebního spoření Vám ráda zodpoví

Dagmar Novotná Frymburk 217
tel. 735307 po 14.00 hodině


Nabídka pracovních míst
HOTEL - VLTAVA Frymburk
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto funkcí

 • manažer pro cestovní ruch - VŠ nebo SŠ vzdělání, NJ a AJ, zkušenosti, flexibilita, stručný životopis
 • provozní hotelu - VŠ nebo SŠ v oboru hotel služeb, min. 3 roky praxe, NJ, AJ, práce na PC, komunikační a organizační schopnosti, stručný životopis
 • účetní - SŠ vzdělání, praxe v oboru, NJ a AJ, práce na PC, stručný životopis
 • recepční - SŠ vzdělání, praxe v oboru, NJ a AJ, práce na PC, stručný životopis
 • šéfkuchař - vzdělání v oboru, praxe min 8 let, stručný životopis
 • kuchař - kuchařka - vzdělání v oboru, praxe min 3 roky, stručný životopis
 • číšník - servírka - NJ - nutností,AJ - výhodou praxe, životopis
 • pokojská, uklizečka, pomocný personál (kuchyně, bar)

Nabízíme zaměstnání v novém hotelu, který se otevírá začátkem května 2000. Odpovídající mzdové a pracovní podmínky, zaměstnanecké výhody, možnost profesního růstu. Písemné nabídky včetně životopisu zasílejte na adresu:
fa. AKROPOLIS tel. 0603812797
p. Špiroch
Malická 8
323 00 Plzeň

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
České Budějovice
hledá 4 pracovní síly pro manuální pomocné práce při vytyčování geodetických bodů, které budou probíhat od konce dubna do listopadu 2000
tel. 038/6713308 ing. Josef Král

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY M + M
Frymburk, Náměstí 12
tel.: +420 380 735 080
PROVOZ OPĚT ZAHÁJEN

KVĚTINY DO VAŠICH OKEN, ZELENINA DO ZAHRÁDKY
Letos opět bude prodávána sadba květin a zeleniny ve Frymburku čp. 107 (u Kápičků), začneme asi 15.5.2000 (po zmrzlých). K nákupu Vás zve firma:
Zahradnické služby, Halka Bicanová

SOUKROMÉ MALÍŘSTVÍ
provádíme: malování bytových a nebytových prostorů, oken a dveří, protiplísňové nátěry, možnost splátek.
Josef a Pavel Bromovi
Frymburk 20, tel. +420 604 886 881

Vyměním obecní byt 4 + 1 I. kategorie s elektrickým vytápěním v Černé v Pošumaví za byt 2+1 nebo 3+1 ve Frymburku.
Telefon 744528 po 17.00 hodině

SPAR BOHÁČ a SPOL informuje,
že do konce dubna přijímá objednávky na chovnou drůbež. Bližší informace vám podáme v obchodě.

ČSŽ ve Frymburku pořádá ve dnech

 • 10.4. a 11.4.2000 JARNÍ A LETNÍ BURZU, která se koná v kulturním domě (bývalá zasedací místnost OÚ).
 • 10.4.2000 od 16.00 do 19.00 hod. výkup, 11.4.2000 od 16.00 do 18.00 hod. prodej a od 18.00 hod. výdej neprodaného zboží.
 • Přinést do burzy můžete i knihy, hračky a další věci, o kterých si myslíte, že udělají ostatním radost a vám doma překáží.
M. Boháčová


Občanské sdružení LIPNO-DUNAJ informuje
     Naše občanské sdružení ve spolupráci s dalšími organizacemi připravuje pro Vás a pro občany dalších lipenských obcí a samozřejmě také pro návštěvníky naší oblasti několik akcí (jaro-léto 2000):

 • „Velká jarní taneční zábava“ – 8.4.2000 od 20:00 hod v Hospůdce u přívozu ve Frymburku, k tanci a poslechu hraje známý big-band z Prahy „Hand Made Pipes“
 • „Dětský den“ – 27.5.2000, Pohádkový les na trase od tenisového areálu háječkem na Střelnici
 • „Frymburské slavnosti“ – 9.-11.6.2000 v centru obce Frymburk, velmi bohatý kulturní a sportovní program pro děti i dospělé
 • „Euregio-Music-Fest 2000“ – 29.-30.7.2000 v Horní Plané, česko-rakousko-německý festival rockové a alternativní hudby se špičkovým obsazením (Garage, Psí vojáci, Iva Bittová a DJ Javas, Irena a Vojtěch Havlovi, Jablkoň, Už jsme doma, MCH Band, Boo, Loops, Alboth, Hans Karsten Raecke, PEST, Werk, Echt!)
 • „Frymburská kolovaná“ – 19.8.2000 na frymburské cyklostezce, závody pro děti a mládež na bicyklech a všem ostatním, co má kola
Obyvatel Frymburku a člen našeho sdružení Ivan Rillich zřídil v pasáži svého obchodního domku nástěnku, na které máte možnost se dozvědět bližší informace o připravovaných akcích a prohlédnout si zajímavou fotodokumentaci z akcí již uskutečněných.

„Velká jarní taneční zábava“
Ve Frymburku v Hospůdce u přívozu, 8.4.2000 od 20:00 hod
Občanské sdružení Lipno-Dunaj pořádá velkou jarní taneční zábavu, na které bude k tanci a poslechu hrát známé pražské big-bandové těleso: „Hand Made Pipes“ (12 hudebníků a dirigent – část hudebníků má zároveň angažmá v hudebním divadle Karlín). Kapela pro naší zábavu připravila široký repertoár dixielandových a muzikálových skladeb, budou hrát samozřejmě i na přání.
Pro všechny bude připravena bohatá a pestrá tombola. O zábavu v průběhu večera a vyhlášení tomboly se bude starat ve Frymburku již velmi dobře známý konferenciér Vítek Ulita.
Všichni jste srdečně zváni na tuto vrcholnou akci plesové sezóny, vítaný je oblek v retro-stylu 30.-60.let.
Nenechte si ujít akci, jaká tu ještě nebyla!

 Životní jubilea a noví občané Nahoru

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Vlachová Marie2.4.1938  
Račák Juraj2.4.1925  
Junek Josef8.4.1927  
Smolenová Anežka9.4.1926  
Mikuška Oto10.4.1918  
Frantálová Jiřina12.4.1934  
Halušková Helena15.4.1938  
Šislerová Božena15.4.1915  
Franková Roza16.4.1931  
Mrázik Josef6.4.1935  
Habichová Božena19.4.1934  
Španiller Jan19.4.1940  
Rudyová Marie20.4.1933  
Dvořáková Bohuslava21.4.1936  
Machinyaková Anežka29.4.1912  

Vítáme v naší obci tyto nové občánky :
narozené v prvém čtvrtletí roku 2000:

Alexandra Novotná Milná 22 5.1.2000  
Martina Vallová Frymburk 140 15.2.2000  
Adrian Szöke Frymburk 32 3.3.2000  
Eva Petričáková Milná 26 10.3.2000  
Aleš Mazura Frymburk 139 29.3.2000  

Životní jubilea, blahopřejeme

B L A H O P Ř E J E M E !


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku 1x za měsíc
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. srpna 2000 : TOPlist 0