Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 168 - Březen 2001

Logo Frymburka
Školství na Frymburku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Lyžařský výcvik
Střelecký sportovní klub
Florbalisté potvrdili svoji kvalitu
Sportovní úspěchy žáků naší školy
Kyselovská lyže
Ostatní
 

 
 Školství na Frymburku Nahoru

1. Školní budovy
Již dávno předtím, než císařovna Marie Terezie (1740-1780) zřídila rakouskou národní školu, mělo české království poměrně dobré školství z dob císaře Karla IV. Souviselo to se založením Univerzity v roce 1348, v druhém roce Karlovy vlády, kdy zem byla ještě v rozvráceném stavu:

„Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou paměť. Mezi tužbami našeho srdce a mezi naléhavostmi, kteréž zaměstnávají neustále naše královské úvahy, nutí nás k péči hlavně žádostivosti našeho ducha, a k tomu se obrací zřetel naší mysli, jak by naše České království, jež nad ostatní důstojnosti a statky, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností srdce milujeme, o jehož povýšení se všemožnou přičinlivostí staráme a o jehož čest i blaho s plnou snahou usilujeme, jak by toto království, jako se božím řízením raduje z přirozeného nadbytku životních potřeb, tak po příkazu naší prozíravosti bylo uměle za našich časů ozdobeno množstvím moudrých mužů. To má býti proto, aby se nemuseli naši věrní obyvatelé království, již bez přestání lačnějí po plodech věd, doprošovati v cizích zemích almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený, a aby se ti, které vyznamenává důvtipem vrozená chápavost vloh, stali vzdělanými znalostí věd,....aby sobě měli za slávu, že mohou jiné z ciziny zváti k lahodnosti vůně a k účasti na takovém vděku. Protož, aby tak prospěšné a chvalitebné myšlenky zrodilo důstojné účinky, chceme, aby byla povýšenost toho království rozmnožena radostnými prvotinami novoty, a rozhodli jsme se po předcházející zralé úvaze vyzdvihnouti, zaříditi a nově v život uvésti obecné učení v našem metropolitním a nejpůvabnějším městě Pražském...“

Budoucí členové před nástupem do učitelského úřadu na Karlově universitě museli dva roky učit na nižším typu školy, tím se šířila vzdělanost po Čechách.

Kdy vznikla ve Frymburku první škola, nelze s jistotou dosud říci. Je však jisté, že patřila k nejstarším v jižních Čechách, neboť již v roce 1474 je v dokumentech řeč o učiteli a od roku 1521 nesla parcela u dnešního přístaviště parníků název „Školní louka“. Tento název se zachoval až do poloviny našeho století. Je tedy téměř stoprocentně jisté, že na místě staré školní budovy u kostela vznikla i první samostatná frymburská školní budova.

Za Rudolfa II. (1576-1611) byly vyšší i nižší školy v Čechách ve vynikajícím stavu. V této době byl frymburským učitelem a obecním písařem Kašpar Liebewein (1586-1634). Je to první učitel, u kterého známe i jeho jméno. Od této doby je posloupná řada jmen frymburských učitelů až do současnosti téměř nepřerušená.

Za Rudolfova nástupce Matyáše (1611-1619) už školy nebyly to, co bývaly před ním. Pak přišla třicetiletá válka (1618-1648), kdy plundrováním a řáděním trpěly ponejvíce Čechy, protestanté, kteří odmítli přestoupit na katolictví, se museli do šesti měsíců vystěhovat ze země (např. Jan Ámos Komenský). Od té doby se obecné školství téměř celé jedno století podobalo neduživému tělu, jemuž všeobecně rozšířený předsudek zcela odebíral zbylou sílu. S touhou po vzdělání je to však přibližně stejné jako s plevelem: zdánlivě může být z povrchu země odstraněn, za krátkou dobu však jeho výhonky znovu vyraší. Sotva se začali hojit rány nešťastné Ferdinandovy doby, začalo školství znovu od píky, pozvolna se rozvíjelo a na začátku 18. století již opět sloužilo svému dobročinnému účelu.

Do naší staré školy docházeli děti z celé frymburské farnosti, tj. Frymburka, Frýdavy, Hruštic, Kovářova, Hrdoňova, Posudova, Svatoniny Lhoty, Milné, Vřesné, Blatné, Mýtinky, Moravice, Náhlova, Slupečné, Plískova, Studené, Kobylnice a Lipna. Pro děti to musela být hrozná dálka. Zřejmě proto vyučovali v odlehlých částech také „domácí neoficiální“ učitelé (např. ze služby vyřazení vojáci). Nedostupnost školy vedla menší obce farnosti k tomu, že si vystavěli vlastní školní budovu. Tak vznikla expozitura frymburské školy na Slupečné v roce 1842 a jejím prvním učitelem byl učitelský pomocník Adalbert Droš. V roce 1880 byla pak vystavěna škola v Blatné, první vyučování zde bylo zahájeno 29.3.1881 pod vedením učitele Alberta Weila. Frymburská stará školní budova u kostela byla využívána ke svému účelu až do 30.6.1975.

Mgr. František Frantál

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Voda
     Únorovým tématem č.1 byla porucha vodovodního řadu a s tím související výpadky dodávek pitné vody do obce. Po prvních dnech neúspěšného hledání závady došlo k velkému tlaku na obstaravatelskou společnost 1.JVS ze strany občanů, podnikatelů a v neposlední řadě samotného obecního úřadu. Tento tlak byl umocněn velkým zájmem médií a to bez rozdílu Zcela objektivně lze říci, že uvedená společnost pracovala ve dne v noci, ale efekt se jaksi ne a ne dostavit. Je všem jasné, že poruchy jsou, byly a budou vždy, ale je nutné umět je včas lokalizovat a odstraňovat tak, aby nebyla bez vody po dobu opravy celá obec. Co se vlastně stalo? Hlavní závada, prasklé vodovodní potrubí o průměru 100 mm v ulici mezi základní školou a bytovkami lesů se našla až pátý den a byla během necelých dvou hodin odstraněna. Nezanedbatelnou roli v celé situaci sehrálo spoustu drobných závad např.poškozený hydrant, zapadlá šoupátka aj. Ani vodojem není zcela v pořádku. Co to vše znamená? Odpověď je dosti jednoduchá – pitná voda se musí stát jednou z hlavních priorit obecního rozpočtu v roce 2001. Ještě před definitivním přijetím rozpočtu na letošní rok budeme znát nutný rozsah prací a hlavně jejich cenu. Věřím, že zastupitelé řešení tohoto nemalého problému nebudou chtít oddalovat.

Rekonstrukce domu čp.24, 25
     Po neúspěšné privatizaci domu č.p.24,25 v loňském roce, kdy bylo rozhodnuto, že pokud si nájemníci neodkoupí jednotlivé byty, tak obec jako vlastník objektu provede rekonstrukci. Nyní tedy dochází k naplňování tohoto slibu.. V první řadě musí dojít k výměně vodovodních rozvodů, rekonstrukce koupelen a WC včetně odvětrání a to i kuchyní. Dále pak celková výměna elektroinstalace na hlavních chodbách domu. Tyto vyjmenované práce lze považovat za první etapu.

Následně ještě v prvním pololetí tohoto roku by mělo dojít i na fasádu, zateplení celého objektu a výměnu oken a vybudování nového chodníku. Na tuto část rekonstrukce se nyní zpracovává projektová dokumentace tak, aby mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Věřím, že po skončení nutné rekonstrukce bude objekt poskytovat kvalitnější bydlení pro své nájemníky a jeho nový vzhled bude přínosem pro celou obec zvláště pak náměstí.

Pošta
     Při posledních jednáních obecního zastupitelstva bylo vícekrát poukázáno, že provozní doba naší pošty je pro řadu občanů nevyhovující.Výběr korespondence, kterou je možné vydat pouze konkrétní osobě nebyl pro řadu občanů dojíždějících denně za prací možný nebo pouze za cenu čerpání dovolené. Proto bylo zastupitelstvem rozhodnuto požádat o pomoc ředitele podniku Česká pošta s.p. v Českých Budějovicích kdy jsme požadovali provoz pošty i v dopoledních hodinách o sobotách. V tomto nám nebylo vyhověno a došlo k prodloužení směny ve středu a to do 18.00 hod. Věřím, že tato úprava bude ku prospěchu časové dosažitelnosti služeb pošty pro více občanů.

Obecně prospěšné práce
     S tímto termínem jste se mohly seznámit prostřednictvím televize, rádia či tisku. Jedná se ve skutečnosti o alternativní trest uložený soudem pro méně závažnou trestnou činnost. Naše obec se též zapojila do tohoto systému a dává možnost si takovýto trest odpracovat. Do současné doby máme čtyři takovéto případy, kdy ve dvou je již tento alternativní trest odpracován, jeden je v plnění a jeden se zatím odmítá zapojit a spíš se zdá, že si raději než pracovat zvolí nepodmíněné vězení. Jistě si každý z vás dovede představit, že ne vždy to je lehká záležitost dohodnout se s takto odsouzeným, kdy dochází i na výhružky a zastrašování. Přesto považuji tuto možnost alternativních trestů za smysluplnou a to i pro takto odsouzené.V případě, že odsouzený neodpracuje soudem stanovený počet hodin, tak nastupuje výkon trestu ve věznici a to v poměru 2 hodiny obecně prospěšných prací nebo 1 den natvrdo (jak se říká).

Období po získání státních a jiných dotací
     Tak bych nazval tento příspěvek. V loňském veleúspěšném roce naše obec čerpala dotace na výstavbu ČOV ve výši 30 mil. Kč a rekonstrukci bytů v č.p. 74 ve výši 1,2 mil.Kč. Neuplynul ani půlrok a už jsme se octly v zájmu nejvyššího kontrolního úřadu jak bylo z uvedenými prostředky naloženo. Řada z Vás namítne, že je to v pořádku a s tím lze jen souhlasit. Je třeba ale vidět, že kontrola bude probíhat a zaměstnávat představitele obce po dobu minimálně dvou měsíců a to od prvotního dokladu, který nese datum z roku 1995. Ale je jednoduší obhajovat tuto dotaci krátce po její realizaci, než za nějakou dlouhou dobu, kdy by pak mohli hrozit i nějaké konkrétní sankce.

Rozpočet na rok 2001
     Návrh rozpočtu na rok 2001 byl předložen zastupitelům na únorovém zasedání. Předložený návrh se opírá o skutečnost plnění rozpočtu v roce 2000, kdy jsme hospodařili s přebytkem, což je jednoznačně pozitivní. V návrhu jsou stanoveny vedle nutných běžných výdajů též prioritní investiční akce, mezi něž se počítá investice nutná na opravu vodovodního řádu, dále rekonstrukce objektu čp. 24, 25 (zateplení, fasáda a výměna oken, atd.), zahájení akce základní technické vybavenosti na obecních pozemcích naproti škole v přírodě a také řešení vytápění naší základní školy. U této posledně jmenované akce je již zpracován projekt na rekonstrukci kotelny včetně stavebního povolení pro přechod na vytápění biomasou, která by měla nahradit vytápění topným olejem. Celá investice je podmíněna získáním dotace na tuto rekonstrukci, protože se jedná o neuvěřitelné 4 miliony korun, což neni v silách obce. Pokud naše obec dotaci nezíská, bude zakoupen nový účinnější kotel na stávající palivo.

Oto Řezáč – starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

26. zasedání OZ dne 21.2.2001

  • schválení rozpočtového opatření č. 26/00

  • schválení hospodářského výsledku bytového hospodářství za rok 2000

  • schválení výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2000

  • vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2001


Zasedání OZ se bude konat ve středu dne od 17.00 hodin.

I-N-T-E-R-N-E-T
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 17.3.2001 od 9.00 do 12.00 hodin

O Z N Á M E N Í
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Dana Smítková upozorňuje občany na úpravu ordinačních hodin ve Frymburku:

Pondělí12.00 – 16.00 hod
Úterý10.30 – 13.00 hod
Středa8.00 – 12.00 hod
Čtvrtek12.00 – 15.30 hod
Pátek10.00 – 13.00 hod

 

 Lyžařský výcvik Nahoru

Ve dnech 15. - 19. ledna letošního roku se uskutečnil ve Frymburku lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Díky dostatku sněhu a pěknému počasí se na Martu dostavili žáci 7. a 9. třídy, aby se zde pod vedením paní vychovatelky Chmelařové a pana učitele Ševčíka naučili, nebo zdokonalili v lyžování. První družstvo jezdilo od počátku dobře, horší to bylo s těmi, kteří stáli na lyžích buď poprvé, nebo po několika letech. O to více byly vidět pokroky, neboť poslední den všichni bez problémů sjížděli krásně a elegantně dolů.
Všichni jsme si krásně zalyžovali a načerpali nových sil. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim vedoucím, panu Červenému a jeho spolupracovníkům za ochotu a pomoc při drobných opravách na lyžích. Děkujeme!

Za všechny Z. Urbanová
7. třída

 Střelecký sportovní klub Nahoru

Střelecký sportovní klub Frymburk
oznamuje držitelům zbrojních průkazů všech skupin, kromě skupiny C (lovecké zbraně), že od měsíce března 2001 si mohou na Střelnici Náhlov vyzkoušet nebo zatrénovat střelbu ze své zbraně na terč. Tlumiče hluku je nutné mít s sebou vlastní. Poplatek za použití střelnice je 70,- Kč na osobu. Využití střelnice je možné kdykoli po domluvě na těchto tel. č. 0606/580216 p. Behenský, +420 606 816 841 p. Hadač, +420 605 835 470 p. Rychlý nebo osobně p. Lučan Frymburk 118 a od 1. dubna 2001 každou sobotu přímo na střelnici od 10.00 – 12.00 hod.
Zájemci o získání zbrojního průkazu si mohou vyzvednout přihlášky u p. Rychlého. Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 14.4.2001 s poplatkem 500,- Kč. Školení + závěrečné testy se uskuteční 28.4.2001 za poplatek 1 500,- Kč.

Za SSK Frymburk
Ladislav Rychlý


 Florbalisté potvrdili svoji kvalitu Nahoru

14.2.2001 se uskutečnilo v Kaplici okresní finále ve florbalu žactva. Protože se dnes hraje florbal na všech školách, museli se uskutečnit kvalifikační turnaje. My jsme 14 dnů před Kaplicí hráli kvalifikaci v Č. Krumlově a bez problémů postoupili.

Do Kaplice se kvalifikovalo 6 chlapeckých a 4 dívčí družstva. Děvčata hrála ve složení: v brance Dulíková, v poli Drugová, Šlégrová, Štěrbová, Žáková, Račáková a Pohančaniková. Dívky překvapily a po vítězství nad Kaplicí 3:2 a nad Č. Krumlovem 7:0 nestačily pouze na Malonty a celkově obsadily velmi pěkné 2. místo.

Chlapci obhajovali loňské vítězství, bohužel všichni z loňského základu již vyšli, a tak museli na sebe vzít zodpovědnost ti, kteří loni jen střídali. Přesto nezklamali a přes moje pesimistické předpovědi nakonec v nesmírně vyrovnaném turnaji vybojovali bronz a obohatili tak florbalovou vitrinu o další pohár.

Frymburk – gymnázium1:1
Frymburk – Fantovka1:1
Frymburk – H. Planá3:1
Frymburk – Školní Kaplice0:1
Frymburk – Č. Krumlov4:0

Vítězná Fantovka získala 7 bodů, Školní, Frymburk a gymnázium po 6 bodech a pátá H. Planá ještě 5 bodů. Stačilo dát o jeden gól více a nebo nedostat vyrovnávající branku od Fantovky 8 sekund před konce z trestného úderu, tak jsme zvítězili. Ve sportu ale „kdyby“ neplatí a i třetí místo je velkým úspěchem.

Nerad hodnotím v kolektivních sportech jednotlivce, ale brankář Miloš Boháč a obránci Greňo a Nedoma byli výborní, o čemž svědčí pouze 4 obdržené branky. Dále družstvo tvořili Boháč Vít, Kubovský, Kellner, Šisler, Šuník, Králík a kvalifikaci hrál i Franěk.

Závěrem tradiční poděkování sponzorům – SPAR Boháč, Koberce Boháč a hlavně panu Greňovi, který jel jako řidič.


 Sportovní úspěchy žáků naší školy Nahoru

Konečně jsme dostali z Prahy oficiální výsledky celorepublikových soutěží, kterých jsme se zúčastnili. A výsledky jsou to velmi příznivé. V soutěži „Vánoce s Fíťou“ jsme obsadili 1. místo v republice, kde se zvláště činili sportovci 2. stupně a podmínky splnilo 95,12% žáků. Mladší splnili na 64,13%, ale celkově jsme na tom byli nejlépe. Takže dětem děkujeme za výbornou reprezentaci Frymburka.

Ostudu jsme neudělali ani v soutěži ve šplhu. Soutěžilo 5 dívek a 5 hochů, kdy každý měl 3 pokusy. Tato soutěž je v republice velmi populární, letos se zapojilo 529 družstev. A jak jsme dopadli my?

5. třída obsadila 5. místo, šestá byla devátá, sedmáci skončili na 20. místě a nejlépe si vedlo kombinované družstvo 8. a 9. třídy, kteří skončili na 4. místě, kdy je od bronzu dělilo 0,7 sekundy. Z jednotlivců nejlepšího času dosáhl V. Boháč časem 2,2 s a M. Trinkbauerová časem 3,3 s.

A ještě ve zkratce. Turnaj ve vybíjené pod patronací WHIRLPOOL letos vyhrálo kombinované družstvo 8. a 9. třídy, na druhém místě skončilo dívčí družstvo ze 7. třídy a na bronzový stupínek vystoupili šesťáci.

V přátelském utkání ve florbalu jsme na domácí palubovce porazili silný tým z Malont 7:5.

Mgr. Leoš Ševčík
učitel TV


 Kyselovská lyže Nahoru

Sportovní policejní klub, oddělení pohraniční policie Kyselov uspořádal dne 17.2.2001 veřejný závod v klasickém běhu na lyžích. I přes nepříznivé sněhové podmínky se nám podařilo připravit pěknou trať a pro 26 účastníků zajímavý závod s občerstvením a hodnotnými cenami. Všichni účastníci si odnesli nejen příjemné zážitky, ale i díky sponzorům pěkné věcné ceny a vítězové hlavních kategorií byli odměněni krásnými sportovními poháry.

V samotném závodě se v jednotlivých kategoriích umístili:

mladší žákyně1. Koňariková Lydie
mladší žáci1. Ďurák František
straší žákyně1. Bílková Tereza
 2. Juhaňáková Veronika
 3. Rynešová Eva
starší žáci1. Čermák Jan
 2. Ryneš Zdeněk
 3. Kalivoda Stanislav
ženy I.1. Vrážková Gabriela
 2. Mašková Kateřina
 3. Juhaňáková Zuzana
ženy II.1. Smolková Jitka
muži I.1. Juráň Karel
 2. Koňarik Martin
 3. Mašek František
muži II.1. Maurer Miroslav
 2. Krátký Radek
 3. Stoiber Adolf
muži II.1. Smolka Stanislav
 2. Pavlíček Karel
 3. Kalivoda Jiří

SKP OPP Kyselov děkuje všem sponzorům, díky kterým se závod mohl pořádat. Jsou to: OÚ Přední Výtoň, OÚ Frymburk, OÚ Lipno, stavební firma FAO s.r.o. Frymburk, služby JPS s.r.o. Frymburk, pan Jan Štěpán ml., hotel Lipenka, ČEZ Lipno, pan Miloš Boháč – Spar Frymburk, pan Ivan Rillich, pan Josef Boháč – Sdružení Boháč-Majer, kadeřnictví Milana Juhaňáková, Lesy Vyšší Brod a.s. a paní Kateřina Mašková.

Věříme, že nám všichni i příště pomohou a společně udržíme tento tradiční závod v naší oblasti.

Za SKP OPP Kyselov
František Juhaňák


 Ostatní Nahoru

Poděkování
organizátorům „Kyselovské lyže“ za výborně připravený závod.

za SK Lyžaři-běžci
G. Vrážková, M. Maurer, F. Ďurák


Sběr železného šrotu
Ve dnech 31. března a 7. dubna 2001 provede Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem ve Frymburku sběr železného šrotu a ostatního vyřazeného materiálu - autobaterie, bojlery, ledničky a pračky. Žádáme spoluobčany, aby v uvedené dny připravili železný šrot před své domy do 9.00 hodin. Pokud se bude jednat o větší množství šrotu nebo těžký a objemný materiál, oznamte tuto skutečnost osobně nebo telefonem stálé službě v Hasičské zbrojnici na číslo 735328, abychom mohli předem zajistit potřebnou techniku pro odvoz.
Získané finanční prostředky prodejem šrotu budou vynaloženy na dovybavení výstroje zásahové družstva.

Josef Novák - jednatel


ŠvP – stát ve státě?
Do ŠvP jsem se nastěhoval v roce 1985. Bylo zde pět bytů pro zaměstnance. Dnes jsou celoročně obsazeny pouze dva. Odstěhoval jsem se ze ŠvP v říjnu 2000. Ani tento byt 3+1 do dnešního dne není obsazen. Státní školství, které bojuje o každou korunu z rozpočtu, tady nechá plavat zisk za nájemné, který by pomohl při opravě chátrající školy. To ale není pro Frymburk tak bolestivé, horší je katastrofální nedostatek bytů a z toho vyplývající chování lidí vůči sobě i představitelům obce. Když se v této situaci chová asociálně státní školství za levicové vlády, co nás asi čeká, jestliže v příštích volbách vyhraje pravice. K tomuto zamyšlení mě donutil kamarád, který řekl, že jsem ho předběhl v pořadníku na byt. Od té doby jeho chvání vůči mě se rapidně změnilo. Čím méně my dole budeme držet při sobě, tím více prebend ti nahoře si budou rozdělovat.

Zdeněk Dolejš


Předplatné tisku, s.r.o.Tel.č.: 00420/38/5514383
Jihočeská divizeFax.č. 00420/38/5514403
Ant. Barcala 404IČO: 25 77 38 01
CZ – 370 05 Č. BudějoviceDIČ: 011-25 77 38 01

Hledá doručovatele novin a časopisů v ranních hodinách ve Frymburku. Informace: +420 380 711 613 nebo +420 602 688 160

DNY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Českomoravské stavební společnosti, a.s.

7.3.2001 středa 10.00-15.00

  • bezplatné poradenství v oblasti stavebního spření pro občany a právnické osoby

  • státní podpora 25% z ročních úspor, max. 4500 Kč ročně

  • úvěry s výhodným 6%

  • čistý výnos až 14.4% ročně

KDYŽ MÁTE CHUŤ, JDEME NA PIVO !!!
A KAM ?
NO PŘECE DO

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
Pivo 10° za 10,-Kč
a 12° za 13,-Kč
každou neděli pouze do konce března

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
Vás srdečně zve na
V E P Ř O V É  H O D Y
konající se ve dnech 9.-10.3.2001
9.3. od 18.00
k poslechu hraje GALA - Špacír - schow
Rezervaci lze objednat na tel. 735 539, nebo na tel. +420 608 308 508

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
pořádá dne 24.3.2001 od 13.30 hod.
TURNAJ V ŠIPKÁCH - STARTOVNÉ 50,-KČ
Zájemci se mohou nahlásit nejpozději do 24.3.2001 v Restauraci na Rynku, nebo na tel. č. +420 608 308 508

!!! POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA !!!
Taxislužba Labaj - od 1.3.2001 bude platit nové tel.č. +420 608 308 508

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0