Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 157 - Březen 2000

Logo Frymburka
Čtyři rozšířená řemesla
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Základní škola
Názory občanů
Sport
Životní jubilea

 Čtyři rozšířená řemesla Nahoru

     Ve Frymburku bylo ve druhé polovině 17. století šest pekařů, kteří měli od roku 1553 svůj samostatný cech. Jejich privilegium přísně určovalo nejen podmínky přijímání do učení, tovaryše i mistry do cechu, ale především pokyny, které se týkaly pečení chleba. Nesměl se prodávat tvrdý chléb a muselo jej být vždy dostatek. Bylo dbáno na dodržování váhy chleba a cena bílého i režného chleba závisela na ceně obilí. K dozoru nad kvalitou chleba dohlížel nejen starší cechu, ale i členové městské rady. Každý přestupek byl trestán odebráním chleba, který byl věnován frymburskému špitálu nebo škole.

     Čtyři frymburští řezníci patřili k řeznickému cechu v Rožmberku, kam patřili i řezníci z Rožmitálu, Horního i Dolního Dvořiště a Cetvin. Při vstupu do cechu se platily dvě kopy míšenských grošů a šest liber vosku. Platbu v hotovosti bylo možno nahradit „obědem pro všechny členy cechu“. Řezníci, kteří nevlastnili krám, nemohli vykonávat řemeslo. Kdo z řezníků se chtěl oženit a nebyl synem mistra řeznického a nevzal si dceru řezníka, „ten žádný do cechu jich přijímán býti nemá a kdo by pak kurvu z úmyslu vzal, by pak mistrův syn byl a ona řezníkova dcera, nemá též nižádným způsobem přijat býti“. Docházelo zde tedy nejen k zachování profesní kontinuity, ale bylo dbáno i na mravní způsobilost zájemců o přijetí do řeznického cechu.

     Také šest frymburských ševců bylo členy rožmberského cechu. Kdo se chtěl stát mistrem, musel nejprve koupit kůže z krávy a z telete. Tyto kůže byly starším cechu prohlédnuty, zdali jsou vhodné pro mistrovské dílo. Z kravské kůže musely být zhotoveny kandidátem na mistra pár holinek s přehyby, vysoké šněrovací boty a tři páry bot šitých na podrážkách. Z telecí kůže bylo třeba zhotovit vysoké boty ke kolenům, šitých do podrážek a dvakrát prošívaných a pár ženských bot se šněrováním na kovové háčky. Žádný cizí mistr nesměl na frymburském trhu „své zboží vyložit, dokud tak neučiní zdejší mistři. Kdyby někdo z cizích chtěl své boty prodávat po domech a byl přitom přistižen, budou mu všechny boty zabaveny a věnovány zdejšímu špitálu pro chudé“.

     Šest frymburských krejčích mělo svůj samostatný cech ve Frymburku. Zajímavé je ustanovení: „Budiž všemi krejčovskými řemeslníky držen jejich výroční svátek, kdy pilně půjdou do kostela a vyslechnou kázání s velkou pobožností a setrvají v modlitbách. Ti však, kteří se toho nezúčastní, budtěž potrestáni odvedením pokuty do pokladnice řemesla ve výši jednoho funtu vosku“. Jako mistrovské dílo se dělal občanský oblek, plášť pro kočího a koňská přikrývka.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Hospodaření obce za rok 1999
     Současný finanční stav obce, který máme doložený výsledky za rok 1999 nám říká, že naše obec má roční výtěžnost cca 10 mil. Kč. To je částka, kterou obec získá z daní svých obyvatel a též svou činností např. pronájmy, prodeje apod. Tato příjmová část byla v loňském roce povýšena též o státní dotaci 1 200 000,- Kč, kterou se podařilo získat jako příspěvek státu na vybudování 6ti bytových jednotek v čp. 76 na náměstí. Příjmová stránka rozpočtu se naplnila z více jak 100%, z čehož můžeme mít oprávněně radost. Na stránce výdajů rozpočtu může být a též tomu odpovídá opět pouze částka, která byla dosažena na straně příjmů. I v loňském roce tomu tak samozřejmě bylo s tím, že výdaje se nám podařilo udržet pod 100% stanovenými rozpočtem, což je optimální. Úspory, kterých bylo dosaženo ve výdajové struktuře rozpočtu, byly v průběhu roku přesunovány na jiné položky a paragrafy výdajové stránky a to vždy na základě souhlasu a rozhodnutí obecního zastupitelstva. Abych byl zcela konkrétní. Finance, které se nám podařilo ušetřit, byla to hlavně částka téměř 2,5 mil Kč vyčleněná pro dobudování cyklostezek, se rozptýlily a použily na následující využití - opravy komunikací (Milná, Kovářov, Posudov, Hruštice), zakoupení stroje Fastrac, oprava střechy kulturního domu, pořízení autobusové čekárny, budování Křížové cesty, vodovod na Kovářově, rozvody kabelové televize aj. Vše se odehrálo v rámci vyrovnaných příjmů a výdajů. Mimo tyto výdaje obec zahájila rozsáhlou investiční výstavbu - rekonstrukci kanalizačních sítí souvisejících s budováním nové ČOV. Jedná se celkem o proinvestování cca 3,5 mil. Kč v roce 1999. Veškerá investiční výstavba je financována také ze 100% pouze z obecních financí a to z tzv. fondu rezerv - obecním zastupitelstvem nově vytvořený paragraf rozpočtu. V tomto fondu jsou prostředky získané z prodeje obecního majetku, hlavně akcií a přebytku z příjmů rozpočtu z minulého roku. Jsem přesvědčen, a bylo to též jedním ze základních pilířů mé politiky, že je dobré takovýto zvláštní paragraf v rozpočtu mít stanoven a je velmi důležité, že se většina obecního zastupitelstva shodla na tom, že tyto prostředky nemůžeme tzv. „projíst“, ale že musí sloužit výhradně na investice spojené s rozvojem obce. V tomto duchu byl připraven užším týmem zastupitelstva (starosta, místostarostka a předseda finanční komise), mimochodem zástupců všech zúčastněných stran napříč politickým spektrem našeho obecního zastupitelstva, rozpočet pro rok 2000, který jak předpokládám bude odsouhlasen na jednání obecního zastupitelstva dne 8.3.2000.

Inventury
     V prosinci loňského roku došlo k fyzickému provedení inventur obecního majetku. Jmenované inventární komise předložili výsledky své práce v lednu a únoru tohoto roku. Z těchto závěrů byla sestavena závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise, jejímiž členy jsou všichni členové OZ a předsedou je starosta obce. Tato zpráva neshledala závažných nedostatků v hospodaření s obecním majetkem. Doporučila na základě dílčích inventarizačních komisí odprodej nepotřebného obecního majetku. Odprodej se uskuteční jako každý rok v jarních měsících letošního roku a všichni občané budou včas informováni o způsobu prodeje. Předmětem inventur je samozřejmě i rekapitulace pohledávek, které má obecní úřad u jiných subjektů. Tyto pohledávku činily ke konci roku cca 3 300 000,- Kč. Z této strany pohledávek je nutné specifikovat hlavně pohledávku u Pozemkového fondu, která činí téměř 800 000,- Kč. Dále pak zálohy poskytnuté obcí dodavatelům pro obecní zakázky. Co je ale horší, že skutečné dluhy jsou zhruba ve výši 2 200 000,- Kč. Přičemž největším dlužníkem obce částkou 2 067 268,- Kč zůstává nadále Karel Dolanský, respektive jeho firma Kamil. K tomuto případu bych chtěl podotknout, že v loňském roce se za vynaložení nesmírného úsilí podařilo dluh snížit o 121 500,- Kč. Toto považuji za malou jiskřičku ve tmě, která nás v souvislosti s tímto špatným rozhodnutím dřívějšího vedení obce obklopuje. V současné době stále probíhá soudní spor, ve kterém jsme žalováni K. Dolanským o náhradu způsobených škod. K tomuto soudnímu sporu bohužel nemohu svým spoluobčanům nic víc sdělit, než že v měsíci březnu proběhne již čtvrté stání této soudní kauzy, na kterou budou přizváni další zúčastnění (bývalý místostarosta ing. Krol a zastupitel a spolumajitel firmy FAO p. Grohman). Do současné doby jsem byl vyslechnut já a můj předchůdce pan Frantál. Dalším ne zcela velkým dluhem u obce je položka tvořená nedoplatky za nájemné v obecních bytech. Tato částka činila ke konci roku celkem 45 000,- Kč. Pouze u jednoho dlužníka částka přesahovala sumu přes 10 000,- Kč. Na základě výzvy zastupitelstva a nekompromisního přístupu ze strany obecního úřadu k dlužníkům za nájemné se podařilo do dnešního dne cca 75% z dlužné částky vyzískat. Trošku si dovolím postesknout nad skutečností, že převážnou část dlužníků za nájemné v bytech tvoří mladí lidé do 30ti let. Další nezanedbatelnou položkou je dluh za poplatky, kde jediným letitým dlužníkem je pan Rostislav Krátký, nájemce rekreačního zařízení JIP Větřní a.s. - Větrník. Je nám nesmírně líto, že tento náš frymburský občan nereaguje na žádné výzvy či pokusy o nápravu již 3 roky trvajícího nedobrého stavu. Jak je patrno, z této podle mě až na jeden případ slušné bilance, není zpráva obecního majetku a obecních financí zas až taková legrace, jak se někdo nestranně může domnívat. Vždy jde pouze o to, kdo a jak z představitelů a pracovníků obecního úřadu k těmto věcem přistupuje.

Žádost o půjčku
     Na obecní zastupitelstvo se obrátila místní občanka paní Marie Šuhajová se žádostí o poskytnutí půjčky. OZ na svém zasedání jednohlasně odmítlo půjčku poskytnout. Myslím si, že na tomto konkrétním případě je vidět posun v myšlení a přístupu obecních zastupitelů k rozhodování o obecních financích. Nehledě na to, že naše obec dostala pořádnou lekci zástavou úvěrů, kterou odsouhlasila v roce 1993 pro firmu Kamil. Je cítit, že většina členů OZ chápe obecní prostředky neanonymně jako prostředky všech občanů obce. Přes skutečnost, že nás jako zastupitele v čele s mojí osobou starosty paní žadatelka o půjčku M. Šuhajová nebude mít asi příliš v lásce, jsem bytostně přesvědčen, že obecní prostředky a finance by neměly sloužit jako přímé dotace konkrétních podnikatelských záměrů, byť by se zdály sebelepší.

Oto Řezáč - starosta

Oznámení
Sociální pracovnice z Horní Plané p. Šulcová sděluje, že bude přítomna až v pondělí 13.3.2000.

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

Z jednání obecního zastupitelstva
15. zasedání OZ dne 9.2.2000

 • informace zástupců ZŠ o výsledku kontroly České školní inspekce
 • odsouhlasení předložené zprávy HIK
 • seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2000
 • schválení odkoupení nabídnutých restitučních pozemků
 • přijetí souborného stanoviska změny územního plánu sídelního útvaru Frymburk
 • odprodej bytů v čp. 24 a 25, v příštím jednání budou předloženy konkrétní ceny za jednotlivé byty
 • informace o stavu objektu lékárny
 • odsouhlasení přednostního přidělení bytu pro nového pedagoga v ZŠ
 • neschválení finanční výpomoci p. Marii Šuhajové
 • odsouhlasení odkoupení pozemků

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 8.3. 2000 od 17.00 hodin.

 Základní škola Nahoru

Základní škola  

O inspekci na ZŠ Frymburk v říjnu 1999

Vážení rodiče a přátelé školy,
     jelikož se prostřednictvím nejrůznějších kanálů čas od času dovídám někdy až neuvěřitelné a mně dosud neznámé skutečnosti o škole, vztazích jejího personálu i o vedení školy samotné, jsem nucen opět po delší době přispět do frymburského měsíčníku.
     Pravděpodobně si někteří vzpomenete na agenturu JPP (jeden pán - jedna paní povídal/a), kterou jsem na tomto místě před jistou dobou citoval. Je mi velmi líto, musím-li konstatovat, že uvedená agentura dosud v obci působí a zásobuje své nečisté kanály informacemi, které lze slušně označit přinejmenším za neověřené. Skutečně nechápu ten zájem na roznášení nesmyslů o škole a jejím řediteli.
     Příznačné bylo zintenzivnění její činnosti v době bezprostředně předcházející datu konkursu na místo ředitele školy v červnu loňského roku, poté si vzala dovolenou na blíže neurčenou dobu. Snad do dalšího konkursu?
     Ty z vás, kteří máte ke škole lepší vztah než zaměstnanci agentury JPP, bych nyní rád informoval o výsledcích kontroly, kterou u nás provedla Česká školní inspekce v říjnu tohoto školního roku.
     Cílem inspekce bylo zjištění personálních a materiálních podmínek školy, úroveň jejího řízení a hodnocení úrovně hodin hlavních předmětů, tedy českého jazyka a matematiky na prvním i druhém stupni. Proto zde bylo inspektorů více, než bylo zvykem při dřívějších kontrolách (celkem tři - Dr. Bartošová, Dr. Stachová a Mgr. Petrová), a délka inspekce byla stanovena na dva dny.
     Inspekce konstatovala velmi dobrou úroveň materiálních podmínek školy i plánování práce a doporučila, aby ředitel nadále pokračoval v započatém vybavování tříd i kabinetů novým nábytkem a vyučovacími pomůckami. Kladně byla hodnocena šíře mimoškolní činnosti (kroužků a dalších mimoškolních aktivit), na níž se podílejí rovněž především učitelé, stejně jako úspěšná účast dětí v okresních, oblastních a celorepublikových akcích.
     Aby nebyl někdo v domnění, že ředitel chválí svou školu více, než je zdrávo, dovoluji si zde citovat jednotlivé závěry přímo z inspekční zprávy, která je ve škole pro kohokoliv k nahlédnutí.

Cituji:

1. stupeň:
     Plánování a příprava výchovně vzdělávací činnosti jsou v souladu s přijatým vzdělávacím programem a specifickými potřebami žáků, celkově na velmi dobré úrovni. Pro výuku jsou vytvořeny nadprůměrné podmínky personální, materiální i psychohygienické. Učitelky využívají efektivní metody a přístupy v duchu současného pohledu na vzdělávání, hodnocení má formativní (tzn. směřující k utváření osobnosti žáka) charakter.
     Kvalita vzdělávání na 1. stupni je v předmětech český jazyk a matematika hodnocena jako velmi dobrá.

2. stupeň:
     Pro výuku obou předmětů má škola průměrné podmínky. Hospitované hodiny českého jazyka byly na dobré a vynikající úrovni. Vzhledem k podílu jednotlivých vyučujících na výuce a s přihlédnutím k požadavkům vzdělávacího programu je kvalita vzdělání na 2. stupni v předmětu český jazyk celkově hodnocena jako průměrná. Hospitované hodiny matematiky byly na velmi dobré a dobré úrovni. Celkově je kvalita vzdělávání v matematice hodnocena jako velmi dobrá.

Kvalita řízení:

 • Oblast plánování je na velmi dobré úrovni.
 • Organizační uspořádání školy je funkční, má velmi dobrou úroveň.
 • Pracovníci školy jsou velmi dobře vedeni a motivováni.
 • Systém a rozsah kontrolních mechanismů odpovídá velikosti školy a počtu pracovníků, je na velmi dobré úrovni.
Je zřejmé, že od předcházející inspekce došlo ke zlepšení kvality řízení, zejména v oblastech plánování a kontroly.

Závěr:
     Škola má velmi dobré materiální podmínky ve sledovaných předmětech i personální podmínky, které všestranně využívá. Na 1. stupni je kvalita vzdělávání ve sledovaných předmětech nadprůměrná, na 2. stupni se pohybuje na průměrné až nadprůměrné úrovni. Řízení školy je koncepční,cílevědomě vytváří podmínky pro rozvoj osobnosti žáků a aktivního prožívání jejich volného času. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány efektivně vzhledem ke zvolenému vzdělávacímu programu a v souladu s účelem jejich poskytnutí.“

Konec citace.

Myslím, že se mnou budete souhlasit, že takové hodnocení rozhodně nezakládá jakýkoliv důvod k úvaze, že by se v případě Základní školy Frymburk nejednalo o školu kvalitní. Mimochodem, jmenovaná inspekce hodnotí a porovnává úroveň základních škol nejen v okrese Český Krumlov, ale v celém jihočeském regionu, přičemž se nenechává opít rohlíkem ani jinými druhy opojných nápojů. A všimněte si prosím ještě něčeho: paní inspektorky nejprve svou kontrolu ohlásily, týden nato školu navštívily, vše si prohlédly, zúčastnily se hodin, pohovořily s učiteli a učitelkami a nechaly si problematiku školy vyložit jejím vedením přičemž porovnávaly skutečnost s tím, co bylo řečeno. Teprve potom školu hodnotily. Chtěl bych požádat pracovníky agentury JPP, aby příště postupovali stejným způsobem. Dveře školy i ředitelny jsou jim otevřeny.

Jiří Mezera, ředitel ZŠ Frymburk

Prospěch našich loňských absolventů na školách druhého cyklu

     Stejně jako v jiných letech vyslali jsme i v loňském roce do světa žáky deváté třídy, nám zvláště milé, neboť již na naší škole byli velice samostatní a schopní zorganizovat kdeco. S trochou napětí jsme tedy očekávali jejich adaptaci na středních školách a středních odborných učilištích.
     Zprávy, které jsme obdrželi, byly velmi potěšující. Z osmnácti žáků 9. třídy odešlo na střední školy s maturitou šest žáků, dva odešli do rakouského Bad Leonfeldenu, ostatní na střední odborná učiliště či integrované střední školy. Naši žáci si vedou více než dobře, ze tří našich zástupců na gymnáziích v Českém Krumlově a Kaplici mají dva vyznamenání a jeden průměr známek do 2,0, což je běžný požadavek na uchazeče o střední školu. Ani další tři žáci si nevedou špatně - dívka na obchodní akademii dokonce lépe než loni u nás, výkony dalších dvou našich zástupců na zemědělské škole odpovídají i našemu loňskému hodnocení. Ani z učebních oborů nemáme hlášeny žádné neúspěchy, problémy nebo odchody.
     Tyto dosavadní výsledky našich žáků nás přirozeně hřejí na duši, protože se domníváme, že u nás dostali dobrý základ nejen co do vědomostí, ale i vůle překonat potíže a nevzdat se při prvním neúspěchu.
     Snad toto první veřejné zhodnocení adaptace našich žáků pomůže překonat některé ne zcela příznivé názory naší frymburské veřejnosti o úspěšnosti žáků naší školy v konkurenci jiných škol a o jejich dalším možném vývoji.
     Vám všem i vašim rodičům, milí loňští deváťáci, moc děkuji nejen za sebe a přeji vám, aby i další vaše kroky, a nejen studijní, byly úspěšné.
     Současným deváťákům pak přeji, aby si pro sebe dokázali zvolit tu nejsprávnější školu a vytrvali v přípravě aspoň do dubna, kdy začíná první kolo přijímacích zkoušek.

Miloslava Baldová, výchovná poradkyně ZŠ Frymburk

PODĚKOVÁNÍ
     Jménem základní školy, ředitelství i pedagogů bychom chtěli velice poděkovat Petře Brůžkové, která stejně jako v loňském roce i letos, připravila pro děti krásné keramické dárečky k zápisu do 1. třídy. Za její nezištnou spolupráci jí velice děkujeme i za ostatní žáky školy, kterým umožňuje poznat krásu vlastní ruční práce v keramické dílně.

Miloslava Baldová, ZŠ Frymburk

MATEŘSKÁ ŠKOLA
     Ředitelství mateřské školy oznamuje rodičům, že ve dnech 13. - 17. března 2000 se bude konat v budově MŠ zápis dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu od září 2000 do června 2000 a dále. Zápis bude probíhat celý týden v průběhu celého dne. Mateřská škola připomíná rodičům, že bude uzavřena v období letních prázdnin od 31.7. - 18.8.2000.

 Názory občanů Nahoru

Vážený pane Rillichu
     Oslovil jste nás už dvakrát „Vážení spoluobčané“ - tedy i mne - v místním zpravodaji. Po tom minulém článku jsem přemýšlel, co nám to vlastně chcete sdělit. Porozuměl jsem tomu tak, že máte tu pověstnou „blbou náladu“ a na konci nás „povzbuzujete“, že ještě není tak špatně, aby nemohlo být hůř. O „blbé náladě“ národa nás už dávno „informoval“ ten nejvyšší pán z Prahy, který se ale tváří jako by za nic nemohl a nechce si uvědomit, že je jedním z jejich hlavních strůjců. Navíc nás o tom informoval jaksi se zpožděním, zřejmě proto že už nechodí tak často s „národem“ na pivo a tak mu to nemohl „národ“ sdělit dříve. K tomu už jsme slyšeli a četli stovky komentářů a není třeba mít další v místním zpravodaji.
     Tady ve Frymburku má samozřejmě také leckdo „blbou náladu“, že nejdou věci tak, jak by měly jít a zejména ty věci, které je možno vyřešit zde v obci. Pokud se už považujete za Frymburáka, tak by ostatní Frymburáky určitě zajímalo, proč se jako Frymburák nechováte. Např. proč zde nemá Vaše firma sídlo (a Vy třeba trvalý pobyt), když zde podnikáte. Jistě víte, že z činnosti Vaší firmy jdou v místě sídla Vaší firmy nějaké peníze do rozpočtu obce. Prahu jistě tyto peníze nevytrhnou, ale Frymburku pomůže každá koruna. Protože tady na vesnici je také každému víc vidět do toho jeho pověstného talíře, tak si jako Frymburák taky budete muset zvyknout na to, že Vás tady protřepou ze všech stran a budou se o Vás šířit různé klepy a „zaručené zprávy“.
     Škoda, že se jaksi odmlčel náš „mluvčí“ těchto zpráv pan Jiskra, který nám to tady ve zpravodaji jednou za čas shrnul, což bylo velmi užitečné, protože alespoň ve třech dalších číslech bylo o čem psát a věci se vyjasňovaly. Chudák pan nový starosta už tuto „informační černou díru“ nemohl vydržet a svolal místní „pokec“ s občany, aby z nich alespoň něco vypáčil. Teď v zimním období je myslím zrovna vhodná doba, aby i někdo další přispěl do obecní diskuse, ať se věci vyjasní dřív než přijde jarní lopocení a letní nápor práce. Na setkání s občany se např. vyjasnila jedna zaručená zpráva o „neskutečné protekci manželů Semšových“, kteří dostali „zadarmo“ vedlejší dům u hotelu. Nakonec z toho vyšlo vysvětlení, že za dva ztracené byty v rekonstruovaném domě zafinancovali tři nové obecní a rozšířením hotelu vzniknou nová pracovní místa. Každý rozumný člověk by jim za takovouto „výměnu“ měl poděkovat.
     O Vás zase běží obcí „zaručené zprávy“, že jste nesplnil smlouvu nebo závazek při získání přístavby domu čp. 3 a byty, které jste měl dát k dispozici obci v prvním patře, jste údajně už prodal, veřejné WC ke kterému jste se zavázal není, atd. K plnění smlouvy by se mimochodem měli vyjádřit i představitelé obce. Pokud výše uvedené otázky jasně a srozumitelně nezodpovíte a eventuelně nenapravíte, tak tu asi budete pořád považován jenom za hosta, ve Vašem případě z Prahy. Abyste se také dobře seznámil s někdy nepříjemným místním nářečím, tak ve Frymburku se lidem, kteří zde nejsou na stálo a působí tady jako Vy, říká „lufťáci“ (nebo-li lidé, kteří se přijedou nadýchat čerstvého vzduchu a na Frymburku jim moc nezáleží).
     Až se stanete tím pravým Frymburákem, tak Vás prosím, zaměřte se v místním zpravodaji na věci Frymburské, je jich tu k řešení víc než dost a věci celostátní nechejme vyřešit celostátně. Názor každého aktivního Frymburáka si ostatní Frymburáci určitě rádi přečtou. Myslím, že jsem dnes zaplnil drahocenného papíru až moc, ale vzhledem k tomu, že už od října 1989 jsem do zpravodaje nic nenapsal, tak mi to snad spoluobčané prominou. Tehdy jsem pod své články dával zkratku „boj“, dnes už to není třeba, takže s přáním lepší nálady, plným jménem Josef Boháč

Vyjádření starosty
     K pasáži v článku, kde byla obec vyzvána k vyjádření se k závazkům pana Rillicha ohledně získání stavebního místa pro svůj „Obchodní domek“ sděluji následující. Obec opravdu v lednu 1998 odprodala panu Rillichovi pozemek na výstavbu výše uvedené stavby s tím, že žádné závazky v kupní smlouvě nejsou uvedeny. Žádné jiné doklady či dokumenty se mi na obecním úřadě nepodařilo nalézt. A to ani na základě pomoci předchozího starosty. Přesto věřím, že pan Rillich svým slibům a závazkům bezezbytku dostojí a jeho podnikání v naší obci bude přínosem. Doufám, že tato upřímně míněná výzva pana Josefa Boháče nesklouzne k nějaké válce podnikatelů, jak tomu bylo v minulých letech v souvislosti s firmou FAO. Řadu věcí uvedených v příspěvku pana J. Boháče jsem s panem Rillichem již v loňském roce prodiskutoval, ale nechci je zde zveřejňovat, jelikož se jednalo o informace osobní.

Oto Řezáč - starosta

 Sport Nahoru

Ruské boby 2000
     Občanské sdružení Lipno-Dunaj a Vaťák klub pořádal v sobotu 29.1.2000 otevřené přebory v jízdě na ruských bobech - v pěti kategoriích si svou odvahu v jízdě nejen na „ruských bobech“ (staré kryty sloupů veřejného osvětlení) vyzkoušelo na 60 lidí. Nejvíce přišlo, kromě dětí, v neorganizovaném družstvu exhibicionistů z rozličných částí Čech. Ani diváků nebylo málo, osvěžováni svařeným vínem a dobrou náladou, nic nedbali na šumavskou vánici, která celé odpoledne provázela jízdy.
     Po krátkém odpočinku, osušení a úpravách zevnějšku se organizátoři, závodníci i diváci sešli od 20 hodin na antidiskotéce v Hospůdce u přívozu. Ruské boby potvrdily, že lidé se opět začínají scházet a vyhledávat společné zážitky a radosti.

Frymburská stopa
     Přes nepřízeň počasí - nedostatek sněhu - se 5.2.2000 uskutečnil 1. ročník otevřených přeborů Lipenska v běhu na lyžích Frymburská stopa. Organizátoři závodů Občanské sdružení Lipno-Dunaj, SK Lyžaři-běžci a ZŠ Frymburk připravili závod hlavně pro děti, ale i pro širší veřejnost, pokud by měla zájem. Stopu připravili SK Lyžaři-běžci v prostoru od střelnice směrem na planiny kolem potoka, občerstvení bylo i se servisem pro lyže připraveno v areálu.
     Závodu se zúčastnilo 42 závodníků. Slavnostní vyhodnocení se konalo v oblíbené Hospůdce u přívozu, kde byly těm nejlepším předány ceny a pro závodníky i diváky se konala diskotéka. Chtěli bychom velice poděkovat všem, kteří pomáhali závod organizovat, za zapůjčení střelnice, panu Hrdému za zapůjčení části pozemku, obecnímu úřadu a zastupitelstvu za finanční podporu akce, slečně Brůžkové za krásné „lyžaříky“ a medaile pro vítěze, panu Rillichovi za sponzorský dar pro závodníky, manželům Žižkovým za zapůjčení sálu a uspořádání diskotéky a velký dík patří všem, kteří přišli obnovit slávu frymburských běžkařů.

Za Občanské sdružení Lipno-Dunaj, Miloslava Baldová

Výsledková listina Frymburská stopa 2000
1.předškolácibyli vítězi všichni - Dorotka, Honzík, František, Klárka, Irenka i Markétka
2.mladší žáciFrantišek Ďurák, Jakub Mrázik, Jiří, Podhora
3.starší žákyně I.Jaroslava Račáková, Pavla Bulová, Alena Blechová
4.starší žáci I.Adam Sieber (Č.K.), Kamil Krol, David Krol
5.starší žákyně II. Veronika Juhaňáková, Lenka Řezáčová, Jiřina Řezáčová
6.starší žáci II.Vítek Račák, Jan Podhora
7.ženyGabriela Vrážková, Zuzana Frantálová, Marie Chmelařová
8.mužiAdolf Sieber (Č.K.), Martin Řezáč, Luboš Mrázik

Tři prvenství pro naše florbalisty!!
     Dne 24.2.2000 jsme se zúčastnili turnaje v Č. Krumlově. Obsadili jsme tři kategorie, nejely pouze mladší dívky, kde o florbal zájem není tak velký jako u ostatních. A i zde jsme potvrdili, že Frymburk patří k absolutní špičce v tomto krásném sportu. Celkem se zúčastnilo 19 družstev z Českokrumlovska. Dívky porazily Č. Krumlov 6:0 a Chvalšiny 4:2, což jim bohatě stačilo na 1. místo. Branky střílely: Petričáková 6x, Ribárová 3x a jednu vsítila Hrstková.
     Starší hoši měli tradičně pomalejší start, kdy remizovali s Plešivcem 3:3, potom porazili v boji o první místo ve skupině H. Planou 6:1 a ve finále porazili Č. Krumlov 2:1. Výborně zahrál Ševčík, který nastřílel 8 branek, zbylé tři dal Kellner. A svoji absolutní suverenitu potvrdili mladší žáci, kteří vše vyhráli se skórem 17:0!!! Postupně deklasovali H. Planou 6:0, Č. Krumlov 4:0 a ve finále Chvalšiny 7:0. Zde tradičně řádil Honza Králík, který nastřílel 11 branek, 6 dal Jan Šuník. Takže řečeno velmi jednoduše, do Frymburka jsme dovezli 3 první místa, za což patří našim mladým sportovcům poděkování.

Oznámení
Výbor bývalé organizace zdravotně postižených dává na vědomí všem bývalým členům, že podle usnesení členské schůze ze dne 17.4.1999 ukončil k 31.12.1999 činnost organizace. Písemná agenda, včetně pokladní knihy a dokladů byla předána na obecní úřad k archivaci. Finanční hotovost byla rozdělena takto: 2 000,- Kč mateřské škole, 2 000,- Kč na opravu kostela, 1 300,- Kč na rekonstrukci Křížové cesty.

Za bývalou organizaci zdravotně postižených, František Bártík

MALÍŘ - NATĚRAČ
Marian Dvořák, Frymburk 82
malířské - natěračské práce za smluvní ceny
mobil: +420 604 560 760

LEVNÉ ZBOŽÍ
Antonín Doskočil oznamuje znovuotevření prodejny od středy 1.3.2000.
Otevírací doba - Po, St, Pá 14.00 - 17.00 hodin
Zahajujeme 75% slevou! Srdečně zveme!

Členové Aqualung clubu ve Frymburku Vás srdečně zvou na
„MASOPUSTNÍ ZÁBAVU“
v sobotu 4.3.2000 ve 20.00 hod. do Hospůdky u přívozu. K příjemnému poslechu, tanci a k dobré náladě Vám zahraje skupina „STOPAŘI“. Masky jsou vítány. Vstup pro masky je 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč. Na každém stole bude malé občerstvení v ceně místenky. Odmaskování a vyhlášení nejlepší masky s odměnou bude ve 23.00 hod. Pro velký zájem jsme se rozhodli pro rezervace a předprodej míst. Kdo chce mít místo zajištěné, je třeba, aby zaplatil v KB ve Frymburku u p. Thonové 50,- Kč. Tím je pro každého zajištěné místo k sezení. Ti, kteří nebudou mít kompletní masku, zaplatí při stupu zbylých 50,- Kč vstupného.

Český svaz žen ve Frymburku
chce tímto informovat své členky o chystaných akcích na rok 2000.

 • březen - beseda o kosmetice
 • duben - jarní a letní burza
 • květen - úprava parku ČSŽ
 • červen - finanční pomoc na den dětí
 • červenec a srpen - udržování parku
 • září - tradiční lampiónový průvod
 • říjen - podzimní a zimní burza
 • listopad - posezení s členkami + ukázky studené
Každý měsíc budeme členky o chystaných akcích včas informovat.

ČSŽ ve Frymburku pořádá dne 11.3.2000 od 14.00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě
„BESEDU O KOSMETICE“
s naší kosmetičkou Martinou Šulcovou. Zvány jsou všechny ženy členky i nečlenky, které se chtějí dozvědět jak pečovat správně o svoji pleť po celý rok. Občerstvení zajištěno.
Za ČSŽ Marie Boháčová

Dne 4.4.2000 otvírám novou provozovnu
PEDIKÚRA - MANIKÚRA
v domě čp. 5 ve Frymburku v přízemí (vedle Aldy), pracovní doba podle objednávek, telefonovat můžete kdykoliv na tel. č. +420 606 374 210, večer +420 380 735 301
Ladislava Langerová, Frymburk 33

 Životní jubilea Nahoru

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Kostková Růžena6.3.1921  
Behenská Mária8.3.1937  
Bínová Františka9.3.1926  
Faturová Antonie10.3.1927  
Koritárová Anna13.3.1921  
Doskočilová Marie17.3.1932  
Dvořák Josef19.3.1937  
Tuhá Agáta21.3.1926  
Pomahač Jan24.3.1928  
Švingr Jiří25.3.1928  
Černá Růžena29.3.1929  

Životní jubilea

B L A H O P Ř E J E M E !


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku 1x za měsíc
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. srpna 2000 : TOPlist 0