Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XV Číslo 179 - Únor 2002

Logo Frymburka
Frymburk ve druhé polovině 14. století
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Technický sedmiboj
Zápis do 1. třídy
Frymburská stopa 2002
Karneval pro děti
Aqualung club Frymburk
Ruské boby
 

 

 Frymburk ve druhé polovině 14. století Nahoru

Když v roce 1880 vydal skriptor univerzitní bibliotéky Pražské Josef Truhlář Registrum bonorum Rosenbergicorum, zcela určitě netušil, jaký poklad vynesl na světlo. Když se probíral v rukopisech bohaté křížovnické knihovny, přišel na krásný pergamen, který měl 63 listů malého folia, v němž "pěkným zřetelným písmem" jsou zaznamenány statky Oldřicha z Rožmberka. Podrobným rozborem bylo určeno, že tento Urbář zboží Rožmberského byl sepsán nejpozději v roce 1379. Zápisy zachycující celé nemovité jmění. Tedy lesy, rybníky, rozličná práva včetně cel, mýt, převozů, hospod a patronátních práv. Současně jsou zde uvedeni i poddaní s povinnostmi a někdy i s jejich právy. Tehdejší "rožmberské zboží" je členěno na jednotlivá panství. Frymburk patřil mezi 19 samostatných panství "Zboží Rožmberského". Samotný Frymburk od samého počátku těžil zejména ze systému "nuceného noclehu" na zemské stezce.

Kupci museli putovat po vytýčené zemské stezce za vltavským brodem a ve Frymburku museli nuceně nocovat. Pokud se kupec odchýlil od zemské stezky a nezaplatil clo či nenocoval ve Frymburku, vystavoval se nebezpečí, že mu bude náklad zabaven. To byla nejen velká příležitost k obchodu, ale k trvale zabezpečenému stravování a ubytování vozků a kupců. Řemeslníci bydleli ve 14. století mimo frymburské tržiště, v "ulici", která vedla od frymburského brodu k bývalé tvrzi. Kuželuži, jircháři, barvíři i mlynáři museli být u Vltavy. Také kováři kvůli možnému požáru byli mimo měštiště. Byl zde i řezník a pekař proto, že neměli dostatek peněz na koupi pozemku v "měštišti, tedy kolem tržiště". V samotném Frymburku bylo kolem roku 1379 dvacet měšťanů, tedy 20 měšťanských domů, umístěných na protáhlém návrší s kostelem svatého Bartoloměje v dolní části tržiště.

Frymburským měšťanem mohl být v druhé polovině 14. století pouze osedlý, který měl "měštiště" a nejméně lán půdy. Štíty měšťanských domů byly otočeny do tržiště a domy místo neexistujících čísel popisných měly svá znamení, která byla namalována na dřevu a méně často byla kovaná či tesaná do kamene. Kanalizace neexistovala, splašky se vylévaly rovnou před dům, na tržiště. Uprostřed dnešního parku byla páchnoucí vodoteč, která byla i častým semeništěm různých nákaz. Ročně Frymburk odevzdával do pokladny na hradě Rožmberk 127 denárů. Dvanáct denárů byl jeden groš, takže samotný Frymburk ročně odváděl více než deset grošů a obyvatelé vesnic frymburského panství byli nuceni nakupovat pouze na frymburském trhu. Frymburk patřil v roce 1379 spolu s Rožmberkem a Horním Dvořištěm mezi "trhové vsi" rožmberského panství. Trhové vsi se výrazně odlišovaly od vesnic právem samosprávy v čele s rychtářem. Rychtářem se stával "láník" a součástí rychty byla i krčma. Při "zasedání obce" spolu s rychtářem rozhodovali i čtyři velcí sedláci láníci, kterým se říkalo "konšelé". Rozhodoval však vždy především rychtář a hlas konšelů byl v podstatě pouze hlas poradní.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

  Zprávy z radnice

Hospodaření roku 2001 a rozpočet na letošní rok 2002
Netradičně již na lednovém zasedání obecního zastupitelstva byl schválen rozpočet na letošní rok. K projednání a následnému přijetí rozpočtu mě vedli zkušenosti z minulých let, kdy jsme rozpočet schvalovali někdy až v březnu. To značně komplikovalo situaci a zbytečně docházelo k zdržení v realizaci plánovaných akcí na příslušný rok. K samotnému přijetí rozpočtu bylo nutné znát výsledek hospodaření roku 2001, který dopadl nadmíru úspěšně, upřesním v řeči čísel:
příjmy    18 298 355,48
výdaje   16 370 172,43
přebytek   1 928 183,05

Do běžného rozpočtu roku 2001 nebylo nutné použít ani korunu z tzv. rezerv vytvořených zpočátku tohoto volebního období tj. v letech 1999 a 2000. Z rezerv byla uhrazena pouze roční splátka ve výši 404 616,-Kč z jediného dluhu, který naše obec má.

Tato splátka nebyla též položkou běžného rozpočtu na straně výdajů a byla zaúčtována jako úhrada splátky dlouhodobých přijatých půjček z let minulých a proti tomu jsou chápány rezervy jako prostředky z let minulých. Loňský přebytek byl převeden do roku 2002, kdy část bude použita na posílení krytí investic plánovaných v letošním roce a zbylá část posílí rezervy, které by koncem roku měly dosahovat částky okolo 10 mil. korun.

Nyní bych se rád zmínil o tom, co by měl letošní rozpočet přinést občanům. V časové posloupnosti by jako první měla být realizována akce - rekonstrukce kotelny pro vytápění biomasou v základní škole.

Tato investice je z velké části vázaná na státní dotaci, kterou máme písemně přislíbenou a k jejímuž čerpání dojde snad v nejbližší době. Zde se předpokládá též finanční spoluúčast obce.

Vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu na 33 stavebních parcelách (v oblasti naproti škole v přírodě) předpokládá vyrovnané financování, to znamená, že prostředky získané za prodej stavebních parcel poslouží k zaplacení vybudování nutných sítí (kanalizace, voda, el. přípojky apod.).

Rekonstrukci bytových domů čp. 33 a 32 v rozsahu podobném jako proběhla rekonstrukce bytového domu č.p.24, 25 na náměstí v loňském roce, bychom chtěli zahájit ihned jak to dovolí počasí, předpokládám asi tak v dubnu s ukončením v letních měsících. Z těchto dvou posledně uvedených akcí je patrno, že obec vynakládá značné úsilí a velké množství finančních prostředků ze svého rozpočtu k řešení bydlení a kvality bydlení našich občanů. Přesto považuji oblast bydlení, bytů a všeho co s tím souvisí za nejsložitější.

V oblasti komunikací a chodníků bychom chtěli opravit (odfrézovat a položit nový povrch) vozovku procházející středem obce od hlavní křižovatky kolem parku až k převozu. Dohodl jsem se s vedením Správy a údržby silnic na zařazení této opravy do jejich plánu na letošní rok, ale i zde musíme být připraveni na finanční spoluúčast, jelikož se jedná též o komunikaci jejíž část je ve vlastnictví obce. Dojde i k položení nových chodníků v oblasti náměstí a propojení korza mezi starou školou a převozem.

Pro oblast kultury a sportu stejně jako každý rok byly v rozpočtu vyčleněny jisté příspěvky pro organizátory a účastníky těchto aktivit. Ne vždy dojde asi k úplné spokojenosti, ale vše je otázkou finančních možností obce a rozhodnutí zastupitelů. Potřebné finance byli uvolněny pro konání v letošním roce již třetího ročníku našich Frymburských slavností, které se uskuteční ve dnech 7. až 9. června. Jelikož jsme každý rok platili neskutečných téměř 70 000,- Kč jen za pronájem pivního stanu, bylo rozhodnuto, že obec si zakoupí vlastní stan, který bude možno pronajmout i pro jiné akce v okolí. Tím bude docházet k postupné návratnosti peněz vložených na zakoupení stanu.

Značná část prostředků je věnována samotnému financování obecního úřadu jako instituce výkonu státní a samosprávné moci v našem katastrálním a dále i matričním obvodu.

Závěrem chci dodat, že jsme obcí, která není zadlužena, že jsme absolutně finančně zdravou a sebevědomou obcí se značnou perspektivou i do budoucna. Rozpočet roku 2002 je posledním rozpočtem tohoto zastupitelstva a je nutno podotknout, že se stávající zastupitelé neuchýlili k populismu a nezlikvidovali výše v článku uvedenou rezervu. Naopak se shodli na tom, že i pro příští představitele naší obce, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb, je třeba ponechat dostatečný finanční polštář pro řešení případných nenadálých situací a investic v dalším období.

Místo bytů šicí dílna
Jedním z důležitých bodů lednového zasedání OZ bylo projednání nenadálého stavu ukončení provozu šicí dílny v areálu společnosti Fragam s.r.o. Tímto krokem byla definitivně zakončena tristní privatizace bývalého státního statku, jejímž výsledkem je zruinovaný areál s polorozpadlými budovami, téměř žádným vozovým ani strojovým parkem, nepochopitelně prázdné byty v chátrajících bytovkách bez další perspektivy a hlavně ztráta až 200 pracovních míst! Před zastupiteli stál nelehký úkol rozhodnout se, zda umístit šicí dílnu do prostoru bývalých jeslí v areálu mateřské školy. Po vcelku věcné diskusi došlo zastupitelstvo k rozhodnutí, že původně zamýšlená rekonstrukce této části objektu na tři holobyty bude odsunuta a tyto prostory budou využity pro záchranu 10 a i případně více pracovních míst v oblasti šití.

Odpadky
Po měsíci fungování nově zavedeného systému plateb a vývozu popelnic jsme všichni zaznamenali negativní vývoj v počtu vyvezených popelnic. Dochází k tomu, že firma A.S.A. poctivě vyklápí všechny přistavené popelnice u domů bez rozdílu - i poloprázdné. V minulých letech bylo postupně k domům dodáváno stále více a více popelnic, které si lidé zamykali. Na naši výzvu v prosincovém Zpravodaji většina lidí popelnice odemkla a zpřístupnila. Logicky došlo k tomu, že popelnic u obecních domů je nadbytek. Znovu žádáme všechny občany v obecních domech, aby nejpozději do 15.2.2002 odemkli všechny popelnice. Po tomto datu jich pracovníci obecního úřadu část odvezou tak, aby jejich stav odpovídal nárokům nájemníků. Přesný počet popelnic u domů bude možná ještě nějakou chvíli problém stanovit, ale není možné platit za vývoz prázdných popelnic. Žádáme i ostatní občany např. u rodinných domů, aby popelnice k vývozu přistavovali pouze naplněné. U domů s větším počtem bytů budou v jarních měsících popelnice nahrazeny kontejnery. Všem, kteří pochopili smysl třídění odpadu děkuji za jejich snahu.

Psí exkrementy
Obecní úřad umožnil všem majitelům psů udržovat čistotu v obci tím, že nabídl zdarma sáčky na úklid exkrementů. Tuto možnost využilo jen nepatrné množství majitel psů. Jistě všichni sami vidíte, že v těchto dnech opět člověk neví kam by šlápl. Nejhorší situace je kolem pečovatelského domu a opět na náměstí. Naposled upozorňujeme majitele psů, že pokud budou spatřeni, jak po svém psím miláčkovi na veřejnosti neuklízí, bude jim přestupkovou komisí uložena pokuta.

Oto Řezáč - starosta


 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

  Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo

35. zasedání OZ dne 16.1.2002

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 13.2.2002 od 17.00 hodin.

Oznámení
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 16.2.2002 od 9.00 do 12.00 hodin.

Prodej staveních parcel
Obec Frymburk nabízí k prodeji stavební parcely pro výstavbu rodinných domků v oblasti naproti škole v přírodě. Cena a výměry jsou zveřejněny na vývěsce v budově obecního úřadu

Povinnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání vyplývající ze zákona o odpadech č. 185/2001
Upozorňujeme všechny tyto uvedené původce opadů na jejich povinnosti vyplývající z § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 mimo jiné na to, že musí mít uzavřenou písemnou smlouvu o převzetí odpadů pouze právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Zde je mimo jiné uvedeno: "Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tyto služby.


 Technický sedmiboj Nahoru

Vážení sportovní přátelé!
Dne 15.1.2002 byl poslední termín na podání přihlášek do Technického sedmiboje dvojic. Na základě podaných přihlášek provedl 16.1.2002 starosta obce, pan Oto Řezáč, rozlosování přihlášených dvojic do čtyř skupin. Do každé skupiny byli nasazeni finalisté z minulého ročníku. K těmto dvojicím pak byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá tedy následovně:

Skupina č. 1pánové Matuš a Salzer, pan Juhaňák a slečna Petričáková, pánové Mertl a Tomka, pánové Petričák a Měchura, pánové Procházka a Opekar
Skupina č. 2pánové Šisler st. a Šisler ml., pánové Hartman a Rillich, pánové Štěpán a Šulc, pánové Bodvanský a Šuník
Skupina č. 3pánové Pohančanik a Šeda, pánové Hrstka ml. A Szöke, pánové Malina a Bula, pánové Račák a Valeš, slečna Adamcová a pan Zdrha
Skupina č. 4pánové Hrstka st. a Šeda st., pánové Micák a Turcovský, pánové Dorovín a Koch, pánové Řezáč a Kubovský

Utkání skupiny 1 se konají dne 2.2.2002, utkání skupiny 2 dne 3.2.2002, utkání skupiny 3 dne 23.2.2002 a utkání skupiny 4 dne 24.2.2002. Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od 8.00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny postoupí do finálové skupiny. Utkání této skupiny se budou konat 9.3.2002 od 8.00 hodin.

Sportu zdar! M. Flígr


 Zápis do 1. třídy Nahoru

Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek dne 15. února v době od 13.00 do 15.00 hodin v učebnách 1. stupně Základní školy ve Frymburku. Dostavit se k zápisu je možno kdykoliv v uvedeném časovém rozmezí.

Vezměte si prosím s sebou rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte v mateřské škole. Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme mnoho úspěchů v příštím školním roce a věříme v dobrou spolupráci.

Dále Vám oznamujeme, že naše Základní škola má již své internetové stránky. Můžete na nich najít informace týkající se například organizace školy, přehled zájmových kroužků, činnosti školní družiny, ale také aktuální zprávy o akcích uskutečněných v nedávné době nebo o akcích připravovaných (např. třídní schůzky). Stránky budou průběžně aktualizovány. Podívejte se na http://zsfrymburk.lipensko.cz

Ředitelství ZŠ Frymburk


 Frymburská stopa 2002 Nahoru

V sobotu 19.1.2002 se ve Frymburku konaly závody v běhu na lyžích. Závody organizoval SK Lyžaři-běžci a OS Lipno-Dunaj za podpory sponzorů. Stopa byla připravena z fotbalového hřiště, vedla přes pastviny a účastníci s ní byli spokojeni. Proti minulému ročníku se zúčastnil větší počet dospělých závodníků, ale nechyběli ani nejmenší předškoláci.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Předškoláci F. Frantál, J. Nekola, J. Rillich, K. Hartmanová, H. Krátká, D. Brůžková
1. a 2. třídaD. Lučanová, I. Hartmanová, M. Řezáčová
3. a 4. třídaT. Rillichová, J. Petrášová, I. Nekolová, M. Račák, Z. Vrátil, F. Ďurák
5. a 6. třídaN. Vrátilová, I. Krátká, J. Maurer, Z. Zlámal, V. Zlámal
7. a 8. třídaŽ. Pohančaniková, L. Řezáčová, J. Řezáčová
8. a 9. třídaD. Kubovský, M. Vítek, J. Šisler
Ženy I.J. Řezáčová, M. Řezáčová, K. Račáková
ŽenyII.Z. Frantálová
Muži I.L. Krejza, M. Nekola, K. Juráň
Muži II.J. Bloch, J. Šuník, J. Řezáč

Celkem se závodů zúčastnilo 58 závodníků a všem za jejich účast velmi děkujeme.

Velké poděkování patří také sponzorům Frymburské stopy 2002: Obecní úřad Frymburk, MARKUS - G. Procházka, MAXANT - bar P. Procházka, lyžařský vlek Marta - p. Janáč, M. Maurer, I. Rillich, Keramika - P. Brůžková, fotbalisti - J. Šuník za propůjčení kabin a hřiště.

Za SK Lyžaři-běžci a OS Lipno-Dunaj
M. Baldová


 Karneval pro děti Nahoru

Občanské sdružení Lipno-Dunaj pro děti připravuje Karneval. Uskuteční se v sobotu 16.2.2002 v tělocvičně Základní školy od 13.00 hodin. Děti čekají zajímavé soutěže, ceny o nejlepší masku. Vstupné pro děti bez masky je 10,- Kč, děti s maskou vstup zdarma. Tentokrát nebude karneval rozložen do dvou částí, proběhne pro děti různého věku najednou. Těšíme se na vaši hojnou účast. Případní sponzoři se mohou obracet na paní M. Boháčovou v prodejně SPAR.

Předem děkujeme


 Aqualung club Frymburk Nahoru

Pořádá ve dnech 1. - 3. března 2002 při příležitosti 2. Setkání přátel čisté vody na sále hospůdky U přívozu - stará škola, níže uvedené kulturní pořady.

Pátek 1.3.
13.30 hod- zahájení programu na sále, přivítání účastníků 2. Setkání přátel čisté vody, produkce velkoplošného videa, krátké filmy z festivalů potápěčských filmů Tachov a Tatry 2001
18.30 hod- slavnostní oficiální zahájení 2. Setkání přátel čisté vody starostou obce Frymburk
19.00 hod- pantomima nebo jiné vystoupení divadelního souboru
20.00 hod- zahájení hudební produkce k tanci a poslechu muzikanta Miloše Solfronka

Sobota 2.3.
10.00 hod- dopolední kulturní program na sále - produkce velkoplošného videa - Tajemné Mamberano a krátké filmy vynikajícího rakouského producenta Christiana Redingera
13.30 hod- zahájení hlavního programu na sále
- RNDr. Miloš Kužvart, veřejná tisková konference ministra životního prostředí
- Rudolf Krautschneider, nové dobrodružné projekty, videa s komentářem, netradiční filozofické úvahy spisovatele a zážitky z cest
- Steve L. Lichtag, nejnovější 40. minutová verze filmu Velký bílý - CARCHARIUS s komentářem
18.00 hod- vyhlášení dlouhodobého programu pro ochranu vody v Lipně
20.00 hod- maškarní bál na sále tentokrát se zaměřením na vodní říši, k tanci hraje skupina Marilyn

Neděle 3.3.
10.00 hod- opakování nejlepších kulturních pořadů a projekcí 2. Setkání přátel čisté vody


 Ruské boby Nahoru

V sobotu 26. ledna 2002 proběhl již tradiční závod Ruské boby, kterého se kromě frymburských zúčastnili i borci ze spřátelených obcí a měst. Závodníci - děti i dospělí - obdrželi pamětní list a výherci hodnotné výhry, často psané azbukou, se symbolem již zaniklé velmoci. Putovní pohár v kategorii mužů si tentokrát odnesl bobista z Liberce, který musel slíbit, že přijede i příští rok. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali výhry a pomohli nám akci zorganizovat. Vzhledem k tomu, že Ruské boby si našly příznivce v širokém spektru obyvatel Frymburku a okolí, předpokládáme Vaši účast i v roce 2003. Na dalších akcích se těšíme na shledání.

OS Lipno - Dunaj

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0