Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 167 - Únor 2001

Logo Frymburka
Ještě jednou o masopustu
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Sčítání obyvatelstva
Zápis do 1. třídy
Miloš Boháč – obchod SPAR Boháč a spol.
Technický sedmiboj
Lipno - Dunaj
Zprávy ze života fotbalového oddílu
Ostatní
 

 
 Ještě jednou o masopustu Nahoru

     Masopust podle církevního roku trvá od svátku Tří králů (6.ledna) do Popeleční středy.

     V jižních Čechách – v českých i německých obcích – bývalo zvykem, že ke konci masopustu chodívali masopustní koledníci. Jejich počet musil být vždycky lichý, devět nebo jedenáct. Jeden z koledníků dělal hejtmana, pak tam byli šavloví tanečníci, nesměl chybět šašek s dlouhou špičatou čepicí. Jeho nezbytně nutnou výbavou byl cep ze žitné slámy, kterým vyplácel děti ze vsi, které doprovázely tento průvod. Výprasku se nevyhnuly ani mladé služebné u sedláků. Další postava se nazývala „moučná bába“. Na rozdíl od šaška byl tento mladík převlečen za ženskou. Na hlavě měla kulatý nízký klobouk, ozdobený kohoutím nebo pavím pérem, a nezbytnou výstrojí byl velký proutěný koš s víkem nebo slaměná taška, kam se ukládaly sypké kolední dary: mouka, zrní, někdy i mák, vajíčka a podobně. To všechno se sypalo do téže tašky, často se vajíčka rozbila a v koši pak bývala kaše, která se mohla použít jen jako krmení pro prasata. Jeden z koledníků nesl špičatou halapartnu, na kterou se napichovaly uzeniny a špek. Ve skupině koledníků nesměl nikdy chybět alespoň jeden muzikant.

     Koledníci museli předem požádat starostu o povolení k „hauzírování“. Veršovaný text býval podle zvyků vždy stejný a zněl přibližně takto: „Vážený pane starosto, náš hejtman se nechá ptát, zda nám dovolíte do vaší obce vkročiti a zde koledovati. A dostaneme-li povolení, nechá se dále ptáti, zda v obci není toho času zemřelý nebo těžce nemocný, abychom snad nerušili. Náš pan hejtman se zaručí za svou bláznivou partu – s výjimkou dvou, to jsou ten šašek a ta moučná bába“. Někdy se moučné bábě zdálo, že sedlák dal málo, v mžiku vklouzla do kurníku a vybrala slepičí hnízda.

     Pak chodili koledníci dům od domu. U každých dveří nejprve zabouchali, načež vyšla selka nebo sedlák a byla přednesena další veršovaná koleda: „Vážený pane hospodáři, vážená paní hospodyně, zase jsou tu veselí masopustní koledníci. Prosí o kus špeku nebo o čtvrťák ovsa nebo žita. Dáte-li, odejdeme ve vší úctě. Máte-li v domě tmavovlasé nebo světlovlasé děvče, přiveďte je sem ať si zatancujeme taneček. Jej, muziko, hrej!“ Potom vyšli ostatní členové domácnosti a byl předveden šavlový tanec a jiné nezbednosti.

     Večer byla v hostinci taneční zábava, na níž se sešli mladí lidé z celé obce. Tam se potom snědlo a vypilo, co se vykoledovalo. K zábavě patřily i různé hry a kratochvilné zábavy. Například: Moučná bába spustila pokřik: „Mezi námi je zloděj! Honzovi se ztratil řemen od kalhot“. Popadl se jeden mládenec, položil na lavici a měl se odehrávat soud. Soudci ho odsoudili k deseti ranám slaměným cepem. Mnoho nechybělo a rozsudek by byl býval vykonán. Vtom se většinou přihlásilo děvče, kterému na tom chlapci záleželo a vykoupilo ho. Moučná bába potom vytáhla z moučné tašky ukradený předmět a vrátila jej. To byl další důvod k tanečnímu veselí.

     Tak se píše o starém Frymburku.

V.K.

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Záchrana lidského života
Byla to událost číslo jedna v měsíci lednu. Díky správné reakci a duchapřítomnosti občanů, kteří zaslechli volání o pomoc tonoucího občana z Přední Výtoně se podařilo včas a velmi rychle přivolat kvalifikovanou pomoc. Profesionální hasičská záchranná jednotka ve složení F. Labaj, M. Petráš a Zdenko Svoboda si bleskově věděla rady a pohotovým přístupem poskytla tonoucímu pomoc. Tato jednotka je pro naši obec a blízké okolí obrovským přínosem a svou činností již mnohokrát pomohla zachránit lidský život i odvrátit mnohamilionové škody na majetku. Přestože se jedná o jejich každodenní činnost - zaměstnání, pokládám za nutnost jednotce profesionálních hasičů ve Frymburku veřejně poděkovat. Věřím, že se podaří zastupitelstvu nalézt dohodu k převodu objektu hasičské zbrojnice pod HSZ ČR tak, aby se investice do budovy a hlavně do zlepšení prostředí a podmínek pro výkon služby mohly uskutečnit již v letošním roce.

Komunální odpad
Koncem měsíce března ukončí činnost ve svážení komunálního odpadu firma Marek z Černé v Pošumaví. Obec musí do této doby přijmout rozhodnutí, jak svoz komunálního odpadu od občanů zajistí. Z tohoto důvodu se uskutečnilo setkání starostů polipenských obcí, kde se přijala dohoda, že všechny obce tj. Lipno, Frymburk, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec a Hořice budou řešit problém společně a to tak, že osloví nejméně tři firmy podnikající v oblasti komunálních odpadů. Cílem společného postupu je získat kvalitního dodavatele této služby, příznivou cenu, trvalý vliv na cenotvorbu, jednoduchost evidence a plateb apod. V souvislosti s tímto řešením přijme Obec Frymburk novou vyhlášku o „Nakládání s komunálním odpadem“, která bude myslet již i na chataře, kteří mají v naší oblasti rekreační objekt. I oni budou přispívat paušálním finančním poplatkem na likvidaci komunálního odpadu. Na posledním jednání OZ bylo zastupiteli dojednáno, že samotní občané Frymburka by měli platit ne paušální částku, ale vždy za vyvezenou popelnici tak, jak je tomu doposud. Budeme usilovat o to, aby nový subjekt poskytující tyto služby převzal systém čárkového kódu, který se nám zdá nejjednodušší a nejprůhlednější. Pravděpodobně se nevyhneme tomu, že celé financování bude muset být prováděno prostřednictvím rozpočtu obecního úřadu. O dalším postupu v řešení tohoto nelehkého problému Vás budu informovat.

Poděkování
Předpokládám, že jste si při pohledu na titulní stranu Frymburského zpravodaje všimli změny. Úvod již nepatří panu Františku Schusserovi z Loučovic. Má to zcela prostý důvod, a to je vyčerpání historických zdrojů. Pan Schusser dodával své příspěvky pravidelně každý měsíc od konce roku 1996 až do současné doby. Přesto nemusíme být smutní, protože materiály nám pan Schusser předal jako podklad pro výtisk knihy o Frymburku a jeho historii. V současné době je pouze otázkou peněz, zda naše obec tuto knihu a v jakém nákladu nechá vytisknout. Děkuji tímto panu Františku Schusserovi za jeho mnohaletou práci, která nám pomohla rozšířit si znalosti o historii Frymburka. Přeji mu mnoho zdraví a dostatek sil pro další jeho činnost, která má bezesporu významný společenský přínos.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

25. zasedání OZ dne 17.1.2001

 • Odsouhlasení rozpočtových změn 16/00 – 25/00

 • Odsouhlasení odměny 10% prodejcům RL a výběrčím pokut

 • Informace o komunálním odpadu

 • Odsouhlasení odkoupení a pronájmu pozemků

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 21.2.2001 od 17.00 hodin.

O Z N Á M E N Í
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 17.2.2001 od 9.00 do 12.00 hodin

 Sčítání obyvatelstva Nahoru

Vážení občané,

     sčítání obyvatelstva, domů a bytů v České republice spadá do kontextu obdobných cenzů prováděných na základě rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2000 na celém světě.

     U nás je zajištění tohoto cenzu uloženo Českému statistickému úřadu zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Tento zákon stanoví otázky, na které obyvatelstvo bude odpovídat a současně i povinnost informace poskytnout. Především jde o údaje, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.

     Takováto rozsáhlá akce samozřejmě přináší řadu otázek a nejasností, které lze podle mého názoru soustředit zhruba do tří základních otázek: KDY? KDO? PROČ?

     Nejjednodušší je odpověď na otázku „KDY?“. Sčítání se v naší republice uskuteční k 1. březnu 2001 s tím, že rozhodným okamžikem je noc z 28.2. na 1.3.2001. Požadované údaje budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů (Sčítací list osob, Domovní list, Bytový list).

     Tato zdánlivě jednoduchá odpověď však s sebou již přináší další otázku a to „KDO?“. Odpověď na ní je už složitější, protože jde o odpověď na 2 základní podotázky:

 1. „Kdo bude sčítán?“ – budou to všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik přítomny na území naší republiky a tedy i Vaší obce či města. Každý dostane předem sčítací tiskopisy, které sám za sebe i případně za děti či dočasně nepřítomné osoby vyplní a odevzdá.

 2. „Kdo bude sčítat?“ – tedy kdo Vám dodá a pak převezme tiskopisy. Odpověď je rozsáhlejší. Celá republika a tedy i obce našeho okresu jsou rozděleny do tzv. sčítacích obvodů a v nich je vždy určena odpovědná osoba – sčítací komisař, která zajistí jak předání, tak i sběr tiskopisů, pomůže obyvatelům tiskopisy vyplnit. Musí se Vám prokázat průkazem sčítacího komisaře a zároveň občanským průkazem. Tito spolupracovníci Českého statistického úřadu jsou vázáni mlčenlivostí pokud jde o zjišťovaná data. V případě, že by umožnili nepovolaným osobám přístup k těmto údajům, je to kvalifikováno jako trestný čin. O tom, do jakého sčítacího obvodu je zařazeno Vaše bydliště a kdo je v něm pověřen výkonem funkce sčítacího komisaře, budete informováni obecním nebo městským úřadem v dostatečném předstihu na úřední desce nebo jiné vývěsce.

     Převzaté tiskopisy pak sčítací komisaři předají Českému statistickému úřadu k dalšímu zpracování. Ke konci června t.r. by měly být publikovány předběžné výsledky sčítání. V dalších měsících pak bude probíhat podrobné zpracování, a poté budou sčítací tiskopisy obsahující údaje o jednotlivcích zničeny. Definitivní a podrobné výsledky sčítání budou zveřejněny postupně v průběhu roku 2002. Jakékoliv publikované výsledky budou vždy ve formě sumarizovaných dat např. za části obce, obec apod. V žádném případě nesmí být publikována data za jednotlivé osoby a ani to není vzhledem ke způsobu využití získaných dat nutné.

     Nejrozsáhlejší je odpověď na otázku „PROČ?“. Důvodů proč se sčítání lidu pravidelně provádí je mnoho a s vývojem doby se také mění. Od potřeb sepsat berní poplatníky ve středověku přes např. „soupis víry“ tedy potřebu sepsat věřící (v r. 1651 pro potřebu rekatolizace českých zemí) až po potřebu zachycovat rychlé a výrazné strukturální změny, kterými soudobá společnost procházela během 19. století. To vedlo v roce 1869 k vydání říšského zákona o sčítání v rakouské monarchii. Z tohoto zákona pak v následujících cca 130 letech vycházely všechny zákony upravující cenzy obyvatelstva, tedy i zákon 158/99 Sb.

     Je pochopitelné, že i to „PROČ?“ se také během doby postupně měnilo. Bylo nutné analyzovat dopady např. dvou světových válek na strukturu obyvatelstva, možnosti zemědělské a průmyslové výroby, spotřebu obyvatelstva, strukturu domovního a bytového fondu, strukturu vzdělanosti apod. V současné době je potřebné analyzovat ekonomické aktivity obyvatelstva, odhadovat dlouhodobý vývoj republiky, poskytovat informace potřebné pro mezinárodní srovnání apod.

     Připravované sčítání je osmým od vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 a současně prvním sčítáním v samostatné České republice. Věřím, že všichni přispějeme pravdivým poskytováním údajů za svou osobu k tomu, aby bylo možné na základě výsledků charakterizovat populaci žijící na našem území a sledovat vývoj společnosti.

Český statistický úřad Č. Krumlov

     V souvislosti se sčítáním obyvatel v katastru Obce Frymburk Vám oznamuji, že funkci sčítacích komisařů budou vykonávat tito občané: Marcela Hejlová, Miroslava Badáňová, Naděžda Sojková Miroslav Vlášek, Marcela Hrstková, Lenka Pohančaniková a sčítacím revizorem byl pověřen ing. Jiří Šuster .

Oto Řezáč - starosta

 Zápis do 1. třídy Nahoru

     Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek dne 9. února 2001 v době od 13.00 do 15.00 hodin v učebnách 1. stupně Základní školy ve Frymburku. Dostavit se k zápisu je možno kdykoliv v uvedeném časovém rozmezí.

     Vezměte si prosím s sebou rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte v mateřské škole.

     Všem budoucím prvňákům i jejich rodičům přejeme mnoho úspěchů v příštím školním roce a věříme v dobrou spolupráci.

Ředitelství ZŠ Frymburk


 Miloš Boháč – obchod SPAR Boháč a spol. Nahoru

     oznamuje svým zákazníkům, že 7. února 2001 uplyne již 10 let od prvního otevření prodejny. Velice tímto děkuji našim zákazníkům za trvalou přízeň.

     Před 10ti roky jsem otevřel (tehdy ještě se svými společníky) mezi prvními v kraji prodejnu s potravinářským zbožím. Začátky byly velice skromné, protože chyběla zkušenost s řízením soukromé živnosti, ale hlavně v té době byla ještě plně fungující socialistická legislativa, kterou (asi jako dnes) měnili den ze dne neustále podmínky k provozování živnosti. Od samého začátku jsem se snažil o celoroční poctivý přístup k zákazníkovi. Zatímco ostatní v té době chtěli rychle zbohatnout a vsadili na sezónní rejžování a tzv. evropské ceny, já jsem vedl můj kolektiv pracovníků obchodu k poctivému přístupu ke všem zákazníkům a hlavně k frymburským po celý rok. Od samého začátku jsem si byl vědom, že jen z turistiky se ve Frymburku více potravinářských obchodů celoročně neuživí. Situace je dnes podobná jako před 10ti roky. Se vstupem zahraničních společností na trh s potravinami a výstavbou obřích supermarketů, se nebývalou měrou zvýšila konkurence. Samozřejmě, že těmto zahraničním společnostem se v naší republice momentálně velice dobře daří. Mají bohaté zkušenosti z podobného vývoje trhu, jsou kapitálově velice dobře zabezpečeny a využívají bývalé aparátčíky, kteří jsou nebo byli zase ve vedení dodávajících podniků. Těm samozřejmě nejde o prospěch firmy, kterou vedou, ale za nemalou úplatu (ve svůj prospěch) dodávají zboží do supermarketů pod výrobní cenou s tím, že až to u nich krachne, oni už budou napakovaní. Takovýto divoký styl obchodu samozřejmě ničí malé živnostníky (pekaře, řezníky, sedláky a také malé obchodníky). Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do Českého Krumlova a jeho blízkého okolí, kde si již většina obyvatel musí i pro rohlíky jezdit autem.

     SPAR společenství nezávislých malých obchodníků zatím těmto nekalým praktikám čelí. Uzavíráme s prvovýrobci společné solidní smlouvy, které zajistí přežití i těch prvovýrobců, kteří vyrábějí hodnotné zboží za konkurenceschopnou cenu. S uplatněním nových trendů propagace výrobků se snažíme i my, Vám frymburským občanům přinést prvky moderního obchodu. Všichni víte, že i v mém obchodě jsou týdenní a i mimořádné akce levného prodeje, kde po dohodě s dodavateli prodáváme plnohodnotné zboží prakticky za výrobní cenu. Týdně se to týká 15ti až 20ti druhů zboží. Ceny tohoto akčního zboží jsou srovnatelné s cenami akcí v supermarketech. Apeluji tímto na zákazníky, kteří se nechají nachytat progresivní reklamou supermarketů, aby si důkladně spočítali, kolik tam vlastně stojí kompletní nákup v porovnání s nákupem u nás a kolik tímto vlastně „ušetříte“. Také daně z peněz utržených u obchodníků, kteří nemají sídlo ve Frymburku plynou do místa jejich sídla (např. peníze, které utratíte v Jednotě jdou do Kaplice). Proto si vážím každého i malého nákupu, který v mé prodejně uskutečníte. Čím méně budete nakupovat u konkurence, tím více nás kapitálově posílíte a můžeme potom vyjednávat ještě lepší ceny a i více investovat do moderního zařízení prodejny, kulturnosti prodeje a také se přímo ještě větší měrou podílet sponzorsky na akcích frymburských nevýdělečných spolků.

     Věřím, že i dalších 10 let Vám budu moci poskytovat solidní služby a těším se já i celý kolektiv pracovníků mého obchodu na Váš spokojený nákup a přijďte i toho 7. února, čeká Vás u nás v prodejně příjemné překvapení.

Děkuji za přízeň
Miloš Boháč


 Technický sedmiboj Nahoru

Vážení sportovní přátelé!

Dne 15.1.2001 byl poslední termín na podání přihlášek do Technického sedmiboje dvojic. Na základě podaných přihlášek provedl 17.1.2001 starosta obce pan Ota Řezáč rozlosování přihlášených dvojic do čtyř skupin. Do dvou skupin byly nasazené dvě první dvojice z minulého ročníku. K těmto dvojicím pak byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá tedy následovně:

 1. skupina – pan Juhaňák a slečna Petričáková, pan Valeš a slečna Juhaňáková, pan Zdrha a slečna Adamcová, pánové Šuník a Bodvanský, pánové Turcovský a Micák

 2. skupina – pánové Malina a Bula, pánové Tomáš a Martin Řezáčovi, pánové Dorovín a Hruška, pánové Blažek a Veverka, pánové Šisler st. a ml.

 3. skupina – pánové Pohančanik a Šeda, pánové Hartman a Rillich, pánové Hrstka ml. a Szöke, pánové Petričák a Měchura, pánové Štěpán a Šulc

 4. skupina – pánové Hrstka st. a Šeda st., pánové Mertl a Tomka, pánové Salzer a Matuš, pánové Juhaňák a Žižka, pánové Antl a Piskura

Utkání skupiny 1 se konají dne 3.2.2001, utkání skupiny 2 dne 4.2.2001, utkání skupiny 3 dne 24.2.2001 a utkání skupiny 4 dne 25.2.2001. Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od 8.00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny postoupí do finálové skupiny. Utkání této skupiny se budou konat 10.3.2001 od 8.00 hodin.

Sportu zdar!
M. Flígr


 Lipno - Dunaj Nahoru

Chtěli bychom upozornit na některé tradiční akce v měsíci únoru.

Další podrobnosti ke každé akci budou na samostatných plakátech. Pokud by se našel sponzor na kteroukoliv z těchto akcí, bude vítán a oslavován.

Těšíme se na vaši účast

za OS Lipno-Dunaj
Martin Nekola


P O Z V Á N K A

Dne 17.2.2001 pořádá oddělení pohraniční policie Kyselov I. ročník lyžařského závodu „Kyselovská lyže“. Závod se uskuteční na OPP Kyselov a je vypsán pro tyto kategorie:

 • dívky 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 let
 • ženy do 30 let, nad 30 let
 • chlapci 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 let
 • muži 19 – 30 let, 31 – 40 let, nad 40 let

Prezentace je dne 17.2.2001 od 8.30 do 9.15 hodin na OPP Kyselov. Jedná se o závod v běhu na lyžích klasickou technikou. Startovné činí 30,- Kč na osobu v kategorii žen a mužů, kategorie dívek a chlapců – zdarma.
Bližší informace podá pan Zdeněk Vyhnal, OPP Kyselov, tel. +420 380 735 900

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Propozice závodu
Závod jednotlivců v běhu na lyžích klasickou technikou. Běh: muži - 10 km, ženy, dívky a chlapci 15 – 18 let – 5 km, dívky a chlapci 7 – 10 let – 2 km, ostatní dívky a chlapci – 3 km. Výsledný čas: čistý čas běhu. Nástup účastníků a zahájení závodu: 9.20 hodin – místo bude vyznačeno, zahájení závodu a seznámení s tratí, upřesnění startu jednotlivých kategorií. Start prvního závodníka: 10.00 hodin v prostoru startu a cíle. Předpokládané vyhlášení výsledků: 14.00 hodin (30 minut po doběhu posledního závodníka).

Mnoho sportovních úspěchů přejí pořadatelé


 Zprávy ze života fotbalového oddílu Nahoru

Vážení sportovní přátelé!

I v době zimního odpočinku život ve fotbalovém oddíle nekončí, ale pokračuje. Ihned po novém roce začaly pravidelné a náročné tréninky. Ani naši nejmladší nezahálí. Dne 20. ledna tohoto roku proběhl v tělocvičně ZŠ turnaj přípravek, kterého se zúčastnila čtyři mužstva: Frymburk, Lipno, Loučovice a Vyšší Brod. Turnaj nakonec vyhrálo družstvo z Lipna a nejlepším brankářem byl Bohumil Sulzer z Vyššího Brodu. Nejlepším střelcem našeho mužstva byl Zdeněk Vrátil. Chtěl bych touto cestou poděkovat především organizátorům Zdeňku Vrátilovi, Václavu Lieblovi ml., Karlu Malákovi a Janu Šuníkovi, kteří nelitovali svého volného času a udělali kus práce pro naše nejmenší fotbalisty. Poděkování patří též panu Novákovi za vzornou péči o občerstvení všech zúčastněných a také sponzorům, bez nichž by organizátoři nemohli připravit hodnotné ceny pro všechna družstva. Mezi hlavní sponzory patří SPAR Boháč, firma Služby JPS Frymburk, restaurace SPORTKLUB Frymburk Petr Vetrák a Občerstvení na Bažinách. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a nezbývá než doufat, že takových akcí bude více.

FC Šumava Frymburk pořádá dne 17.2.2001 od 20.00 hodin v Hospůdce u přívozu taneční zábavu, na kterou Vás všechny srdečně zve. K tanci a poslechu hraje „Zelená melodie“, tombola zajištěna.

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé


 Ostatní Nahoru

P O Z V Á N K A
na druhou maškarní veselici

Kde? sál Hospůdky u přívozu
Kdy? v sobotu 3. března 2001 od 20.00 hodin
Kdo? zve pořadatel Aqualung Frymburk

     Hraje kapela STOPY – Honza Sojka a spol., vstupné (v ceně vstupného je občerstvení) masky 70,- Kč, ostatní 100,- Kč, vstupenky s místenkou v předprodeji u paní Ireny Thonové v Komerční Bance.

Zavedeme ve Frymburku další tradici??

     Po velmi úspěšných frymburských slavnostech v červnu roku 2000, které chce starosta (a s ním jistě i převážná část obyvatel Frymburka) pořádat jako tradiční, chceme také mi navázat na loňskou „První maškarní veselici“ a pozvat Vás na její druhé konání. Důvodem opakování je jistě výborná atmosféra loňské veselice, s účastí ve Frymburku skutečně nebývalých 83 masek (cca 90% účastníků). K výborné náladě a pohodě také určitě přispěla volba, sice dražší, zato však výborné kapely STOPY. Poděkovat je také třeba ženám – členkám Aqualung clubu, které vyzdobily sál, napekly domácí pečivo a připravily i další občerstvení, které bylo v ceně vstupenky a tak vytvořily vskutku milé domácí prostředí pro návštěvníky. Naše členky se i letos pilně připravují na totéž, takže věříme, že i tato maškarní veselice bude vítaným kulturním zpestřením ve Frymburku.

     Termín maškarní veselice, kterou chceme pořádat vždy 1. sobotu v březnu na konci masopustního období, možná i vyprovokuje někoho k obnovení takzvaných „masopustních bláznivých dní“, které byly ve Frymburku kdysi tradicí a které tak pěkně popsal v č. 166 Frymburského zpravodaje pan František Schusser.

Za Aqualung club Frymburk
J. Boháč


Dne 15.1.2001 byla ve Frymburku čp. 5
otevřena prodejna
„SECOND HAND“
Otevírací doba:
Po–Pá 14.00 – 17.00
So 9.00 - 11.00

Těšíme se na vaši návštěvu.


SK lyžaři – běžci

Tak jako i v letech minulých jsme se i letos 14.1.2001 zúčastnili největšího a nejslavnějšího lyžařského závodu u nás – 34. ročníku Jizerské padesátky – Memoriál expedice PERU 1970. Tento mezinárodní závod byl opět zařazen do světového seriálu dálkových běhů WORLDLOPPET. Celkem startovalo 2 960 závodníků z 24 zemí světa.

Za nás bohužel mohli startovat jen dva členové: Luboš Mrázik a Martin Nekola. Ti se v silné konkurenci neztratili, i když menší možnost tréninku na sněhu, oproti soupeřům ze severských zemí, byla znát. Jak jsme dopadli: Martin Nekola – celkově 831, ve své kategorii 428, v čase 3 hod. 21 min. 22 sek. Luboš Mrázik – celkově 1467, ve své kategorii 671, v čase 3 hod. 54 min. 40 sek.

Už se těšíme na další závody letošní zimy.

SKOL


DNY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Českomoravské stavební společnosti, a.s.

7.2.2001 středa 10.00-15.00

 • bezplatné poradenství v oblasti stavebního spření pro občany a právnické osoby
 • státní podpora 25% z ročních úspor, max. 4500 Kč ročně
 • úvěry s výhodným 6%
 • čistý výnos až 14.4% ročně

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0