Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 156 - Únor 2000

Logo Frymburka
Mlýny a mlynáři
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Sport
Názory občanů
Životní jubilea
 

 Mlýny a mlynáři Nahoru

     V minulosti jste si mohli ve Frymburském zpravodaji počíst z pera pracovníků okresního archivu o frymburském mlýně v čp. 52. Říkalo se mu Mostní a později Panský. Zda to byl onen mlýn, který v roce 1315 věnoval Petr z Rožmberka frymburskému faráři, či spíše premonstrátům v klášteře ve Schläglu, to nemohu tvrdit, neboť ve Frymburku byl ve 14. století ještě druhý mlýn, kterému se říkalo Malý. Jeden z těchto mlýnů získala fara v roce 1315 darem a ten druhý koupila 26. června 1521 od mlynáře Michaela Langa a jeho ženy Doroty. Třetí mlýn byl na pravém břehu Vltavy ve Frýdavě, která také patřila k Fymburku. Tento mlýn byl ale majetkem poustevníků z Přední Výtoně, a tak se mu říkalo Pavlánův nebo zkráceně Pavlův mlýn. Po zániku Pavlánů daroval Petr Vok z Rožmberka tento mlýn vyšebrodskému cisterciánskému klášteru.

     Jak premonstráti o Mostní mlýn přišli nevíme, ale z písemného dokladu víme, že nejméně od roku 1596 patřil tento Mostní mlýn městu Frymburk. Dvacátého října 1612 potvrdil Jan Jiří ze Schwamberka darování z roku 1596 s tím, že všichni poddaní frymburské rychty museli mlít pouze v tomto mlýně. Ti poddaní, kteří byli přistiženi, že melou v jiném mlýně, museli jako pokutu dát soudek soli (asi 58 kg). Polovina této pokuty připadla vrchnosti a druhá Frymburku. Za toto privilegium Frymburk odváděl vrchnosti ročně padesát strychů žita (asi 34 metráků) a dva vykrmené vepře. V roce 1623 byla tato naturální dávka z části změněna na finanční, když místo vepřů se platilo dvacet zlatých. Lze tedy říci, že v roce 1623 měl jeden vykrmený vepř hodnotu deseti zlatých.

     Frymburskou rychtu tvořilo mimo městysu Frymburk i osm vesnic: Hrdoňov, Hruštice, Posudov, Náhlov, Svatonina Lhota, Kovářov, Blatná a Milná. Z tohoto privilegia je zřejmé, že v té době na území frymburské rychty byl pouze Mostní mlýn a potom ve Frýdavě cisteriánský Pavlánův mlýn. Snad již v závěru třicetileté války toto zdaleka neplatilo, neboť 10. listopadu 1653, kdy bylo ukončeno sčítání pro berní rulu na panství Rožmberk jsou uváděny zde tyto mlýny: Blatná jeden mlýn o jednom kole, Frymburk jeden mlýn o jednom kole, Hrdoňov jeden mlýn o jednom kole, Náhlov jeden mlýn o jednom kole a Posudov jeden mlýn o jednom kole a pila. Také cistriánský Pavlánův mlýn měl jedno kolo a pilu. Dvacátého devátého listopadu 1694 byla zcela nahrazena naturální dávka za roční mletí v Panském mlýně finanční povinností zaplatit 95 míšenských zlatých. Frymburský starosta „dostává moc nad mlýny Pavlův, Hamerský, Reisův, Nachlingrův, Blatenský a Malý“.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Lyžařský vlek
     Dne 15.1.2000 byl opět uveden do provozu lyžařský vlek na Martě. Osobně jsem velmi rád a určitě i řada mých spoluobčanů tuto radost sdílí společně se mnou, že se podařilo po mnoha peripetiích, jednáních a různém dohadování najít řešení a hlavně provozovatele s potřebnou chutí a finančními prostředky k zprovoznění vleku. Věřím, že tato aktivita spolu přinese i znovuobnovení letité tradice lyžování ve Frymburku. Zároveň chci touto cestou poděkovat za kladnou účast při výše uvedených jednáních panu Josefu Boháčovi, Karlu Poláčkovi, Janu Červenému a Zdeňku Janáčovi. Poslední dva jmenovaní uzavřeli společné sdružení Ski servis Frymburk, které je zároveň právoplatným provozovatelem lyžařského vleku po dobu dalších pěti let. Provozní doba lyžařského vleku je v pracovní dny od 13.00 - 17.00 hodin, o víkendu od 9.00 - 17.00 hodin.

Pitná voda
     Výpadek dodávky pitné vody, který byl způsoben závadou na elektrozařízení vrtů dodávajících vodu do vodojemu se podařilo zdárně vyřešit hned následující den. Přesto s touto situací nejsem spokojen a z toho důvodu jsem vyvolal jednání s ředitelem oblastní správy 1. JVS. Dohodli jsme se, že pro lepší monitoring stavu hladiny pitné vody ve vodojemech bude v letošním roce instalováno signalizační zařízení. Toto zařízení by mělo ihned upozorňovat na nenadálý pokles hladiny tak, aby mohl dispečink včas a rychleji na vzniklou situaci zareagovat a nedocházelo k výpadku v dodávkách pitné vody.

Zimní údržba a posyp komunikací
     Toto je vždy velmi citlivé a ožehavé téma. Jak jistě většina víte, obecní úřad zajišťuje prohrnování a údržbu místních komunikací zhruba v délce 20 km v k.ú. Frymburk. V lednu se plně osvědčila investice do silného rychlého kolového traktoru Fastrac, který v těchto podmínkách plně prokázal svou opodstatněnost. Dovoluji si touto cestou vyzvat všechny spoluobčany o vždy rozumný přístup, kde nechají odstavené své osobní automobily. Pro tyto případy vždy v první řadě odstraňujeme sníh ze záchytných odstavných parkovišť u obchodu Ferda, na parkovišti u ŠvP a na náměstí. Co se týče posypu, mohu vám sdělit, že do konce měsíce ledna obec spotřebovala 45 tun inertního materiálu (granulovaná drť 4/8). Žádné sebelepší sypání nezbavuje a nezabezpečuje nikdy zcela optimální podmínky a bude třeba vždy vyžadovat zvýšenou opatrnost jak při chůzi či jízdě motorovým vozidlem.

Nezaměstnanost
     K 31.12.1999 vykazovala nezaměstnanost v naší obci opět nový rekordní stav a to 13,36% nezaměstnaných, což je 95 uchazečů o zaměstnání. Situaci by měl zlepšit nově otevřený rekreační komplex Marina na Lipně. Po jednáních se starostou Lipna ing. Zídkem bylo dohodnuto, že v jarních měsících bude nabídka pracovních míst v tomto novém zařízení rozeslána do všech rodin naší obce. Dalším novým místem pro zaměstnání bude též náš nově otevřený Hotel Vltava, u kterého v současné době probíhají závěrečná jednání mezi vlastníky a budoucím potenciálním provozovatelem. Z těchto jednání mohu pouze prozradit, že se jedná o renovovanou provozovatelskou organizaci v rámci největšího hotelového řetězce v České republice, který v poslední době úspěšně expanduje do okolních zemí západní Evropy. Přesto je velmi důležité, aby se potenciální uchazeči o zaměstnání též snažili o možnost uplatnění na trhu práce a to hlavně případnou rekvalifikací.

Obecní rozpočet na rok 2000
     V současné době jsou v plném proudu přípravy obecního rozpočtu na rok 2000. Tento rozpočet musí být na rozdíl od státního rozpočtu vždy konstruován jako vyrovnaný či mírně přebytkový. Jeho hlavní částí v letošním roce budou výdaje spojené s dobudováním ČOV a s tím souvisejících kanalizačních sítí, stejně tak jako dobudování šesti bytů v čp. 74 na náměstí. Tyto investice musí být kryty z obecního rozpočtu tak, aby nedošlo ke skluzu dodávaných prací, což by se negativně mohlo odrazit na financování v rámci získaných dotačních titulů (PHARE a Ministerstvo pro místní rozvoj). Věřím, že stejně jako v letech minulých najdeme i potřebné prostředky na drobné vylepšování stávající infrastruktury, tj. chodníky, místní komunikace, vodovody, kanalizační sítě, záchrana kulturního domu, opravy obecních objektů, aj. Pokud se týká též často diskutovaných nutných režijních nákladů na provoz obecního úřadu či odměny zastupitelstva, v tomto mohu odpovědně informovat své spoluobčany, že v roce 1999 došlo k úsporám v obou uváděných oblastech a tyto prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2000. Ještě srozumitelněji řečeno, obecní zastupitelstvo si za rok 1999 nevyplatilo na rozdíl od jiných předchozích let, a to včetně starosty, žádnou odměnu. Aniž bych chtěl být zaujatý, nejednalo se vždy o zrovna malé částky.

Stav výstavby ČOV a kanalizace Frymburk
     Z důvodů špatného počasí byly počátkem měsíce ledna zastaveny práce na samotné stavbě ČOV. Dojde k přepracování harmonogramu práce tak, aby se v jarních měsících tento neočekávaný skluz odstranil. Z celkové částky 29 868 944,- Kč určených pro samostatnou čistírnu bylo do současnosti proinvestováno zhruba 5 250 000,- Kč. Z podílu české strany, která financuje kanalizační sítě v celkové délce 2100 m a odpovídá částce 9 956 314,- Kč bez DPH bylo proinvestováno do současné doby 5 490 089,- Kč. Z toho vyplývá, že nás v letošním roce čeká úhrada investice ve výši cca 4 500 000,- Kč. Z těchto údajů je patrna priorita financování letošního rozpočtu na stránce výdajů.

Volné pobíhání psů
     I v naší obci je tento problém stále nedořešenou a řekl bych i neřešenou otázkou. Jelikož se v poslední době tento nešvar, který je v rozporu s obecní vyhláškou, rozrůstá do neúnosných mezí, bude muset obecní úřad přistoupit k radikálnějším krokům než pouze apelům či prosbám prostřednictvím zpravodaje. Situace již dosahuje takové míry, že je v řadě ulic ohrožena i pravidelná docházka poštovní doručovatelky. Ve většině případů se jedná o ratlíky a různé pouliční rasy těžko definovatelné, patřící občanům, kteří mají kupodivu jak zahrádku, tak prostor kde mohou svého čtyřnohého miláčka uchovávat. Je nutné si uvědomit, že ne všichni sdílí radost při pohledu na sousedova psa, jak vykonává svoji potřebu buď v parku či na jiném veřejném místě v obci - hlavně ne na území svého domova. Chůze po chodnících je lemována psími výkaly a vyžaduje značné pozornosti, aby chodec nejen neuklouzl na ledě, ale aby se při své smůle stačil ještě vyhnout tomuto dárku od jiných spoluobčanů vlastnících psy. Každý má svého čtyřnohého přítele jistě natolik rád, že by mu nemělo činit potíž po něm uklízet. Majitelé volně pobíhajících psů by si měli uvědomit, že jsou do značné míry velmi bezohlední k ostatním, kteří musí takovýto stav snášet a nemají příliš možností dosáhnout změny. Díky tomu, že naše obec není anonymní velkoměsto se dá dost přesně zjistit, komu který pes konkrétně patří. Takže vypuštění psa bez dozoru k vykonání své potřeby vždy naprosto přesně ukáže na majitele a tím na jeho úroveň. V posledních dvou měsících jsem zaznamenal již 10 takovýchto připomínek či stížností. Pokud se tato situace nezlepší, budou majitelé psů předvoláváni na trestní komisi, aby se ze svých způsobů zodpovídali.

Oto Řezáč - starost

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  
Z jednání obecního zastupitelstva
14. zasedání OZ dne 19.1.2000

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 9.2.2000 od 17.00 hodin.

 Sport Nahoru

FRYMBURSKÁ STOPA

Frymburský zpravodaj, Občanské sdružení Lipno-Dunaj  
     Otevřené přebory Lipenska v běhu na lyžích. Občanské sdružení Lipno-Dunaj ve spolupráci se Sportovním klubem Lyžaři-běžci Frymburk a Základní školou Frymburk pořádají v sobotu 5.2.2000 od 9.30 hod. ve Frymburku na tratích se startem na fotbalovém hřišti závody v běhu na lyžích pro děti a mládež. Cílem akce je znovuoživit zájem o běh na úzkých prkénkách na Lipensku a v okrese Český Krumlov, letošní zimní sezóna se svými sněhovými příděly dosažení tohoto cíle velmi napomáhá. Pro závod byly stanoveny následující kategorie:

1.předškoláci - lyžařský potěr (ročník 94 a mladší)
2.mladší žáci (ročník 92 - 93)
3.mladší žáci (ročník 90 - 91)
4.starší žáci (ročník 88 - 89)
5.starší žáci (ročník 85 - 87)
6.dospělí - exhibiční závod organizátorů, pedagogů i nepedagogů, rodičů a dalších zájemců (při větším zájmu je možná další kategorizace)

     Závod proběhne na strojně upravených nenáročných tratích se startem a cílem na frymburském fotbalovém hřišti a průběhem tratí na přilehlých pastvinách - tedy v areálu, který pamatuje nejeden uspořádaný okresní přebor v běhu na lyžích. Všichni závodníci mají možnost před závodem si nechat zdarma „namazat“ lyže od zkušených členů místního sportovního klubu. Ski-servismani budou na startu připraveni od 8.00 hod. Závodníci budou mít samozřejmě možnost převléci se a občerstvit v prostoru startu a cíle.

     Pro všechny účastníky je po skončení závodů a vyhodnocení výsledků připraveno slavnostní vyhlášení výsledků s diskotékou, které proběhne v Hospůdce u přívozu od 14.00 - 18.00 hod. Pro všechny jsou připravené hodnotné ceny a diplomy.

     Rodiče! Máte jedinečnou šanci pro seznámení svých dětí s tímto krásným a především velmi zdravým zimním sportem! Přivezte své děti v sobotu 5.2.2000 do Frymburku!

Za organizátory Luboš Krejza

TECHNICKÝ SEDMIBOJ

Vážení sportovní přátelé!
     Dne 15.1.2000 byl poslední termín na podání přihlášek do Technického sedmiboje dvojic. Na základě podaných přihlášek provedl 18.1.2000 starosta obce, pan Oto Řezáč, rozlosování přihlášených dvojic do tří skupin. Do každé skupiny byly nasazené tři první dvojice z minulého ročníku. K těmto dvojicím pak byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá tedy následovně:

1. skupina

pánové Šuník a Bodvanský, Salzer a Račák, Svoboda a Turcovský, Štěpán a Šulc, Řezáč a Krejza

2. skupina

pánové Malina a Micák, Matuš st. a Matuš ml., Blažek a Jaroš, Tomka a Mertl, Dorovín a Petričák

3. skupina

pánové Pohančanik a Šeda, Hartman a Valeš ml., Šisler st. a Šisler ml., Kubát a Valeš st., Rillich a Hrstka

     Utkání skupiny 1 se konají dne 12.2.2000, utkání skupiny 2 dne 13.2.2000 a utkání skupiny 3 dne 18.3.2000. Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od 8.00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny a dvě dvojice z druhých míst s největším počtem bodů (na druhém místě, kritéria jsou stejná jako při rozhodování u místění ve skupinách) postoupí do finálové skupiny. Utkání této skupiny se budou konat 19.3.1999 od 8.00 hodin.

Sportu zdar! M. Flígr

 Názory občanů Nahoru

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ !

     Prý každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Já však trvám na tom, že tolik jsem zase nezlobil! Při pitomostech, které provázejí vládnutí současné silné dvojky, očekávám už jen návrh ústavního zákona o změně státního znaku na čutoru becherovky či tenisový míček. Vzhledem k tomu, že pánové se jistě nedohodnou, budou muset absolvovat další kolo smírčího řízení. Výsledkem toho minulého je mimo jiné deregulace nájemného, kdy v roce 2002 budou moci majitelé poprosit nájemníky, zda by nechtěli platit více. A kývalové za zády předsedů budou souhlasně kývat, rýpalové v novinách rýpat a na Hradě pan Špaček na rozloučenou nalajnuje tenisové kurty. Slovákům přidáme ještě nějakou tu tunu zlata a šklebícího se amatérského elektrikáře v důchodu Grebeníčka potrestáme snad jen tehdy, když si nad našimi soudci smíchy roztrhne hubu.
     Naštěstí jsou mezi námi také skvělé učitelky, jejichž žáci pláčí, když jsou nemocné, usměvavé prodavačky, podnikaví podnikatelé, Zdeněk Svěrák, dobrovolní hasiči, asi tři pravdomluvní politici, kosmonauti a kominíci, kteří většinou nespadnou a v neposlední řadě pejsek s kočičkou. A umějí se i za břicho popadat, protože hůř může být vždy. Jak pravil klasik: „Ať si bylo jaksi bylo, vždycky jaksi bylo. Ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo.“
     Hlavu vzhůru spoluobčané, máme i své jistoty - např. profesora věd veškerých Václava Klause, degustátora Miloše Zemana, podporu pro nezaměstnané, které práce nezajímá, Ferdu Mravence, Esmeraldu a fakt, že zítra nebude měnová reforma.
     Snad.

Dobrý den! Ivan Rillich

O STROMECH

     Dosti často se mě lidé ptají, jak postupovat, chtějí-li na svém pozemku pokácet strom. Proto jsem se rozhodl napsat k této otázce několik připomínek.
     Tento problém upravuje ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. § 7 a 8, kde se mimo jiné říká, že bez povolení je na soukromém pozemku možno pokácet strom v obvodu 80 cm (to je + - 30 cm v průměru) měřeno 1,30 m od země. Kácení křovin je zde také zákonem stanoveno. Jedná se o mimolesní stromy. Lesní porosty upravuje lesní zákon, který by měl každý majitel nebo správce lesa znát. Také upozorňuji na to, že na obecním pozemku nelze bez povolení obecního úřadu dokonce ani mnohem slabší stromy kácet nebo nějaké sázet.
     V případě žádosti o kácení silnějších stromů, než je shora uvedeno, je nutno zažádat na obecním úřadě a uvést důvod kácení. V případě, že obecní úřad kácení povolí, uvede většinou náhradní výsadbu, o kterou žadatel musí nejméně 5 let pečovat. Na pronajatých pozemcích musí o povolení kácení žádat majitel pozemku.
     Závěrem pouze. Šetřete naše stromy a snažte se je všemožně chránit!

Emil Dlouhý


KOSMETICKÉ STUDIO ANNA
Martina Šulcová, Frymburk 5, tel. +420 380 735 262


     Kosmetika není jen otázkou peněz. Co vlastně znamená půvab? Dar, o nějž je třeba pečovat, vzácný, jindy skoupý dar přírody. U každé ženy se však půvab usídlil jinde. Je třeba přírodě trošičku pomáhat - něco zdůraznit a podtrhnout, jinde zase něco zakrýt či schovat.
     Existuje jedna definice: Dokonalá dáma se snaží dokonale vypadat, a k tomu jí samozřejmě pomáhá kosmetika. Jste mladé, zralé i starší, každý věk něco přináší. Staňte se proto s věkem krásnější. Ve dvaceti nepomýšlíte na to, jaký krém aplikovat na obličej, protože si myslíte, že tolik péče nepotřebujete, po třicítce si všimnete prvních známek stárnutí, po čtyřicítce začínají působit dědičné faktory, po padesátce se kůže tenčí a začíná rapidně ochabovat. A teď nastává otázka, jak vhodně do sebe investovat, aby to bylo vidět a mělo to ten správný účinek.
     Je načase vzít život do vlastních rukou a udělat z něj to, co si přejete. Setkávám se občas s názorem, že peníze za odborné kosmetické ošetření a přípravky na pleť jsou zbytečně vyhozené. Když chcete dobře vypadat, musíte do kosmetiky investovat. Nechci tím říci, že čím dražší kosmetický výrobek, tím je lepší. Není to někdy úplně pravda. Záleží jen na kosmetičce, která určí, jaký typ pleti máte, a také podle období (jaro, léto, podzim, zima) vybere nejvhodnější přípravky přímo pro vás. Mladá děvčata nepotřebují luxusní krémy, ba naopak, krémy lehké, vitaminové, hydratační. Nezáleží tedy na ceně, ale především na vhodném krému, který bude ideálně pečovat o vaši pleť a působit na ni. Každá žena musí dojít k přesvědčení, že je její povinností o sebe dbát. A to nejen kvůli sobě, svému muži, dětem i okolí. Zdravá pleť, to je základ. Víte, co pleť potřebuje a jak jí to co nejefektivněji dodat. Víte, co pleti škodí a jak ji chránit. Ale čas se dá chytře obelstít. Nemusíte přece stárnout rychleji, než je nutné.
     Když něco po pleti chcete, tak jí musíte věnovat péči. Základem je dokonalé čištění (2 x denně, tedy ráno a večer). Žádným mýdlem a vodou z kohoutku, protože to je, jak říkám při přednáškách, masakr, ale pleťovým mlékem a tonikem na vhodný typ pleti. Krásná zdravá pleť musí hodně odpočívat, regenerovat se. Ráno musíme z pokožky dokonale odstranit všechny toxiny, které vyloučila přes noc (ty právě způsobují stárnutí), večer pak líčidla a všechny nečistoty, které se na ní nasbíraly ze vzduchu. Jednou týdně, třeba večer, opláchněte pleť roztokem vody a octa v poměru 2 : 1, pokožku na obličeji a krku ošetřete olejem s vitamínem E, který společně se smetanou nebo výživným krémem vmasírujte do pokožky, nechte působit 20 minut a poté setřete zbytky kouskem ubrousku. Dalším dodatečným ošetřením (rovněž 1 x týdně) zbavíte kůži vrstvy odumřelých buněk. To můžete pomocí mořské soli, pár kapek citronu a slunečnicového oleje. Tak vytvoříte lehkou emulzi, kterou promasírujte 2 minuty obličej a potom opláchněte odvarem z bylin. Když se budete o pleť svědomitě starat, vaše snaha se v pozdějším věku zúročí. Nezapomeňte, že pleť se věkem stále mění a krémy, které vám vyhovovaly před rokem či dvěma, nemusejí být tak účinné.
     Protože si ale většina žen neumí sama poradit, jak nejlépe ošetřovat pleť, i když vím, že mnohé čerpají informace z odborných článků, přece jen nejnovější znalosti a doporučení vám může poskytnout kosmetička. Nechte si poradit a máte vyhráno, neotálejte, i vám jde o čas. Pokud se vám péče nezdá, můžete to zkusit jinde. Ale na druhou stranu není zase dobré to stále měnit a zkoušet. Neutrácejte za špatné nekvalitní věci. Doporučuji všem dobrý základ, který tvoří 5 přípravků: pleťové mléko, pleťová voda nebo tonikum, denní krém, noční krém a krém okolo očí.
     Určitě jste si všimly, že dobře vypadající pěstěné ženy jsou v životě úspěšnější, mají více sebevědomí, energie a jsou psychicky odolnější, ale nic z toho vám jen tak do klína nespadne. Pokud nemáte už svůj zaběhnutý rytmus kosmetické péče, není nikdy pozdě se o pokožku začít starat! Šetříte asi, kde se dá, ale kosmetika není jen otázkou peněz, představuje i malé umění být stále ženou. Pokud tak nečiníte pravidelně jednou za měsíc, pak si alespoň jednou začas dopřejte odborné ošetření v kosmetickém salonu.
     A když si chcete udělat radost, nemusejí ji vyvolat jen nové boty nebo klobouk či halenka, ale kupte si jeden komfortní krém s AHA kyselinami nebo cytokiny.

Z článku Vlasty Libotovské
mé profesorky od firmy Primavera Andorana


HOSPŮDKA U PŘÍVOZU


19.2.2000 TEQUILA PÁRTY - SHOW
     GO-GO tanečnice, soutěže s reklamní odměnou, mediální podpora rádia Český Krumlov, dj. BOSH, začátek od 20.00 hodin, vstupné 40,- Kč
26.2.2000 HASIČSKÝ PLES
     začátek od 20.00 hodin, vstupné 40,- Kč, k tanci a poslechu bude vyhrávat hudební skupina „Zelená melodie“, připraveno je občerstvení i bohatá tombola, pořadatelé srdečně svou všechny ve společenském obleku, příjemnou zábavu přeje Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku
27.2.2000 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
     od 13.00 hodin do 16.00 hodin pro děti předškolního věku a děti I. stupně základní školy, od 16.00 hodin do 19.00 hodin děti II. stupně základní školy, vstupné 10,- Kč, zajímavé soutěže, ceny o nejlepší masku

 Životní jubilea Nahoru

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Salzer Jaroslav1.2.1940  
Kokrda František4.2.1938  
Kápičková Anna5.2.1940  
Šerban Jan7.2.1940  
Šatarová Margita10.2.1929  
Tesková Zdeňka11.2.1928  
Jedlička Ondřej12.2.1919  
Zbořil Vratislav13.2.1940  
Štěpán Jan18.2.1935  
Kafka Oldřich22.2.1927  
Hadač Karel23.2.1938  
Toušková Jiřina24.2.1927  
Ševčíková Věra25.2.1931  
Bártíková Marie26.2.1922  
Brom Karel27.2.1936  
Švingrová Blanka29.2.1932  

Životní jubilea, blahopřejeme

B L A H O P Ř E J E M E !


Poděkování
Děkuji všem, kteří mají zásluhu, že se na Martě opět lyžuje.

J.NN.


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku 1x za měsíc
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. srpna 2000 : TOPlist 0