Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník IX Číslo 166 - Leden 2001

Logo Frymburka
Čas masopustu ve Frymburku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Sport
Občanské sdružení Lipno - Dunaj
Ostatní
 

 
 Čas masopustu ve Frymburku Nahoru

     Nový rok se ve Frymburku v 19. století slavil minimálně. Přelomem roku býval Štědrý den, tedy doba zimního slunovratu. Církevní charakter si udržel svátek Tří králů 6. ledna, kdy se v kostele světila křída, voda a sůl. Od domu k domu chodíval frymburský kantor, který na horní futra světnice psával křídou „C+M+B“ a příslušný letopočet. Většina sedláků obdarovávala kantora výslužkou. „C+M+B“ dnes chápeme jako jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. Tehdy však znamenalo „Cristis mansionen benedicat“, což ve volném překladu znamená Kristus ať požehná příbytek. Před zavedením juliánského kalendáře vlastně 5. nebo 6. ledna začínal nový rok. Svěcenou vodou se vykropovaly místnosti, aby stavení bylo uchráněné od všeho zlého. V druhé polovině 19. století místo kantora začali chodit po Frymburku a okolí chlapci převlečení za tři krále a zpívali koledy. Mívali plátěné bílé košile a na hlavě papírové koruny. Také „C“ se změnilo v „K“.

     Na Hromnice, tedy 2. února se v koste světily svíčky, zvané hromničky, které se rozsvěcovaly při bouřce, aby Bůh ochránil stavení před bleskem. Hromničky se také zapalovaly když někdo umíral a v adventní době. Na Hromnice bylo zakázáno šít, protože lidé věřili, že jehla přitahuje blesk. Dvacátého čtvrtého února je svátek svatého Matěje, který se považoval za začátek konce zimy. Toho dne se věštil zdar žní, možný sňatek i smrt ve stavení. Svatý Matěj je patronem úrody a ovoce. Za jeho pomoc prosil hospodář i děti, které musely jít do sadu bosy. Tam se všichni společně modlili a třásli stromem v sadu. Ve čtvrtek před masopustní nedělí bylo k obědu „vepřo, knedlo, zelo“ a k tomu nejméně tuplák, tedy litr piva z frymburského pivovaru.

     Masopust začínal 6. ledna a končil Popeleční středou. Nejveseleji však bývalo na „bláznivé dny“, které začínaly o poslední masopustní neděli. Téměř v každém frymburském domě se předtím zabíjel dobře vykrmený vepř a hospodyně vybíraly z truhel uschované zásoby. Typickým pečivem bývaly podlouhlé plné šišky a nadívané kulaté koblihy. K jídlu se peklo maso a nakupovalo se ve velkém nejen pivo, ale i kořalka. Frymburská fara proti bláznivým dnům vždy horlila „pro obžerství, chlast a smilstvo nesmírné“. V pondělí před Popeleční středou se sešly maškary již ráno v hospodě, kde je čekala muzika. Zde se připravovaly jednotlivé maškary. Strakoši byli ovázáni a ověšeni pruhy barevného papíru, nesměl chybět medvědář s medvědem, bába s dítětem v nůši, Turek, smrt, kobyla a kolomazník. Nedílnou součástí maškarního průvodu byl i „čuchna“.

     Při obchůzce Frymburku nemohl maškarní průvod vynechat jediný dům. U každého domu zahráli muzikanti a maškary zatančily „kolečko“ s hospodyní a se všemi děvčaty z domu. Potom hospodyně podarovala maškary uzeným, koblihami a vejci. Při tom všem mumraji „čuchna“ prolezl dům a vytahoval pečivo, šunku a jitrnice, které „vyčuchal“. Teprve potom se vydal maškarní průvod k dalšímu domu a vše se opakovalo až do podvečera či večera, než maškary obešly všechna frymburská stavení. Vše co bylo vykoledováno bylo společné, jen koblih si mohla maškara během dne vzít kolik snědla. Maškarní průvod se vrátil do hospody. Zde se všechny dary dražily a z takto získaných peněz byla vystrojena společná masopustní hostina. Výtěžek z dražby byl především určen na kořalku. Po maškarním průvodu sundali v hospodě chasníci masky a brzo přicházela i děvčata. Bylo pravidlem, že poslední muziku v masopustě nemohlo žádné frymburské děvče vynechat.

František Schusser


 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Vodojem
V posledním měsíci roku 2000 byla ukončena a předána do provozu včetně všech nutných povolení a odzkoušení akce „signalizace vrty – vodojem“. Již s definitivní platností bychom měli mít včasné informace o poruše na vrtech, případně nedostatku pitné vody ve vodojemu. Tyto informace budeme získávat přímo na mobilní telefon do dispečinku 1.JVS.

Divoké skládky
Pracovníci obecního úřadu provedli v měsíci prosinci úklid lesa a likvidaci divokých skládek. Celá akce obnášela dva naplněné kontejnery, které jsme odvezli na skládku do Bukovska. Jsme si vědomi, že systém ukládání a likvidace komunálního odpadu v naší obci je nedostatečný a nefunkční, a to hlavně s ohledem na vysoký počet soukromých rekreačních objektů, kde je likvidace odpadků plně závislá na slušnosti a ochotě majitelů chat likvidovat odpadky v souladu s platnými zákony.

Vánoční stromky
Zaměstnanci obce ve spolupráci s panem Františkem Alešem připravili pro občany Frymburka vánoční stromky. Tento krok se setkal s poměrně značným zájmem a kladným hodnocením ze strany občanů Získali jsme potřebné zkušenosti a věřím, že i na příští vánoce budeme schopni tuto službu občanům zajistit. Panu Alešovi tímto děkuji za spolupráci.

Dolanský
V prosinci byla též ukončena soudní kauza Dolanský versus obec. Krajský soud s definitivní platností zamítl žalobu K. Dolanského proti obci o úhradu téměř 4 mil. Kč. Celá záležitost byla příjemným vánočním dárkem pro celou obec. Jistě každý pochopí, že na tom nejme až tak dobře, abychom mohli takovouto částku postrádat. O celé věci jsem již v průběhu roku podával informace, takže si myslím, že je zbytečný jakýkoliv komentář.

Celkové ohlédnutí za rokem 2000
Rok s magickou číslicí 2000 byl pro Obec Frymburk velmi významný a mám za to, že jsme jej prožili důstojně a jeho vyjímečnost dokázali využít k naplnění řady akcí. Dovolil bych si upozornit na 4 nejvýznamnější akce. 1) Obnova Křížové cesty - Díky společnému úsilí obecního úřadu a bývalých i současných občanů Frymburka se podařilo z kopřiv a plevelu pozvednout stání Křížové cesty. Vybudovat pěší stezku podél těchto stání a osadit lavičky. Křížová cesta byla 24. června řádně vysvěcena a slouží jako kulturní památka a zároveň též cíl procházek jak místních občanů tak i návštěvníků naší obce. 2) Frymburské slavnosti - V červnu roku 2000 se odehrály historicky první novodobé Frymburské slavnosti, které proběhly úspěšně a byly kladně přijaty občany Frymburka. Jsem rád, že jsme si dokázali stanovit a určit náš společný svátek občanů obce. 3) Čistírna odpadních vod a kanalizace Frymburk - Toto velkolepé dílo bylo též úspěšně zakončeno v roce 2000. Celkové náklady téměř 40 mil. Kč byly investovány ve prospěch životního prostředí a zlepšení kulturnosti života Obce Frymburk. Samozřejmě tyto investice též umožní další případný rozvoj samotné obce a blízkého okolí a to ve všech směrech. 4) Rekonstrukce objektu čp. 74 - Tento objekt dostal nový vzhled a i změnu jeho původní funkce. V objektu bylo nově vybudováno 6 bytových jednotek, které slouží k trvalému bydlení frymburských občanů. Všechny hlavní akce roku 2000 byly doprovázeny každodenní činností obce a každodenním životem všech jejích občanů. Za těmito akcemi se skrývá nesmírné úsilí a velké množství lidské činnosti, kterou bylo nutné vynaložit pro zdárné naplnění těchto úkolů. Všem, kteří se na akcích podíleli, ze srdce děkuji a věřím, že i nadále tento lidský potenciál bude sloužit ku prospěchu obce, tedy nás všech.

Oto Řezáč – starosta obce

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  
24. zasedání OZ dne 13.12.2000
  • schválení provedení inventury obecního majetku

  • schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 5 p. Martinu Nekolovi

  • odsouhlasení pronájmu nebytových prostor na OÚ

  • odsouhlasení odkoupení pozemků

  • schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2001

  • odsouhlasení výhrad týkajících se úpravy textu v zápisu do kroniky za rok 1999

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 17.1.2001 od 17.00 hodin.

O Z N Á M E N Í
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Fymburk v sobotu dne 20.1.2001 od 9.00 do 12.00 hodin.

Mateřská škola

Děti z mateřské školy vystoupily s kulturním programem na vánočním posezení s důchodci. 5.12.2000 byla uspořádána v mateřské škole mikulášská nadílka s čertem, mikulášem a andělem. 21.12.2000 proběhla v mateřské škole vánoční besídka s nadílkou a pohoštěním pro děti. MŠ děkuje: p. Dvořáčkovi ml. za zhotovení krmítek pro ptáky.

 Sport Nahoru

1. ŠACHOVÝ TURNAJ NA BAŽINÁCH

V měsíci únoru roku 2001 se uskuteční šachový turnaj. Zájemci se mohou přihlásit na adrese Občerstvení na Bažinách osobně nebo na tel. +420 380 735 124. Přihlášky se přijímají do 20. ledna, startovné činí 75,- Kč, pro první 4 bohaté ceny.


 

TENIS - KONEČNÁ TABULKA
Okresní přebor v tenise neregistrovaných hráčů soutěž 2 + 0

1 Větřní I. 6 4 2 9:6 8 b.
2 Frymburk 6 3 3 11:7 6 b.
3 Horní Planá 6 3 3 9:6 6 b.
4 Kaplice 6 3 3 10:5 6:b
5 SKP Lipno 6 3 3 7:11 6 b
6 Kaplice 6 2 4 5:7 4 b.
7 Větřní II. 6 0 6 3:12 0 b.

Větřní I. Frymburk 2:1
H. Planá 2:1
Kaplice neodehráno (0:0)
SKP Lipno 1:2
Kaplice Zl. K. 2:1
Větřní II. 2:1
Frymburk H. Planá 1:2
Kaplice 3:0
SKP Lipno 3:0
Kaplice Zl. K. 1:2
Větřní II 2:1
H. Planá Kaplice 0:3
SKP Lipno 3:0
Kaplice Zl. K. neodehráno (0:0)
Větřní II. 3:0
Kaplice SP Lipno 1:2
Kaplice Zl. K. 3:0
Větřní II. 3:0
SKP Lipno Kaplice Zl. K. 1:2
Větřní II. 2:1
Kaplice Zl. Větřní II. neodehráno (0:0)

 Občanské sdružení Lipno - Dunaj Nahoru

Frymburský zpravodaj, Občanské sdružení Lipno-Dunaj  

     Už asi každý v naší obci si všiml činnosti Občanského sdružení Lipno-Dunaj, které bylo založeno právě před rokem.

     Občanské sdružení si dalo za cíl rozvíjet kulturní, sportovní a společenské aktivity v oblasti lipenska a také navázat spolupráci s partnery i v sousedních zahraničních regionech. Lipno-Dunaj sdružuje aktivní občany především z naší obce. Zatím má 48 členů od 15 do 55 let, mnoho sympatizantů a plno přátel.

     Z akcí, které se nám podařilo uskutečnit, bych zmínil alespoň některé: Recesistické „Ruské boby“, společně s SK lyžaři – běžci závody Frymburská stopa, dětský karneval, turnaj v šachu, reprezentační ples O.S., tradice velikonoc, stavění i kácení máje, dětský den, výrazná pomoc s Frymburskými slavnostmi, cyklistická Žíznivá šlapka, country bál na střelnici (Papouškovo sirotci), Eurogio music festival 2000 ve Frymburku a v Horní Plané, společně s tenisovým klubem turnaj čtyřher, divadelní představení Čochtan vypravuje s Josefem Dvořákem v hlavní roli, taneční zábavu se skupinou ECHT! a další. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří nám nezištně pomohli tyto akce připravit a uskutečnit. Bylo vás hodně. Obecní úřad v čele se starostou, sponzoři, Policie ČR a vlastně všichni, kteří jste se našich akcí zúčastnili jako diváci, dobře se bavili a tím nás přesvědčili o tom, že plno věcí má smysl. Snad se nám to bude dařit i v roce příštím, držte nám palce a doufáme, že i s vaší pomocí bude ohlas ještě větší. Myslete i na to, že i vám se můžeme pokusit pomoci uskutečnit vaše nápady. Zájemci o činnost Občanského sdružení Lipno-Dunaj najdou podrobnosti na nástěnce v podchodu obchodního domku Rillich.

S pozdravem na nejbližší akci na viděnou

za O.S. Martin Nekola


 Ostatní Nahoru

Hodiny tance pro dospělé

P Ř I J M E M E
číšníky, servírky

Požadujeme: spolehlivost, bezúhonost a odpovědnost, znalost cizího jazyka
Kontakt: telefon +420 602 448 218 (13.30-17.00)

KDYŽ MÁTE CHUŤ, JDEME NA PIVO !!!
A KAM ?
NO PŘECE DO

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
Pivo 10° za 10,-Kč
a 12° za 13,-Kč
ptáte se kdy? - od nového roku každou neděli až do odvolání

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
Vás srdečně zve na
V E P Ř O V É  H O D Y
konající se ve dnech 12.-13.1.
12.1. od 18.00
k poslechu a tanci hraje VÝTOŇKA
Rezervaci lze objednat na tel. 735 539
Možnost dovozu i odvozu tel. TAXI +420 602 448 218

R E S T A U R A C E  N A  R Y N K U
pořádá dne 20.1.2001 od 13.30 hod.
TURNAJ V ŠIPKÁCH - STARTOVNÉ 50,-KČ
Zájemci se mohou nahlásit nejpozději do 14.1. v Restauraci na Rynku, nebo na tel. č. +420 602 448 218

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0