Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII. Číslo 155 - Leden 2000

Logo Frymburka
Robota po třicetileté válce
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Oddíl kopané a frymburská kulečníková liga
Internet
Názory občanů
Životní jubilea

 
 Robota po třicetileté válce Nahoru

     Obecně se ví, že robota byla těžkým břemenem poddaného lidu. Údaje zachycené v rožmberských urbářích do předbělohorské doby naznačují, že robota nebyla v té době zvlášť velkým zatížením poddaných a omezovala se na několik dní do roka. Již jsem také uváděl, že postupně se měnila za naturální či finanční náhradu. Změna nastala po třicetileté válce, kdy mnoho hospodářství bylo pustých a ve dvorech chyběla čeleď. Snad málokdo ví, že od roboty byli osvobozeni všichni frymburští měšťané, rychtáři, výčepní piva, lesní, potoční a luční hajní. Pokud se robotovalo „in natura“, byl jeden den potažní roboty ohodnocen 18 a den pěší roboty 9 krejcary. Správa buquoyského panství většinou robotujícím poskytovala denně bochníček chleba o váze půl libry (84 dkg).

     O bídné situaci po třicetileté válce vypovídá i prosba rychty Posudov, aby jim byl odpuštěn dluh z naturální dávky. Jedná se o 165 korců žita a 3 098 korců ovsa. Zejména vysoký dluh 3 098 korců ovsa (korec = 93 litrů) zcela zřetelně souvisel s drancováním procházejících vojsk - Švédů. Hrabě Buquoy, „po zvážení jejich dřívější poslušnosti, jim 3. května 1669 toto břímě odpustil“. O výši potažné roboty z roku 1669 se dovídáme podrobnosti opět u rychty Posudov, která se zavázala, že „odveze 136 korců pšenice z Libigic do Rožmberka, špalky z Blatenského lesa do Hamerského a Pavlova mlýna, stejně tak 40 tisíc šindelů ze jmenovaného lesa na Rožmberk“. Buquoyští úředníci tuto nabídku rychty Posudov přijali 31. srpna 1669.

     Ne vždy však končily robotní povinnosti smírem jak jsem ukázal v případě posudovské rychty v roce 1669. Tak například Jordan Cajetan Markus u roku 1681 poznamenal: „V tomto roce byl zvýšen poplatek za robotu proto, že několik sedláků jménem Jäul usazených na Jäulově dvoře se dopustilo buřičství proti hraběti Buquoyovi tím, že všichni sedláci chtěli mít opět stará dřívější práva.“ Tento zápis zcela jednoznačně vypovídá o tom, že Buquoy a jeho šafáři značně přitvrdili robotu tak, že z toho vznikala nespokojenost a domáhání se „starého, dřívějšího práva“, které bylo prokazatelně mírnější a pro poddané přijatelnější. Již rok předtím, v roce 1680, poznamenal frymburský kronikář, že bylo „selské povstání, k němuž se frymburští nepřipojili“. V roce 1681 nebylo „buřičům“ vyhověno a ti chtěli Buquoye žalovat u císaře. „Takto a podobně se nechali sedláci slyšet, proto se na ně pan hrabě rozzlobil a nechal mnoho z nich tvrdě potrestat“.

František Schusser

Zápis do 1. třídy

     Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek dne 4. února 2000 v době od 13.00 do 15.00 hodin v učebnách 1. stupně Základní školy ve Frymburku. Dostavit se k zápisu je možno kdykoliv v uvedeném časovém rozmezí.
     Vezměte si, prosím, s sebou rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte v mateřské škole.
     Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme mnoho úspěchů v příštím školním roce a věříme v dobrou spolupráci.

Ředitelství ZŠ Frymburk

 Zprávy z radnice Nahoru

 
Setkání důchodců
     Stalo se již tradicí, že každý rok organizuje SPOZ spolu s obecním úřadem předvánoční posezení s důchodci. Poslední setkání se uskutečnilo dne 3.12.1999 v budově staré základní školy. Zpříjemnit posezení přišly děti ze základní školy, z mateřské školy, z hudební školy manželů Rolčíkových a v neposlední řadě pan Gala hrou na harmoniku. Celé setkání se odehrávalo v nesmírně přátelské a družné atmosféře, kterou mezi sebou senioři vytvořili. Občané důchodového věku tvoří v naší obci velmi početnou skupinu, která si zaslouží jistě odpovídající pozornost a věřím, že i v budoucnu budou mít dostatek možností najít své vyžití, někteří případně i pracovní uplatnění v naší obci. Všem, kteří se na celé akci podíleli patří poděkování.

Zakoupení nové techniky pro obec
     Jak si řada z Vás povšimla, zakoupila Obec koncem roku 1999 kolový traktor JCB-155 FASTRAC. Tomuto rozhodnutí předcházela důkladná jednoměsíční příprava, kdy se posuzovaly užitné hodnoty stroje a jeho případné uplatnění pro naši obec. Došlo k porovnání ceny, spotřeby, výkonu, kvality, servisních podmínek s dostupnými stroji na našem trhu (ZETOR). Takto vytvořený materiál byl předložen k diskusi a rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu, které na svém jednání dne15.12.1999 jednohlasně odsouhlasilo nákup. Traktor již od začátku prokazuje užitečnost zvláště v současné době, kdy je nutné zprůjezdnit a zajistit dostupnost komunikací v k.ú. Frymburk. Podařilo se nám uzavřít smlouvu i se Správou a údržbou silnic Č. Krumlov, která nám za prohrnování dohodnutých úseků v k.ú. Frymburk platí. To znamená, že na rozdíl od předchozích let využíváme přesun traktoru k získávání financí. Prioritou je vždy zajistit průjezdnost komunikací v samotné obci a potom v lokalitách, kde trvale bydlí občané (Milná), či jsou v provozu hotelová zařízení (Kovářov, Hrdoňov, Lojzovy Paseky atd.). V jarních a letních měsících bude traktor sloužit k svážení a likvidaci tuhých odpadů (kontejnery). Zakoupením stroje jsme se opět stali samostatnějšími a dokážeme lépe řešit potřeby obce.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  
Z jednání obecního zastupitelstva

13. zasedání OZ dne 15.12.1999


Mateřská škola  
 
Mateřská škola

Mateřská škola děkuje těmto sponzorům :

 Oddíl kopané a frymburská kulečníková liga Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy ze života fotbalového oddílu
Šumava Frymburk - oddíl kopané

     Vážení sportovní přátelé a občané Frymburka. Skončil nám rok 1999 a s ním i sportovní činnost všech našich mužstev jak v přípravném období tak i v mistrovských soutěžích.
     Výbor oddílu kopané děkuje touto cestou všem sportovcům za jejich reprezentaci svého klubu a naší obce. Děkuje touto cestou všem trenérům, vedoucím mužstev a všem ostatním funkcionářům a ostatním členům, kteří obětovali svůj volný čas při zabezpečování sportovní činnosti. Dále děkuje všem našim sponzorům za jejich pomoc při zabezpečování naší sportovní činnosti. Bez této pomoci by činnost oddílu kopané nemohla existovat. Poděkování patří i všem našim fandům za povzbuzování a za účast na našich sportovních akcích.
     Výbor oddílu kopané přeje sportovcům a jejich rodinám, našim sponzorům a všem občanům hodně zdraví, pracovních a sportovních úspěchů v novém roce 2000 a těší se na další spolupráci.

J. Novák st.

Vážení sportovní přátelé!

     Od 4. prosince je 1. ročník frymburské kulečníkové ligy definitivně minulostí a proto několik výsledků:

     4. prosince pak proběhl závěrečný turnaj mezi nejlepšími čtyřmi po dlouhodobé soutěži. Ostřížím zrakem tyto boje sledovali delegovaní rozhodčí - Josef Blažek jako hlavní a Jan Šuník jako pomezní.

Pořadí:
Vlado Pohančanik
Miroslav Mrázik
Pavel Gažák
Ivan Rillich

     Tímto byla sezóna ukončena a všichni zájemci o účast ve 2. ročníku prestižní frymburské ligy nechť se přihlásí u prezidenta klubu, pantáty Miroslava Mrázika, přímo na sportovišti, v občerstvovně Sportclub a to do 15. ledna 2000.      Sportovní redakce by též chtěla popřát všem členům, funkcionářům i příznivcům klubu, jakož i ostatním frymburským občanům dobré vůle úspěšný vstup do nového roku 2000.

Žebříček F.H.A. k 4.12.1999

 Internet Nahoru

Vážení občané, podnikatelé, živnostníci,
     v souvislosti s již v minulosti zmiňovaným internetem Vám nabízíme prezentaci Vaší firmy (živnosti, služby apod.) na Internetovém informačním serveru Sdružení lipenských obcí (oficiální informační systém Sdružení lipenských obcí) na stránkách obce Frymburk.

     Jak už z názvu projektu vyplývá, projekt je zaměřen téměř výhradně na oblast Lipenska a poskytuje komplexní informace o regionu. Jeho cílem je zvýšit přitažlivost regionu a přiblížit jeho možnosti turistům od nás, i ze zahraničí. Jeho návštěvnost za čtyři měsíce provozu je pozoruhodná a to přesto, že jsou dokončeny jen stránky města Horní Planá a obce Frymburk v české verzi. V současné době však začínají zpracovávat podklady pro uveřejnění na serveru také ostatní obce sdružení, a je předpoklad, že na jaře roku 2000 bude kompletní česká verze celého projektu a průběžně se bude zpracovávat anglická a německá jazyková verze. Úplné dokončení celého projektu předpokládáme do konce měsíce března 2000. Server pak bude společně s Oficiálním informačním systémem regionu Český Krumlov prezentován na CD-ROM, který bude distribuován na významné mezinárodní veletrhy cestovního ruchu. Zároveň byla s tímto systémem navázána spolupráce formou vzájemných odkazů na informace v obou systémech.

Jak se do systému zapojit?

Kolik to stojí?

Máte-li zájem o prezentaci své firmy nebo živnosti v tomto systému, kontaktujte správce systému:

InStudio
Daniel Selucký
Sídliště míru 305
382 26 Horní Planá
Tel: +420 602 487 103
e-mail: webmaster@instudio.cz


Tisíceré díky strážci lesů!
     Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zainteresovaným za skvěle zvládnutou problematiku prodeje vánočních stromků ve Frymburku, a to jak po stránce informační, tak po stránce praktické. Jistě to byl také zajímavý finanční přínos za stromky, které by jinak v lese jako nutné prořezávky musely shnít. Kdyby naše děti nevěřily na Ježíška, jistě by vám přišly osobně poděkovat se slzičkami dojetí v očkách. Vždyť jsou vánoce!
     Já jsem si však jako správná držgrešle a lakota lakotná nenasytná stejně uřízl stromek na Štědrý den v lese.
     Doufám, že vám jich moc nezbylo. Já se budu snažit napřesrok polepšit.

Ivan Rillich

Stanovisko obce
     Plně souhlasím s rozhořčením těch našich občanů, kteří neměli žádnou oficiální šanci k zakoupení vánočního stromku. Na mé dotazy u představitelů Lesů České republiky mi bylo sděleno, že prodej vánočních stromků se ve Frymburku neuskutečnil z důvodu malé rentability. S tím nemohu a nebudu souhlasit jelikož je nad nebe jasné, že neodborné zásahy v lese (svévolné uříznutí stromku) je natolik škodlivé, že ve svém důsledku je ekonomičtější vánoční stromky lidem zajistit třeba za minimální poplatek. Není vůbec na škodu veřejně si přiznat, že drtivá většina občanů Frymburka si prostě svůj vánočních stromeček uřízla v lese sama - zkrátka taková je pravda. Obec může a bude pro příště požadovat po nájemci obecních lesů (v současné době Lesy a.s. Vyšší Brod), aby jednou z podmínek uzavření nájemní smlouvy bylo též zajištění prodeje vánočních stromků v Obci Frymburk.

Oto Řezáč - starosta

RESTAURACE NA RYNKU
Vás srdečně zve na podvečery s hudbou ve dnech:
07.1.2000 - hraje p. Krahulec
14.1.2000 - hrají Stopaři
21.1.2000 - hraje Gala-Špacír-Schou
28.1.2000 - hraje p. Sitta
Začátek vždy od 20.00 hodin

 Názory občanů Nahoru

Vnitřní nepřítel
     V České republice se zřídka setkáte s člověkem, který by nenaříkal na nízkou úroveň poctivosti, slušnosti a zodpovědného chování ve veřejném životě. Opět nelze říct, že v ostatních demokratických státech se nic takového nevyskytuje, avšak nešvary mají v České republice a v ostatních státech bývalého sovětského bloku mnohem ničivější a nebezpečnější. Země s dlouhotrvajícími demokratickými tradicemi určitou míru protispolečenského chování zvládnou (i když tato jejich schopnost není omezená). Rodící se demokracie však ve srovnání s tím nemá potřebnou míru schopnosti nutnou ke zvládnutí takového chování.
     Čtyři desítky despotické vlády způsobily, že Češi prakticky postrádají jakýkoliv smysl pro to, jaké jsou možnosti politiky. Lidé, pokud se cítí bezmocní, mají přirozený sklon k tomu, aby si mysleli, že je to vláda a ne občané, kdo nese zodpovědnost za stav společnosti. Že vláda porušuje zákon, ať už je to jakkoliv obecně rozšířené, příčinou nebo důsledkem? Je nápadně nezodpovědné chování jednotlivců na zodpovědných místech chorobou nebo symptomem? Kladná odpověď na obě otázky je svým způsobem oprávněná, neboť nesprávné chování vlády a slabá politická struktura jsou dva komponenty téhož procesu, v jehož rámci se vzájemně posilují.
     Odhalení podvodných obchodních transakcí a nepoctivostí na vládní úrovni jsou jen špičkou ledovce. Každý zasvěcený Čech vám bez obtíží, jako když bičem mrská, odříká jeden příklad za druhým o nepoctivosti místních úředníků nebo lhostejnosti policie vůči menším porušováním zákona. Není žádným tajemstvím, že krást patřilo a patří k životnímu stylu. Je skličující, jak málo se změnilo. Krádeže a podvody jsou stále rozšířené. Jen málo studentů otevřeně vyjadřuje svůj názor na některý politický program. Soukromě řečeno, symptomy občanského neřádu - nezdvořilost, nedůvěra, cynismus, apatie, odmítání osobních zodpovědností, pocity bezmocnosti - jsou zkrátka v České republice vidět všude. Sám prezident Havel podporuje nešvary, a to tak, že soud určí trest a on trest zruší!! (Chadimová falešné doklady o majetku, ožralý Šimůnek v autě zabil lidi, matka zabije malinké děcko, atd.) Jak potom má člověk jinak jednat, když prezident Havel sám nedodržuje tyto věci. Je to holt samolibý mocipán, který nemá ani trochu cti v sobě samém. Hlavně, že dostává řády, na které si potrpí. Já bych se za takové jednání styděl.

Josef Heřman, Frymburk

 Životní jubilea Nahoru

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Janáčková Karolina1.1.1926  
Konečná Justina5.1.1925  
Kupčáková Ludmila6.1.1920  
Vallová Antonie10.1.1935  
Žáková Terezie10.1.1936  
Smetanová Anežka12.1.1922  
Šíbová Božena12.1.1934  
Vršanová Růžena14.1.1939  
Perfoll Rudolf16.1.1940  
Gajdošová Antonie17.1.1924  
Jirků Irena17.1.1925  
Mejtský František22.1.1939  
Galová Julie23.1.1926  
Vršan Jan24.1.1940  
Kubinec Vincenc28.1.1928  
Urban Jaroslav30.1.1940  
Petráš Štefan31.1.1940  

B L A H O P Ř E J E M E !


Sdělení redakční rady
     Redakční radě frymburského zpravodaje byl doručen anonymní dopis určený ke zveřejnění v našem měsíčníku. Redakční rada nemůže překročit a porušit zaběhlé pravidlo platné v celé historii zpravodaje - neotiskovat anonymní příspěvky. Bez ohledu na obsah tohoto anonymního dopisu není možné učinit výjimku a zveřejnit ho. Redakční rada respektuje vůli pisatele příspěvku neuvádět pod textem jméno, ale to je jiný přístup než podání úplně anonymního sdělení.

 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku 1x za měsíc
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. srpna 2000 : TOPlist 0