obce  Černá v Pošumaví květen 2000
č. 30 č. 31 č. 32 č. 33 č. 34

Obsah:

 • Zprávy z radnice
 • Mezinárodní běh míru
 • Fond rozvoje bydlení
 • Kultura bydlení, nájemníci, nájemné
 • 1. JVS upozorňuje: tuk do kanalizace nepatří !!!
 • Dobré sousedské vztahy
 •  Zprávy z radnice   
        Obecní zastupitelstvo na svém 9., 10. a 11. veřejném zasedání:

 • Schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu ČR v Českém Krumlově o převod pozemků nebo jejich částí ve Vlastnictví státu na Obec Černá v Pošumaví na podkladě zákona č. 95/ 1999 Sb.. (Žádost se týká 69 pozemků nebo jejich částí.) Jde o pozemky pro bydlení a veřejně prospěšné stavby (bezúplatný převod) a ostatní pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území obce (úplatný převod).
 • Schválilo odprodej části pozemku p.č. 133 v k.ú. Černá v Pošumaví o výměře 7 m2 p. ottovi Friedlovi za 100,- Kč /m2.
 • Schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2000.
 • Schválilo odkoupení pozemků p.č. 840/8 ost. Plocha, 840/9 ost. plocha, 1132/8 ost. plocha a 1132/9 zast. plocha v k.ú. Černá v Pošumaví od pana Josefa Pekárka, bytem Němčí 57 - Věřní za kupní cenu 100 000 Kč. Na těchto pozemcích jsou situovány vodní zdroje a jodojem pro osadu Muckov.
 • Schválilo cenu za vodné a stočné v následující výši:
  domácnosti ostatní
  vodné 13,55 Kč/m3 15,71 Kč/m3
  stočné 11,15 12,82
  celkem 24,70 28,53
  Vodné a stočné tak od 1.dubna pro domácnosti podraží o 1,60 Kč a pro ostatní zlevní o 3,62 Kč za 1 m3.
 • Schválilo poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klubu Český Krumlov, ve výši 5 000,- Kč.
 • Schválilo výsledek hospodaření za rok 1999.
 • Schválilo zvýšení příjmové části rozpočtu obce na rok 2000 (přiznaná státní dotace na školství a státní správu činí 111 300 Kč proti příslibu 109 000 Kč).
 • Schválilo směnu částí pozemků o výměře 33 m2 mezi p. Jaroslavem Kautským a obcí Černá v Pošumaví.
 • Schválilo pronájem částí pozemků obce v kempech Jestřábí II a III na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za těchto podmínek:
  Kemp Jestřábí II - výměra 800 m2, nájemné 4000 Kč,
  Kemp Jestřábí III - výměra 353 m2, nájemné 7 060 Kč.
 • Souhlasilo s bezúplatným převodem části současné silnice I/39, která bude po vybudování předložky silnice Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví vyjmuta ze státní silniční sítě, na obec Černá v Pošumaví.
 • Nabídlo k Odprodeji část pozemku p.č. 86/1.
 • Obec pověřila firmu INKA z Českého Krumlova vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby - půdní vestavby bytů 1+2 na č.p. 36 - svobodárna. Jakmile proběhne výběrové řízení, bude neprodleně započato s výstavbou. Ještě tento rok tak budou k dispozici 4 nové byty v hodnotě 3 mil. Kč. Obec zažádala o státní dotaci na výstavbu těchto bytů ve výši 1 280 000 Kč.

  Obec zažádala o státní dotaci na výstavbu vodovodu v Dolní Vltavici. Z Ministerstva zemědělství ČR přišel příslib (bez uvedení částky) na rok 2002. Bez státní dotace a příspěvku majitelů ubytovacích zařízení v Dolní Vltavici by obec nebyla schopna tuto akci zafinancovat sama.

  Sdružení lipenských obcí vydá v letošním roce cykloprůvodce, na jehož vydání budou muset obce, i přes dotaci z PHARE doplatit 118 tis. Kč. Cykloprůvodce bude rozdáván zdarma - to je v zahraničí zcela běžný způsob distribuce těchto tiskovin. Připravuje i vydání infoprůvodce, a to společně s městem Český Krumlov.

   Mezinárodní běh míru   
       

  Mezinárodní běh Míru byl založen Sri Chinmoyem v roce 1987 a je jednou za dva roky slavnostně zahajován před budovou OSN v New Yorku. Poselstvím tohoto běhu je naděje, že v lidech probudí potřebu nalézt především mír uvnitř každého z nás a tím přispívat k celosvětovému míru.
  Organizátoři Mezinárodního běhu míru oznamují, že trasa tohoto již tradičního běhu letos povede i přes naši obec. Tato výjimečná sportovní a společenská událost probíhá pravidelně již od roku 1987 a je slavnostně zahajována každé dva roky před budovou OSN v New Yorku.

  Středa 14. 6.
  Místo km km - celkem čas zastávka
  Frymburk 0 0 9.00
  Černá v Pošumaví 10 10 10.20
  Hůrka 3 13 10.45
  Horní Planá 4 17 11.50 30 min
  Želnava 8 25 13.30
  Volary 13 38 15.15 30 min
  Blažejovice 7 45 16.40
  Prachatice 10 55 18.00

   Fond rozvoje bydlení   
       

  V loňském roce využila naše obec možnosti získat ze státních prostředků peníze na vytvoření Fondu rozvoje bydlení. Sledovala tím to, aby občané měli možnost získat peníze na opravy a rekonstrukce svých domů a bytů za co nejvýhodnějších podmínek. Občané tak mohou získat desítky tisíc Kč při úročení 3-7% p.a., s dobou splatnosti až 6 Iet. Na účtě Fondu je v současné době více než 700 000 Kč.
  S politováním však konstatujeme, že zájem ze strany občanů není téměř žádný. Přes zveřejnění ve Zpravodaji v loňském roce nepodal žádný občan Černé v Pošumaví žádost o poskytnutí půjčky. Dáváme proto znovu ve známost že do 31.5. a 30.11. běžného roku mohou občané podávat závazné žádosti o poskytnutí půjčky. O půjčku může požádat každý, kdo vlastní v katastru obce Černá dům na bydlení. Na obecním úřadě podá do výše uvedeného termínu žádost na předepsaných formulářích. Výše půjčky je dána rozpisem v níže uvedené tabulce.

  Kód Účel Splatnost Úrok
  01 Obnova střech a krovů 4 roky 3-7 % 50 000
  02 Obnova fasád 4 3-7 % 50 000
  03 Zateplení budov 4 3-7 % 50 000
  04 Výstavba chybějících soc. zařízeních 4 3-7 % 50 000
  05 Izolace proti vlhkosti 4 3-7 % 50 000
  06 Přechod na ekologické topení 4 3-7 % 50 000
  07 Výstavba inženýrských sítí 4 3-7 % 50 000
  08 Zřízení malé ČOV 6 3-7 % 50 000
  09 Půdní vestavba bytu 6 3-7 % 80 000
  10 Přístavba domu (bytu) 6 3-7 % 80 000


  Žadatelům, jejichž žádosti prošly výběrovým řízením a byly schváleny usnesením obecního zastupitelstva, bude nabídnuto uzavření smlouvy o účelové půjčce. Pro zajištění návratnosti účelové půjčky od obce poskytne žadatel odpovídající zajištění, zpravidla minimálně jednoho ručitele, případně zástavu nemovitosti.

  Potenciální žadatelé neváhejte, termín uzávěrky se blíží!!!

   Kultura bydlení, nájemníci, nájemné   
       

  Zajisté je zájmem každého z nás je bydlet v příjemném prostředí. Toto příjemné prostředí je vytvářeno nejen příznivými vjemy, ale i dobrými mezilidskými vztahy. Naše obec, reprezentovaná zastupitelstvem a obecním úřadem má snahu toto příjemné prostředí, v rámci možností, vytvářet. Každý, kdo není škarohlíd, to vidí. Pracovníci na veřejně prospěšných pracích uklízí, zametají a jinak udržují veřejné prostranství i tam, kde nejde o obecní pozemky. Žel, vše se však zvládnout nedá. Postrádáme větší zájem občanů o veřejná prostranství, která bezprostředně navazují na rodinné domky nebo bytovky. Žádáme proto všechny, jimž vzhled obce není lhostejný, aby každý svým dílem přispěl ke kultivaci prostředí, v němž žijeme - nejen soukromého.

  To, co není tolik vidět je kultura bydlení v tzv. bytovkách. Je pravda, že se nedaří odstranit některé závažné problémy, jako např. výměna nebo oprava oken, oprava fasád a pod. - to je otázka finanční. Zastupitelstvo musí řešit dilema, zda stavět nové byty, kterých je stále nedostatek nebo zlepšovat stávající bydlení. Prozatím je shoda v tom, že jsou potřebné především další byty. Jsou však věci, které se dají zlepšovat okamžitě. To je zejména pořádek ve společných prostorách. Stává se, že obec nechá vybílit společné prostory a hned poté nájemníci zastaví chodby, schodiště a sklepy všemožnými botníky, skříněmi a harampádím. Je s podivem, že to dělají i lidé, kteří mají v bytě jinak precizní pořádek. Co je za jejich vchodovými dveřmi - to ať řeší obecní úřad. Naše obcc v minulých letech neměla zásadní problémy s neplatiči nájemného. Bylo to také proto, že důsledně sledovala jeho splácení a v počátcích se snažila věci řešit různými postupy - od dohod o splátkových režimech splácení dlužných částek, až po soudní vymáhání. průběžná výše pohledávek na nájemném nepřesahovala 60 000 Kč. Poslední dobou však neplatičů přibývá. Přesto, že obec přitvrdila ve vymáhání dlužných částek, dluh narůstá. Koncem března činil více jak 100 000 Kč. Obecní úřad bude dál pokračovat v tvrdším přístupu a uvažuje o tom, že pokud se situace nczlcpší, zveřejní jména chronických neplatičů.

  Zamysleme se všichni nad výše uvedenými problémy - bude to určitě ku prospěchu nejen obce.

  (red)

   1. JVS upozorňuje: tuk do kanalizace nepatří !!!   
       

  S končícím zimním obdobím se při tání sněhu a častěji při dešťových srážkách zvyšují průtoky v kanalizační síti. Dochází k vyplachování různých skrytých zákoutí, hran a záhybů, ve kterých se běžně usazují těžší naplavené materiály a tuky. Zvýšené množství vody tyto látky unáší až na místo, kde odpadní vody opouští kanalizaci, tedy k nátoku na čístírnu nebo do vodoteče.
  Každý čtenář jistě ví, že právě tuky a mastné látky způsobují velké hygienické a ekologické závady, vedoucí mnohdy až k haváriím či dokonce ke katastrofám. Souvislá nepropustná vrstva, která se vytvoří na vodní hladině, ničí všechno živé včetně života na okolních březích.
  Velmi podobný dopad mají tuky i proces v čistírně odpadních vod. Pokud nedojde k jejich včasnému zachycení v lapači tuků, proniknou do všech nádrží a následně přes odtokové potrubí do řeky či potoka.
  Při provádění namátkových kontrol lapačů u jednotlivých producentů, zejména u restaurací a vývařoven, zjišťuje I.JVS nedobrý stav. Lapače nejsou vyváženy, jsou přeplněné, vrstva tuku dosahuje až k odtokovému potrubí do kanalizace.
  Jakožto provozovatel veřejné kanalizační sítě ve Vaší obci upozorňujeme touto cestou všechny producenty odpadních vod na platnost kanalizačního řádu. V něm je stanovena maximální přípustná koncentrace tuků v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace na 50 mg/l. Platí obecné pravidlo, že objekty, kde se vaří 30 a více jídel denně tento limit bez předchozího zachycení tuků v lapolu nesplňují. Vpřípadě, že hodnoty extrahovatelných látek (tuků) v odebraném vzorku jsou vyšší, může být producent postižen dle uzavřené smlouvy o dodávce a odvádění vody pokutou ve výši 5.000,-Kč.
  Společnost I.JVS by touto cestou chtěla oslovit všechny majitele restaurací a vývařoven, aby dbali na řádné provozování tukových lapolů. Nabízí přitom pomoc formou hromadných svozů od více producentů zároveň a následnou likvidaci na čistírně odpadních vod. Kdykoli jsme ochotni poskytnout informace o způsobu provozování tukových lapolů včetně písemného návodu na jejich obsluhu.
  K dispozici v této věci je Vám pracovník střediska Frymburk pan Ščevíkvík, tel.: +420 380 735 196.

   Dobré sousedské vztahy (§)   
       

  Relativně samostatnou skupinou nežádoucích zásahů do sousedských práv tvoří tzv. imise - důsledky výkonu vlastnického práva na svém pozemku nebo stavbě, které se nějakým škodlivým způsobem projevují na sousedním pozemku nebo stavbě. V tomto směru jsou zakázány zásahy, kterými by vlastník věci obtěžoval sousedy hlukem, prachem popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými i tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Rovněž nesmí nechat chovaná zvířata či vnikat na cizí pozemek.
  Odstavec první § 127 občanského zákoníku zakotvuje tzv. generální klauzuli, podle níž se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiné nebo čím by vážně ohrožoval výkon jejich práv.
  V naší obci se v poslední době rozmáhá nešvar obtěžování imisemi, zejména pálením plastových lahví a různého odpadu a odkládání odpadu na místa, která k tomu nejsou určena. Vyzýváme občany, aby se vyvarovali těchto činností a hledali spíše cesty ke zlepšování mezilidských vztahů, než je takovýmto způsobem zhoršovat.
  Poškození občané mají možnost se domáhat u obecního úřadu ochrany, tj. aby nařídil povinnost odstranit závadný stav tak, aby se věc vrátila do původního stavu. Pokud by se závadové jednání opakovalo, bude věc projednána v přestupkové komisi.


   
  Zpravodaj č. 31
  květen 2000

  Vydává Obec Černá v Pošumaví
  tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0