obce  Černá v Pošumaví červen 2002
všechny zpravodaje

Obsah:

 • Zprávy z radnice
 • Rozpočet obce na rok 2002
 • Poděkování za dar
 • Informace - Změna stanoviště lékařské služby první pomoci (LSPP)
 • Zápis do mateřské školky
 • Odpady
 • Lyžařský výcvik (slohová práce na dané téma)
 • Policie informuje
 •  Zprávy z radnice   
        Zastupitelstvo obce na svém 27. až 29. zasedání:

   Schválilo cenu vodného a stočného na rok 2002 v následující výši:
   obyvatelstvo ostatní
   vodné 15,68 Kč/m3 15,68 Kč/m3
   stočné 17,03 17,03
   celkem 32,71 32,71
  1. Schválilo Zásady prodeje bytů ve vlastnictví obce Černá v Pošumaví a nabídku odkoupení vyčleněných bytových jednotek jejich nájemcům dle těchto zásad.
  2. Schválilo obecně závazné vyhlášky „…o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem“ a „…o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. Schválilo návrh odboru finančního a místního hospodářství OÚ, aby hospodaření obce v době od 1.1.2002 do schválení rozpočtu probíhalo podle rozpočtového provizoria.
  4. Schválilo rozpočtové změny v příjmech a výdajích k 31.12.2001.
  5. Schválilo odměny členům zastupitelstva obce, výborů, komisí a společenských organizací za rok 2001.
  6. Schválilo dodatek č.1 k vnitřní organizační směrnici o účtování a oběhu účetních dokladů, kterou se zvyšuje minimální hodnota drobného hmotného i nehmotného investičního majetku z 300,- Kč na 1000,- Kč.
  7. Schválilo prodloužení smlouvy o nájmu pozemků, budov a zařízení, tvořících kemp V Olšinách na rok 2002 a stanovilo podmínky tohoto pronájmu takto.
   1. nájemné na dobu od 1.2.2002 do 31.12.2002 ve výši 800 ti. Kč,
   2. úhradu 1/2 nájemného při podpisu nájemní smlouvy,
   3. splatnost druhé poloviny nájemného v termínu do 25.7.2002,
   4. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu do 25.7.2002 a dále bude obsahovat smlouvu o smlouvě budoucí nájemní pro zbývající období nájmu od 26.7. do 31.12.2002, a to jen v případě, že bude na účet obce do 25.7.2002 složena částka druhé poloviny nájemného ve výši 400 tis. Kč,
   5. nedodržení termínu úhrady druhé poloviny nájemného bude mít za následek ukončení nájmu ke dni 25.7.2002 a povinnost nájemce kemp předat do tří dnů obci,
   6. pro případ nedodržení termínu druhé poloviny celkového nájemného bude sjednána smluvní pokuta ve výši 150 tis.Kč.
  8. Schválilo započtení zhodnocení 5ti chat v kempu V Olšinách, provedené nájemcem kempu v roce 2001 ve výši 235 tis. Kč proti smluvní pokutě za pozdní úhradu nájemného v témže roce.
  9. Schválilo uzavření smlouvy o výkonu odborného lesního hospodáře a mandátní smlouvy o správě lesů obce v předloženém znění s p.Jiřím Cábou z Hořic na Šumavě.
  10. Schválilo uzavření mandátní smlouvy o zabezpečení prodeje bytových jednotek s firmou FIRES s.r.o..
  11. Potvrdilo rozhodnutí o prodeji domu č.p. 63, pozemku p.č. 91 zast.pl. a p.č. 89/4-ost.pl. z 25.zasedání zastupitelstva obce, a to manželům Cirhanovým.
  12. Vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2001.
  13. Vzalo na vědomí předloženou zónaci CHKO Šumava na území obce, potvrdilo však, že nadále trvá na přemístění hranice CHKO na pravý břeh Lipna, jak to řeší hlavní výkres územního plánu Šumava.

   Rozpočet obce na rok 2002   
       

  Příjmy
  Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 800 000,- Kč
  Daň z příjmu FO ze samostatné výděl.činnosti 220 000,- Kč
  Daň z příjmu právnických osob 800 000,- Kč
  Daň z příjmu za obec-proúčtování 1.400 000,- Kč
  Daň z přidané hodnoty 1.350 000,- Kč
  Daň z nemovitostí 850 000,- Kč
  Správní poplatky 20 000,- Kč
  Poplatky za odpad 320 000,- Kč
  Poplatky ze psů 20 000,- Kč
  Rekreační poplatky 680 000,- Kč
  Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000,- Kč
  Poplatek ze vstupného 50 000,- Kč
  Poplatek z ubytovací kapacity 130 000,- Kč
  Poplatek za výherní hrací přístroj 5 000,- Kč
  Splátky půjček obyvatelstva 13 000,- Kč
  Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 81,570 000,- Kč
  Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 443 000,- Kč
  Převody z rozpočtových účtů 400 000,- Kč
  Převody z vlastních fondů 41 000,- Kč
  Příjmy z pronájmů pozemků 1.000 000,- Kč
  Příjmy z prodeje pozemků 500 000,- Kč
  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.100 000,- Kč
  Poplatek z dobývacího prostoru 30 000,- Kč
  Příjmy z pronájmu nemovitostí (kempy) 1.000 000,- Kč
  Příjmy z pronájmu zařízení 40 000,- Kč
  Příjmy ze školního stravování 270 000,- Kč
  Příjmy z poskytování služeb - HŠ, MK,pohřebnictví 6 000,- Kč
  Příjem z pronájmu letního kina 18 000,- Kč
  Příjmy z pronájmu nemovitostí - zdr.stř. 37 000,- Kč
  Nájemné 1.760 000,- Kč
  Příjmy z prodeje bytů 1.000 000,- Kč
  Nakládání s odpady 73 000,- Kč
  Příjmy za služby - správa 6 000,- Kč
  Příjmy z úroků 30 000,- Kč
  Příjmy z úroků - termínované vklady 120 000,- Kč
  Příjmy z prodeje nemovitostí - PORS 2.500 000,- Kč

  Příjmy celkem 17.263 570,- Kč

  Výdaje:
  Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 685 000,- Kč
  Lesní hospodářství 620 000,- Kč
  Obchod, služby, turismus 200 000,- Kč
  Opravy a údržba místních komunikací 1.500 000,- Kč
  Pitná vody 2.047 000,- Kč
  Odvádění a čištění odpadních vod 360 000,- Kč
  Mateřská škola 405 000,- Kč
  Základní škola 205 000,- Kč
  Školní stravování 426 000,- Kč
  Zájmové umělecké školy 36 000,- Kč
  Místní knihovna 80 000,- Kč
  Záležitosti kultury (historické slavnosti) 90 000,- Kč
  Ochrana kulturních památek 31 000,- Kč
  Obecní rozhlas 20 000,- Kč
  SPOZ 60 000,- Kč
  Dotace občanským sdružením - tělovýchova 15 000,- Kč
  Ambulantní péče 69 000,- Kč
  Bytové hospodářství 1.605 000,- Kč
  Veřejné osvětlení 250 000,- Kč
  Opravy a udržování - pohřebnictví 102 000,- Kč
  Nákup služeb - nakládání s odpady 550 000,- Kč
  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 962 000,- Kč
  Požární ochrana 100 000,- Kč
  Zastupitelské orgány 584 000,- Kč
  Místní správa 3.257 000,- Kč
  Převody vlastním účtům 400 000,- Kč
  Převody vlastním fondům 41 000,- Kč
  Platby daní za obec - proúčtování 1.400 000,- Kč
  Rezerva 1.123,570 000,- Kč

  Výdaje celkem 17.263 570,- Kč

   Poděkování   
       

  Žáci školní družiny při základní škole touto cestou děkují panu Janu Daňovi za sponzorský dar, který děti dostaly do družiny k vánocům. Jedné se o video a tři kazety s pohádkami. Pan Daňo udělal dětem velkou radost a bylo to pro ně i pro vedení školy velké překvapení.

  Děkují žáci ŠD spolu s vychovatelkou

   Informace - Změna stanoviště lékařské služby první pomoci (LSPP)   
       

  Od 1.3.2002 dochází k nové organizaci LSPP v našem okrese. Počínaje tímto dnem budou v okrese Český Krumlov pouze tři stanoviště LSPP:

  1. Ordinace LSPP Český Krumlov v přízemí budovy LDN v areálu Nemocnice Český Krumlov.
   Ordinační hodiny: ve všední dny od 16 do 24 hodin, ve dnech pracovního klidu (So, Ne, svátky) od 7 do 24 hodin (od 15.6 do 31.8.2002 až do 7 hodin následujícího dne).
  2. ordinace LSPP Kaplice v budově polikliniky v Kaplici.
   Ordinační hodiny: ve všední dny od 16 do 07 hodin, ve dnech pracovního klidu od 7 do 7 hodin následujícího dne.
  3. ordinace LSPP Loučovice v budově zdravotního střediska v Loučovicích, a to až do odvolání a stanovení jiného místa pro lipenskou oblast.
   Ordinační hodiny: ve všední dny od 16 do 24 hodin, ve dnech pracovního klidu od 7 do 7 hodin, tel.: +420 380 748 114.

  Od 15.6. do do 31.8.2002 budou ordinační hodiny ve všedních dnech prodlouženy od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.

  V průběhu roku 2002 bude zřízena LSPP pro lipenskou oblast ve Frymburku, kam bude přemístěna z LSPP z Loučovic.

  Počínaje dnem 1.3.2002 bude ukončena činnost LSPP v Horní Plané. Pacienty z rajonu Horní Plané bude zabezpečovat LSPP Loučovice.

   Zápis do mateřské školky   
       

  Mateřská škola v Černé v Pošumaví oznamuje, že od 15.4. do 26.4.2002 proběhne zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2002-2003. Děti budou přijímány podle platných „Kriterií“ od září 2002. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba, aby se k zápisu dostavili s dětmi i ti rodiče, kteří chtějí své dítě umístit do mateřské školy až v průběhu školního roku. Pozdějším žádostem nelze po naplnění kapacity vyhovět.

  O podmínkách zápisu a přijímání dětí se můžete kdykoli informovat v mateřské škole, a to osobně nebo telefonicky na tel: +420 380 744 121.

  Hana Kliková - ředitelka MŠ

  Do MŠ jsou děti přijímány postupně podle těchto kriterií

  1. Děti od věku 3 let, které mají zaměstnané oba rodiče a trvalé bydliště v obci.
  2. V případě nezaměstnanosti jednoho nebo obou rodičů, nebo mateřské a rodičovské dovolené mají pak přednost děti:
   1. předškolní
   2. s doporučením okresní pedagogicko-psychologické poradny
   3. odkladem školní docházky
   4. postižené
   5. Děti 2-leté podle podmínek školy v daném roce.
   6. Děti s trvalým bydlištěm mimo naší obec.
  3. Při žádosti podobného typu je bráno v úvahu, kdo poslal žádost dříve.
  4. Při žádosti z důvodu nástupu do zaměstnání je třeba doložit potvrzení od budoucího zaměstnavatele.
  5. Ředitelka MŠ rozhoduje o zařazení dětí do MŠ, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.
  6. Pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout, rozhoduje o zařazení zřizovatel - obec.

   Odpady   
       

  Od 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. V souladu s jeho ustanoveními vydala naše obec obecně závazné vyhlášky, kterými řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem a s tím spojený systém poplatků. Jejich přijetí občany Černé, osad a chatařů a chalupářů je často velmi rozdílné, a to od schvalování přijatých opatření, až po jejích absolutní odmítání. Co vedlo obec k přijetí těchto vyhlášek?

  Obecně se dá říci, že nepoctivé jednání některých spoluobčanů, chatařů a návštěvníků obce. Tak například několik občanů nemělo za posledních několik let ani jediný vývoz popelnice a při našich dotazech, jak likvidují odpad pracovníky obecního úřadu přesvědčovali, že vše likvidují pečlivým tříděním - plasty, sklo a papír do kontejnerů, železo k p.Markovi do sběru, organický odpad na kompost, atd.. Stejně tak argumentovala téměř polovina chatařů. O některých návštěvnících, zejména motorizovaných je také známo, že se zbavují odpadu způsobem téměř partizánským - zastavit v tmavém lese, vyhodit nikoli most do vzduchu, ale pytel s odpadky do příkopu nebo zmole a zmizet. A tak vznikalo každoročně na území naší obce několik černých skládek, které nezbylo než zlikvidovat na náklady obce. Přesto je stále ještě mnoho míst, jejich sanace bude stát mnoho práce a peněz. Přímo hrůzným příkladem je černá skládka v Mokré u č.p. 11 (stará silážní jáma). Neutěšený pohled je stále na další skládky - v Mokré pod č.p.5, v Muckově za „fiňáky“ a pod Martínkem, v Bližné za bytovkou č.p.5 atd..

  Jak neřádné spoluobčany donutit respektovat určitý systém je těžké, protože v zákoně stále platí, že původcem komunálního odpadu je obec. Pokrok ale nastal v tom, že zákon dává obci možnost vybírat od občanů a chatařů roční poplatky za likvidaci komunálního odpadu a tak zapojit do systému i ty, kteří sice odpad produkovali, ale neplatili za jeho likvidaci. Tento systém umožní všem občanům a majitelům chat ukládat odpady na místa k tomu určená a nevytvářet tak prostředí, které některé šetřílky vedlo k nečestnému jednání. Dnes nemá nikdo z občanů a chatařů důvod ukládat odpad jinam, než má, protože neušetří, ani neprodělá.

  Nemnoha občanům se zřejmě tento systém líbit nebude a někteří už to dali i najevo. Možná, že by se dal vymyslet lepší systém, ale s ním zatím nikdo nepřišel. Dokonce projednávání obecních vyhlášek k nakládání s odpadem a k poplatkům za ně proběhlo bez zájmu veřejnosti.

  Nic není zadarmo. I přes předpokládaný příjem z poplatků počítá obec s tím, že na odpady bude doplácet - v letošním roce cca 150-200 tis. Kč. Svůj díl odpovědnosti a finančních nákladů musí však nést i občan. Čisté životní prostředí za to přece stojí.

  Dny svozu:

  obec komunál separace
  Černá v Pošumaví úterý středa
  Bližná úterý
  Plánička pátek
  Muckov pátek
  Mokrá pondělí
  Dolní Vltavice úterý

   Lyžařský výcvik (slohová práce na dané téma)   
       

  V pondělí 14.1.2002 se všichni sešli na školním dvoře. Rozpučovaly se lyže a přibližně v 8.oo jsme na střelnici. Tam se všichni přezuli a konaly se rozřazovací zkoušky, byly tři družstva. První vedl Martin Kubeš, druhé paní učitelka Bürgerová a třetí Martin Pešek. Tento den uběhl rychle a celkem bez komplikací. Komu lyžování již šlo lépe, mohl si sjet z kopečka na Dobrovku.

  Druhý den jsme šli znovu na lyže. Dorazili jsme na kopec a zase přezouvali. Každý udělal pokroky i ten den proběhl bez komplikací jen na vyjímku. Lada si natáhla sval na noze a musela jít k doktorovi., bohužel nemohla jet na další dny s námi.

  Ve středu jsme se sešli a čekali na autobus. Jen co přijel, začli jsme do něj přenášet bágly a lyže. Přijeli jsme do Českých Žlebů, ubytovali jsme se a hned jdeme na sjezdovku. Přezuli jsme se do lyžáků a šlo se na kopec. První družstvo tentokrát vedla paní učitelka Hana Bürgerová, druhé Tomáš Kubec s přítelkyní Bohunkou, třetí Martin Kubeš. Lyžování šlo dobře a proběhlo bez úrazů. Zalyžovali jsme si a už pochodujeme zpět. Na chatě se všichni převlékli a kdo chtěl, mohl se jít vysprchovat. Za chvíli byla večeře. Z výrazů ve tváři jídlo nikomu asi moc nechutnalo, byly plněné knedlíky se zelím.. Potom každý dělal co chtěl. V 22.oo byla večerka, ale nikomu se na pokoje nechtělo. Noc byla docela v klidu, ale i přesto na chodbě seděla paní učitelka, u které musela spát Veronika.

  Další den se kolem 8.hodiny šlo na snídani, ta už byla o něco lepší. Měli jsme chleby, máslo a paštiku. Poté jsme šli znovu na pokoje. Za chvíli se paní učitelka ptala, kdo chce jít na běžky a kdo na sjezdovku. Většina se rozhodla jít na sjezdovku. Běžkaře vedl Matrin. Všechno bylo skvělé až na to, že Dominikovi se urvala bota a musel jít zpátky. Na chatě jsme se zase všichni sešli, běžkaři i lyžaři. Každý šel na svůj pokoj a za okamžik se šlo na oběd. Po obědě následovalo to samé, jen s menšími změnami. Bylo méně běžkařů a vedla je paní učitelka. Běžkaři jeli na podkovu, jinou cestou se vraceli zpět. Nikomu se nic nestalo. Dali jsme si sušit věci, převlékli jsme se a šlo se na večeři. Po ní jsem si povídal s paní učitelkou u ní na pokoji, byl tam i Pepa Vereš. Večer bylo docela rušno, už hodně pozdě lítal někdo na chodbě. Paní učitelka potrestala viníky tak, že museli na běžky. Všichni si museli zabalit a nanosit věci do sušárna, museli jsme také svléci peřiny. Potom se obě skupiny rozešly. Počet běžkařů se hojně rozrostl. Naběhali jsme asi dvacet kilometrů. Na oběd jsme došli s větším zpožděním. Byl to skvělý trest.

  Za chvíli přijel autobus, nanosily se do něj věci. Mirek Pintr málem vypadl ze zadních dveří.

  Do Horní Plané se všichni vrátili v pořádku, lyže se nanosily zpět a děti se začaly rozcházet domů.

  Byl to skvěly týden a chtělo by ho to zopakovat.

  Jan Fikar
  je žákem 7. třídy ZŠ Horní Planá

   Policie informuje   
       

  Blíží se cyklistická sezóna. Chtěli bychom touto cestou cyklisty a rodiče dětí mladších 15 let upozornit některá ustanovení zákona č. 361/2000, o provozu na pozemních komunikacích:

  §57

  1. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
  2. Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici….

  § 58

  1. Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu… a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
  2. Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici….
  3. Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkovitého tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

   


   
  Zpravodaj č. 34
  červen 2002

  Vydává Obec Černá v Pošumaví
  tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0