obce  Černá v Pošumaví listopad 2001
č. 30 č. 31 č. 32 č. 33 č. 34

Obsah:

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDHO
 • Jihočeská hospodářská komora - JHK
 • Bude vodné a stočné dražší?
 • Ze sbírek muzea v Českém Krumlově
 • Civilní ochrana obyvatelstva
 •  Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDHO   
       

  V květnu roku 1997 skupina odvážlivců navázala na tradici předchozích generací a ve spolupráci s Obecním úřadem opět založili Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. V součastné době ji tvoří 17 aktivních mužů, kteří mají k dispozici dvě požární auta a další potřebnou techniku. Dobrovolní hasiči obce jsou připraveni okamžitě zasáhnout či poskytnout pomoc při zdolávání požárů, záplavách či jiných mimořádných událostech.

  Děti v JSDHO:
  Pod vedením zkušených dospělých se dvě desítky dětí z Černé učí zdolávat požáry. Trénují obvykle dvakrát týdně a úspěšně se účastní okresních soutěží mladých hasičů. Trénink dává dětem rychlost a rozhodnost nejen při ohrožení ohněm, ale prospívá jim v jiných situacích, kdy je zapotřebí pohotově reagovat. K nácviku požárních technik je několikrát do roka připojen i plavecký výcvik v krytém bazénu v Českém Krumlově.

  Dobrovolní hasiči dokáží také zpestřit dětské dny a podobné zábavy ukázkami hasičského útoku.

  Členství v JSDHO Černá v Pošumaví
  Členem JSDHO Černá v Pošumaví se může stát každý, kdo má odvahu a chuť naučit se nové, užitečné dovednosti. Výstroj, výzbroj i ochranné prostředky pro každého jednotlivce pořizuje Obecní úřad, takže služba v této čestné jednotce není finančně náročná.

  Kontaktní osoby JSDHO, na které se můžete obrátit:
  Velitel jednotky Marian Szalaj, Černá 36
  Starosta Zdeněk Gloser, Černá 9
  Místostarosta Jaromír Kasal, Černá 111

  JSDHO Černá v Pošumaví děkuje:
  Firmě VPS Marek, jmenovitě Václavu Pivcovi za údržbu techniky a Ireně Pekárkové za vedení účetnictví.
  Michaele Reisingerové, Petru Rulíškovi, Tomáši Foltovi a Liboru Peškovi, za příkladný přístup k výcviku nastávající mladé generace hasičů.
  Obecnímu úřadu Černá v Pošumaví, za vstřícný přístup a financování činnosti jednotky.

   Jihočeská hospodářská komora - JHK   
       

  s pobočkou i v Českém Krumlově je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.

  JHK vznikla fúzí jednotlivých fungujících okresních komor v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Strakonicích a Táboře v závěru roku 2000. Součástí JHK jsou též oblasti Jindřichův Hradec, Písek a Prachatice, kde jejich zástupci již pracují v orgánech komory a ve spolupráci s úřadem komory vytvářejí místní pracoviště podle standartu JHK. Záměrem je vytvořit funkční zastoupení komory ve všech okresních městech Budějovického kraje.

  Tato síť hospodářských komor nabízí nejen vlastním členům, ale i široké veřejnosti řadu odborných seminářů a školení z různých oblastí podnikání. Poradí, jak začít podnikat i jak se správně chovat při přijímacím pohovoru. Podnikatelům je pak určena řada dalších služeb, např. přístup k celosvětové databázi nabídek a poptávek, podpora rozvoje malého a středního podnikání, podpora exportu a do konce roku také bezplatná právní poradna pro členy JHK.

  Více informací získáte na www.jhk.cz nebo na kontaktu:
     Jihočeská hospodářská komora
  oblastní kancelář Český Krumlov
  Bc. Markéta Šmídová
  ředitelka kanceláře
  Linecká 266
  380 01 Český Krumlov
  tel./fax: +420 380 711 340
  mobil: +420 723 143 188
  e-mail: mark@jhk.cz
    

   Bude vodné a stočné dražší?   
       

  V polovině letošního roku byly přijaty dva zákony, které mají klíčový význam pro oblast vodního hospodářství, a to vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) a zákon o vodovodech a kanalizacích (č.274/2001 Sb.). Jde v nich zejména o nová pravidla, přísnější předpisy a lepší kontrolu. Mimo jiné obsahují:

  1. Nové pravomoci obcí při investiční výstavbě

   Jednoznačným rozšířením pravomoci obcí je možnost nařídit vlastníkům pozemků nebo staveb připojit se na kanalizaci, pokud je to technicky možné. Obec bude mít podle nového zákona, v souladu s praxí v jiných evropských státech, právo vybírat za připojení na obecní vodovod nebo kanalizaci poplatek. Sazba poplatku však nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na vodovod nebo kanalizaci a ceny stavebního pozemku s touto možností.

  2. Dvousložkovou cenu vody

   Dlouho očekávanou změnou, kterou přináší nový zákon je právo obce zavést dvousložkovou formu placení vodného a stočného. Vodovody a kanalizace jsou jediným síťařským odvětvím, kde tento způsob placení za službu nebyl dosud zaveden, i když právě ve vodním hospodářství je zřejmě největší podíl stálých neboli fixsních nákladů, jejichž výše není závislá na odebraném množství vody. Jsou to opravy, údržba sítě, investiční náklady, zajištění nepřetržité dodávky, údržba vodoměrů, odpisy apod.. Právě tyto náklady by měly být zpoplatněny paušální sazbou, ke které se bude platit nižší (než současná) sazba za odebranou vodu.

   Dvousložkový způsob placení je v každém případě spravedlivější. Stálí odběratelé s průměrnou spotřebou by na novém způsobu neměli určitě prodělat. Hlouběji do kapsy budou muset ti, kteří příliš šetří (i pod hranici hygienického minima) nebo vodovod a kanalizaci používají jen nárazově nebo velmi málo.

   Pro chataře a chalupáře připravil nový zákon ještě jednu změnu. Budou muset začít platit za odvádění srážkových vod do veřejné kanalizace. To se nebude týkat vlastníků nemovitostí určených k trvalému bydlení.

  3. Vývoj cen vodného a stočného v dalších letech

   V novém zákoně je zcela nově zaveden poplatek za odběr podzemní vody a nově je zároveň koncipován poplatek za vypouštění odpadních vod do toků, který budou platit všichni jejich producenti, bez ohledu na kvalitu čištění. Jde zřejmě o snahu státu získat další prostředky na dotace pro investice do vodního hospodářství v dalších letech. Dopad na ceny bude bohužel nepříznivý zejména v lokalitách, které jsou zcela nebo ve velké míře zásobovány z podzemních zdrojů, a to je také Černá v Pošumaví a její osady. Celkem se předpokládá navýšení o více než 3 Kč na jeden kubík vody, ale každá lokalita je z tohoto pohledu odlišná.

  Vliv nové legislativy se projeví i v dalších oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím. Nové normy podstatně omezily a zpřísnily možnosti nakládání s odpady, kde mohou výrazně podražit zejména platby za likvidaci čistírenských kalů, což opět ovlivní cenu stočného.

  Cena, kterou budeme v budoucnu platit, je daní za ochranu životního prostředí, za ochranu nás všech.

   Ze sbírek muzea v Českém Krumlově   
       

  Sv.Mikuláš z kostela v Boleticích
  dřevěná polychromovaná plastika světce

  Právě se nacházíme na počátku předvánočního období - adventu, ve kterém kdysi platila zásada přísné střídmosti a skromnosti v jídle, pití a zábavě. Touto dobou očekávali naši předkové příchod Spasitele na svět - narození Ježíše. Přestože byl advent obdobím půstu, štědrá předvánoční mikulášská nadílka tato přísné zásady porušovala. Svátek sv. Mikuláše si dodnes připomínáme tradiční mikulášskou pochůzkou. Mikuláš je tedy prvním výrazným svátkem adventního období.

  Sv. Mikuláš se narodil kolem roku 250 v zámožné rodině a byl vychováván v křesťanském duchu. Po smrti rodičů část svého majetku rozdal chudým a potřebným. Touto štědrostí se zapsal do srdcí svých bližních. Legenda vypráví, že jednou pomohl dobrému muži, který přišel o všechen svůj majetek a neměl žádné finanční prostředky, kterými by zabezpečil své tři dcery. Když se o tom dověděl Mikuláš, zabalil do šátku hroudu zlata a vhodil ji otevřeným oknem do ložnice, kde tři dívky spaly. Tím je tento neznámý dobrodinec zachránil před naprostou chudobou a bídou. Svůj čin chtě ze skromnosti utajit, ale nakonec se přece jen vše prozradilo a celé město uctívalo štědrého dárce. Poté se vydal na dlouhou pouť do Svaté země. Nasedl na loď a sotva vypluli, strhl se vichr a bouře. Mikuláš se začal za celou posádku hlasitě modlit a bouře se v tom okamžiku utišila. Ve středověku byl pro tento čin považován za patrona námořníků, rybářů či převozníků a za ochránce před povodněmi a bouřemi. V Čechách byl ovšem tento patronát sv. Mikuláše postupně vytlačen silným kultem sv. Jana Nepomuckého.

  Když se Mikuláš vracel z Palestiny domů, vybírali ve městě Myře vhodného kandidáty na biskupa. Všichni se shodli, že biskupem se stane ten, kdo vstoupí jako první do místního chrámu. Následujícího rána připlula do přístavu loď s vracejícím se Mikulášem, který se ihned odebral do chrámu. Nakonec byl jmenován biskupem z Myry. Záhy nato ve městě zavládl hlad. Mikuláš tehdy přemluvil námořníky v přístavišti, aby mu dali část nákladu z lodí, ve kterých vezli obilí pro římského císaře, neboť by mu tím pomohli zachránit hladovějící město. Námořníci mu vydali obilí a jako zázrakem na lodích neubylo ani zrna.

  Do dějin tedy Mikuláš vstoupil jako štědrý a bohabojný biskup, který pomáhal všem chudým, potřebným a nemocným. Byl ochráncem vdov a sirotků. Stal se patronem nemocných a zdravé chránil před nemocemi a neštěstím. Zemřel kolem roku 350 a záhy se stal jedním z nejváženějších světců východních křesťanů a jeho kult se začal šířit i do evropských zemí.

   Civilní ochrana obyvatelstva   
       

  "Situace v naší zemi je normální a reálná hrozba teroristického útoku na Českou republiku není nikterak potvrzena", říká závěr Ústředního krizového štábu. Přesto tento článek obsahuje rady, jak se chovat při mimořádných krizových situacích.

  Jak se zachovat v případě ohrožení:

  OBECNÉ ZÁSADY

  Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

  • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.).
  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
  • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
  • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
  • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
  • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
  • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

  VAROVNÝ SIGNÁL

  V České republice máme v současné době jen jediný varovný signál, signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA", který je vyhlášen kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelní pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situaci většího rozsahu. Nahrazuje i dřívější signály "Katastrofa" a "Nebezpečí zátopové vlny"

  Hlavní činností je poslech zpráv.

  Nezbytná doporučení:

  • Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní vyhlášky a řiďte se vydanými pokyny.
  • Upozorněte sousedy.
  • Nevytvářejte panické situace.
  • Zachovejte klid.
  • Na vyžádání poskytněte pomoc při přípravách záchranných opatření.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.

  SIGNÁL "POŽÁRNÍ POPLACH"

  Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

  ZVUK SIRÉNY

  Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor, popřípadě zahájit záchranné práce nebo splnit jiná nařízení, která vyhlásí představitelé samosprávy nebo státní správy. Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby místně, na území okresu a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí, je nutné odlišovat od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky sirén. Tyto zkoušky však jsou oznamovány předem v ústředních sdělovacích prostředcích a provádějí se na území celého státu dvakrát ročně - pravidelně z jara a na podzim v poledních hodinách. Na území okresů se akustické zkoušky uskutečňují podobným způsobem podle plánu okresů a tyto zkoušky jsou obyvatelům oznamovány rovněž předem ve spolupráci s regionálními sdělovacími prostředky. Jsou však i místa, kde se varování musí zabezpečit jiným způsobem.

  KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

  Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodňové ohrožení nebo havárii vodního díla a vzniku zátopové vlny.

  1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. - Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o ně postará a sdělí jim co mají dělat. - Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.
  2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA - Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření.
  3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI - Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech na vaší regionální rozhlasové stanici. Ve většině míst však tyto informace budou vysílány na některém místním vysílači v pásmu VKV(FM). Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a baterie. Tyto informace je možné vysílat i v obecním rozhlase nebo pomocí tzv. "mluvících sirén", které po varovném signálu sdělí krátkou slovní informaci.

  CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

  • K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice VKV(FM).
  • V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání rádia VKV(FM) nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Je vždycky nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům.
  • Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řidte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.
  • Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního (městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).
  • Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

  Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin Vyhlašuje se v případě, kdy došlo k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelní pohromy (kromě zátopové vlny), havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace většího rozsahu. Hlavní činností obyvatelstva je ukrytí nebo evakuace.

  1. Uzavřete okna
  2. Upozorněte sousedy
  3. Sledujte televizi a rozhlas

  Před odchodem do úkrytu nebo do místa evakuačního prostoru:

  • Uzavřete okna, uzávěry plynu a vody.
  • Vypněte ventilaci.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.
  • Dodržte zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.
  • Zabezpečte domácí zvířata.
  • Uzamkněte byt a přesuňte se na místo ukrytí nebo evakuace.

  Havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii s únikem nebezpečných látek

  Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

  Nezbytná doporučení:

  • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
  • Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
  • Vypněte ventilaci.
  • Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
  • Připravte si prostředky improvizované ochrany.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.
  • Dům opusťte jen na pokyn.

  Havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí

  Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.

  Nezbytná doporučení:

  • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
  • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
  • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
  • Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
  • Připravte si prostředky improvizované ochrany.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.
  • Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
  • Dům opusťte jen na pokyn.

  V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

  SIGNÁL " NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY"

  Přerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se v případě náhlého protržení hráze vodní nádrže a vzniku zátopové vlny nebo při vzniku zátopových vln v důsledku přívalových dešťů. Hlavní činností je evakuace z ohrožených prostorů.

  Nezbytná doporučení:

  • Zanechejte veškeré činnosti, opusťte urychleně ohrožený prostor a vystupte na nejvyšší místo v terénu. Je-li více času, řiďte se pokyny z rozhlasu a televize nebo pokyny záchranářů, pokyny pro evakuaci. Před odchodem do evakuačního prostoru respektujte doporučení uvedená zde.

  Evakuační zavazadlo

  Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

  Obsahuje:

  • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
  • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
  • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
  • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
  • Toaletní a hygienické potřeby.
  • Léky, svítilnu.
  • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
  • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

  Prostředky improvizované ochrany osob v radioaktivně a chemicky zamořeném prostředí

  Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací orgány a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.

  • K ochraně dýchacích orgánů použijeme vodou navlhčené roušky zhotovené z kapesníku, ručníku, utěrek apod.
  • Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými či motoristickými, ruce chraňte rukavicemi. K improvizované ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami.
  • Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

  Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

  • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
  • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
  • Uzavřete přívod vody a plynu.
  • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci.
  • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
  • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
  • Kočky a psy si vezměte s sebou.
  • Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.

  Ukrytí obyvatelstva

  • Přípravu a organizaci ukrytí obyvatelstva řeší orgány státní správy a samosprávy.
  • Ukrytí obyvatelstva je zabezpečeno ve stálých úkrytech budovaných již v míru investičním způsobem.
  • Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu.
  • Občané, kteří nemají v blízkosti bydliště stálý úkryt, mohou si vybudovat improvizovaný úkryt v prostorech domu, kde bydlí svépomocí, úpravou prostorů ve vhodných částech bytu a obytného domu.
  • Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.

  Chování obyvatel v úkrytech

  • Chovat se ukázněně a řídit se pokyny pro ukrytí.
  • Udržovat v pohotovosti prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky ochrany a použít je v závislosti na vzniklé situaci.
  • Šetřit vodou, jídlem a pitím.
  • Udržovat pořádek a čistotu.
  • Zdržovat se v určeném prostoru, zbytečně nepřecházet, nehlučet a hlasitě nehovořit.
  • Za všech okolností se chovat klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhat, zejména starším a nemocným osobám a ženám s dětmi.
  • Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, vařiče ani jiné zdroje tepla a světla s otevřeným ohněm. Nepoužívat elektrické vařiče jakéhokoli druhu.

  Ve společných stálých úkrytech se stanovuje úkrytový řád a členové úkrytového družstva.

  Zodolnění improvizovaného úkrytu

  • Uzavřete okenní a dveřní otvory a oblepte veškeré spáry lepící páskou. Otvory je možné zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou.
  • Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami.
  • Rovné stropy podepřete trámky nebo sloupky z kulatiny.
  • Klenuté stropy nepodepírejte.

  Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu).

  (Čerpáno z podkladů referátu obrany Okresního úřadu v Mostě.)

   


   
  Zpravodaj č. 33
  listopad 2001

  Vydává Obec Černá v Pošumaví
  tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0