obce  Černá v Pošumaví červenec 2001
č. 30 č. 31 č. 32 č. 33 č. 34

Obsah:

 • Sraz barevných
 • Zprávy z radnice
 • obec informuje
 • Tělovýchovná jednota Černé v Pošumaví
 • Jachetní klub Černá v Pošumaví
 • Zajímavosti, aneb víte, že ...
 • Historické slavnosti obce Černá v Pošumaví - rozhovor, program
 •  Sraz barevných   
       

  Ve dnech 5 - 7. července 2001 se konala sportovně společenská akce SRAZ BAREVNÝCH nebo-li setkání obcí, v jejichž názvu se objevuje některá z barev. Na nultý ročník pozvala všechny účastníky obec Bělotín. Početnou výpravou se zúčastnila i naše obec a obsadila své zástupce jak do volejbalového, tak i do fotbalového klání. Všichni účastníci se výborně bavili při veselé olympiádě, jejíž program můžete vidět níže.

  Bohatý byl také vedlejší kulturní program. Hostitelé z Bělotína sehráli pro všechny účastníky divadelní hru Mrazík, pozvali nás na hrad Helfštýn, na výlet k hranické propasti a do lázní v Teplicích nad Bečvou.

  S trochou závisti jsme obdivovali nové hřiště s umělým povrchem v Černotíně.

  Program:

  5. červenec
  dopoledne sjezd zúčastněných
  odpoledne oběd, návštěva hradu Helfštýn
  16.00 - 20. 00 slavnostní zahájení a první klání (volejbal, stolní tenis)
  večer táborák s opékáním prasátka a muzikou
  noclehve vlastních spacích pytlech
  6. červenec
  dopoledne minikopaná, finále volejbalu
  odpoledne minikopaná, finále volejbalu
  veselá olympiáda (povinná účast 5-ti členného družstva)
  7. červenec
  pochod Bělotín - Černotín (15 km, propast, jeskyně, lázně Teplice nad Bečvou)
  Černotín - slavnostní otevření nového hřiště
  rozjezd domů

  Fotografie z akce:

  Sraz barevných - veselá olympiáda   Rodina Černých z Černé v Pošumaví, hlásíme se k barevně laděnému místu i jménu   Dobytí Bělotína

  Tady spím já, Jásoň, alias vedoucí výpravy Standa Kantor   Všichni dohromady - účastníci srazu barevných

   Zprávy z radnice   
        Obecní zastupitelstvo na svém 18. - 22. zasedání:

 • Schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o souhlas s umístěním veřejně prospěšné stavby - vodojemu skupinového vodovodu Lipensko - na pozemku p.č. 378/3 - louka v k.ú. Černá v Pošumaví u stožáru radiokomunikací na vrchu Lískovec.
 • Schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o převod pozemků bývalého pozemkového katastru v k.ú. Černá v Pošumaví č. 507, 508, 509 a 695/1 z vlastnictví státu do vlastnictví obce.
 • Schválilo zástavu bytového domu č.p. 36 v Černé v Pošumaví ve prospěch ČR-Ministerstva pro místní rozvoj. Touto zástavou se obec zavázala dodržet podmínky, za kterých byla obci poskytnuta dotace na výstavbu 4 bytů v podkroví této bytovky.
 • Schválilo hospodaření obce za rok 2000 včetně rozpočtových změn.
 • Schválilo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2001. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 16 237 tis. Kč a výdaji ve výši 16 490 tis. Kč.
 • Schválilo rozpočtovou změnu 1-3, tj. příjem a užití dotací od OkÚ Český Krumlov na provozní výdaje ZŠ, MŠ a školní jídelny.
 • Schválilo příspěvek Okresnímu informačnímu systému Český Krumlov, na kterém má i naše obec své internetové stránky, a to ve výši 4 000 Kč.
 • Schválilo příspěvek Nemocnici Český Krumlov ve výši 20.000,- Kč na nákup počítačového tomografu.
 • Schválilo poskytnutí finančního příspěvku paní Růženě Kaljankové ve výši 10 tis. Kč na nákup rotopedu a postele pro jejího invalidního syna Petra Kaljanka.
 • Schválilo nový jednací řád zastupitelstva, který vychází z nového zákona o obcích a jež např. umožňuje občanům účastnit se diskuse k projednávaným bodům programu. Dříve se mohli občané vyjadřovat pouze k rozpočtu obce.
 • Schválilo doplnění Seznamu akcí místního programu obnovy venkova o "Historické slavnosti obce".
 • Schválilo uzavření nájemní smlouvy o pronájmu kempu V Olšinách na rok 2002 s p. Jozefem Krchem.
 • Schválilo pronájem pozemku p.č. 547/57 manželům Milanovi a Mileně Gondekovým a p.č. 211/39 manželům Vilému a Anně Augstenovým.
 • Schválilo pronájem části pozemku p.č. 203/1 a 203/2 Romanovi Holému k provozování atrakcí v roce 2001.
 • Schválilo pronájem obecních pozemků v lomu Bližná firmě GOS Granit Ořechov s.r.o. o celkové výměře 58.725 m2 za 3,- Kč za 1 m2 a rok.
 • Schválilo snížení ceny pronájmu kempu Jestřábí I z důvodu zmenšení pronajímané plochy.
 • Schválilo prodej pozemku p.č. 211/41-zast.pl. (pozemek pod garáží) o výměře 27 m2 p. Antonínu Váchovi.
 • Stanovilo cenu pozemku p.č. 587/5 v k.ú. Černá v Pošumaví - D.Vltavice ve výši 900,- Kč/m2.
 • Pověřilo delegaci Sdružení měst a obcí zastupováním obce na valné hromadě České spořitelny a.s.
 • Schválilo odprodej 700 ks akcií České spořitelny a.s. rakouské ERSTE Bank.
 • Schválilo zřizovací listiny organizačních složek obce.
 • Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o nakládání s odpady v katastru obce s firmou A.S.A. s.r.o. České Budějovice.
 •  Obec informuje   
       

     Likvidací komunálního odpadu v naší obci byla od 1. 6. 2001 pověřena firma A.S.A. České Budějovice. Byla vybrána společným rozhodnutím Sdružení lipenských obcí, a to ze 4 nabídek. Pro firmu A.S.A. se obce rozhodly proto, že měla finančně nejvýhodnější nabídku, dlouhodobě jištěnou.
     Od příštího roku nabude účinnosti nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který umožňuje obcím vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, využívání a a odstraňování odpadů, a to formou místních poplatků. To znamená, že obec svou vyhláškou určí nejen systém sběru a likvidace odpadů, ale i výši ročního poplatku na 1 obyvatele s trvalým pobytem v obci a bude jej také vybírat. Nový zákon umožní (konečně!) vybírat poplatky i od vlastníků staveb určených k individuální rekreaci - chatařů. Obec si od tohoto systému slibuje to, že omezí zakládání černých skládek a sníží obecní výdaje na likvidaci odpadů.

     O převod pozemků z vlastnictví státu požádala obec Pozemkový fond ČR v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 95/1999 Sb.. Ten umožňuje přednostně získat pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území obce. Pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení lze získat bezúplatně, ostatní za úplatu. V současné době PF ČR nabízí obci 10,25 ha pozemků v Černé, Mokré, Muckově, Pláničce, Bližné a Dolní Vltavici, v budoucnu to může být ještě více.

     Investiční akce v letošním roce jsou rozpočtovány ve výši 3,6 mil. Kč. Jde především o rekonstrukci bývalé prodejny v Bližné č.p. 8 za 2,4 mil. Kč, kde kromě malé prodejny potravin vzniknou i dva byty, a to 1+1 a 1+3. Druhou hlavní investiční akcí je výstavba kanalizace na Jestřábí, do které obec investovala 792 000 Kč.

     V rámci údržby byla provedena oprava komunikace Černá - Jestřábí v hodnotě 957 000 Kč, dále pak oprava Srubu Jestřábí a sociálního zařízení v kempu V Olšinách.

     Obec vyslala své zástupce na sportovně-recesní akci nazvanou Sraz barevných, která se konala 5.-7. července v obci Bělotín na Přerovsku. V soutěživém duchu se podařilo navázat dobré kontakty se zástupci jiných měst a obcí, které mají ve svém názvu nějakou barvu.

     Obecní lesy
     Obec obhospodařuje od letošního roku cca 320 ha obecních lesů a je šance, že by se jejich výměra mohla zvýšit na více než 370 ha. Obci by měly být vydány ještě lesy, které obhospodařují Vojenské lesy a statky (18 ha) a dále lesy, které byly vysázeny na obecních nelesních pozemcích až později a nebyly tudíž zapsány na přídělových listinách, podle kterých Lesy ČR lesní pozemky vydávaly.
     Zastupitelstvo obce považuje za dobré, aby obec v lesích hospodařila sama. Proto shání lesního hospodáře, který by byl schopen nejen řídit hospodaření v lesích, ale provádět i lesní odbornou správu. Tu pro obec v letošním roce provádí za úplatu Lesy ČR - Lesní správa Vyšší Brod.
     Odborný lesní hospodář musí splňovat podmínky podle § 37 a 41 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, tj. musí vlastnit licenci, udělenou orgánem státní správy lesů.
     Obec pro rok 2001 sjednala pěstební práce a omezený rozsah těžebních prací s firmou JULEFA s.r.o..

   Tělovýchovná jednota v Černé v Pošumaví   
       

  Fotbal:
  TJ se připravuje na další fotbalovou sezónu, která se bude hrát na podzim roku 2001 a na jaře roku 2002.
  TJ Černá má oddíl žáků, kde mohou hrát chlapci ve věku 6 - 15 let, a oddíl mužů, který je určen pro fotbalisty od 15 let výše.
  Sezónu zahájí v sobotu 25. 8. 2001 utkání žákovského oddílu Černá proti Chvalšinám, které se bude hrát na našem hřišti od 1000 hodin. Muži pojedou na svůj první zápas na hřitě do Frymburku, kde si to rozdají s domácím mužstvem. Jejich derby začne také v sobotu 25. 8. 2001, ale od 1700 hodin. Další rozpisy utkání i jejich výsledky lze najít na nástěnce TJ u ubytovny TJ v Černé v Pošumaví.
  TJ Černá zve všechny své fanoušky a především rodiče fotbalistů, aby přišli podpořit naše družstva.

  Posilovna a aerobic:
  V přízemí mateřské školy je malá místnost, kde je možné strávit pár hodin týdně zlepšováním vlastní fyzické kondice. Bez ohledu na to, jaké panuje počasí za okny, chodí sem zájemci pravidelně utužovat svá těla, a to vždy pod zkušeným dohledem.

  Členství v TJ Černá v Pošumaví
  Členem TJ Černá v Pošumaví se může stát každý, kdo má chuť do sportování. Za roční členský příspěvek 200,- Kč dospělí, 50,- Kč děti získají členskou kartu, která funguje i jako bezplatná vstupenka do posilovny nebo na aerobic.

  Kontaktní osoby TJ, na které se můžete obrátit:
  Stanislav Kantor, Černá 53, tel.: 744 182
  Michal Čerkl, Černá 60, tel.: 744 188
  TJ Černá v Pošumaví děkuje:
  Karlu Strnadovi, za zabezpečení dopravy.
  Ing. Josefu Černému, za dresy a plakáty.

   Jachetní klub   
       

     Letos je tomu právě třicet let, co byl založen Jachetní klub v Černé. Za tu dobu se jeho členům podařilo vybudovat na malém kusu pobřeží směrem na Jestřábí opravdu hodně. Při pohledu na klubovnu, provozně sociální budovu, obě loděnice a přístav na kotvení lodí si každý jistě uvědomí, že Lipno není jen rybářským rájem, ale i velmi vhodnou plochou pro vodní sporty a zejména jachting.
     Jachetní klub se proto stal místem, kde se pravidelně pořádají závody republikové i mezinárodní úrovně pro většinu lodních tříd. Členové klubu si z těchto soutěží odnesli mnoho předních umístění a dokonce i několik titulů mistrů republiky!
     Plachtění je krásná zábava pro děti i dospělé. Jachetní klub rád přivítá zájemce o tento náročný, ale krásný sport.
     Kromě sportovní činnosti zajišťuje Jachetní klub i Vodní záchrannou službu, která s rychlými motorovými čluny pomáhá při záchraně osob a majetku na vodní hladině Lipna. Dle potřeby a možností při pořádaných závodech i na zavolání urychleně startuje záchranný tým, který tvoří vyškolení členové klubu a v letním období též žáci odborné školy Bílá Vločka z Českých Budějovic.
     Informace a bezplatnou pomoc Vodní záchranné služby můžete žádat na telefonním čísle +420 380 744 212.
     Více informací o jachetním klubu Černá v Pošumaví najdete na http://yccerna.yachting.cz

  Závody na Lipně v srpnu 2001 pořádané Jachetním klubem Černá v Pošumaví

  Datum, den Akce
  4.8. Sobota Avarcup - závody námořních jachet
  5.8. Neděle
  10.8. Pátek Mistrovství České republiky - námořní jachty
  11.8. Sobota
  12.8. Neděle
  18.8. Sobota Modrá stuha Lipno - dálkový závod Černá - Lipno a zpět
  30.8. Čtvrtek Mistrovství České republikyWindsurfing a okruhové lodě (lodní třídy Evropa, Fin, Laser, Tornádo)
  31.8. Pátek
  1.9. Sobota
  2.9. Neděle

   Zajímavosti, aneb víte, že...?   
       

  • V Černé v Pošumaví a přilehlých osadách je k trvalému pobytu hlášeno celkem 826 osob? A že nejpočetnější příjmení je tu Pekárek/Pekárková (19), a jen o 2 méně je zde příjmení Bigas/Bigasová (17)
  • Po ukončení fotbalové sezóny hraje žákovský oddíl na rozloučenou tzv. "dokopnou", tedy utkání žáci proti jejich rodičům?
  • Tělovýchovná Jednota Černá v Pošumaví má 117 členů, a z toho jen 7 žen?
  • Obec poskytuje svým občanům čtyřleté a šestileté půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za 3-7% roční úrokové sazby? Na účtu fondu je ještě více než 777 777,- Kč, takže kdo dřív požádá, ten ...
  • V Černé v Pošumaví je nejvýše položené čápí hnízdo v České republice?
  • Letos v červnu byla v Černé nejnižsí místní nezaměstnanost (viz. tabulka) za poslední 2 roky?


   období   počet uchazečů
  na úřadu práce
   
   míra místní
  nezaměstnanosti v %
   
  únor 99 92 20,40%
  červen 99 68 15,08%
  září 99 68 15,08%
  prosinec 99 97 21,51%
  březen 00 98 21,73%
  červen 00 56 12,42%
  září 00 60 13,30%
  prosinec 00 97 21,51%
  březen 01 82 18,18%
  červen 01 50 11,09%

   Historické slavnosti obce Černá v Pošumaví   
       

  Zpravodaj (Z) se za nás všechny ptá zastupitele Tomáše Suchánka ml. (TS), hlavního organizátora Historických slavností obce.

     Slavnosti obce Černá v Pošumaví - návrh plakátu
  Z: Prý v Černé budou nějaké slavnosti?
  TS: Ano, je to tak. Projekt nazvaný Historické slavnosti obce by měl, jak píše náš kronikář: "...minulost obce vytrhnout ze zapomenutí."

  Z: Jakou má obec Černá minulost?
  TS: To se právě dozvíte na slavnostech. Pokusíme se ztvárnit údobí, kdy je poprvé datována Černá a její okolí, to jest dobu, kdy Hirzo dostává panství za své zásluhy od Otakara II, syna krále Václava I.

  Z: To uvidíme z minulosti Černé jen začátek?
  TS: Pozvaní účinkující si nastudují dvě zhruba dvacetiminutová vystoupení. Předvedou, za co Hirzo panství dostal a v druhé části uvidíme to, jak se na něm snažil vládnout. Pokoušíme se z celé akce udělat tradici, takže toto bude takový nultý ročník. Jestli se vše podaří, příští rok navážeme dalšími obrazy z dějin Černé.

  Z: Kdo to byl vlastně Hirzo?
  TS: Hirzo z Klingenberku byl v letech 1241 až 1248 královským vrchním kuchařem. Na darovaném panství založil Černou, Dolní Vltavici a statek na Mokré.

  Z: O co touto akcí usilujete?
  TS: Chceme návštěvníky hodně pobavit, trochu poučit a hlavně více zviditelnit Černou. Všechny okolní obce mají své kulturní akce, jen my zatím nic.

  Z: Co všechno uvidíme na Historických slavnostech?
  TS: Uvidíme kromě historie Černé další čtyři vystoupení dvou šermířských skupin z Jindřichova Hradce, uslyšíme středověkou hudbu v podání dívčí skupiny Psalteria z Prahy. Připravena je i řada soutěží pro děti, historické stánky a na večer břišní tance a ohňová show. Bližší informace podá program na vedlejší straně či na plakátech, které budou od 1. srpna rozmístěny.

  Z: Kdy a kde se budou slavnosti konat? Jsme zváni?
  TS: Ve středu 8. 8. 2001 na fotbalovém hřišti TJ Černá, od 13 do 19 hodin. Na Slavnosti můžou přijít všichni, žádné vstupné se neplatí.

  Z: Proč zrovna středa 8. 8.? Má to nějaký význam?
  TS: Bohužel z historických pramenů známe většinou jen letopočty bez měsíců a dnů. Význam je takový, že se to dobře pamatuje a turisté, kteří se obvykle střídají o víkendech, by akci v sobotu či v neděli asi promeškali.

  Z: Každá zábava něco stojí. Odkud je tedy celá akce financována?
  TS: Letos je hlavním investorem obec Černá v Pošumaví. V dalších letech již budeme moci žádat o peníze z fondů Evropské unie, což u tohoto prvního ročníku nebylo možné. Peněžní příspěvky dali také pod programem uvedení sponzoři, kterým chci za jejich ochotu a odvahu podpořit nový projekt velmi poděkovat.

  Z: My také děkujeme sponzorům i za rozhovor.

  Program Historických slavností obce
  středa 8. 8. 2001
  fotbalové hřiště TJ Černá v Pošumaví
  Zahájení - úvodní slovo 13:13-13:30
  Kterak Hirzo k svému panství přišel 13:30-14:00
  Psalteria - středověká hudba 14:00-14:20
  Hirzo spravuje své panství 14:25-15:00
  Psalteria - středověká hudba 15:00-15:15
  Jindřich - O povětrné Šenkýřce 15:15-16:00
  Psalteria - středověká hudba 16:00-16:15
  Páni z Hradce - Křižáci 16:15-16:45
  Psalteria - středověká hudba 16:45-17:00
  Páni z Hradce - Procházka dějinami 17:15-17:30
  Psalteria - středověká hudba 17:30-17:45
  Jindřich - Balada o Františku Villónovi 17:45-18:30
  Páni z Hradce - ohňová show + Psalteria - břišní tance 18:40-19:00
  Po celé odpoledne soutěže pro děti, historické stánky, historická řemesla.

   


   
  Zpravodaj č. 32
  červenec 2001

  Vydává Obec Černá v Pošumaví
  tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0