ARCHIV 1 / 2006  2 / 2006  3 / 2006  4 / 2006
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 1 / 2006

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (9 165 kB)

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,

při tvorbě letošního rozpočtu se zastupitelstvo rozhodlo provést několik akcí méně finančně náročných, než jednu velikou. Důvodem je to, že stále čekáme, jak dopadne naše žádost o dotaci na dobudování kanalizace. Žádost leží na Státním fondu životního prostředí již více než rok a její osud je zatím nejasný. Mám-li použít výrazů na hranici žalovatelnosti, SFŽP se mi začíná jevit jako jakási organizace s přísnými pravidly mlčenlivosti. Po prvních dotazech, kdy nám bylo téměř rok sdělováno, že hodnotící komise dosud nezasedla, jsme konečně dostali zprávu, že se zasedání konalo. Bohužel, další informace jsou téměř nedobytné. Oficiální cestou se pouze dovídáme, že informace se nesmí podávat, neoficiální informace nejsou jednoznačné. Zkoušíme to tedy dál a pokusíme se získat dotaci i z jiných zdrojů. Finanční prostředky na vlastní podíl k případně získané dotaci máme uloženy mimo schválený rozpočet. Případné obdržení dotace proto nebude znamenat odsunutí již schválených akcí. Bohužel, dokud nebude kanalizace vybudována, nemá cenu se pouštět do některých úprav veřejných prostranství.

Z letošních plánovaných akcí to je například výměna střešní krytiny na kině, sociální zařízení a "marodka" pro ubytování v ZŠ, čištění odpadních vod na koupališti, modernizace zařízení obecního úřadu, opravy bytového fondu a výkupy pozemků pro bytovou výstavbu.

V loňském roce proběhla na obci kontrola finančního úřadu na čerpání dotací za léta 2001 až 2003. Z hlediska obce to bylo velice dobré období, kdy jsme čerpali podle vyjádření kontrolního orgánu mimořádné množství dotačních titulů. Větší část dotací byla shledána v pořádku, u některých byla nalezena drobná, pouze formální pochybení, kde sice muselo podle tehdejších pravidel být předepsáno vrácení, ale to bylo vzápětí odpuštěno. Největší problém však nastal u jedné dotace z povodňových fondů, kde nám bylo vytčeno závažné porušení, protože jsme na jednu akci čerpali jak z povodňového Programu obnovy venkova, tak následně z evropského fondu Solidarity. Namítali jsme, že prvotní informace umožňovaly souběh dotací, že v metodice fondu Solidarity je přímo uvedeno, jakým způsobem se tento souběh provádí, a že následné kontroly neshledaly závad. Bohužel, v pořadí třetí kontrola na tytéž peníze shledala, že metodika Programu obnovy venkova souběh neumožňuje. Následná žádost o odpuštění byla vyslyšena jen zčásti, a tak obec musí vracet zhruba dvě stě padesát tisíc korun ve splátkách během dvou let. Tato, ale i jiné zkušenosti mne jenom utvrzují v přesvědčení, že by bylo mnohém lépe, kdyby stát přiznal obcím větší podíl na vybíraných daních a omezil dotační politiku na mimořádné případy. Ubylo by spousta administrativy, zbytečného úředničení, ale i klientelismu. Protože tam, kde je veliké přerozdělování, bude vždy prostor (opatrně řečeno) pro činnosti hraničící se zákonem, nebo alespoň s dobrými mravy.

Letošní zima byla mimořádně náročná. Bohužel při dlouhodobé nemoci jednoho ze zaměstnanců údržby jsme vlastně nedělali nic jiného, než se snažili udržet průjezdné obecní komunikace, několikrát jsme museli požádat o pomoc nejen ZD, ale i jiné firmy s výkonnější technikou. Celkové náklady nemáme zatím vyčísleny. Problém je ale také v tom, že jsme nemohli provést některé práce, které jsme na zimní období plánovali. Tím pádem se proto opět zpozdí řada dalších věcí, které jsme měli naplánovány na jaro a léto. Proto bych rád poprosil o určitou shovívavost.

- Libor Lev -

Jak se žilo v Brloze nejstaršímu z nás

Tentokrát jsem do nadpisu rubriky, v níž vás seznamujeme s našimi spoluobčany, musela použít minulý čas, protože zamýšlený rozhovor s nejstarším občanem Brloha se mi už bohužel nepodařilo uskutečnit. Pan Jan Hajduch, který by byl letos oslavil 95. narozeniny, zemřel 27. ledna 2006. Vybavuji si ho coby seriózního a příjemného pána za přepážkou na brložské poště, jejíž interiér (pokud mě paměť neklame) od těch dob žádnou výraznou změnu neprodělal. O informace jsem požádala jeho syna Jana Hajducha.

Pan Hajduch se narodil 20. října 1911 ve Chmelné. Pocházel z devíti dětí, jeho otec přišel do Čech ze Slovenska. Obecnou školu absolvoval v Brloze, ale do měšťanky musel chodit až do Křemže, protože v té době tady ještě žádná nebyla. Za první republiky, ve třicátých letech, v době hospodářské krize, kdy byla velká nezaměstnanost, odešel pracovat do Prahy. Tam se seznámil s člověkem pracujícím ve vedení poštovních odborů, který mu navrhl, aby přešel do státních služeb. Souhlasil a po přijetí pracoval až do roku 1938 na poště v Rožmberku nad Vltavou. Po obsazení Sudet musel narychlo ze dne na den toto zaměstnání opustit a vrátit se s rodinou do Brloha. V době druhé světové války pracoval na poštách Brloh, Zliv a Římov. Po válce přibyly ještě Chvalšiny a pak už jen zdejší brložská pošta, ze které v roce 1971 odešel do penze.

V roce 1933 se oženil s Marií Borovkovou z Brloha (od Knížepánů) a měli spolu čtyři děti. Je hezké, že všichni čtyři synové tu zapustili kořeny a zůstali Brlohu věrni.

Pan Hajduch byl velice činný v kulturním dění obce. Asi nejvíce mu učarovalo filmové plátno. Byl u toho, když se v roce 1942 začalo promítat v hospodě u Caisů. Jezdil do Prahy na školení pro promítače, později pro vedoucí kina a pro tyto práce vykonal i provozní zkoušky. Vedoucího místního kina, které bylo ze staré kovárny přestavěno a pro veřejnost otevřeno v roce 1954, vykonával asi do roku 1980.

Další jeho láskou bylo divadlo. Už za první republiky byla v Brloze velice dobrá společnost ochotníků, v níž byli spolu s manželkou aktivně zapojeni. Obzvlášť v době válečné hráli povzbuzující operetky a jiné veselohry. O hudební doprovod při představeních se starával syn tehdejšího ředitele školy Cyril Ambrož, se kterým se velmi spřátelil. Ten nyní žije v Holandsku. Ale přes tuto velkou vzdálenost byli spolu až do dnešní doby v neustálém písemném a telefonickém kontaktu.

Navíc byl pan Hajduch aktivním včelařem, baráčníkem, členem Sokola a dokonce krátce i starostou obce. Nejen díky všem těmto aktivitám, ale i dobré povaze, měl spoustu kamarádů, se kterými si rád v hospodě a na bálech zazpíval a rád si zahrál i na heligonku. Moc ho mrzelo, že všichni zemřeli dřív a on tu zůstal sám.

Pan Jan Hajduch zemřel, ale ve vzpomínkách těch, kdož ho znali, jistě bude žít dál.

- MT -

Brloh 2006, jak se žilo v Brloze nejstaršímu z nás, Jan Hajduch Brloh 2006, jak se žilo v Brloze nejstaršímu z nás, Jan Hajduch

Vítání občánků

Dne 9. března se uskutečnilo v tomto roce první vítání občánků do naší obce. Přivítali jsme jednu holčičku, Anitku Veselou, a jednoho chlapečka, Davídka Kubeše.

Před slavnostním projevem starosty obce vystoupily děti z Mateřské školky v Brloze pod vedením paní učitelek Dany Hamanové a Anny Veverkové.

Brloh 2006, vítání občánků
Brloh 2006, vítání občánků, Davídek Brloh 2006, vítání občánků, Anitka

Ohlédnutí za bály

Příjemným zpestřením a překvapením ochotnického plesu byly pro přítomné country tance v podání taneční skupiny COBYDUP ze Lhenic. O obsluhu se postaral Jiří Hrubeš a k poslechu i tanci hrála skupina GROCK. Pořadatelé byli s jejich službami spokojeni, a proto s nimi počítají i pro příští rok. Brložští ochotníci už dnes zvou občany na svůj další bál, který se uskuteční 21. ledna 2007.

Maškarní ples uspořádali místní hasiči. Tentokrát vyhrávala hudební skupina Habaděj a o obsluhu se staral pan Šešina. I tento ples se "vyvedl", což potvrdila hojná účast, jen masek by mohlo příště být více.

Děkujeme všem organizátorům obou bálů, kteří se tímto starají o kulturní život v naší obci.

Z historie naší obce

Brloh 2006, z historie naší obce, kampelička Kampelička

Letos bude mít jedna z dominantních brložských budov už sedmdesátiny. A jak to vlastně začalo?

Zdejší Spořitelní a záložní spolek "Kampelička" míval úřadovnu v domě č. 27 "u Halků". V době, kdy jeho rezervní fond dosáhl výše 275 tisíc Kč, se rozhodl vybudovat vlastní sídlo. Stavební místo 600 m2 koupil od zdejší tělocvičné jednoty Sokol za 10 tisíc Kč. Za tehdejšího starosty obce Jana Jakeše (majitele pily u Cvrčků) si chtěl Sokol postavit sokolovnu. Od obce jim bylo vykázáno stavební místo u dolního potoka. Požadovaná cena za 1 m2 byla 1 Kč. Tato cena platila pro všechny, kdo si od obce koupili stavební místo přímo ve vsi. Funkcionáři Sokola ale poukazovali na to, že jednota peníze nemá, a proto žádali, aby jim jako spolku působícímu pro blaho a výchovu národa, bylo stavební místo dáno zdarma. Obecní zastupitelstvo souhlasilo a parcela byla Sokolu darována. Bohužel, ten ale sokolovnu nepostavil. Když Kampelička chtěla stavět vlastní budovu, nemohla najít vhodné místo, a tak žádala funkcionáře Sokola, aby jim jejich stavební dosud nezastavěné místo prodali. Pánové od Sokola ale žádali za toto stavební místo 20 tisíc Kč. Po dlouhém jednání docílil starosta Kampeličky František Šebelka, že jim stavební místo milostivě prodali za 10 tisíc Kč. Cituji z kroniky: Tímto bylo dokázáno, jak se pro blaho lidu pracovati má!

Stavbu Kampeličky převzal stavitel Matěj Pecka z Křemže (rodák ze Chmelné od Šimků), který nakreslil i plán. Dne 3. března 1936 se započalo se stavebními pracemi kopáním základů a sklepů. Na stavbě stále pracovalo 6 až 10 zedníků a potřební nádeníci. Zedník měl plat 3,60 Kč na hodinu a nádeník 2,20 Kč. Pan stavitel měl z každého zedníka a nádeníka 22 % mzdy. Peníze dostával každou sobotu a ten den vyplácel i dělníky. Dozor za investora vykonával starosta Kampeličky František Šebelka (na stavbě byl plných 113 dní). Celá budova byla úplně dokončena 10. září 1936 a stála celkem 210 tis. Kč.

Přibližně od roku 1938 se do Kampeličky nastěhoval místní poštovní úřad, který zde sídlí dodnes. Ještě donedávna tu byly i tři obydlené byty. Nyní je budova majetkem státního podniku Česká pošta a je v ní už jenom jeden nájemní byt. Podle neoficiálních zpráv zamýšlí majitel Kampeličku prodat. Její skutečný osud ukáže až čas.

Marta Tomanová

Okénko lékaře

Člověk na kousky

Od mých studijních let se stále mluví o problému rozparcelování člověka do jednotlivých oborů. O plíce se stará pneumolog, o srdce kardiolog, o ledviny nefrolog, o močové cesty urolog, o kůži dermatolog, o ženy gynekolog, o cukrovku diabetolog, atd. Chybí prý celostní pohled na člověka. A tak nejrůznější léčitelé, kteří neznají žádný obor, u lidí mají úspěch pro zdůrazňování jednotícího pohledu.

Přitom každý z nás může vědět, že celostní pohled na člověka může mít především jeho praktický lékař, který má jednak základní znalosti ze všech oborů, a navíc má možnost znát sociální zázemí pacienta, jeho problémy rodinné, pracovní a společenské. Někdy může znát i jeho duševní a duchovní zázemí, i když toto bývá nejčastěji pro lidi tabu. Ke škodě pacienta.

Dnes si někteří lidé myslí, že je lepší obcházet praktického lékaře. Nač chodit ke kováříčkovi, když mohu ke kováři. I specialista by měl znát alespoň na úrovni praktického lékaře své hraniční obory. Ale zkušenost je taková, že na to, co praktický lékař dokáže řešit sám, specialista potřebuje konsilia dalších specialistů. A z toho plyne, že pokud chce pacient trávit čas mezi lékaři, a pokud mu to zdravotní pojišťovny trpí, dělá dobře, když obchází praktického lékaře. Kdo z pacientů chce šetřit svůj čas a peníze, svého praktického lékaře neobchází.

Praktický lékař má také roli ujednotitele léčby. Není vzácností, že pacient užívá současně léky stejné pod různými názvy. Stalo se mi, že pacient přežil týdenní užívání trojnásobné maximální dávky, než jsem mu to mohl ve své ordinaci upravit. U jiného léku by se mu to nemuselo podařit. Praktický lékař také při záplavě léků rozhoduje, kterým lékům by měl pacient dát přednost v jejich užívání. První kontrolou správné léčby je tedy praktický lékař a druhou významnou kontrolou je lékárník. Pro pacienty je velmi dobře, pokud mezi nimi existuje spolupráce. Pokud mají vykopánu válečnou sekeru, je to vždy špatně pro pacienty.

Praktický lékař není servis pro specialisty. Každý specialista, který si vezme pacienta do své dispenzární péče, se stává jeho ošetřujícím lékařem se všemi z tohoto vztahu vyplývajícími povinnostmi. Musí svému pacientovi psát léky svého oboru i ordinovat si všechna potřebná vyšetření, která potřebuje ke stanovení diagnózy. Je jeho povinností psát mu i pracovní neschopnost, aby nedocházelo k dvojkolejnosti péče: Na jednom místě odborná péče a na druhém byrokratická. Pokud si zve pacienta ke kontrolám, je specialista povinen psát dispenzarizovanému pacientovi i sanitku, která ho na vyšetření přiveze. Praxe, že praktický lékař dělá specialistovi servis v podobě odběru laboratoří, psaní léků, odborných vyšetření, pracovních neschopností a sanit je zejména v období tvrdé restrikce zdravotní péče nepřípustná.

Dnes žijeme v divné době, kdy všichni se chovají rozmařile. Před Listopadem jsme neměli na špičkovou péči dostatek peněz, a tak ji dostal jen někdo. Dnes se tato špičková péče provádí pro všechny. Ale na dluh! Ten dluh je rozložen mezi zdravotní pojišťovny, nemocnice a ambulantní lékaře. Politici se tváří, jako že je všechno v pořádku, a trvale dosypávají ze státního rozpočtu do míst, která se hroutí. Kdo nejvíc tuneluje, dostává ze společného koláče nejvíce. Jak dlouho to tak ještě chtějí politici nechat?

Přes všechnu politickou nepřízeň se praktický lékař nadále snaží pečovat celostním způsobem o svoje pacienty. Bez ohledu na uznání pacientů nebo pojišťoven. Oproti léčitelům je v nevýhodě. Léčitele si pacienti ochotně platí, praktickým lékařům však výdělky často nepřejí. Praktický lékař má oproti léčitelům navíc zodpovědnost za své pacienty, a tak na rozdíl od léčitelů, kteří nejsou nositeli žádné zodpovědnosti, lékaře mohou zažalovat.

Praktický lékař vždy zůstane základním kamenem medicíny. A je minus pro toho, kdo to tak nevnímá. Ať jde o pacienta, zdravotní pojišťovnu či politiky. Všichni tím prodělávají.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Pozvání do knihovny

Nové knihy

I v letošním roce vám budeme přinášet přehled nových přírůstků do naší knihovny. V tomto prvním potěšíme hlavně děti. Ty nejmenší určitě příběhy o krtečkovi - JAK KRTEK UZDRAVIL MYŠKU a dále kouzelnými knihami s nádhernými obrázky - DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA VALENTÝNA, O PEJSKOVI A KOČIČCE, MARTINKA SE STĚHUJE, CHODSKÉ POHÁDKY nebo 101 DALMATINŮ. Příběh švýcarského děvčátka, které se muselo odmalička spoléhat samo na sebe, najdete pod názvem HEIDI - DĚVČÁTKO Z HOR. Kniha TIBET popisuje fantastické putování po vzdálené zemi a šestý díl HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE nemusím ani blíže představovat. Pro mládež máme ještě 11 svazků zkrácených verzí dobrodružných a humorných knih. Jsou to: DVA ROKY PRÁZDNIN, OSTROV POKLADŮ, DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA, DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBERRYHO FINNA, CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, KNOFLÍKOVÁ VÁLKA, ROBINSON CRUSOE, HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN, NEUVĚŘITELNÉ PŘÍHODY ŽÁKŮ KOPYTA A MŇOUKA, ŽÁCI KOPYTO A MŇOUK POSTRACH POSÁZAVÍ a POLLYANNA. Věřím, že po jejich přečtení si mnozí rádi přečtou i obsáhlejší originál.

Z naučné literatury pro děti můžeme nabídnout HRY VE TMĚ, kde naleznete inspiraci k hrám zaměřeným na šikovnost, rychlost i pozorovací talent. Víte jak si udělat masku, loutku, koláž či spoustu jiných věcí? Poradí vám publikace KAŽDÉ DÍTĚ TO ZVLÁDNE, která obsahuje 100 výtvarných nápadů na tisk, vystřihování, lepení a malování. Mnohé a nejen dětské čtenáře jistě zaujmou stručné životopisy 234 ČESKÝCH OSOBNOSTÍ z oblasti hudby, našich spisovatelů, panovníků a královen.

Beletrie pro dospělé přináší dva svazky poezie DÍLO JAROSLAVA SEIFERTA, humor v objemné knize ŠPALÍČEK DOBRÝCH ČESKÝCH VTIPŮ, napětí v detektivkách MEJDAN S MRTVÝM, PŘÍPAD ZDĚŠENÉ SERVÍRKY a vražedné tajemství ukryté v nejslavnějším obrazu všech dob ŠIFRA MISTRA LEONARDA. Hned čtyři romány Jansonův rozsudek, Winters End, Nádraží Waterloo a Námořník jsou ukryté pod jedním názvem NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ČTENÍ. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu popisuje TRAGICKÝ BÁL a další tajemné příběhy jednoho na slovo vzatého mistra iluzí a šestnácti mistrů pera zase DAVID COPPERFIELD UVÁDÍ ZA HRANICEMI FANTAZIE. Samozřejmě, že ani dnes nechybí oblíbené romány pro ženy: HOLLYWOODSKÁ ROMANCE, DVA PROTI LÁSCE, OSUDOVÁ VÝŠINA, HOTELOVÁ LÁSKA, KOUZLO TICHOMOŘSKÉ NOCI, ÚTĚK OD OLTÁŘE, SETKAT SE ZNOVU, ČEKÁNÍ NA BOUŘI, SLADKÉ MÁMENÍ, PROČ STÁLE VÁHÁŠ, VALENTINKY a dva vesnické romány Vlasty Javořické ČEKÁNÍ NA JARNÍ DEN a ŠŤASTNÁ HVĚZDA.

Každý má osud ve svých rukou - stačí si změnit jméno a vše bude jinak. Nevěříte? Možná vás přesvědčí publikace JMÉNO JE VÁŠ OSUD. To už jsme přešli do naučné literatury. NOVÁ PŘÍRUČKA PRO MYSLIVCE potěší každého milovníka přírody a jak porozumět počasí a meterologickým předpovědím poradí MALÁ ENCYKLOPEDIE POČASÍ. Od europoslance Hynka Fajmana jsme dostali informační příručku EU A VAŠE MĚSTO / OBEC. Na závěr něco pro kuchařinky MASO VŠECH CHUTÍ - 100 nejlepších receptů na celý rok z tuzemska i ze světa.

V naší knihovně si můžete půjčit i kvalitní časopisy. Z oblasti bydlení máme měsíčníky DŮM A ZAHRADA a RADY PRO HOBBY, čtvrtletníky SVĚT KUCHYNÍ a SVĚT KOUPELEN. Měsíčník ZDRAVÍ by mohl zajímat každého. Převážně pro ženy jsou měsíčníky RADY A NÁPADY, PRAKTICKÁ ŽENA a ANNA, čtrnáctideník ŽENA A ŽIVOT, týdeník VLASTA a třikrát do roka vychází VÝŠIVKA. Pro děti a mládež odebíráme dvouměsíčník TOM A JERRY, měsíčník DÍVKA a čtrnáctideník ABC.

V provozu stále máme veřejný INTERNET (5,- Kč / 15 minut). Navíc od 20. března prodáváme vyřazené knihy (5,- Kč / 1 kus), máte-li zájem přijďte si vybrat.

Na úřad přes internet!

Podle Eurostatu hledají Češi informace na webových stránkách veřejné správy nejméně často v EU. Přitom už je dost úředních webů a aplikací, které ušetří zájemcům čas a poskytnou užitečné informace. Znáte je? Víte, že v nich můžete hledat zaměstnání, podnikatelské příležitosti nebo podrobné návody k řešení množství životních situací, dále úplné znění zákonů České republiky a EU, dokonce i bezplatné kurzy práce s počítačem (úspěšní absolventi získají osvědčení) a spoustu dalších věcí. Případné bližší informace se dozvíte v knihovně, nebo na tel. 380 745 065.

Na všechny se těší knihovnice
Marta Tomanová

Masopust

Letošní tradiční masopustní průvod vyšel až s týdenním zpožděním (v postě) první březnovou sobotu. Jako vždy hýřil pestrostí i nápaditostí masek a navzdory nepříznivému klimatu i veselím.

Veliký obdiv a poděkování patří všem účastníkům, neboť počasí se tentokrát opravdu vyřádilo. Letošní nekonečná zima neměla navolení a jako kdyby nebylo dost sněhu, začalo i pršet. Obtížné to měli především muzikanti, kteří si museli alespoň provizorně chránit nástroje. Doufejme, že to všichni ve zdraví přežili, protože na konci byl promočen každý, ať více či méně oděný.

Přes veškeré potíže se masopust povedl a zúčastněným ještě jednou díky. Organizátoři by příště rádi mezi sebou uvítali více mladých lidí.

Takže se nestyďte zapojit, ať tradice žije dál!

Brloh 2006, masopust Brloh 2006, masopust
Brloh 2006, masopust Brloh 2006, masopust
Brloh 2006, masopust Brloh 2006, masopust
Brloh 2006, masopust Brloh 2006, masopust

Dětský maškarní karneval

V sobotu 18. 3. uspořádali hasiči jako každý rok dětský maškarní karneval. Zúčastnilo se 74 dětí a 77 dospělých (rodičů, babiček a dalších příbuzných). Na letošním karnevalu jsme oproti předešlým rokům přivítali více menších dětí, dokonce jsme tu mohli vidět i naše nejmenší občánky, začínající se teprve stavět na nožičky, dokonce i v maskách, kterým pak při plnění úkolů vydatně pomáhali rodiče. U vstupu masky dostaly číslo, se kterým pak soutěžili o nejhezčí masku a všechny děti obdržely od pořadatelů obrázek klauna, kterého měly pastelkami připravenými na stolech vybarvit, podepsat a odevzdat pořadatelům. Obrázky pak vybraná komise vyhodnotila. A tady jsou vítězové: Martínek Švarc, Terezka Vašková, Honzík Klíma a Dáda Šimková. Dětské výtvory si můžete jít prohlédnout do obecní knihovny a na vítěze tam čeká i odměna.

Brloh 2006, Dětský maškarní karneval Brloh 2006, Dětský maškarní karneval

Začátek karnevalu byl zahájen přehlídkou, kdy za doprovodu hudby všechny masky nastoupily s přidělenými čísly na taneční parket, aby si je komise mohla prohlédnout všechny pohromadě a vybrat z nich 13 těch úplně nejhezčích a nejoriginálnějších. Pro děti byly připraveny různé soutěže například skládání barevných obrázků, kostek, tradiční oblíbené prolézání pytle, skládání barevných tyček do příslušných barevných sloupců, převezení balónku mezi kuželkami tak, aby nespadl, praskání nafouklých balónků, tancování na novinách. Za každý dobře provedený úkol pak obdržely nějakou sladkou odměnu. Dětem se soutěže tak zalíbily, že některé si zopakovaly hned několikrát.

Nechyběla ani tombola. Všechny děti, které si nezapomněly uschovat svůj lístek s číslem, mohly vyhrát drobné dárky. Pořadatelé tahali čísla a vylosovaní po předložení taženého čísla dostali výhru - například pastelky, létající talíře, plyšová zvířátka, omalovánky a další drobné hračky. Každý zúčastněný si odnesl nějaký malý dárek.

Soutěžní odpoledne pak završilo vyhlášení vítěze o nejhezčí masku. V letošním roce to komise neměla vůbec jednoduché. Masky byly všechny krásné a vybrat 13 těch úplně něj nebyl snadný úkol. Nakonec se to po dlouhých úvahách přece jen podařilo. Všechny nejhezčí oceněné masky si můžete prohlédnout na fotkách, které z této akce, pořádané pro děti, přinášíme.

Brloh 2006, Dětský maškarní karneval Brloh 2006, Dětský maškarní karneval

Nakonec nesměl chybět déšť ve formě bonbónů, žvýkaček a čokoládových tyčinek, který se na děti snesl z balkonu v kulturním domě.

Děti byly tak příjemně naladěny, že i přesto, že pořadatelé vyhlásili závěr maškarního karnevalu, se jim vůbec nechtělo domů. A kdyby neutichla hudba, neměli by to mnozí rodiče jednoduché.

Doufáme, že se s vámi dětmi i rodiči uvidíme zase za rok a těšíme se na vás.

Na závěr bych chtěla poděkovat hlavnímu sponzorovi, bez kterého by se celá akce nedala uskutečnit, a to Obecnímu úřadu v Brloze za poskytnutí sálu a příspěvek na ceny pro děti ve výši 3.500,- Kč. Dále bych chtěla poděkovat Členskému výboru Jednoty Brloh za příspěvek ve výši 500,- Kč a nesmím také zapomenout na pořadatele, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas dětem.

Za SDH Brloh Anna Hampelová

Vzpomínka na Vánoční besídku

Kouzlo i atmosféra Vánoc se už vytratily, přesto bych ráda vzpomněla na Vánoční besídku, kterou si pro svoje rodiče a přátele školy připravili naši žáci pod vedením paní učitelek.

Jedinou změnou oproti loňskému roku bylo místo konání. Velký sál místního kulturního domu jsme vyměnili za poněkud komornější, ale nádhernou atmosférou dýchající, tělocvičnu místní školy. A nyní už k samotnému programu.

Každá třída si připravila něco jiného, takže program byl skutečně pestrý. Prvňáčci přednášeli básničky o Vánocích a zimě, která pokrývá celý kraj bílou peřinou. Žáci druhé třídy vystoupili se dvěma pohádkami, a to Šípková Růženka a Oslíčku, otřes se!. Pak následoval aerobic, ve kterém se představily dívky od třetí do deváté třídy. Třetí třída měla připravené pásmo povídání a zpívání o Vánocích a paní Zimě. Čtvrťáci se na chvíli změnili v pohádkové postavy, které spolu promlouvaly a jejich příběhy se tak zvláštně propojovaly. Páťáci nás zase seznámili s dětskými přáními a musím přiznat, že jejich příběh nevyzníval moc šťastně, protože to byly děti chudé a nedostaly nic než prázdné oříšky. Podobně jako loni, vystoupily i letos dívky z deváté třídy, které navštěvují kroužek orientálních tanců. Letošní rok byl zvláštní v tom, že na začátku svého vystoupení předvedly tanec se svíčkami.

A pak už následovala vystoupení žáků druhého stupně. Začali šesťáci se svojí adaptací biblického příběhu o Davidu a Goliáši, která sklidila velký potlesk, protože ukázala, jak to v životě opravdu chodí. Sedmáci vsadili na vtipné scénky pod názvem Svět rekordů a kuriozit žáků sedmé třídy. Divili byste se, co zajímavých osobností se ve třídě nachází. Osmá a devátá třída se spojily v jednu a společně nastudovaly volnou adaptaci Cimmermanovské Ztráty třídní knihy. Herci byli přesvědčiví, mám pocit, že někteří z nich byli svou věrnou kopií ve skutečné třídě. Druhá část osmáků a deváťáků měla předvést moderní tanec, ale chlapci bohužel nenašli dostatek odvahy ukázat svoje umění před tolika lidmi. Ještěže máme statečné dívky, které to zvládly i samy.

A co čekalo diváky na závěr? Živý Betlém, který navodil nastávající atmosféru Vánoc snad úplně nejlépe. Sdělili nádherné poselství vzájemného porozumění, naslouchání, klidu a pokoje. Kéž by nám vydrželo!

Jednotlivá vystoupení byla různorodá, takže myslím, že žádný z diváků se nenudil a každý si našel to své, co ho oslovilo a bavilo. Někteří přítomní, ale neviděli program celý, protože okamžitě po vystoupení své ratolesti odcházeli. Je to škoda, vznikl tím nežádoucí hluk, a také se zbytečně narušovala celá atmosféra příjemně prožitého večera.

Nakonec se ale vše přece jen podařilo, protože kdo chtěl, mohl si zazpívat písničku Narodil se Kristus pán spolu s velkým počtem vystupujících dětí i učitelek. Těšíme se napřesrok s další Vánoční besídkou!

Valerie Pytelová

ZŠ Brloh 2006, Vánoční besídka, 2. třída ZŠ Brloh 2006, Vánoční besídka, 3. třída
ZŠ Brloh 2006, Vánoční besídka, 6. třída ZŠ Brloh 2006, Vánoční besídka, 9. třída - orientální tance
ZŠ Brloh 2006, Vánoční besídka, Narodil se Kristus pán

Opět jsme uvítali budoucí prvňáčky

25. ledna se přišlo do naší školy zapsat 12 dětí v doprovodu svých rodičů. Jedno z nich dostalo odklad školní docházky. Do první třídy v září 2006 nastoupí 11 dětí.

ZŠ Brloh 2006, zápis dětí do 1. třídy ZŠ Brloh 2006, zápis dětí do 1. třídy

Projekt ZŠ a MŠ Brloh 1. - 9. tř.

Téma: ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2006

Již 2 týdny před zahájením ZOH 2006 připravovala naše škola projekt, zaměřený na zimní olympiádu. Žáci byli seznámeni s rámcovým programem projektu a postupně shromažďovali materiály z Internetu, encyklopedií, novin, časopisů atd. A potom se všichni dali s chutí do práce.

Nejprve začali pod vedením p. uč. Vackové vyhledávat materiály o historii ZOH. Tady se vyznamenali především žáci 9. tř. V ostatních třídách se zaměřili na významné osobnosti her, především na české a československé sportovce, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin úspěchů ZOH. A tak mnozí žáci poprvé slyšeli (četli) o slavné krasobruslařce Maškové, skokanu Raškovi či hokejistovi Golonkovi. Paní učitelky, které vyučují německý a anglický jazyk, paní učitelka Knotková a Neméthová, pracovaly ve svých předmětech se slovníkem výrazů týkajících se ZOH, v němčině a angličtině se pokusily popsat případné úspěchy našich sportovců.

Zajímavě přistoupili k projektu žáci v hodinách zeměpisu s paní učitelkou Pulkertovou. Popisovali místa her, hledali spojení, "cestovali" různými způsoby do míst soutěží. Jeden den se věnovali lyžování a soutěžím na sjezdovce Rohy. V hodinách fyziky sledovali s paní ředitelkou fyzikální jevy, které souvisí se sportovními výsledky v jednotlivých disciplínách. Tyto pak uvedli do elektronické podoby.

Celou počítačovou prezentaci provedla p. uč. Švarcová v hodinách informatiky, především s 8. a 9. tř., 6. a 7. tř. využila počítač k malování. Na projektu se samozřejmě podíleli i ti nejmenší. Paní učitelky a žáci z 1. stupně zhotovili vlaječky všech států, které se her zúčastnily. Z nich potom zhotovili závěs ve vstupní chodbě školy. P. uč. Anderlová se zaměřila na olympijské heslo a hlavní myšlenku sportovního klání "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Děti sledovaly uplatňování myšlenky správného sportovního chování atd. P. uč. Čeloudová putovala s žáky po stopách medailí, p. uč. Marková zpracovávala s dětmi každodenní úspěchy našich sportovců formou tabulky, na hokejovou tabulku a statistiku se zaměřila 9. tř. s paní uč. Pulkertovou. P. uč. Pouzarová seznámila své prvňáky se vším, co se her týká, poznávali např. sportovní discipliny, vlajky zúčastněných států, místa soutěží atp. V hodinách slohu psali žáci slohovou práci na téma: Naše rodina před televizí a ZOH, Sport a já, Zimní sporty a já...

K projektu byly utvořeny 3 nástěnky. Ta největší je věnována aktuálním výsledkům a byla každodenně doplňována nejnovějšími výsledky předešlého dne. Další panel prezentoval již zmíněnou historii ZOH od r. 1924 do předposlední olympiády 2002 a téma Kdo byl kdo na ZOH. Na poslední nástěnce se objevily nejlepší slohové práce, výkresy atd.

Olympiáda začala, a proto CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (RYCHLEJI, VÝŠE, SILNĚJI).

I my s chutí začínáme

ZŠ Brloh 2006, projekt ZŠ a MŠ Brloh, téma: Zimní olympijské hry 2006 TELEVIZE, JÁ A POSLÁNÍ ZOH

4 roky utekly jako voda a je to tady. Televize, noviny, časopisy... O ničem jiném se nemluví a všichni se těší na spoustu přenosů přímo z centra dění.

Ale mě nechává zimní olympiáda v klidu. Nejsem velká sportovkyně a z celé olympiády sleduji jen slavnostní zahájení a občas skouknu nějaké to krasobruslení, ale hlouběji mě to nezajímá. U nás tedy nehrozí, že bychom se u televize pohádali. Navíc jsme teď doma jen dva a televize máme tři, takže z bitvy o ovladač strach nemám.

V rámci "olympijského šílenství" jsem se zamyslela, jaké má vlastně olympiáda poslání. Snad ten mír, aby byl na světě alespoň pár dní? To byla přece základní myšlenka už starověkých OH. Je to jen jedno slovo, a přitom... Není to jen svět bez válek, ale hlavně klid mezi lidmi. To je v dnešním světě, ve kterém osobní dialog nahradily e-maily a textové zprávy, dost těžko udržitelný stav.

To je můj názor, ale nemusíte se mnou souhlasit. I když si myslím, že je na světě jen málo lidí, kteří by si trvalý mír nepřáli.
Iveta Sixlová, 9. tř.


Já a ZOH Turín 2006

Já a zimní sporty? To k sobě moc nejde. Ale v televizi se ráda podívám na výkony ostatních. Určitě bych nedokázala předvádět se... statisícům, miliónům, miliardám diváků a zároveň podat nejlepší možný výkon.

Olympiáda mě vlastně nikdy moc nebrala, ale když jsem si před pár dny pustila televizi a přepla na program ČT 2, nedokázala jsem se odtrhnout. Sledovala jsem krasobruslení, rychlobruslení, snowboarding, skoky na lyžích, běh na lyžích. Už si to ani všechno nepamatuji.

Začínám mít pocit, že bych měla televizi spíše vypnout. Když nastoupí některý z našich sportovců, jsem snad ještě nervóznější než oni sami. Rozhodně nedokážu být zticha. Křičím a povzbuzuji. Nejvíc mě bavil snowboarding, ale když už jsem někomu fandila, skončilo to velmi ošklivým pádem. Prostě smůla. Rychlobruslení, tak to jsem vzdala hned po prvním kole, protože jsem se nestihla orientovat v pořadí. Stačilo otočit se a už vedl někdo jiný. Ne nadarmo se tomu říká rychlobruslení. Zato krasobruslení mě baví pořád. Nejvíce ovšem páry. Vždy s mamkou obdivujeme jejich krásně sladěné oblečení.

Naštěstí mé nadšení polevilo, tedy kromě krasobruslení, a já mohu s klidným svědomím opustit televizi.
Marie Tancerová


Naše rodina a ZOH Turín 2006

Naše rodina docela ráda sleduje ZOH Turín. Nejvíce se dívám já s taťkou. Mamka moc ne, protože ji to nebaví.

Většinou se díváme na skoky na lyžích. Jednou jsme se s taťkou vsadili o to, jestli vyhraje Čech. Já jsem řekla, že na 100 % Čech nevyhraje. Taťka zase řekl, že teda jo. A bylo to jasný, Čech vyhrál! A já, já musela odházet sníh okolo celého domu. Ach jo.

Druhý den jsme se dívali na sjezd v boulích. Taťka se mě ptal, jestli se chci zase vsadit. Já jsem mu řekla, že se s ním vsázet už nikdy nebudu. Ještě že jsem to neudělala. Zase bych prohrála. Mám prostě smůlu.

Třetí den závodili ve sprintu. Docela bych to chtěla zkusit. Nemusela bych vyhrát, ale aspoň se zúčastnit. Toho se asi nikdy nedočkám. Ale teď závodila Kateřina Neumannová. Moc a moc jsme jí fandili. Zdálo se, že to Katka vyhraje. Byla pořád první, ale ke konci jí už došly nejspíš síly. Stejně skončila druhá. To je pro nás opravdu skvělé. Stříbrná medaile pro Českou republiku. Je to prostě senzační.

Čtvrtý den se závodilo v rychlobruslení. Délka trasy byla asi 3 až 4 kilometry. Je to opravdu rychlý, ale všichni závodníci bruslili tak ladně, to byla opravdu nádhera.

Zimní olympijské hry v Turíně jsou pro soutěžící náročné, ale pro nás diváky je to skvělý zážitek. Těším se moc na příští olympiádu.
Dana Sixlová

Práce žáků 5. třídy na téma "Olympiáda u nás ve třídě"

ZŠ Brloh 2006, Olympiáda u nás ve třídě - 5. třída L. Placková
Druhý týden, kdy se konaly olympijské hry v Turíně, probíhal u nás ve třídě jinak než obvykle. Nejlepší na tom bylo, že jsme soutěžili. Také jsme si povídali o olympiádě, sbírali výstřižky z novin a kreslili plakáty s českými sportovci. Každý den v týdnu měl svou olympijskou barvu. Kromě pondělí. V úterý jsme byli rozděleni na polovinu. Půlka třídy měla černé tričko a druhá modré, jako barva olympijských kruhů. Každý další den měl také svou barvu - červenou, zelenou a žlutou. I paní učitelka se v oblékání přizpůsobila jednotlivým barevným dnům. Od úterka jsme také soutěžili ve znalostech ze školního učiva. Každý den se vyhlašovali tři nejlepší z nás ve třídě. Ti dostali medaile. Od čtvrtka měli šanci vyhrát i slabší žáci. Prostě takhle to u nás probíhalo celý týden a bylo to super. ZŠ Brloh 2006, Olympiáda u nás ve třídě - 5. třída

R. Probošt
Když začaly olympijské hry, tak paní ředitelka vyhlásila soutěž. Každá třída si vybrala nějaký úkol a ten musela splnit. My - páťáci jsme si vybrali téma: Po stopách medailí na ledě. Hledali jsme informace o závodnících z historie a sledovali olympijské hry v Turíně. Druhý týden naše třída soutěžila a kdo vyhrál, dostal čokoládovou medaili. Každý den jsme také chodili do školy v jednotném oblečení. První den přišla půlka třídy v černém a půlka v modrém, další den v červeném, potom zeleném a nakonec v žlutém oblečení. Tento soutěžní týden se mi líbil.

J. Šusta
Celá naše škola dostala úkol na téma ZOH. Naše třída si vybrala "Sporty na ledě". Těmi jsou: hokej, rychlobruslení a krasobruslení. Všichni jsme sháněli informace a výstřižky z novin o těchto sportech. Dalším naším úkolem bylo oblékat se podle barev olympijských kruhů a to každý den jinak. Abychom zažili chuť vítězství a hořkost porážky, vymyslela nám paní učitelka soutěž o medaile. Ta se skládala z plnění školních úkolů. Myslím, že se tyto soutěže všem líbily a po skončení olympiády se budeme těšit na další nápady našich učitelů.

Pár střípků páťáků z hodiny přírodovědy

Člověk je jediné zvíře, které umí myslet, zato zvíře ne.

Kaolín je tolar.

Kožní barvivo máme proto, abychom poznali, jakou máme srst.


Jana Čeloudová

Kam s ním?

Tato banální nerudovská otázka je v dnešní době pořád více aktuální, neboť odpadu produkuje každý z nás stále větší množství. S vyšší životní úrovní častěji obměňujeme věci kolem sebe a tím přibývá těch nepotřebných. Dnes a v několika dalších pokračování vám poradíme jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat.

Co je to odpad?

Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepotřebnou a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti - např. autovrak. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to tedy, že není možné hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem.

Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají domovní odpad, komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území obce, tzn. domovní odpad od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad...)

V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny

 1. Objemný odpad

  Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový odpad nevejde do standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 - 32 m3. Tyto kontejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně rozmisťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha, která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.


 2. Nebezpečný odpad

  Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více složek nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro životní prostředí, nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu a předávat je specializovaným firmám ve sběrných dvorech, nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů. Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec by o nich měla v dostatečném předstihu informovat. V žádném případě není možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. V případě, že si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete najít informace na obalu výrobku (např. výrobci barev na obalech uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmětem jednejte jako by to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému poškození zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

  Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?

  Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo látky na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, akumulátory a většina baterií, zářivky a jiná zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie, vyřazená elektronika (zejména monitory) a chladničky. Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně upraveným vozem k dalšímu nakládání. Lednice, elektronika, zářivky, akumulátory se na zvláštních zařízeních demontují, odstraňují se z nich nebezpečné složky, které se následně bezpečně odstraňují nebo používají při výrobě nových výrobků. Použité minerální oleje se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina kapalných nebezpečných odpadů, léky, materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze žádným z výše uvedených způsobů zpracovat, či odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.


 3. Využitelné odpady

  Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání stejného, nebo podobného materiálu, nebo výrobku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).

  Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat do oddělených nádob, nebo na sběrná místa, dále upravovat teprve poté mohou posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu.


 4. Směsný domovní odpad

  Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích složek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahuje až 30 % objemu plastů, až 20 % objemu papíru, téměř 8 % skla, velké množství bioodpadu a také nebezpečné odpady. U nás platí, že na papír, sklo a plasty máme kontejnery na tříděný odpad. Kovy, objemný a nebezpečný odpad můžeme odvézt v pátek odpoledne do sběrného dvoru a bioodpad ukládáme do vyhrazeného kompostiště nad školou.

Zásady správného třídění odpadů

NEBUĎTE LÍNÍ - TŘIĎTE ODPAD!

Vznik a činnost Mládeže ČČK v letech 1990 - 2000

(pokračování)

V roce 1995 se ve 25 okresech uskutečnilo školení družstev první pomoci Mládeže ČČK. Družstvo z Pardubic se na Evropské soutěži první pomoci v Norsku umístilo na 11. místě. Mládež ČČK zahájila projekt "Prevence šíření drogových závislostí". V rámci projektu "Děti" byla uspořádána první celostátní hra pro děti "Velké putování za pokladem Temného hradu", do které se zapojilo 10 skupin dětí. Začal být vydáván také nový časopis Mládeže ČČK pro děti, mládež a vedoucí skupin dětí "ŠNEK".

Novým prezidentem Mládeže ČČK byl zvolen MUDr. Jan Studnička. Zástupci mládeže se zúčastnili mezinárodní konference mládeže Červeného kříže pro střední Evropu v polském Zgierzu.

V roce 1996 se družstvo mládeže ČČK z Prahy umístilo na 8. místě na Evropské soutěži první pomoci pořádané v maďarském Egeru. V tomto roce bylo evidováno 27 skupin dětí a základních skupin Mládeže se členy mladšími 15 let. Členové Mládeže ČČK pomáhali v oblasti východní Slavonie v Chorvatsku realizací projektu "Šíření lidských hodnot mezi mládeží". Novým prezidentem Mládeže byla zvolena Jana Chaloupecká.

Rok 1997 byl v životě celé naší společnosti poznamenán ničivými povodněmi na Moravě. Do rozsáhlé humanitární pomoci ČČK se velmi aktivně zapojili také členové Mládeže ČČK, kteří pomáhali v krizových štábech, v centrech humanitární pomoci ČČK i při distribuci poskytovaného materiálu přímo v postižených okresech.

Družstvo první pomoci Mládeže ČČK z Kutné Hory obsadilo na Evropské soutěži první pomoci ve francouzském Lille 12. místo. V rámci projektu "Help Trans" působily týmy Mládeže v 16 okresech. Mládež také zavedla nové stránky na internetu.

Na konci roku 1998 působí v ČR již 22 týmů v rámci projektu "Help Trans". Oblastní skupina Mládeže ČČK v České Lípě připravila výstavu "AIDS - hrozba či naděje". Mládež vydává příručku "První pomoc hrou" v rámci projektu "Děti". Novým prezidentem Mládeže ČČK je zvolen Mgr. Jan Fifka. Mládež evidovala na konci roku 1998 celkem 1309 členů sdružených ve 42 skupinách. Mládež se podílí mj. také na Dnu Červeného kříže pořádaného spolu s Bavorským červeným křížem v Praze na Letenské pláni.

Marie Anderlová

Příspěvky čtenářů Zpravodaje

Vážení občané,

žijete v obci, která má kolem jednoho tisíce obyvatel, a najdou se mezi vámi i tací, kteří jsou nezodpovědní a vůbec za nic se nestydí. Jde o manželský pár Vašich spoluobčanů: pana Milana V. a paní Leonu V.

Chtěla bych Vás touto cestou před jejich chováním varovat. V roce 2003 jsem byla požádána o pomoc a ručila jim v bance České spořitelny, u úvěru na nemalou částku 100 000,- Kč s tím, že jsem dala na jejich sliby a záruky, že splátky budou včas a pravidelně splácet. První rok splácení jejich dluhu bylo bez problémů, ale bohužel v následujících dvou letech začaly přicházet upomínky o nesplácení úvěru. Protože s dlužníky nebyla vůbec žádná domluva, nekomunikovali, zapírali se, měnili svá telefonní čísla a situace kvůli jejich nezodpovědnosti a aroganci vyústila až k vypovězení smlouvy o úvěru s hrozbou exekuce i na mě jako na ručitelku, musela jsem dostát svému závazku a celý zbytek úvěru za ně splatit bance sama. Tím jsem vystavila nepříjemnostem a finanční tísni celou svou rodinu. Platím tím za svou důvěřivost a za svou víru v poctivé a slušné lidi.

Chtěla bych tedy před nimi varovat i Vás všechny, protože manželé V. se stále zadlužují, své závazky neplní, domluva s nimi není vůbec možná a jak jsem zjistila, nejsem bohužel sama, kdo jim pomohl k penězům...

Děkuji za zveřejnění
Jana Tomešová

Pozn: Příspěvky čtenářů se nemusí shodovat s názory vydavatele.

Příprava Velikonoc

"Obraťte se a čiňte pokání", slyšíme v kostele první neděli postní. Jo, ale když my jsme tak šíleně hodní a svět je tak šíleně zlý. Nic nového pod sluncem. Již Ježíš Kristus upozorňuje na to, jak snadno vidíme třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nevidíme. Nejeden farář by mohl vyprávět, že když jdou manželé ke zpovědi, že ona se vyznává z jeho hříchů a on se vyznává z jejích hříchů. Každý, kdo se jen trochu stará o duchovní život, to zná moc dobře. Jak snadno posuzujeme svého souseda v kostele. Jak to, že jde k přijímání, když je takový či onaký? A vůbec se nesnažíme vžít do vnímání svého souseda. Co on může vidět na nás špatného? Zná to samozřejmě i moderní psychologie, že své vlastní špatné vlastnosti na sobě vidíme obtížně, ale velmi lehko je vidíme na svých nejbližších. A když víme, že své špatnosti promítáme do druhých, hned máme námět ke zkoumání svého nitra před svátečním vnitřním úklidem.

MUDr. Bohumír Šimek

Předvelikonoční rambajs

Když sledujeme děti řehtající po obcích, které se sejdou během dopoledne, hlučně rachtají, ve dvanáct sedí u oběda, pak jdou odpoledne řehtat znovu, aby včas byly u televize, svědčí to o tom, že vůbec neví nic o smyslu předvelikonočního rámusení. A není se čemu divit, když to většinou neví ani jejich rodiče.

Jako projev smutku nad smrtí Ježíše Krista od slavného Gloria při mši na Zelený čtvrtek, při které se připomíná Jeho poslední společná večeře s apoštoly před zatčením, soudem a ukřižováním, až do Gloria při Vzkříšení na Bílou sobotu v katolických chrámech mlčí zvony u oltáře i na věžích. Říká se, že zvony odlétají do Říma. U oltáře užívají ministranti místo zvonků klapačky označující závažné části bohoslužby. Děti mají od Zeleného čtvrtka volno od školních povinností, protože mají jiné povinnosti. Místo zvonů ve věžích chodí obřehtávat po obcích. Ráno v šest hodin oznamují lidem ranní klekání, ve dvanáct oznamují poledne a večer v šest večerní klekání. To aby věřící nezapomínali na modlitbu Anděl Páně.

Na Zelený čtvrtek bývala mše svatá v dopoledních hodinách, a tak prvé obřehtávání bylo v tento den v poledne a obřehtávalo se až do Vzkříšení. Při posledním obřehtávání dostávaly děti od lidí odměnu za svoji službu v podobě jídla či peněz.

Druhý vatikánský koncil zasáhnul i do těchto zvyklostí. Aby se věřící mohli zúčastnit všech velikonočních obřadů, byla přesunuta mše svatá na Zelený čtvrtek z ranních do večerních hodin. Při této mešní oběti zazní poslední slavné Gloria s doprovodem zvonků u oltáře i s doprovodem velkých zvonů ve věži. Mešní oběť se pak neslouží až do Vzkříšení, které těsně po druhém vatikánském koncilu bývalo po půlnoci na Hod Boží velikonoční. Tato slavnost Vzkříšení se mší svatou se slavným Gloria, při kterém se znovu rozezní zvonky u oltáře i na věžích, byla později přesunuta do večerních hodin na Bílou sobotu, zřejmě proto, aby se jí mohly snáze účastnit i děti.

Těmito dvěma slavnými Gloria by měla být ohraničena služba dětí obřehtávajících po našich obcích. První obřehtávání by tedy mělo být ranní klekání na Velký pátek v šest hodin a poslední večerní klekání na Bílou sobotu, při kterém by měly děti vybírat. To není žebrání! To děti dostávají odměnu za svoji práci, za časné ranní vstávání a za přesnost vybízení k denním modlitbám.

K čemu ta přesnost, když už se prakticky nikdo tyto hodinky pro laiky nemodlí? Když už prakticky nikomu ranní, polední a večerní zvon nechybí? Děti to jako svou službu už necítí. A tak i někteří dospělí tuto odměnu dětem považují za sprosté žebrání. Bohužel. Snad až obřehtávající děti pochopí smysl svého počínání, budou i dospělí štědřejší. Asi už nikdy to nebude ze zbožnosti, ale jen z prosté tradice. Ale z tradice, která drží svůj historický smysl.

MUDr. Bohumír Šimek

Tsunami a ochrana přírody

Při mapování účinků tsunami byly zjištěny, zvláště na Srí Lance, některé zajímavé skutečnosti. Tsunami se projevovala jakoby chaoticky. Při shodném reliéfu pobřeží a mořského dna, tedy za podmínek, kde by se měla tsunami chovat shodně, byla místa, kde desetimetrová vlna pronikla až 1,5 km daleko na pevninu a napáchala obrovské škody včetně tisíců mrtvých. O kus dále pouze dvoumetrová vlna pronikla necelých padesát metrů a škody byly minimální.

Jedna z nejvíce pravděpodobných hypotéz přinesla toto vysvětlení. Největší škody byly způsobeny v místech, kde probíhala masivní devastace korálových útesů. Ať už jako důsledek rybaření pomocí výbušnin nebo jako těžba korálů na výrobu suvenýrů. A nejmenší škody byly tam, kde korálové útesy byly poškozené minimálně, často přímo hájené jako turistická atrakce pro návštěvníky. Ukázalo se, že korálové útesy dokáží vzdorovat nejen příbojovým vlnám, ale umí i podstatně zmírnit takové katastrofální jevy jako tsunami.

Inu, větve na kterých sedíme, si většinou řežeme sami, byť v zájmu nějakého vznešeného hesla o rozvoji.

Libor Lev

Ptačí chřipka

Informace pro veřejnost a chovatele drůbeže

Ptačí chřipka je virové onemocnění ptáků. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež (slepice, krůty, kachny a husy) a jiné ptáky chované v zajetí. Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí chřipky (Aviární influenza, virus H5N1) rozšířil i do Evropy. V říjnu 2005 byla přítomnost viru potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru 2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských států.

Bohužel, ke konci března bbřezna byla potvrzena i v Čechách, a to hned v nedalekých Českých Budějovicích. Objevuje se především u volně žijících ptáků, zejména pak u labutí.

Přenos ptačí chřipky

Inkubační doba Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s virem a projevem klinických příznaků. V případě ptačí chřipky H5N1 je to několik dní, až jeden týden. Virus je ničen teplotou 70° C již za 1 sekundu.

Příznaky ptačí chřipky

Nebezpečí pro člověka

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím, apod.

Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je dále zajišťována ve fázi jejich zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70° C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Praktické rady
Obecné zásady ochrany před nákazou:

Zásady pro drobnochovatele drůbeže:

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství - www.mze.cz, Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz, na www.ptaci-chripka.cz a na www.bezpecnostpotravin.cz.

SKI Klub Rohy

Brloh 2006, SKI KLUB Rohy, Maškary na lyžích Maškary na lyžích

Dne 21. ledna 2006 se na sjezdovce Rohy uskutečnil další ročník maškar na lyžích. V soutěži ve slalomu a o nejlepší masku se celkem zúčastnilo 60 dětí a asi 22 dospělých. Soutěžní klání vypuklo ve 13.00 hodin a bylo doprovázeno reprodukovanou hudbou. Nechyběl ani tradiční oheň, pečení klobás a poprvé si přítomní mohli pochutnat na pečeném prasátku. Zvláštností letošního ročníku bylo netradiční iglů z polystyrénu, kde pekl Milan ze Štěkře výborné pšeničné placky. Všechny dětské masky dostaly drobné odměny. Nejlepší maska VIKING - Marcel z Horní Plané získal tradiční "rohácký špalek". Organizátoři děkují sponzorům OÚ Brloh za finanční příspěvek na ceny a Honzovi Bláhovi za zapůjčení a obsluhu aparatury. Brloh 2006, SKI KLUB Rohy, Zimní olympiáda mládeže

Zimní olympiáda mládeže

18. března 2006 se na sjezdovce Rohy konal již 31. ročník ZIMNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE. Závodilo se ve třech kategoriích v obřím slalomu na lyžích a na snowbordu. Nejmladšímu závodníkovi byly teprve tři roky.

1. kategorie do 6 let:Štěpán Kučera
 Jakub Rožboud
 Pavlína Smolková
  
2. kategorie od 6 - 10 let:Kateřina Hrdličková
 Michal Kozák
 Tereza Havlíčková
  
3. kategorie od 10 - 15 let:David Hála
 Radek Šimeček
 David Šimeček
  
snowbord:Ondřej Diviš
 Walter Hála
 Jakub Lukáč

Celkovým vítězem se stal a tradiční špalek vyhrál Josef Sezemský. Tento malý hrdina soutěžil ve všech kategoriích.

Skol Zárohák Jiří Tancer

...a teď něco na zub

Dnes se s námi o svůj osvědčený recept na dort podělila paní Šiponová, na králíka paní Sklářova a ostatní paní Fraňková. Velice za ně děkuji. Všechny jsem vyzkoušela, chutnaly celé rodině a vám je mohu směle doporučit.

Dort Jadran

Korpus: 4 vejce, 15 dkg cukru krupice, 15 dkg polohrubé mouky, půl balíčku prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa

Náplň: 2,5 dl mléka, 8 dkg cukru krupice, 10 dkg lískových oříšků, 12,5 dkg změklého másla, pikantní marmeláda na potření korpusu

Navrch: půl litru smetany ke šlehání a 2 ztužovače šlehačky.

Zdobení: lískové oříšky, strouhaná čokoláda (nebo cokoliv dle vlastní chuti a fantazie).

Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, lehce vmícháme mouku s kypřícím práškem a kakaem. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy a upečeme (při 160° C asi 45 minut). Po upečení necháme korpus ve formě vychladnout. Potom ho vodorovně prokrojíme asi ve 2/3 výšky na 2 díly. Připravíme si oříškový krém. Svaříme mléko s cukrem, přidáme najemno nastrouhané oříšky, povaříme 5 minut, odstavíme a necháme vychladnout. Horní (menší) díl korpusu rozdrobíme, smícháme se studeným krémem a přidáme vyšlehané máslo. Korpus nejdříve potřeme marmeládou, pak oříškovým krémem a dort dáme ztuhnout do chladničky. Smetanu vyšleháme se ztužovači na tuhou šlehačku a rozetřeme (trochu si necháme na ozdobu) na povrch oříškového krému. Ozdobíme šlehačkou, oříšky, strouhanou čokoládou.

Pozn.: Pokud chceme, aby těsto na korpus bylo vláčnější, vmícháme do něj polovinu rozstrouhaného jablka.


Buchta "péřovka"

5 vajec, 3/4 hrnku oleje, 1 dl vlažné vody, 1 vanilkový cukr, 20 dkg cukru, 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva

Žloutky, olej, vodu, vanilku a cukr ušleháme, přidáme mouku s práškem a z bílků sníh. 2/3 těsta nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, do zbylé 1/3 přimícháme trochu kakaa a vlijeme cik-cak na bílé těsto. Do toho pak vhazujeme lžičkou pudink, který jsme si předem uvařili z 1 vanil. pudinku, 4 dl mléka a 1 vanil. cukru, nechali vystydnout a zašlehali do něj 1 tvaroh. Pečeme asi 30 minut při 180° C. Vychladlé pocukrujeme.


Bezva králík

1 králík, 2 dl vody, 2 dl oleje, lžička pepře, lžička mleté sladké papriky, 5 stroužků česneku nakrájeného na plátky, 2 velké cibule nakrájené na kostičky, 1 lžíce plnotučné hořčice, 3 lžíce jemného kečupu, sůl, špetka pálivého koření dle vlastního výběru.

Králíka naporcujeme, vložíme do přiměřeně velkého pekáče a zalijeme marinádou umíchanou z uvedených ingrediencí. Necháme odležet v chladu do druhého dne. Vložíme do trouby a bez podlévání upečeme. Ke konci pečení můžeme přidat trochu másla pro zjemnění omáčky.

Doporučená příloha: Bramborový knedlík, ale může být cokoliv, třeba jen chleba.

Pozn.: Oleje bych dala trochu méně, koření jsem použila Gyros, asi 2x jsem maso obrátila a pekla ho přikryté. Jako přílohu jsme měli bramborovou kaši a zeleninový salát. Chutnalo to skvěle!!!


Rychlovka k večeři

Zbudou-li vám od oběda vařené těstoviny a v ledničce najdete kousek salámu (i trvanlivého) můžete zkusit rychlé šunkofleky. Množství se řídí podle počtu strávníků a dostupných surovin.

Na kousku másla (oleje) osmažíme nakrájenou cibulku, pak přimícháme vajíčka, po ztuhnutí přidáme nastrouhaný salám a těstoviny. Za stálého míchání prohřejeme a podle chuti osolíme a opepříme. Podáváme s kyselou okurkou, zeleninovým salátem nebo kompotem.


Dobrou chuť přeje
Marta Tomanová.

Luštění s medvědem

Brloh 2005, luštění s medvědem, logo

Znáte svůj domov? Všímáte si svého okolí? Rádi si občas procvičíte mozkové závity? Pak je tato rubrika právě pro vás. V každém čísle Zpravodaje vám přinášíme jeden obrázek z našeho brložského regionu a vaším úkolem je určit, kde se nachází. K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci.
Pak stačí vše napsat a přinést do knihovny, nebo vhodit do schránky na OÚ, anebo poslat poštou, či e-mailem knihovna.brloh@wo.cz, a to do konce dubna. Nezapomeňte na zpáteční adresu!

Dnes vám 1. tajenka prozradí jaká nová instituce vznikla v Brloze před 80. lety a ve 2. tajence se dozvíte, kdo byl jejím prvním ředitelem.
Tři úspěšní vylosovaní získají tentokrát videokazetu Harry Potter nebo Pupendo.

Brloh 2005, luštění s medvědem, křížovka      Brloh 2005, luštění s medvědem

Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď: ozdobný štít se nachází na domě č. 103 u Prüherů (Tesařů) a tajenka z křížovky zněla: 1. Hostinec na hřišti, 2. Marie a Milan Borovkovi.

Tentokrát jsme od vás dostali rekordních 18 odpovědí a z toho byly 4 chybné. Ze 14 správných vylosoval pan Milan Borovka tři šťastné luštitele, kteří od něj získávají zdarma večeři.

Jsou to: Josef a Anna Brožovi, Jan Baier a Jaroslava Švarcová z Jaronína. Srdečně blahopřejeme!

Sponzorům z HOSTINCE NA HŘIŠTI alias od "ZÁPADA" velice děkujeme.

Rádi uvítáme nabídky dalších sponzorů na věcné odměny luštitelům.

Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ - http://crosswords.itpro.cz

Informace

UPOZORNĚNÍ
Na obecním úřadě v Brloze se vybírají tyto poplatky:

Přiznání k poplatku ze psů

Ne všichni držitelé psů (týká se to i těch, kteří přiznání již někdy v minulosti vyplnili) odevzdali na obecní úřad toto přiznání, které bylo přílohou předminulého čísla Zpravodaje. Žádáme vás proto o jeho vyplnění a včasné vrácení na obecní úřad.

Ještě jednou připomínáme, že poplatek ze psů platí nejen jejich majitelé, ale i všichni držitelé psů. V případě úmrtí, prodeje, či ztrátě psa, je povinnost držitele psa toto písemně oznámit obecnímu úřadu, jinak bude poplatek za psa vyměřen i na další období. Při pořízení nového psa se musí vyplnit nové přiznání k poplatku ze psa. Poplatek ze vybírá za přihlášené psy starší tří měsíců. Tyto poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo si požádat OÚ o zaslání složenky.


Na obecním úřade si můžete zakoupit
odznak Brloha1 ks -   20,- Kč
 série 4 ks -   70,- Kč
samolepka znaku Brlohamalá -   5,- Kč
 velká -   8,- Kč
pohled Brloha 4,- Kč
videokazeta "S Budvarkou v Podkletí" 240,- Kč
brožura "Naučná stezka" 5,- Kč
letecký snímek Brloha 250,- Kč


NEPŘEHLÉDNĚTE

Pracovní doba na provozovně mandlu

PO7.30 - 11.30zavřeno
ÚT7.30 - 11.3012.30 - 15.30
STzavřeno12.00 - 17.00
ČTzavřenozavřeno
zavřenozavřeno


Úřední hodiny na Obecním úřadě v Brloze

PO7.30 - 11.30 hod.12.30 - 17.00 hod.
ST7.30 - 11.30 hod.12.30 - 17.00 hod.
7.30 - 11.30 hod. 


Prodej žetonů, prop. lahví, pohledů, ostatního zboží a provoz mandlu pouze v tuto pracovní dobu.

Žádáme občany o respektování pracovní doby, jelikož tento prodej provádí pouze pracovnice mandlu a nikoliv ostatní zaměstnanci obce.


I nadále se na Obecním úřadě v Brloze shromažďuje nepotřebné oblečení a textil pro Červený kříž v Českém Krumlově. Obecní úřad děkuje občanům, kteří přispěli, ale zároveň žádáme občany, aby šatstvo přinášeli v krabicích nebo pytlích čisté a suché.


Své návrhy či připomínky, týkající se naší obce, mohou občané vhazovat mimo pracovní dobu na obecním úřadě do schránky na budově Obecního úřadu Brloh (vedle vchodových dveří).


Činnost sociální komise

Obecní úřad v Brloze již dlouhou dobu zajišťuje rozesílání gratulací a předávání dárkových balíčků nejstarším občanům obce k životním jubileím. Bohužel, po přijetí zákona na ochranu osobních údajů, již nemohou být seznamy občanů, kteří se dožívají určitého věku, aktualizovány podle údajů z evidence obyvatel.

Proto si Vás, vážení senioři, i Vás, rodinní příslušníci, dovolujeme touto cestou požádat o pomoc. V tomto čísle Zpravodaje je přiložen tiskopis na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a je rovněž k dispozici na obecním úřadu. Žádáme občany, kteří se v roce 2006 dožijí věku 65 let a více, aby souhlas se zpracováním osobních údajů obecnímu úřadu udělili. V podstatě jde o to, abychom i nadále mohli naše seniory obdarovávat a poblahopřát jim nejen jednotlivě, ale i ve Zpravodaji.


Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče, v průběhu dubna si můžete v MŠ vyzvednout formuláře přihlášek dětí do mateřské školy pro příští školní rok.

Odevzdat je musíte do 2. května a hned 3. května dostanete rozhodnutí.


Restaurační a ubytovací zařízeni KD Brloh
nabízí rozvoz obědů až do domu

Cena menu:
polévka, hlavní chod = 49,- Kč + 5,- Kč doprava

Informace na tel. mobil 721 058 771 nebo tel./fax 380 727 184.


Pozor umění!

Pánové Zdeněk Macků a Karel Peřina
malíř a sochař

oznamují konání výstavy svých prací v regionálním muzeu v Českém Krumlově (Horní 182, tel. 380 711 674)

Zahájení v sobotu 1. dubna 2006 v 15.00 hodin.

Zveme vás na zahájení, ale i na další dny,
výstava potrvá do 23. dubna 2006.
Spojte svoji návštěvu i s prohlídkou zajímavých sbírek regionálního muzea v Českém Krumlově.

Těšíme se na Vás
MACKŮ a PEŘINA

Zdeněk Macků (malíř) a Karel Peřina (sochař)


POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

19. května 2006
od 20:00 hodin v sále KD Brloh
bude hrát
k poslechu i k tanci

dechová hudba

"BABOUCI"


16. června 2006
od 20:00 hodin v kině v Brloze


bluegrassová skupina

PETR KŮS A "FÁMY"

představí nové CD Nezralé mládí
host Ralph Schut - kytara


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0