ARCHIV  1 / 2005  2 / 2005  3 / 2005 4 / 2005
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 4 / 2005

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (17 829 kB)

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,

převážná část letošních akcí byla letos směrována tam, kde výsledek není na první pohled vidět. Kromě fasády na obecním úřadě, se rekonstruovala také sociální zařízení. Ostatně rekonstrukce sociálních zařízení jsou poslední dobou dosti časté. Po opravách ve škole pro žáky, došlo na zmíněný obecní úřad, na koupaliště a letošní zimu se provede i rekonstrukce sociál. zařízení pro ubytované ve škole. Tato budou ale sloužit i dětem.

Rekonstrukcí sociálů na koupališti se zahájila realizace záměru rozšířit ubytovací nabídku pro turisty, kteří navštíví naší obec. Je to první krok k realizaci záměru nabídnout na koupališti možnost kempování. Znamená to kromě uvedených stavebních úprav i změnu smlouvy s dosavadním nájemcem. Co se však jeví jako problém nad naše síly, je kvalita vody v bazénu. Snažíme se dělat určitá opatření, ale budeme si muset zvyknout, že vždy půjde o obyčejnou vodu z potoka a její dokonalé vyčištění a úprava je momentálně nad naše finanční možnosti. Zvláště když bazén stále někde prosakuje a voda se musí neustále doplňovat. Proto v tomto bodě prosím o určitou shovívavost. Děláme, co můžeme. Stejně tak si dovoluji upozornit, že v nájemní smlouvě jsou vyjmenovány práce, které provádí nájemce, ale některé stále provádí obec.

Díky systému třídění odpadů se letos podařilo částečně ušetřit náklady na jejich likvidaci. Společnost EKO-KOM nám totiž prostřednictvím sdružení obcí Vltava částečně přispívá na provoz systému třídění a recyklace obalů. Sdružení Vltava také podalo žádost o dotaci na zlepšení systému. Žádost byla kladně vyřízena. Jejím výsledkem je to, že Služby Města Český Krumlov dostanou v příštím roce moderní svozový vůz a bude nakoupeno množství velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad. Obec Brloh jich obdrží sedm. Ty budou umístěny do středu obce. Dosavadní kontejnery, které ve středu obce máme použijme na posílení lokalit v okrajích Brloha a v osadách. V letošním roce začaly také platit ustanovení zákona o odpadech, kdy je výrobce, či dovozce povinen zajistit zpětný odběr vyřazené domácí elektroniky. Bohužel, jak už to bývá, zatímco nové výrobky již podražily o poplatek za likvidaci, systém zpětného odběru není dosud uspokojivě vybudovaný. Máme tedy přechodné období, kdy zákazníci již platí v obchodě zvýšenou cenu, ale obce musí za odvoz elektroniky ze sběrného dvora zaplatit. Snažím se proto spojit se společnostmi, které by měly být do systému likvidace zapojeny a elektroniku přebírat zdarma. U tříděného odpadu bych rád upozornil, že od nynějška je možno do kontejnerů na pet lahve odkládat i obaly od nápojů z tetrapaku.

Déle než půl roku spravuje KD nový nájemce. Konstatujeme, že si své povinnosti vyplývající z nájmu plní a KD v současné době funguje podle představ zastupitelstva. To znamená, že v provozu je hospoda, ubytovna i sál. V sále se v časových odstupech konají akce pro různé zájmové a věkové skupiny. Některé akce pořádají jiné osoby formou pronájmu sálu, některé pořádá samotná obec. Obec proto nemusí například pro setkání důchodců hledat jiné, neobecní prostory, ale může je pozvat do svého. Předpokládá se, že v příštím roce by příjmy z nájmů měly dosáhnout zhruba 200 000,- Kč, další příjmy z poplatků a správních rozhodnutí 60 až 70 000,- Kč. Tedy skoro dvojnásobek proti dřívějším příjmům. Zároveň jsou dokončeny některé investice vynucené předpisy. Takže by měly být i nižší náklady, než v uplynulých dvou letech a hospodaření KD by se mělo vrátit do zhruba vyrovnaného rozpočtu.

Obec Brloh podávala v minulém roce žádost o dotaci na dobudování kanalizace v Brloze. Komise, která žádosti posuzuje, se sešla až letos v listopadu. Podle zákulisních zpráv jsme patrně neuspěli, oficiální zprávu však dosud nemáme. Snažíme se zjistit, co v žádosti vylepšit, abychom uspěli v dalším kole. O dotace podobného typu se obvykle usiluje i několik let, stejně jako námi podaná žádost o výjimku ze zákona a povolení solit komunikace v zimním období. I v tomto případě se jedná o práci na delší dobu, například lipenské obce o něco podobného usilují neúspěšně již několik let. Trochu mne tedy zaráží některé dotazy lidí, kteří se domnívají, že podobné problémy se vyřeší napsáním jednoho dopisu.

Závěrem bych chtěl popřát všem obyvatelům a návštěvníkům Brloha příjemné prožití vánočních svátků a v příštím roce méně spěchu a nervozity. Věřte, že řada problémů se dá vyřešit v klidu a bez zbytečného stresu.

- Libor Lev -


Vážení občané,
věřím tomu, že i letošní vánoční svátky budou pro všechny dobou, kdy odpočíváme v kruhu svých blízkých a ve vzpomínkách si připomínáme jen ty nejhezčí zážitky.

Přeji Vám všem jménem zastupitelstva obce Brloh a jménem zaměstnanců obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 jen to nejlepší.

Libor Lev

Jak se žije v Brloze

Jak se žije v Brloze na pile Brloh 2005, pila u Cvrčků

Tentokrát jsme zavítali na návštěvu na druhý konec Brloha, ke Cvrčkům na pilu. Panu Janu Jakešovi je čtyřiašedesát let, jeho manželce Růže o šest roků méně a zanedlouho spolu oslaví 39. výročí svatby. Mají tři dospělé děti a tři vnoučata.

Víte kdy byl počátek vašeho dnešního počínání?

Při pátrání do minulosti jsme se dostali nejdál k roku 1492. V roce 1490 totiž shořela zdejší fara a s ní i všechny dokumenty. Rodokmen máme vypracovaný od roku 1570 a od roku 1714 je tady u Cvrčků příjmení Jakeš.

Navíc, já jsem pátá generace jména Jan a vnuk Honzík už dokonce sedmá.


Brloh 2005, Jan Jakeš Jak jste vlastně přišli k pile?

Dědictvím po rodičích. Před válkou tu bylo ještě vodní kolo, dole byly dvě turbíny a parní stroj, který poháněl přes den pilu a v noci se mlelo. Potom děda starou pilnici zboural a postavil novou. V roce 1953 okresní národní výbor přikázal zastavit provoz (jako důvod uvedl, že neodpovídá velkovýrobě) a pilu zapečetil. Ještě jsme měli štěstí, že nás nevystěhovali jako Dudkovi. Později ONV povolil místnímu JZD používat pilu pro svou potřebu.

Po revoluci nás kluci přesvědčili, abychom to vzali sami do svých rukou a od té doby podnikáme. Ovšem začátky byly krušné. Tři roky jsme dělali i soboty, neděle a 16 hodin denně. Byla to obrovská dřina, mechanizace téměř žádná, všechno se dělalo ručně. Dnes máme osm zaměstnanců a provoz celkem zmechanizovaný, tím se samozřejmě zvýšila i produktivita práce.


Je vidět, že to tu stále vylepšujete a rozšiřujete. Počítáte s tím, že pilu někdo z potomků převezme?

Už se stalo. Asi šest let je majitelem syn Jan.

Konkurence?

Konkurence nás neděsí, i když je dnes velká. Vždyť pomalu v každé z okolních vsí vyrostla pila.

Co obec?

Žádné problémy.

A co EU?

Až na zpřísněné bezpečnostní předpisy se nás to nedotklo.

Plány?

Dodělat sklad a ostatní přinese sám život.

A přání na závěr?

Aby lidi žili v míru, klidu, pohodě a bez závisti, protože dobře je všude, kde jsou dobrý lidi.


Děkuji za rozhovor a za velice příjemné posezení v předvánoční atmosféře. Přeji hodně zdraví, pohody a abyste potkávali jen samé dobré lidi.

- MT -

Vítání občánků

Dne 29. 11. 2005 se na Obecním úřadě v Brloze uskutečnilo slavnostní uvítání nejmladších občánků do života. Přivítali jsme 2 kluky a 2 holky. Děkujeme tímto rodičům, že přijali pozvání a zúčastnili se této akce. Poděkování patří i paním učitelkám z Mateřské školy, Anně Veverkové a Daně Hamanové, které se svými svěřenci připravily hezký program a přispěly tak k slavnostní a krásné atmosféře tohoto obřadu.

Za rok 2005 jsme uvítali celkem 15 dětí, 9 chlapců a 6 dívek. Rodičům přejeme hodně radosti a úspěchů při výchově dětí, hodně zdraví a životní pohody. A děti vítáme do naší obce a přejeme, aby vyrůstaly do krásy, síly a k radosti nám všem.

Brloh 2005, vítání občánků
Brloh 2005, vítání občánků Brloh 2005, vítání občánků
Brloh 2005, vítání občánků Brloh 2005, vítání občánků

K zamyšlení

Kdo se stará o štěstí jiných, nachází i své vlastní.

Platón

Z historie naší obce

Stále ne každý se v dnešní době dokáže lehce vyrovnat s přechodem na letní čas a zpět. Chtěla bych se s vámi podělit o skutečnost, že tomu nebylo jinak ani za císaře pána, což hezky a svérázně popisuje bývalý brložský farář Jan Novák.

Dne 12. 5. 1916 doručen byl zdejšímu farnímu úřadu výměr c. k. okresního hejtmanství v Krumlově ze dne 8. 5. 1916 tohoto znění:

Dle došlého sem oznámení nezachovává se ze strany důstojného farního úřadu zde úřední nařízení ze dne 28. 4. 1916 o zavedení letního času. Důstojný farní úřad nedal hodiny věžní dle tohoto nařízení ze dne 30. dubna na 1. květen naříditi o hodinu kupředu a dává zvoniti v čas polední místo ve 12 hodin nového času v 1 hodinu. Žádám důstojný farní úřad, aby ihned o nápravu se postaral a že se tak stalo během 3 dnů sem sdělil.

c. k. okresní hejtman Stini m. p.

Podkladem tohoto výměru bylo udání četníka. Dne 4. května přišel do farní úřadovny křemežský četník nějaký starý Landšturmák ve vojenském stejnokroji a tázal se mě, kdo nařídil zvonění poledne v tuto dobu? Já na to pravil: "Nedostal jsem o tom žádné úřední vyrozumění!" On řekl: "Vždyť to bylo v novinách zveřejněno!" Já mu na to odpověděl, že noviny nečtu! Že prý je mám číst, odpověděl on! Nařídiv, abych se dle nového času řídil a zvoniti dal, odešel! Nato obdržel jsem zmíněné vyzvání c. k. okres. hejtmanství, abych se o nápravu postaral. Na toto vyzvání jsem odpověděl, že zdejší věžní hodiny nebylo možno naříditi dle úředního nařízení, poněvadž hodiny číselník sice mají, na němž je pouze jedna rafika, která ale se strojem spojena není. Tudíž hodiny neukazuje. Toto zavedení letního času stalo se dle příkladu z Německa, kde také letní čas zaveden byl. Tento letní čas zaveden byl od 1. května. V noci před 1. květnem o dvanácté hodině měly býti všechny veřejné hodiny i v domácnostech nařízeny - postrčeny na 1 hodinu.

Čeho nařízením mělo býti docíleno - vědí bohové sami - my lidé ne! Faktem bylo, že každý na tento nesmysl nadával a nikdo v soukromém životě letním časem se neřídil. Zvonilo se tedy poledne o jednu hodinu dříve a lidé na polích neb venku pracující, toho nedbali. Aby se předešlo nedorozumění, hlásilo se v kostele vždy, že bude tuto nebo onde pobožnost či služby boží o hodině dle starého času a dle nového, že to bude v tolik hodin.


kronikářka Marta Tomanová

Okénko lékaře

Diabetes mellitus

Cukrovka je metabolický problém s poruchou zpracovávání cukru v těle. Výskyt cukrovky je stále větší. Deset až patnáct procent pacientů trpí cukrovkou. Jistě jde o lepší diagnostiku, včasné rozpoznávání a léčení. Ale roste i samotný výskyt. Dříve mnozí pacienti umírali dříve, než dosáhli produktivního věku. Dnes žijí a mají děti.

Rozlišujeme dva typy cukrovky. První typ je víceméně vrozený. Jde o tvorbu insulinu v nedostatečné výši, nebo tělo produkuje insulin nefunkční, anebo na něj cílové buňky nejsou dostatečně citlivé. Z hlediska léčby je nezbytné píchat si od počátku inzulín.

Druhý typ je většinou získaný během života. Nejčastěji v důsledku nejrůznějších virových onemocnění se nastartují autoimunní procesy. To znamená, že dojde k tvorbě protilátek proti některým buňkám. A je-li postižena slinivka, může docházet postupně k úbytku buněk tvořících inzulín. Tuto formu je možné léčit podpůrnými tabletami, dokud tvorba inzulínu trvá. Ale i u tohoto typu někdy pacient končí na píchaném inzulínu.

Cukrovka je onemocnění, které bylo diagnostikováno již dávno před narozením Krista. Je to onemocnění, které neléčeno vede rychle k devastaci člověka. Proto nepodceňujme pravidelná preventivní vyšetření, která mohou cukrovku objevit. Díky těmto prohlídkám je nalézána včas, tedy dříve, než dochází k poškození organismu. Dokonce jsme schopni diagnostikovat cukrovku ve stadiu, které označujeme jako prediabetes, neboli poruchu tolerance cukru. Ještě nejde o cukrovku, ale do tohoto stadia se člověk časem dostane a cukrovka se projeví v celé šíři. Již ve stadiu prediabetu vyloučíme cukr z potravy, čímž šetříme Langerhansovy ostrůvky tvořící ve slinivce inzulín.

K těmto stádiím prediabetu můžeme zařadit také metabolický syndrom Reavenův, kterého má svědomitý praktický lékař dispenzarizováno kolem deseti procent. Jde o obézní pacienty s poruchou metabolismu cukru, vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu a dalšími méně závažnými příznaky. Především porucha cukerného metabolismu vede k poškozování buněk ve stěně tepen a tepének, k rozvoji aterosklerózy se všemi známými následky: srdeční infarkt, mozková mrtvice, odumírání tkání na nohou... Tento proces se stupňuje neléčeným vysokým krevním tlakem a zejména kouřením. Klíčem léčby Reavenova syndromu je především zhubnutí. Již prostý pokles váhy o pět kilogramů vede statisticky ke snížení rizika a úmrtnosti. Nastupuje včasná a řádná léčba cukrovky a krevního tlaku, který bychom si měli při cukrovce držet pod 130/85. Dnes je již prokázáno, že i krevní tlak 140/90 takovéhoto pacienta poškozuje.

Rozvinutou cukrovku léčíme nejen vynecháním cukru z potravy, ale i rozložením příloh (chléb, rohlíky, rýže, brambory, těstoviny...) rovnoměrně do celého dne. Nejvhodnější přílohou jsou těstoviny, po nichž hladina cukru stoupá nejpomaleji. Nestačí-li dietní opatření, užíváme léky na cukrovku.

Bohužel se stále předepisují staré léky, které jsou sice účinné, ale jsou s menším komfortem pro pacienta. Vyžadují užívání několikrát za den, jehož opomínáním se riziko komplikací zvětšuje. Dokud komfort užívání nebude hradit pacient, ale jeho lékař, který předepisuje tyto dražší léky, formou "regulačních mechanismů", budou starší a levnější léky v užívání. Díky dosavadní kázni mých pacientů jsem mohl tyto moderní léky předepisovat a nebyl jsem za to pokutován. Díky tomu jsem mohl předepisovat i drahé léky na cholesterol, které dostávají všichni, kteří na ně mají nárok. (Prospěšné jsou každému, ale ti, co na ně nárok nemají, si je nechtějí hradit sami.) Avšak v posledním roce se rychle rozvíjí pacientská nekázeň, pacienti se za mými zády nechávají zbytečně draze vyšetřovat. Vyšetřuje se pro vyšetřování a nikoliv pro potvrzení diagnózy. Tím ohrožují svou moderní léčbu. Budu-li za tuto pacientskou nekázeň pojišťovnami finančně poškozen, budou si muset cukrovkáři opět jezdit do diabetické poradny, nebo se budou muset spokojit se starými léky. Ministerstvo zdravotnictví s pojišťovnami připravují povinné snížení nákladů na léky, což by se stejným způsobem dotklo našich pacientů. Odmítám před svými pacienty tajit tyto problémy. Musí vědět, že viníkem v přístupu k léčbě není praktický lékař. Zdravotní pojišťovny musí pacientům poskytnout vše (i to, na co nemají). Problémy svalují na lékaře a tají, že lékaři jsou za to "vše" nabízené pojišťovnami sankcionováni.

Blíží se vánoční svátky.
A tak svým pacientům přeji poklidný Advent a radostné Vánoce.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Pozvání do knihovny

Brloh 2005, soutěž pro děti - Malujeme KRTEČKA V říjnu, v Týdnu knihoven, jsme vyhlásili soutěž pro děti: Malujeme (nebo tvoříme jakoukoliv technikou) nejoblíbenějšího knižního hrdinu KRTEČKA. Sešlo se 13 pěkných prací, na kterých bylo vidět opravdovou snahu, a proto odměnu získali všichni.

Nové knihy

Konec roku je za dveřmi, doznívá předvánoční shon, takže si konečně můžeme plně vychutnat dlouhé zimní večery. Televize na nás převážně chrlí nekonečné seriály, reality-show, nebo politické skandály. Pěkných filmů, či dokumentů je poskrovnu. O to více nám vybude čas na pěknou knížku. Přijdete-li si ji půjčit k nám do knihovny, můžete vybírat buď ze stávajícího fondu, nebo z výměnného souboru z Českého Krumlova, a nebo z těchto knižních novinek:

Pro děti máme úsměvné příběhy CO VYPRÁVĚLA DLOUHÁ CHVÍLE a VŠUDE JE STŘED SVĚTA. O tom, jak papoušek Jára práskl do bot a utekl z pražské zoo zpět do Afriky, se dočtete v knize ZPÁTKY DO AFRIKY!. Román PERLORODKY je určen pro kluky (a trochu i pro holky). Dvojjazyčné NEJZNÁMĚJŠÍ POHÁDKY je netradičně pojatá "učebnice" angličtiny pro začátečníky. Víte proč jsou motýli pestře zbarvení nebo proč mají hadi šupiny? Mnoho úžasných tajemných a nevysvětlitelných skutečností Vám prozradí TAJEMSTVÍ + ZÁHADY + REKORDY V PŘÍRODĚ.

Z beletrie pro dospělé vás pohladí na duši humorné historky ze života se zvířaty - ZVĚROLÉKAŘ NA BLATECH, ZVĚROLÉKAŘ MÁ NAMÁLE, ŽELVIČKY nebo vesnické romány V. Javořické a V. Pittnerové - POHÁDKA O ŠTĚSTÍ, DOMEČEK POD LIPAMI, NA ČASY, PANTÁTOVÉ a DARY OSUDU. Mnohé jistě zaujme i poutavý příběh o smyslu lidského života - ALCHYMISTA. Velmi oblíbené bývají historické romány, nové máme hned čtyři - RŮŽE BEZ TRNŮ, DÁMA V TOWERU, JEDEN OKAMŽIK V ČASE, Z PAMĚTÍ KREVNÍCH PÍSAŘŮ a další tři s válečnou tématikou - PŘEKVAPIVÝ ÚTOK, TREVÍR ÚTĚK Z JÁGRU a MORAVSKÁ VÁLKA. Vyznavače napětí potěší detektivky MLADÝ MAIGRET, SCOTLAND YARD ZASAHUJE ve dvou svazcích, ROZCESTÍ SPRAVEDLIVÝCH a scifi VERTIKÁLNÍ PEKLO. Láska i nenávist se objevuje v romantických románech pro ženy: TABITHA, MILOSTNÉ DOPISY, LÁSKY SVOBODNÝCH A NEVĚRY ŽENATÝCH, KRÁLOVNA WINNIFRED, NEVĚSTA DO NAHA SVLEČENÁ, DCERY DRAČÍHO PÁNA, LÁSKY KRÁLE CAROLA, JAK TRESTÁ LÁSKA, KYTICE PRO BOHA LÁSKY a tetralogie rodinné ságy - SAMETOVÝ ANDĚL, SAMETOVÁ PÍSEŇ, HORSKÝ SAMET a SAMETOVÝ SLIB.

Z naučné literatury nabízím - DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA DEN PO DNI, což je chronologický popis konfliktů od prvních výstřelů polského tažení v září 1939 až ke kapitulaci Japonců v Tokijském zálivu 2. září 1945. Nezapomínáme ani na nezaměstnané, kterých je u nás stále hodně. Mohla by jim pomoci příručka JAK ÚSPĚŠNĚ HLEDAT A ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ. Produktivní věk nám naši zákonodárci stále prodlužují, a tak mnohé bude určitě zajímat aktualizovaná praktická publikace KDY DO DŮCHODU A ZA KOLIK, platná od 1. 1. 2006. Ceny energie neustále stoupají, a proto jistě bez povšimnutí nezůstanou ani SOLÁRNÍ SYSTÉMY a SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, knihy obsahující návrhy a stavbu svépomocí. Informace pro ty, kteří si chtějí sami něco vyrobit z proutí, přináší KOŠÍKÁŘSTVÍ. Rady na skvělé snímky, tisk a jejich umísťování na internet poskytne FOTOGRAFUJTE PROFESIONÁLNĚ!. Kuchařka FONDUE, RACLETTE A HORKÝ KÁMEN obsahuje rady pro nové způsoby vaření přímo "na stole". PÍSEŇ O NOSU přináší přehled zapomenutých spisovatelů a úryvky z jejich děl. Poslední publikací je SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU.

Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody přeje všem čtenářům

- knihovnice Marta Tomanová -

Setkání důchodců

Další společenskou akcí obecního úřadu byla tradiční BESEDA S DŮCHODCI, která se uskutečnila v neděli 4. prosince v sále Kulturního domu v Brloze. K tanci a poslechu hrála Malá novoveská kapela. Celkem bylo pozváno kolem dvou set důchodců. Z tohoto množství se jich zúčastnilo 77. Je škoda, že této příležitosti sejít se a společně se pobavit využilo poměrně málo pozvaných spoluobčanů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní vychovatelce Marii Cábové a dětem ze školní družiny za krásně nazdobený vánoční strom, jehož krásu ocenili všichni přítomní v sále.

Brloh 2005, setkání s důchodci Brloh 2005, setkání s důchodci Brloh 2005, setkání s důchodci Brloh 2005, setkání s důchodci Brloh 2005, setkání s důchodci Brloh 2005, setkání s důchodci

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Co je ve škole nového?

Školní parlament

Tvář brložské školy se postupně mění, a to zejména v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím plánem, který postupně přichází do škol. Co přináší tolik nového? Snaží se více zapojit učitele, ale i samotné žáky a rodiče do života školy. V rámci této snahy byla zřízena Školská rada. Loni proběhly volby, obměňovali se její členové.

23. 11. 2005 se sešli zástupci nového "orgánu školy". Byl totiž zřízen Školní parlament. Jak takový parlament vypadá? Hodně podobně jako ten státní až na to, že v něm, doufám, nebude fungovat podplácení a lobbing. Žáci každé třídy měli možnost zvolit si svého zástupce do Školního parlamentu. Volilo se zvlášť v každé třídě od třetí do deváté. Vyhrál kandidát s největším počtem hlasů. Jeho zástupcem se stal jím zvolený člověk.

Parlament se schází dvakrát v měsíci, vždy ve středu v 7:10. Předsedou parlamentu a zároveň mluvčím byl zvolen Radek Šimeček (8. tř.), zapisovatelem Václav Loucký (7. tř.), jako dozor a poradce parlamentu pak paní učitelka Valerie Pytelová.

Zatím jsme se jen seznamovali (vzájemně i s fungováním parlamentu jakožto instituce žáků), začínají se rodit témata k budoucí diskusi a projednávání.


Prezentace tříd druhého stupně

Všichni se snažíme, aby se žáci naší školy cítili ve škole příjemně a aby o sobě navzájem také co nejvíce věděli. Proto dostali žáci každé třídy druhého stupně úkol vytvořit prezentaci vlastní třídy prostřednictvím nástěnky, která by o nich co nejvíce vypovídala. Ne všichni se do práce hrnuli, ale nakonec se přeci jen vyhrazené plochy začaly zaplňovat.

Šesťáci se vymalovali jako sněhuláčci a vystavili si nejen fotografii současnou, ale i fotografii z první třídy, aby každý viděl, jak se změnili.

Sedmáci pojednali svojí nástěnku jako místo, kde se můžete dozvědět o tom, jaké povolání by jednotliví žáci jednou rádi vykonávali. Dále si můžete přečíst básničku o nich samých a v neposlední řadě se dočtete, že: "Naše světy a sny jsou různé, ale přesto patříme k sobě." Jako ostříž je shora střeží paní učitelka Valerie Pytelová.

Osmáci vytvořili ohromnou květinu s 18 lístky, které znázorňují jednotlivé žáky ve třídě. Mají v nich napsán datum narození. Středem květiny je jejich paní učitelka Lucie Némethová. Na nástěnce mají diplom ze soutěže Den plný prevence a také třídní básničku.

Deváťáci vytvořili nástěnku se žlutým podkladem, kterou zdobí velká třídní fotografie a diplom ze soutěže Den plný prevence, které se zástupci třídy zúčastnili. Přečíst si můžete i jejich třídní básničku.


Malováno na skle

15. 11. 2005 jela osmá třída do Městského divadla v Českém Krumlově. Shlédli jsme představení Malováno na skle. Pokud Vás zajímají pohnuté osudy Jánošíkovy, vřele Vám tuto hru se zpěvy doporučujeme.

Celý příběh rámuje dohadování vesničanů o tom, jak Jánošík zemřel a jaký život vlastně vedl. Motiv pochybností a hloubání nad osudem člověka se opakuje na začátku i konci příběhu. Vystupují zde postavy čerta a anděla, kteří se stále přou o Jánošíkovu duši. Jednou vyhraje ten, jindy onen, nikdo není absolutní vítěz. Jakoby autor chtěl naznačit protiklady dobra a zla, které se perou v každém člověku.

Jánošík byl hrdina, zbojník, který se ničeho nezalekl a před ničím neutíkal. Byl to neohrožený člověk, který se nesehnul ani před císařem, který mu nakonec udělil milost (Byl totiž odsouzen k setnutí hlavy). Složitější to Jánošík měl se ženami. Dlouho se mu žádná nelíbila, a když už si jednu vyhlédl, poznal ji lépe a přestal mít zájem. Proč? Protože byla sama nerozhodná a ukládala Jánošíkovi zvláštní úkoly. Ale co bylo nejhorší, zakazovala mu chodit s kamarády, bavit se s nimi. Vadilo jí, že si příliš užívá. A tak milého ztratila, protože srdce zbojníkovo si k sobě žádná žena, ani dívka připoutat nemůže.

A jak vlastně zemřel? To se neví, ale ví se, že zemřel mladý, bylo mu pouhých 34 let, když si ho našla žena v černé kápi s kosou v ruce. Mnoho lidí pro něho naříkalo, protože byl hrdina.

Asi Vás zajímá, jaké byly ohlasy od obecenstva. Žákům se hra líbila hlavně proto, že byla dynamická, neustále se na jevišti něco dělo. Jednou se zpívalo, pak mluvilo, tančilo. A děj se neustále odvíjel. Některé scény jsme si museli vysvětlovat, ale to není nic neobvyklého, protože každý člověk může tu kterou scénu chápat různě a i různě interpretovat, takže jsem byla ráda za každý příspěvek do diskuse.

Myslím, že jsme z Českého Krumlova odjížděli s příjemným zážitkem, který pohladil duši. Někteří žáci si s sebou dovezli nejen zážitek z divadla, ale i nová telefonní čísla, která si stihli vyměnit se svými vrstevníky a zejména vrstevnicemi z jiných škol.


Žáci osmé třídy dostali jednoduché zadání slohové práce: Užijte v kratších textech tato přirovnání: Nosí se jako páv; dělá, jakoby spolkl všechnu moudrost světa; strká hlavu do písku jako pštros; zná ho jako své boty...
A tady máme výsledek...


Jednou šel Pepa do školy. Bylo mu už 18, a tak si stihl vsadit Sportku. A vyhrál. Nesl se jako páv, a tu potkal svého kamaráda Karla, který ho zná jako své boty. Když šli domů, viděli, že je někdo sleduje. Byl to jejich známý, se kterým si ale moc nerozuměli, protože se choval, jako by spolkl všechnu moudrost světa. Tak se po chvíli zase rozloučili a vydali se každý svou cestou. Doma na Pepu čekala přítelkyně. Byla na něj rozzlobená ještě z předchozího dne, a tak strkala hlavu do písku jako pštros, který se chce schovat. Kdyby věděla, že Pepa vyhrál.....
(Martin Benda)

Petr je hodný náctiletý kluk, ovšem ve chvíli, kdy se něco děje, uklidí se raději do ústraní a strká hlavu do písku jako pštros. Ale jakmile se mu něco povede, náhodou, teprve se ukáže stinná stránka jeho povahy. Tak například při nedávné schůzce naší třídy jsme probírali stav naší vesnice. Bavili jsme se o místní firmě. Okamžitě vstal, vypnul hruď a začal svou namyšlenou přednášku. Nosil se při tom po třídě jako páv a tvářil se, jakoby spolkl všechnu moudrost světa. Ale nakonec jsme přeci jen museli uznat, že firmu zná jako své boty.
(Zbyněk Valeš)

Znám jednoho kluka, který se nosí jako páv. Je spíš malý, než velký, ale zase silný, takže si myslí, že má všechno pod palcem, to se ale zdaleka mýlí. Hraje si na krále lidí a zvířat, ale brzy na to doplatí. Do Vsi se totiž přistěhovala jedna holka. Je jí 14 nebo 15, že by to byl andílek, to se říct nedá. Je sice od pohledu pěkná; blond vlasy, opálená, modrooká... ale její ruce, ty jsou svižné a rázné. Jen na ní chce někdo sáhnout... Prásk! Tak tahleta milá holka srovnala Miloše na hromadu tak, že od té doby z něho byl "slušný chlapeček". A ona? Šla, tuším, pracovat k policii, tam se, myslím, uplatní nejlépe, protože to řemeslo zná jako své boty.
(Dominik Schneider)

Mikulášská besídka

5. prosince už tradičně chodí po vsi Mikuláš se svojí berlou a je doprovázen andělem a mnoha čerty. Mikuláš a anděl představují dobro a vyvažují zlo, které na Zemi páchají čerti. Čertem se tradičně straší malé děti, které v noci na tento den někdy ani nemohou spát. Škoda, že tato tradice nezabírá i na některé dospívající a dospělé.

A jak proběhla Mikulášská nadílka ve škole? Jako obvykle se do kostýmů převlékli žáci deváté třídy. Chlapci se do role čertů vžili opravdu snadno.

Dostali možnost postrašit mladší, a mnohde se jich opravdu báli. Ani se nedivím, začerněné obličeje, masky s divokým výrazem a navíc pomůcky jako řetězy nebo pytel, do kterého by se vešel i dospělý člověk. A ještě další vylepšení jako koště, březové pruty a samozřejmě uhlí, které budeme na chodbách školy nacházet ještě dlouho.

A co Mikuláš a andělé? Ti se snažili ochránit hodné žáky od reje rozdováděných čertů, ale bohužel se to ne vždy podařilo. Čerti byli neukáznění jako obvykle, klepali a bouchali na dveře, lomozili a hlučeli...

I přes to, že máme v každé ročníku alespoň jednoho velkého hříšníka, zůstaly počty žáků ve třídách beze změny. Ale uvidíme, třeba čerti, kteří chodí po Brloze nebo Nové Vsi budou přísnější.

Valerie Pytelová

ZŠ Brloh 2005, mikulášská besídka ZŠ Brloh 2005, mikulášská besídka

Politické glosy

Svět existuje díky třem věcem: pravdě, spravedlnosti a pokojnosti.
(Talmud)

Bronzová za korupci

Tak má naše republika bronzovou medaili za korupci. Lepší jsou už jen Lotyši a Poláci. Polsko má zlatou. Co s tím? My obyčejní to považujeme za ostudu. Za korupci zodpovídají zákonodární i vládní politici bez ohledu na svoji ideologii. Moje maminka vždycky říkala, že ryba smrdí od hlavy. Známý polský lobista Spyra je přesvědčen, že 70 - 90 % politiků lze ovlivnit úplatkem. Ale to nejde řádově jen o tisíce, desetitisíce či statisíce. Jde o miliony a více. Jsem upřímně zvědav, co nás čeká. Zlepšování politické kultury zatím moc nevěřím.


Apatie voliče = hrozba svobodě

Voliči jsou většinou apatičtí pro pocit, že politici mají větší zájem o koryta než o demokracii. Jiní voliči fanaticky věří svým politikům a umožňují jim vládnout nám svými ideologickými hesly bez skutečného zájmu o nás. Apeluji-li na morálku voličů, aby šli k volbám, připadám si jako naivní moralista. Ale nejsem sám. Václav Havel říká: "Pokud je demokracie hodnotově vyprázdněná a zredukovaná na pouhou soutěž politických stran, které mají na vše zaručené odpovědi, může být docela nedemokratická."


Václav Klaus

Když jako bývalý premiér usiloval o co nejmenší pravomoce prezidenta, nejspíše netušil, jak by mu to mohlo vadit po zvolení prezidentem. I stalo se. Avšak pan profesor se i nadále snaží řídit naši politiku. Po svém. Ač připomíná urážlivého a vrtošivého staříka, jak jsme slyšeli nedávno. Do Ústavního soudu navrhoval kandidáty, kteří byli z nejrůznějších důvodů pro Senát neprůchodní a nejmenovatelní.

A tak polevil v jejich navrhování a Ústavní soud nechal dlouho zpola nefunkční. Jindy dal při jmenování nových soudců přednost délce jejich praxe před naplněním soudních dvorů a zrychlením práce soudů. Při jmenování Davida Ratha dal přednost neobsazení postu ministra zdravotnictví z jakési umanutosti dát průchod zákonným podmínkám před jmenováním (zákon to nevyžaduje předem), ač při ostatních jmenováních to dosud nikomu nevadilo. Podle Davida Ratha je to odplata za to, že úsilí Václava Klause zrušit lékařskou komoru před lety přirovnal ke zrušení lékařské komory a likvidaci lékařského stavu Klementem Gottwaldem. To může být neodpustitelné. Quod licet Jovi, non licet bovi! Anebo česky: Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti! Ale nemyslím si, že by muselo jít o snahu čestného předsedy ODS škodit této zemi a připravovat tak půdu pro vítězství své strany, jak soudí Jiří Paroubek. Může jít o prostou ješitnost.


Mobilizace

ODS již dnes, více než půl roku před volbami, mobilizuje voliče proti sociální demokracii: "Chtějí vládnout s komunisty!" Musím se za ně ohradit, i když ctím přirozený a konzervativně pravicový přístup k životu a se sociální demokracií nemám nic společného. Jen nesnáším pomluvu a lež. Zatím není důvod nevěřit ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem, že chce prosazovat svůj sociálně demokratický program levého středu. Nevidím žádný věcný problém, proč by sociálnější (chcete-li levicovější) zákony neprotlačila sněmovnou ve shodě s komunisty a pravicovější zákony s občanskými demokraty. To je snad normální! Normální naopak není, jestliže pravicová strana nepodpoří pravicové zákony z důvodů "nulové tolerance".


David Rath

Všemi lidmi nenáviděný pro svoji drzost až aroganci se stal ministrem zdravotnictví. Stal se jím zjevně proto, že tento rezort nutně potřebuje změny.

Musí ho vést někdo velmi průbojný. A to David Rath je. Dokáže dosáhnout toho, co chce. Zachránil existenci lékařské komory před útoky Václava Klause, kterému připomněl, že jeho přístup k lékařům je stejný jako v padesátých letech přístup Klementa Gottwalda. To se neodpouští, a tak jeho jmenování nebylo standardní. V něčem David Rath strefuje hřebíček na hlavičku, v něčem nikoliv. Nevadí. Prozrazuje na politiky, Milana Cabrnocha a Tomáše Julínka, finanční souvztažnost ODS s VZP a jmenuje Ouzkého jako nositele rozmařilého programu IZIP. S hodnocením vyčkáme do výsledku kontroly hospodaření VZP zavedením její nucené správy.

Vystupování ODS proti nucené správě VZP spíše potvrzuje Rathovy proklamace. David Rath se nyní soustředil na VZP, která se ve svém hospodaření propadá stále rychleji řádově již o desítky miliard korun. Klíčovou postavou je ředitelka Musílková, která byla vyzvána k odstoupení. Ale ona dobrovolně neodstoupí a bude se možná soudit, protože to byl stát, který určil VZP výdaje vyšší než příjmy. Má ředitelka Musílková odstoupit? Jestliže nedokázala u politiků prosadit narovnávající legislativní změny, mlčela k nečinnosti politiků a nechala se přinutit k nevybírání zdravotního pojištění od dlužících velkých závodů, stává se vlastně její nemalý měsíční plat korupční záležitostí. Nedokázala-li lobovat u politiků v zájmu zdravotnictví, měla odstoupit již dávno. David Rath začíná obměnou dozorčí rady VZP a nepochybuji, že si vyrovnané hospodaření VZP prosadí.

Svůj zdravotnický program, kopírující vyzkoušené zdravotní programy západní Evropy, nebude moci David Rath prosazovat do voleb, protože ČSSD slíbila svým voličům, že spoluúčast pacienta nebude zvyšována. A bez této spoluúčasti nelze počítat s omezením neúčelné extensivity zdravotnictví, která představuje naprostý rozvrat financování. David Rath chce jako první ministr zdravotnictví skutečně stabilizovat zdravotnický systém a není důvod pochybovat, že to dokáže, když mu dáme příležitost.

MUDr. Bohumír Šimek

Vznik a činnost Mládeže ČČK v letech 1990 - 2000

(pokračování)

V roce 1992 se družstvo Mládeže ČSČK zúčastnilo Mezinárodní soutěže družstev první pomoci v SRN. V Senci u Bratislavy se konal již druhý Mezinárodní tábor první pomoci. V Praze se uskutečnil úvodní seminář k projektu "HIV/AIDS a život kolem nás". V září 1992 se uskutečnil společný týden Mládeže ČSČK a Mládeže Monackého ČK. Mládež ČSČK také zahájila nový projekt "Help Trans" (Pomoc v pohybu) zaměřený na usnadnění života tělesně postiženým lidem.

Členové mládeže ČSČK uskutečnili poznávací cestu do Belgie. Pomáhali také v pavilonu ČK a ČP na Světové výstavě EXPO 1992 ve španělské Seville. Novým předsedou Rady mládeže republiky v ČR byl zvolen MUDr. Jan Šťovíček.

Od roku 1993 po rozdělení Československa a Československého červeného kříže na ČČK a SČK, změnila svůj název i Mládež ČSČK na Mládež ČČK. Uskutečnil se první ročník výtvarné soutěže "Mládež proti Aids". Pokračuje projekt "Help Trans" i soutěže mladých zdravotníků, jsou pořádána studijní střediska ČČK. Prezident Mládeže ČČK MUDr. František Pícek byl zvolen za člena Světové komise mládeže ČK a ČP. Mládež se aktivně zapojila do oslav Světového dne Červeného kříže 1993.

V roce 1994 dosáhlo družstvo první pomoci Mládeže ČČK z Prahy 6 dosud nejlepšího umístění českého družstva na Evropské soutěži první pomoci ve Velké Británii - obsadili skvělé 4. místo. V rámci projektu "Help Trans" byla největší akcí tzv. Sněhová koule 1994, což byl svoz mladých vozíčkářů z celé republiky na největší folkový festival v ČR ve Strážnici.

V tomto roce byly vytvořeny nové projekty Děti a projekt Lidská práva. Členové Mládeže ČČK se zúčastnili celkem 12 akcí v zahraničí.

Marie Anderlová


V úterý 6. prosince proběhla Mikulášská nadílka a adventní posezení v Domě s pečovatelskou službou v Brloze. Akci pro obyvatele DPS a důchodce z MS ČČK pořádala Místní skupina ČČK Brloh. Během akce vystoupily s připraveným kulturním pásmem děti ze školy pod vedením paní učitelky Markové.

Děti i zúčastnění si odnesli malou nadílku. Obešli jsme i všechny byty v DPS a nadělili i těm, kteří nepřišli.

- Marie Anderlová -

Brloh 2005, mikulášská nadílka a adventní posezení v Domě s pečovatelskou službou

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Jako každoročně, i v letošním roce 2005 proběhlo oceňování dobrovolných dárců krve, a to v pátek 25. 11. 2005 od 19.00 hod v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Darovat krev je pro některé lidi samozřejmostí. Z Českokrumlovska letos obdrželo bronzové, stříbrné a zlaté plakety doktora Janského 140 lidí. Bylo nám velkým potěšením, že jsme na tomto slavnostním večeru mohli předat ocenění i našim spoluobčanům.

Byli to:Josef Hrádek z Brloha a Josef Pöschl z Rojšína za 40 odběrů - zlatá plaketa
 Jan Tancer z Brloha za 30 odběrů
 Tereza Mudrová a Michal Mikeš oba z Brloha za 10 odběrů

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za Váš dar nejcennější.

Marie Anderlová a Petra Čeloudová, ředitelka ÚOS ČČK Český Krumlov

Český červený kříž

Vážení spoluobčané,

bylo mi velkou ctí uspořádat ve dnech 3. - 5. 11. 2005 v naší obci školení Humanitární jednotky Českého červeného kříže z oblastního spolku Český Krumlov. A tak na dvacet účastníků z našeho okresu trávilo čas v prostorách brložské ubytovny a některých částech kulturního domu. Z úst mých spolupracovníků jsem slyšela nejednu chválu na stravu, ale zejména na krásné prostředí a přírodu kolem nás, a to i přes to, že počasí nebylo zrovna přívětivé. Brloh nám poskytoval nepřeberné množství možností pro naše cvičení v terénu ve dne i v noci. Za zmínku jistě stojí i to, že ve stejném termínu zde proběhlo školení pro dobrovolníky, kteří pracují a trénují Mladé hasiče v různých částech okresu Český Krumlov a již několik let se sem do Brloha vracejí.

Byla to skvělá akce a jsem ráda, že jsem ji mohla uspořádat právě v naší obci a ještě raději jsem za to, že i další podobné akce se mohou konat právě u nás.


Petra Čeloudová


Jménem Oblastního spolku Českého červeného kříže Český Krumlov děkuji všem občanům a dětem ze zdejší Základní školy, kteří přispěli na humanitární účely a sociální výpomoc sbírkou ošacení, hraček či jiných potřeb pro domácnost. Děkuji také pracovníkům Obecního úřadu v Brloze za umožnění shromažďování ošacení a za jeho dovoz do ošacovacího střediska v Českém Krumlově. Možnost nošení obnošeného ošacení, obuvi, hraček, školních pomůcek a potřeb pro domácnost stále trvá. Čisté, suché a ještě upotřebitelné věci můžete nosit na Obecní úřad v Brloze v pytlích nebo krabicích. Na podmínku čisté, suché a ještě upotřebitelné velice apelujeme, neboť než se věci dostanou ke konečnému uživateli, jsou různě dlouho skladovány, tříděny a manipuluje s nimi mnoho lidí a občas se stává, že je pak celá zásilka plesnivá, umazaná a případně i zapáchá. V takovém případě ji musíme zlikvidovat podle zákona, a to přináší nemalé finanční výdaje, od kterých nejsou obce ani neziskové a humanitární organizace osvobozeny.

Ještě jednou Vám všem děkuji za poskytnutou pomoc, za projevenou solidaritu, spolupráci a přeji nejen Vám, ale i Vašim blízkým klidné a pohodové Vánoce, šťastný nový rok plný úspěchů, radosti a zdraví.

Za OS ČČK Český Krumlov
Petra Čeloudová, ředitelka Úřadu

Byl to skřivan!

Letos si Ochotnická Jednota v Brloze připravila pro své příznivce komediální truchlohrou E. Kishona - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech).

Premiéra byla v sobotu 26. listopadu, a o tom, že mělo představení u diváků jako vždy velký ohlas, svědčí sedm repríz. V hlavních rolích Romea a Julie se představili Libor Lev a Dana Jungwirthová. Jejich dceru Lukrécii si zahrála Gabriela Vejvodová. Jako chůva zaperlila Ivana Vejvodová, starého pátera Vavřince věrně ztvárnil Tomáš Jungwirth a v roli Williama Shakespeara se předvedl Václav Pecha. Režie se ujal Luboš Hovorka, text sledovala Anežka Janoušková a o techniku se staral Václav Litvan.

Poděkování patří všem ochotníkům, kteří nám přichystali tak pěkný kulturní zážitek. Teď už se můžeme jen těšit, čím nás překvapí příští rok.

Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech) Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech)
Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech) Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech)
Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech) Brloh 2005, představení Ochotnické jednoty v Brloze, E. Kishon - Byl to skřivan! (aneb Romeo a Julie po třiceti letech)

...a teď něco na zub

Tentokrát jsem vymámila recepty od své švagrové Jiřiny Turoňové z Českého Krumlova. Skoro všechny pocházejí z rodiny jejího manžela Martina, který je umí i sám bezvadně uvařit. Jedla jsem je všechny a věřím, že zachutnají i vám.

Vydatná polévka

Uvaříme brambory, zelí a fazole, vše asi tak ve stejném množství, ale každé zvlášť. Pak smícháme, zahustíme jíškou s česnekem a trochou sladké papriky. Dochutíme solí a pepřem.


Šulky

Uvaříme celou hlávku zelí nebo kapusty a poté rozebereme na jednotlivé listy. Nebo lze vařit jednotlivé listy zvlášť. Seřízneme dolní silnou část listu (aby se to dalo dobře balit) a naplníme směsí z vařené rýže (nerozvařené!), smažené cibulky, nadrobno nakrájeného uzeného masa, rajčatového protlaku, kečupu, soli, pepře a sladké papriky. Zabalíme balíčky, naskládáme na pařáček (těsně vedle sebe i na sebe), zalijeme slanokyselým nálevem, aby byly ponořené (podle potřeby přiléváme), a vaříme asi 3/4 hodiny.


Bramborová roláda

Těsto na bramborové knedlíky rozválíme asi na 1 cm silný plát nebo obdélník asi 20 cm široký, poklademe na plátky nakrájenou uzenou krkovicí, srolujeme a zabalíme pevně do alobalu. Vaříme ve vodě asi půl hodiny, pak uvařenou roládu nakrájíme na kolečka a posypeme osmaženou cibulkou.

Příloha: zelí (na jakýkoliv způsob).


Salát z králíka

Celého králíka uvaříme s jednou feferonkou, solí a kuličkou nového koření. Vychladlé maso nakrájíme na kousky, přidáme 20 až 30 dkg majonézy, 3 nadrobno nakrájené cibule, 2 pokrájené Moravanky, 1 malou plnotučnou hořčici (asi 100 g), promícháme, dochutíme pepřem a solí.


Medové řezy s ořechy

50 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru, 20 dkg másla, 2 vejce, 1 lžička jedlé sody, 2 lžíce medu a 2 lžíce mléka.

Ze všech surovin zpracujeme těsto, rozdělíme na půl a vyválíme dvě placky na plech s pečícím papírem. Jednu upečeme samotnou a druhou s nádivkou. Na vychladlou prázdnou placku natřeme krém a přiklopíme druhou (vychladlou) s nádivkou nahoru.

Nádivka: 25 dkg nahrubo semletých ořechů, 8 dkg cukru krupice, 12 dkg másla a 3 lžičky medu.

Vše dáme do rendlíku, rozehřejeme, horké natřeme na jednu syrovou placku a upečeme.

Krém: 350 ml mléka, 1 1/2 lžíce hladké mouky, 1 1/2 lžíce Solamylu, 10 dkg cukru krupice, vanilka, 20 dkg másla a šťáva z půlky citronu.

Vyšleháme máslo, smícháme s uvařenou, vychladlou kaší z ostatních ingrediencí a šťávou z citronu, nebo každý může použít svůj osvědčený recept na krém (třeba i ten na Tiramisu).


Dobrou chuť
přeje Marta Tomanová.

Luštění s medvědem

Brloh 2005, luštění s medvědem, logo

Znáte svůj domov? Všímáte si svého okolí? Rádi si občas procvičíte mozkové závity? Pak je tato rubrika právě pro vás. V každém čísle Zpravodaje vám přinášíme jeden obrázek z našeho brložského regionu a vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat a přinést do knihovny, nebo vhodit do schránky na OÚ, anebo poslat poštou, či e-mailem (knihovna.brloh@wo.cz), a to do konce ledna. Nezapomeňte na zpáteční adresu!

Tři úspěšní vylosovaní získají tentokrát večeři (v ceně 100,- Kč). Kde ji můžete získat vám prozradí 1. tajenka. Ve 2. a ve 3. tajence se dozvíte, kdo tyto ceny věnoval.

Brloh 2005, luštění s medvědem, křížovka      Brloh 2005, luštění s medvědem

Vodorovně: A. hustilka; přišla o zrak; zkr. střední filmové školy B. chem. zn. síry; 1. TAJENKA; nula C. inic. "zuřivého reportéra" Kische; kanc. zkratka; psací potřeba; ypsilon; malířský přípravek; zda D. český zpěvák; MPZ Holandska; kdo; mořský pták; žlutohnědé barvivo E. jamka; Olina (dom.); předložka; polní práce; skon F. vůně; malta na zdi; muž. jméno; nedotknutelný G. polévkový knedlíček; biblické jméno; inic. našeho starosty; hypnotický stav; tluč H. africký slon; 2. TAJENKA; slavnostní síň I. hrabavý pták; otec; význam; uhlovodík J. psí citosl.; řím. čísl. 50; jaro; jihočeské moře; řím. čísl. 500; dět. citoslovce při jídle K. díry na punčoše; starořecký zhýralec; tajit (dusit); mražená pochoutka L. neobdělané pole; Afričan; letadla; starořecká oběť M. humerále (šátek kladený pod albu); leník; úder v boxu (direkt); mohutněl N. druh sýra; 3. TAJENKA; slavný muzikál O. záporná poh. bytost (skřet); část hlavy; mytologický krasavec; chem. zn. dusíku; obvaz.

Svisle: 1. umělecké jméno; součást auta 2. kreslící pomůcka; zubní pasta; obyvatelka Irska; rusky svět 3. dobrý nápoj; kravský produkt; nářadí 4. dopis; město; dobytčí nápoj 5. Evropan; domácí zvíře; 10; inic. herečky Bardotové 6. elektronický prvek; obtížný hmyz; latinsky kost; díra 7. příloha k masu; elektricky nabitá částice; řím. čísl. 1; papoušek 8. podnik ve Vodochodech; sportovec; a sice; slovensky ze; zn. deuteria 9. otázka při sázce; nalezené bohatství; kořist; čistící prostředek 10. vidiny; islámské tradice; chem. zn. molybdenu; Evropanka 11. slovensky snadno; kosatec; plesání 12. citosl. povzdechu; stádium hmyzu; silné provazy; hroby 13. ochrana hlavy; nudismus; jehličnatý strom 14. vodorovná čára; zkr. národní shromáždění; nadzvednut 15. české město; chem. zn. draslíku; záducha; říkání nepravdy; slovenská předložka 16. stovky; německy babička; zn. tuku; řím. čísl. 54 17. drožka; obelhávati 18. část pán. kabátu; tekutý kov; také ne; mořská vydra.

Nápověda: mikado; amikt; asot.

Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď byla, že Boží muka (dílo kameníka Pavla Urbana s obrázky Nadi Šafářové) se nachází u mostu zvaného "Nuselák" naproti hřišti a tajenka z křížovky zněla:
1. - Johannesthal,
2. - Kugelweit,
3. -Graben.

Tentokrát jsme od vás dostali sedm odpovědí a všechny správné. Tři šťastní luštitelé, kteří vyhráli buď malý hasicí přístroj do auta, nebo velký deštník (ceny věnovala Hasičská vzájemná pojišťovna), jsou: Anna Baierová, Jan Anderle a Jan Placek.

Srdečně blahopřejeme!Rádi uvítáme příspěvky autorů křížovek, jejichž tajenka se musí vázat k obci, i nabídky případných sponzorů na věcné odměny luštitelům.

Informace

Koncem prosince bude pracovník obecního úřadu Jan Trousil provádět ODEČTY VODOMĚRŮ.
Žádáme proto občany, aby zajistili přístup k vodoměrům.


Na internetové adrese www.brloh.ois.cz najdete webové stránky naší obce, kde samozřejmě nechybí ani Zpravodaj.


Vánoční pracovní doba ve vybraných zařízeních v obci

Obecní úřad

Upozorňujeme občany, že v pátek 23. 12. 2005 a v době od 27. 12. 2005 do 30. 12. 2005 bude uzavřen obecní úřad, provozovna mandlu a obecní knihovna z důvodu čerpání dovolené.

Žádáme občany, aby si včas nakoupily žetony na popelnice a vyřídili vše potřebné na obecním úřadě.

Provozní doba začíná v pondělí 2. 1. 2006, v knihovně až v pondělí 9. 1. 2006.


Prodejna Jednoty
24. 12.   7.30-10.00 hod.
25. 12.   zavřeno
26. 12.   zavřeno
31. 12.   7.30-10.00 hod.
1. 1. 2006   zavřeno
mimo uvedené dny bude platit normální prodejní doba

Prodavačky děkují všem zákazníkům prodejny TUTY za celoroční přízeň. Přejí krásné chvíle u vánočního stromečku, sváteční pohodu a šťastný vstup do nového roku.


Praktický lékař MUDr. Václav Filip

Pátek 23. 12. 2005     7.00 - 10.00 hod.
pouze ve Chvalšinách

Mimo uvedený den budou platit normální ordinační hodiny.


Zubní oddělení

23. 12. 2005   zavřeno - dovolená
27. 12 - 30. 12. 2005   8.00 - 10.00 hod.

pouze ve Chvalšinách

Tel: 380 739 051


Pozvánka na

VÁNOČNÍ BESÍDKU

Prožíváme už čtvrtý týden Adventu, což znamená, že se blíží Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Žáci místní školy si, podobně jako loni, připravili Vánoční besídku. Všichni jste srdečně zváni
21. prosince 2005 v 18:00 hodin
do tělocvičny Základní školy a Mateřské školy Brloh.
Těšte se na pohádky, vánoční povídání, tančení, divadelní představení a spoustu dalších věcí.
Vstupné je dobrovolné.


Vánoce, ilustrace

Čekáme na hvězdu, která naplní svět.

26. prosince - svátek sv. Štěpána

den koled od 11.00 hodin vystoupení žáků ZŠ Brloh v kostele sv. Šimona a Judy


Plesová sezóna v KD v Brloze.

14. 1. 2006 - SDH Chlum
21. 1. 2006 - Ochotnický bál
25. 2. 2006 - SDH Brloh Maškarní bál


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 30. dubna 2006 : TOPlist 0