ARCHIV  1 / 2004  2 / 2004  3 / 2004 4 / 2004
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 4 / 2004

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (5 245 kB)

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,
když se budeme ohlížet po letošním dění, jak bývá na konci roku zvykem, stejně jako v minulých letech budeme vidět věci, které se povedly i věci, na které budeme vzpomínat spíše rozpačitěji. Jak jsem psal v minulém Zpravodaji, nepovedlo se udělat všechny plánované akce. Bylo to vinou menšího příjmu daní, než jsme na začátku roku odhadovali. Nová Ves se snaží svůj příspěvek na ZŠ přes své problémy hradit v plné výši a část již uhradila. Na druhé straně se opravilo více cest, než jsme původně počítali a po dlouhé době uspořádali několik kulturních akcí, např. se povedlo obnovit tradici pouťových tanečních zábav. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali a do příštího roku připravujeme další akce.

Velice úspěšné byly oslavy 120 let trvání dobrovolného hasičského sboru v Brloze. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům oslav, poblahopřát členům k výročí a popřát co nejvíce úspěchů v dalších letech.

V letošním roce jsme se stali členy EU a poprvé volili do Evropského parlamentu. Vím, že naše názory na členství v EU jsou různé, z volebních hesel bylo patrné, že v tom, jak funguje Evropský parlament, nemají jasno ani některé strany, které toužily do Bruselu vyslat i své poslance. Musíme si však uvědomit, že o tom, jaké bude naše působení v Evropě, nakolik dokážeme vyžít předností, které nám společná Evropa nabízí, nakolik dokážeme minimalizovat problémy spojené s členstvím, nakolik si dokážeme udržet svoji svébytnost, to vše záleží především na nás. Byli a jsme v této době svědky, že vznikají nejrůznější nesmyslné předpisy a nařízení s odvoláním na to, že to tak musí být kvůli EU. Velice často pak zjišťujeme, že to není pravda, že prostě jakýsi úředník, snažící se vytvořit kolem sebe nimbus nepostradatelnosti, vytváří papírovou džungli, nebo pouhé nezávazné doporučení vydává za svatý zákon. Když k tomu přičteme bulvární jednání značné části našich médií, tiskem počínaje a televizí konče, nemůžeme se divit, jak málo pravdivých informací máme. Členství přináší výhody i nevýhody, ale záleží především na nás, která stránka převáží. Zkrátka, my se rozhodujeme, zdali se dáme do Evropy cestou rakouskou nebo finskou.

Na podzim jsme absolvovali ještě jedny volby, pro nás možná důležitější. Byly to volby do krajských zastupitelstev a senátu. Oboje tyto volby jsou již tradičně poznamenány slabou účastí. Za svoji osobu bych chtěl říci, že je to škoda. Činnost krajského zastupitelstva se nás dotýká, protože kraj rozhoduje o řadě věcí, jako je například veřejná doprava, školství nebo komunikace krajského a okresního významu. Senát, pokud v něm budou sedět osobnosti nezávislé na politických stranách, má také svůj účel. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, asi by parlamentní strany neusilovaly o získání většiny v něm. Všimněte si totiž, že o zbytečnosti senátu mluví vždy ti, kteří v senátě nemají většinu a senát proto netancuje, jak by rádi pískali.

- Libor Lev -

Slovo starosty

Vážení občané,
věřím tomu, že letošní vánoční svátky budou pro všechny dobou, kdy odpočíváme v kruhu svých blízkých a ve vzpomínkách si připomínáme jen ty hezké zážitky.
Přeji Vám všem jménem zastupitelstva obce Brloh a jménem zaměstnanců obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2005.

- Libor Lev -

Z historie naší obce

Jaronínská škola
(dokončení)


Dnem 1. září 1955 nastoupil na školu po učitelce Elvíře Krupičkové František Nejedlý. Stav, kdysi krásné školní budovy a zahrady, byl však žalostný. Bylo potřeba opravit střešní krytinu, zasklít asi 30 okenních tabulek, vymalovat, natřít dveře i okna, rozvést vodovod, třídu vybavit novým nábytkem a dát do pořádku celou zahradu i s plotem. Tento špatný stav nezpůsobila jen válka, ale i fakt, že se zde střídaly svobodné učitelky, které jezdily denně po vyučování domů. Do konce školního roku se podařilo uskutečnit opravu střechy, vymalování, nátěry, zasklení oken a částečně dát do pořádku i zahradu.

Dobrým doplňkem vyučování byl školský rozhlas (přijímač škola měla) a promítání úzkého filmu (přístroj na němý film a filmy si zapůjčila). Od září 1955 začalo do obce zajíždět putovní kino a promítalo pravidelně dvakrát měsíčně. Odpoledne vhodné zvukové filmy pro mládež a večer pro dospělé. Dále se žáci vzdělávali četbou knih ze žákovské knihovny, která měla 240 svazků nebo ti větší si mohli půjčovat v obecní knihovně čítající 450 knih.

V rámci pomoci lesům vysázeli žáci na jaře 1956 1000 modřínových a 6000 smrkových sazenic na ploše 0,5 ha. Práci provedli s radostí a poctivě v době mimo vyučování. Tento nový lesík (vpravo silnice směrem na Vodici, proti samotě u Kramářů) převzala škola na dva roky do ošetřování. V příštím školním roce zažila malá jaronínská jednotřídka krásný a slavnostní den. Děti dostaly za přítomnosti zástupců krajské i okresní správy lesů, polesí Jaronín a okresního školního inspektora ocenění "Za zásluhy o les". Součástí bylo i 300 tužek a 600,- Kč na hotovosti, za něž navštívily zámek a muzeum v Č. Krumlově, divadelní představení "Babička" v Č. Budějovicích a zůstatek padl na vánoční nadílku. Do konce školního roku byl zhotoven plot kolem hřiště (za pomoci zaměstnanců polesí) a pískoviště pro děti, zrekonstruována část zahrady, v níž bylo založeno oddělení lesní (zaseto 5 záhonů borovic) a ovocnářské (zasazeno 30 pláňat) školky, zakoupeno starší harmonium a hlavně 15 nových dvoumístných lavic.

V dalším roce byly opraveny a natřeny okapy a na školní zahradu vysázeno (k stávajícím 16) 20 mladých ovocných stromků a řízky tří druhů rybízu. Děti dál sbíraly semena lesních stromů, ošetřovaly školky a svůj "Národní les". Dne 1. února 1958 byl v obci slavnostně otevřen kulturní sál s jevištěm a pódiem. Ředitel školy tam mohl nacvičovat a hrát s mládeží divadelní hry, a to i dosti náročné, jako Klicperův "Ženský boj" (14 rolí, 9 obrazů). Rovněž na veškerých oslavách v obci předvedli žáci na jevišti vhodné kulturní pásmo.

Škola každým rokem vzkvétala, což byla především zásluha ředitele Františka Nejedlého, který tam učil i bydlel. Pan Nejedlý byl dosti veřejně činný, staral se o kulturu v obci, o knihovnu a dokonce po založení Jednotného zemědělského družstva v Jaroníně (15. září 1958, jako poslední obec okresu) zastával zpočátku i funkci účetního. Z jeho iniciativy se začala adaptovat i prázdná budova č. 12 na prodejnu smíšeného zboží a 13. listopadu 1959 byla slavnostně otevřena.

Nemohu opomenout zmínit se o pečlivé práci dvou žen, které se svědomitě staraly o čistotu ve škole. Před válkou to byla paní Marie Švarcová a po válce paní Anna Jungwirthová (dnes Hemmerová).

Po volbách 12. června 1960 byl Jaronín, v rámci nové územní organizace, přičleněn k obci Nová Ves. Tento rok končil (kvůli 2. celostátní spartakiádě) školní rok již 18. června. Toho dne se také naposledy sešli žáci NÁRODNÍ ŠKOLY V JARONÍNĚ ve své třídě, naposled se tam ozval jejich hlahol a smích. Škola byla totiž pro malý počet dětí zrušena. V září jich mělo nastoupit pouze 12 a podle směrnic jich muselo být minimálně 20. Proto od 1. září 1960 přešli všichni žáci i se svým dosavadním učitelem, který tam byl rovněž převeden, do osmileté střední školy v Brloze. Pro děti byla zavedena dopravní linka, takže obec Jaronín získala alespoň dvakrát denně autobusové spojení s ostatním světem.

Tímto skončil osud jedné z mnoha malých jednotřídních škol. Nějaký čas sloužila budova jako zemědělský útulek pro děti do 6 let (mateřská školka), později ji využívali pionýři z Českých Budějovic. Po roce 1990 připadla obci Brloh. Jelikož se pro ni nenašlo vhodné využití, byla prodána soukromé osobě. Utržené peníze byly použity na rekonstrukci vodovodu v Jaroníně. Od té doby má bývalá škola už čtvrtého majitele.

- Marta Tomanová -

Okénko lékaře

Jak je to s chřipkou?

Ne každá rýma a kašel je chřipka. Typickým příznakem chřipky je několikadenní horečka kolem čtyřiceti stupňů s kašlem, často vedoucí ke smrti u oslabených jedinců. Proto se očkují ohrožení pacienti proti této smrtonosné chřipce zdarma jako prevence závažného stavu a možné smrti. Očkuje se proti známým kmenům chřipky, což podstatně omezuje tyto typy chřipky, že pandemii jsme u nás již delší čas neměli.

V posledních letech se v jihovýchodní Asii několik lidí nakazilo virem ptačí chřipky. Toto onemocnění nepřežilo 73 % nakažených. Všichni se nakazili od ptáků. Virus ptačí chřipky není přenosný z člověka na člověka. Zatím. Ale víme, že virus chřipky je schopen velkých proměn. A to je zdrojem našich obav.

První prokázaný přenos ptačí chřipky z člověka na člověka bude významnou hrozbou světové pandemie s opět nebývalou smrtností, protože proti tomuto viru nemá nikdo z nás protilátky. Pak Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemickou situaci, což mimo jiné bude znamenat podstatné omezení pohybu. Při průkazu nebezpečného viru v Evropě se u nás rozjede národní program proti pandemii, jehož základem bude izolace infikovaných lidí a preventivní ochrana profesí zabezpečujících chod státu vysoce finančně náročnými léky proti viru chřipky, o jejichž existenci jsem již před lety psal. Jako prevence budou nejúčinnější inhalační antivirotika bránící průniku virionů do buněk. Teprve v průběhu několika měsíců lze očekávat, že po izolaci viru by se začala vyrábět očkovací látka, jejíž cena bude jistě mnohonásobně vyšší než dnes dostupná očkování proti chřipce.

Do té doby lze očekávat efekt jen z drahých nespecifických antivirotik a především z omezení kontaktů s infikovanými lidmi a z jejich včasné izolace. Zatím doufejme, že se nás to týkat nebude. Ale připraveni být musíme. Minimálně kapesník a Paralen, Aspirin... máme všichni doma. Jen to naše protiepidemické chování budeme muset vzít vážněji než dosud.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Základní škola

V sedmé třídě jsem zadala slohovou práci s tématem: Co se děje ve škole. Žáci reagovali jednohlasně: "Učí se!" Žádná novinka, ale nabídnout pohled do zákulisí, to zvládne jen málokdo.

A začínáme pracovat. Někteří žáci se zadání chopili originálně a začali místo do sešitů psát po svých rukou a vytvářet něco jako "kérku". Zbytek třídy se snažil něco vymyslet, protože počáteční vzdor byl překonán a vystřídán snahou sdělit světu svoje názory.

Jsme zhruba v polovině určeného času a i opozdilci už začínají pracovat, z hlaviček žáků se kouří, jak usilovně přemýšlejí nad zadaným tématem. A první výsledky se dostavují. Zkuste se někdy zeptat dětí, jak se jim ve škole líbí, zda by něco změnily, jak vůbec školu vnímají! Názory se různí, každý má jiný pohled, ale měl by nás zajímat. Některé proto nabízím k přečtení.

učitelka Valerie Pytelová


Když jsem na začátku školního roku vstoupila do nové třídy, čekalo mě příjemné překvapení. Třída byla vybavena novými školními lavicemi. To mě velice potěšilo. Byla jsem ráda, že máme za třídní opět paní učitelku Némethovou. Taky mě potěšilo, že na druhý stupeň přibyla třída, která je ještě zlobivější než my. Všichni jsme byli zvědaví na nové paní učitelky, stále jsme se dohadovali, jaké asi budou, jestli přísné nebo hodné. Přišly dvě mladé a sympatické učitelky, myslím, že si nemáme na co stěžovat.

První měsíce školy utekly jako voda. Nyní si už připravujeme divadlo na školní besídku.

Jsem ráda, že chodím do školy v Brloze. Neumím si představit, že bych chodila jinam, přestože ve třídě létají denně kousky svačiny a kluci nás holky pošťuchují, protože jinak jsou docela fajn.

(Barbora Cahová)


Ve škole jsou teď lepší učitelky než v páté třídě, od šestky se to zlepšilo. Učení je tu dobré, ale někdy mě to moc nebaví. V naší třídě je zima, ale domů nás nepustí, ani kdyby tady bylo -20 °C. Vždycky se těším spíš domů než do školy. Když jdu do školy, už myslím na to, jak jsem venku, jezdím na kole a hraju si. Nevím, proč se škola vůbec vymyslela, bylo by líp, kdyby neexistovala. Všechno potřebné bychom se naučili v životě.

(Dominik Schneider)


Máme hodně studenou třídu. Dostali jsme nové lavice a přišly nové paní učitelky. Máme také nový jazyk, a to angličtinu, i tento rok se koná školní soutěž, kde se hodnotí kázeň v hodinách i o přestávkách, aktivita v hodinách, ale také výzdoba a pořádek ve třídě.

Docela mě to tu baví, ale doma je to lepší. Už se těším na prázdniny a Vánoce.

PS: Ve třídě nemáme stupínek!

(Zbyněk Vyskočil)


Ve škole se musíme pořád učit, jeden předmět za druhým. Ve třídě je sice zima, ale vynahrazují nám to hodné paní učitelky. Už dvakrát jsme měli možnost shlédnout divadlo, jednou to bylo hudební vystoupení pána, který se jmenoval Viktor, podruhé jsme viděli divadelní představení, ve kterém jsem shlédli nejslavnější repliky z mnohých českých divadelních her.

Ve třídě máme nově hodiny. Jsem ráda, že už je zima, protože mě nebaví chodit na školní pozemky. Na druhou stranu se těším, protože letos pojedeme na lyžařský výcvik. Kromě angličtiny máme nově také výuku práce s počítačem.

A co dělám o přestávce? Povídám si s kámoškama.

(Jaroslava Tanzerová)


Ve škole se oproti loňskému školnímu roku změnilo to, že jsme dostali nové lavice. Viděli jsme dvě divadelní představení, ušlo to. V naší třídě je pěkná zima. Při hodinách českého jazyka bychom měli psát méně pravopisných cvičení.

O přestávkách zlobíme, ale ne moc, protože nesmíme chodit do jiných tříd.

Ve škole se pořád jenom učíme a učíme. Měli bychom mít méně hodin a delší prázdniny. Taky mi vadí ranní vstávání, ideální by bylo, kdyby vyučování začínalo v 9 hodin.

(Gabriela Sklářova)


Co se děje ve škole? O přestávkách se kluci perou, ale většinou jen ze srandy, opravdové rvačky se tu odehrávají jen málokdy, spíš skoro nikdy.

Nelíbí se mi, že je tu pořád taková zima, obrovská kosa. A v obědech je moc zeleniny. A židle jsou těžké, takže se nedají pořádně přisunout nebo odsunout. Ale dobré je, že tu máme hodiny. Jo, a ještě k těm lavicím, poličky pod deskou jsou drátěné, a tak z nich všechno vypadává - tužky, gumy a různé malé věcičky, navíc jsou tak malé, že se tam nevejde ani penál s deskami. A na výtvarnou výchovu nemůžeme mít rádio.

Ale jinak je to ve škole fajn.

(Lenka Šimečková)


U nás ve třídě je zima. Máme lepší paní učitelky, ale taky těžší učivo. Řekl bych, že je tu méně místa. Obdrželi jsme nové lavice, ale zdá se mi to "blbější", protože na ně musíme dávat pozor, abychom je nepoškrábali, jinak je budeme muset zaplatit. U těch starých to tak nebylo.

Vadí mi, že máme tolik hodin, ale bude to ještě horší, to pak budu jezdit domů třeba ve 3 hodiny odpoledne. Navíc se musím víc učit, než na prvním stupni. Tam jsem se sice musel učit taky, ale ne tolik jako teď.

Už se těším na zimní prázdniny, na čerty s Mikulášem a anděly, na Ježíška a Silvestr.

(Filip Bauer)

Učitelé v. v.

Milé setkání současných a bývalých spolupracovníků, které se uskutečnilo 1. prosince letošního roku, se stalo v naší základní škole již tradicí.

ZŠ Brloh 2004, setkání současných a bývalých spolupracovníků ZŠ Brloh 2004, setkání současných a bývalých spolupracovníků

Perličky ze školních lavic

Z hodin občanské výchovy:

Z hodin přírodopisu: Z hodiny fyziky: Z hodiny českého jazyka: Z hodiny hudební výchovy: Z hodin dějepisu: Z hodiny chemie:ZŠ Brloh 2004, perličky ze školních lavic, model atomu

- Připravila Valerie Pytelová -

Mikuláš ve škole

Letos přišel Mikuláš se svým doprovodem do naší školy už 3. prosince. Obešel nejen všechny třídy, ale zavítal i do školky a do sborovny. Poděkování za tuto akci si zaslouží žáci deváté třídy.

ZŠ Brloh 2004, Mikuláš ve škole ZŠ Brloh 2004, Mikuláš ve škole

120 let Sboru dobrovolných hasičů

Brloh 2004, 120 let Sboru dobrovolných hasičů V letošním roce uplynulo 120 let od založení místního dobrovolného hasičského sboru. Památného dne 20. května 1884 svolal starosta Obce Brloha Matěj Šebelka sousedy ke společnému projednání založení sboru. Z dobového zápisu vyplývá, že toto prozíravé a v budoucnu potřebné a užitečné rozhodnutí bylo nadšeně sousedy přijato.

Brloh 2004, 120 let Sboru dobrovolných hasičů V měsíci říjnu roku 1884 byly c. a k. Okresním hejtmanstvím schváleny zakládající listiny: "Stanovy dobrovolného spolku Brložského" obsahující 26 paragrafů a ustanovení, "Stanovy pro údy přispívající dobrovolného hasičského spolku Brložského" o 9 ustanoveních a "Služební řád dobrovolného hasičského spolku Brložského" o 7 paragrafech. Zakládající listiny se dochovaly do současné doby. V době založení evidoval sbor (dříve Spolek dobrovolných hasičů) 10 členů zakládajících, 51 členů činných a 15 členů přispívajících. Heslem "Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně" byla zahájena činnost přetrvávající generace, světové války a politické uspořádání republiky.

Ve složité době, na přelomu 19. a 20. století, za vládnutí rakousko-uherského císaře, Habsburka Františka Josefa I., byly všechny aktivity českého národa trnem v oku nenáviděného mocnářství, které se v plné míře projevily při pořizování sborového praporu v roce 1909.

Brloh 2004, 120 let Sboru dobrovolných hasičů Letošní oslava významného výročí bylo rozdělena do dvou částí. První část se odbývala v červenci 2004 jako První setkání hasičské mládeže, spojené se soutěží požárních družstev dospělých. Druhá část výročí se konala při příležitosti jednání výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů dne 3. prosince letošního roku. U příležitosti 120. výročí udělil výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sboru dobrovolných hasičů v Brloze stuhu k historickému praporu II. stupně za trvale dobré výsledky v hasičském hnutí. Stuhu přijeli předat člen výkonného výboru SM ČMS František Robůsek a ředitel jihočeské pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny a vedoucí krajského výkonnéno výboru sdružení Václav Žižka. Z ostatních hostů byli přítomni ředitel Hasičského záchranného sboru z Českého Krumlova plk. Pavel Vejvara, člen výkonného výboru OSM Jan Vitek a starosta Obce Brloh Libor Lev.

Brloh 2004, 120 let Sboru dobrovolných hasičů Za dlouholetou a aktivní činnost obdrželi ocenění členové sboru, jako výraz poděkování za odvedenou dobrovolnou práci ve prospěch rozvoje hasičského sboru a Obce Brloha. Je potěšující, že se našel v Brloze vždy dostatečný počet ochotných a obětavých občanů, kteří převzali odpovědnost v pokračování odkazu svých otců, dědů a pradědů.

Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem členům a členkám Sboru dobrovolných hasičů v Brloze za obětavou práci odvedenou ve prospěch rozvoje dobrovolného hasičského hnutí v Brloze.

S blížícím se koncem roku 2004 přijměte prosím přání všeho dobrého v roce 2005, pevného zdraví a osobní pohody v rodinném i pracovním prostředí.

- Václav Simandl, kronikář sboru -

Modrá tráva v kině

Nejen příznivce bluegrassu nalákal do sálu místního kina koncert Petra Kuse se skupinou FÁMY. 29. října v podvečer se začal zaplňovat sál a ve 20:00 už měli opozdilci smůlu a museli využít pohodlí narychlo přistavených dřevěných židlí kolem zdi. Někdo přišel ze zvědavosti, někdo poslechnout si své oblíbence, ale všichni se během celého vystoupení velmi dobře bavili a odcházeli spokojeni. Z neoficiálního zdroje se nám doneslo, že produkce pokračovala v místním hostinci až do ranních hodin, kde rovněž sklidila veliký úspěch.

Brloh 2004, koncert Petra Kúse se skupinou FÁMY

Ocenění

Dne 26. listopadu 2004 byly v prostorách českokrumlovské Zámecké jízdárny předány bezpříspěvkovým dárcům krve medaile MUDr. Jana Janského. Z naší obce převzali ocenění za 40 odběrů - zlatou Janského plaketu pan Jan Postl, za 20 odběrů (stříbrná plaketa) paní Marta Tomanová a pan Václav Rončák a za 10 odběrů pak byli oceněni bronzovou Janského plaketou paní Anna Urbanová a pan Pavel Mrkáček.

Významné poděkování rovněž patří za dovršení 60 odběrů krve panu Jiřímu Nýdlovi z Jaronína, 30 odběrů pak paní Marii Fučíkové a panu Janu Filipovi.

Upřímně děkujeme všem, kteří těmito činy pomáhají často zachraňovat životy nás i našich blízkých. Myslím si, že heslo "DARUJ KREV - ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT" není přežitkem ani v dnešní uspěchané době, neboť krev je vedle vody jedinou životodárnou tekutinou, kterou člověk nedokáže vyrobit.

Brloh 2004, ocenění bezpřízpěvkových dárců krve medailí MUDr. Jana Janského, Zámecká jízdárna v Č. Krumlově, 26. 11. 2004

Pozvání do knihovny

Nové knihy

Dlouhé zimní večery už nastaly, předvánoční shon utichá a to je ten správný čas na pohodu a odpočinek s dobrou knihou. Třeba s tou, kterou si půjčíte u nás v knihovně. Vybírat si můžete ze stávajícího fondu či z výměnného souboru z českokrumlovské knihovny, anebo i z těchto novinek:

Kniha DŘEVĚNÝ NŮŽ obsahuje dvanáct povídek z jihočeského venkova, PAMĚŤ A NADĚJE přináší pověsti z Čech a Moravy a TENKRÁT NA VÝCHODĚ zase povídky ze současnosti i z normalizačních sedmdesátých let. K nadcházejícímu dvoustému výročí narození spisovatele Adalberta Stiftera (23. 10. 1805), rodáka z Horní Plané, byla vydána jeho kniha PAMĚTI MÉHO PRADĚDEČKA (Z kroniky našeho rodu). Toto vydání je dvojjazyčné, což ocení především studenti němčiny. Od stejného autora máme ještě HVOZD, příběh plný podmanivé lidskosti a lásky k přírodě, vztahu dvou sester, odehrávající se v době válek se Švédy ve Frymburku a jeho okolí. Božská krimikomedie STÍN KATEDRÁLY, soubor komorních dramat od Květy Legátové (Želary) PRO KAŽDÉHO NEBE a vyprávění veselých i vážných příhod se sousedy pod názvem SOUSEDÉ A TI OSTATNÍ, uzavírají beletristické novinky pro dospělé.

Velmi bohatá je nabídka naučné literatury pro dospělé. Jak se naučit vhodně oblékat prozradí kniha VÍTE, CO NA SEBE? a kam se vypravit na dovolenou poradí ZAJÍMAVÁ MÍSTA SVĚTA. Úžasné stavby a příběh jejich vzniku představí SEDMDESÁT DIVŮ SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ a atlas LIDSKÉ TĚLO nám odhalí anatomii člověka. Z historie mohu nabídnout OSUDOVÉ OKAMŽIKY ČESKOSLOVENSKA (z let 1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, 1992), ROZUMĚT DĚJINÁM pojednávající o vývoji česko-německých vztahů na našem uzemí v letech 1848 - 1948 a životopisy ING. JOSEF ROSENAUERDĚSIVĚ KRÁSNÝ SVĚT (Adalbert Stifter). Pro milovníky zvířat je tu velká OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE KONÍ a zahrádkáře určitě potěší NEJHEZČÍ LETNIČKY NAŠICH ZAHRAD, ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮARANŽOVÁNÍ KVĚTIN. Věřím, že bez povšimnutí nezůstane ani ČESKOBUDĚJOVICKO - Chráněná území ČR a filatelisté jistě nepřehlédnou publikaci 10 LET ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY, kterou si ovšem mohou prohlédnout pouze v knihovně.

Děti mají příležitost vydat se s alkou na dobrodružnou cestu ze studeného severu na jih a zase zpátky v knize KVIK PLUJE NA JIH nebo se zaposlouchat do vyprávění POHÁDKOVÉ BABIČKY. Pro mládež je připraveno nové vydání POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH od Jana Nerudy. Otázky a odpovědi, na vše, co chtějí děti vědět, naleznou ve VELKÉ KNIZE MALÉHO ŠKOLÁKA. Další poučení poskytne MLADÝ POZOROVATEL NA VENKOVĚ, nebo krásné vydání DOMÁCÍ ZVÍŘATA a určitě i OBRAZOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY. Přehled uzavírá OLEJOMALBA PRO ZAČÁTEČNÍKY, která nabízí základní vědomosti potřebné k pochopení této techniky a k jejímu úspěšnému používání v praxi.

Všem čtenářům přeji krásné Vánoce prožité v pohodě, pevné zdraví a šťastné vykročení do nadcházejícího roku 2005.

- knihovnice Marta Tomanová -

Jak jsme volili?

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ze dne 5. a 6. listopadu 2004

Počet voličů zapsaných v seznamu800voličů
   
volilo247voličů
v procentech31%
celkem platných hlasů225 
   
Strany získaly hlasů:  
KDU-ČSL38hlasů
Zelení6hlasů
Unie svobody1hlas
Republikáni1hlas
ODS115hlasů
Koruna česká2hlasy
Pravý blok3hlasy
ČSSD19hlasů
Evropští demokraté5hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů2hlasy
Strana na životní jistoty1hlas
KSČM32hlasů


Výsledky 2. kola voleb do senátu ze dne 12. a 13. listopadu 2004

Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu802 
   
volilo120 
v procentech14,96%
všechny hlasy byly platné  
   
Miloslav Šimánek (KSČM)27hlasů
Ing. Tomáš Jirsa (ODS)93hlasů
Brloh 2004, nejmladší volič obce, sl. Ivana Jakešová
Brloh 2004, nejstarší volič obce, p. Jan Hajduch

Na fotografiích jsou zachyceni nejmladší a nejstarší voliči naší obce sl. Ivana Jakešová a p. Jan Hajduch.

Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce, v tom nejširším slova smyslu, jsou svátky příslibu obratu k lepšímu. Zimní čas je dosud mrazivě krutý, ale každý z nás to ví, i když to na sobě vnímáme s určitým zpožděním, že svátky narození Ježíše stejně jako židovské svátky Chanuka jsou tím znamením obratu a probuzení k novému životu. Odedávna takovéto svátky slavili i pohané.

Křesťané právě tyto svátky příslibu nového života spojili s oslavou narození Ježíše. Bůh sestoupil ze své výsosti mezi lidi. Nenarodil se ani v rodině královské, ani v rodině boháče. Narodil se ve chlévě za městem Betlémem v rodině chudého řemeslníka při konání svých politických povinností svých rodičů, kteří se tam dostavili na sčítání lidu. (Luk 2,1-7)

Dá se říct, že Bůh se stal člověkem takřka jako bezdomovec, protože jeho rodiče pro množství sčítaných lidí v Betlémě již nikdo nevzal pod svou střechu. Křesťané věří, že po svém odchodu jednak z hlediska mystického zůstal hlavou církevního společenství, a že z hlediska teologického usiluje o vstup do nitra každého z nás. Vtom je nejspíš větším bezdomovcem než při svém zrození.

A tak všem přeju, aby o těchto svátcích příslibu nového života jsme odložili všechno staré a našli ve svém nitru prostor pro Pravdu, Lásku a Spravedlnost, aby ten nový život, který tolik očekáváme, se zrodil v nás i v celé společnosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

B - B     Brloh - Brusel

Zdeněk Macků, foto AKCE EUROPA NOVA - proběhla koncem listopadu v hlavním městě Evropské unie - Bruselu. V sále Menuhinově visela veselá Evropa od pana malíře Macíka Mack Zdenislava Antonína Macků, jenž zde již 5 let mezi námi žije a tvoří. Malíř tento se nechal inspirovat přírodní i umělou hranicí států Evropské unie. Burleskním výkonem se snaží zobrazit novou identitu Evropy - jenž nás čeká a nemine - která by byla kulturně přijatelná pro příští vývoj a život nás všech...

Brloh 2004, akce EUROPA NOVA, sám mistr, jeho múza Václava a poslanec Evropského parlamentu kosmonaut Vladimír Remek Tato evropská akce se stala jakousi partiturou pro budoucnost s níž akademický malíř "zdezenu" (zdezen = geopolitické znázornění situace - viděno shora) Mackusan - bude i nadále pracovati - ji obohacovati, jako tu českou zem.

Vernisáž proběhla v dobrém duchu a rakouském víně, při níž se poslanci Evropského parlamentu mísily s úředníky. Výstava přinesla vzruch i humor, neformální střetnutí plus dobrou zábavu v byrokratických prostorách. 25 obrazů "EUROPA NOVA" znázorňuje malířův osobní pohled na všechny členské státy EU. Je to jakási ferie nebo skládačka, jenž zapadá do sebe a vytváří nový obraz celé Evropy.

Brloh 2004, akce EUROPA NOVA

Rok 1989 v ČSČK

Rok 1989 byl rokem 70. výročí založení ČSČK a také rokem X. sjezdu ČSČK. V paláci kultury v Praze se uskutečnil již IX. nejdražší koncert světa pro mladé bezpříspěvkové dárce krve, vysílaný čs. televizí. V okrese Prachatice a Strakonice se po dobu 8 týdnů rekreovaly arménské děti z města Spitaku, postiženého v závěru roku 1988 ničivým zemětřesením. Veškeré náklady na pobyt těchto dětí byly hrazeny z Fondu pomoci ČSČK.

Na X. sjezdu ČSČK byly schváleny nové Stanovy ČSČK, které m.j. snížily věkovou hranici pro přijetí za členy ČSČK z 18 na 14 let a umožnily znovu ustavovat základní organizace nejen na závodech, ale také na všech typech středních a vysokých škol.

Závěr roku 1989 přinesl změny v celé naší společnosti. Dne 17. listopadu, při pokojné manifestaci k 50. výročí zavření češ. vysokých škol něm. fašisty, zasáhly proti studentům v Praze na Národní třídě brutálním způsobem pořádkové jednotky. Proti tomuto zásahu se zvedla mohutná vlna protestů čs. občanů. Dopad těchto událostí a změn se nevyhnul ani Československému červenému kříži, kterému bylo politickými orgány zpočátku bráněno i v zabezpečování dobrovolných zdravotnických služeb na manifestacích a demonstracích. Tvrdé kritice podrobili stávkující studenti z lékařské fakulty (členové ČSČK) vedoucí představitele a předsednictvo FV, ČÚV a MěV ČSČK. Ústředním orgánům ČSČK byla zaslána řada protestních rezolucí žádajících odstoupení volených orgánů. Společné zasedání FV, ČÚV a SÚV ČSČK v Praze 28. 11. 1984 vyslovilo požadavek změny postavení a poslání ČSČK na nevládní humanitární organizaci rozvíjející svou činnost důsledně v duchu sedmi základních principů mezinárodního hnutí Červeného kříže (humanita - nestrannost - neutralita - nezávislost - dobrovolnost - jednota - světovost).

V prosinci 1989 došlo k řadě zásadních personálních změn ve vedení FV, ČÚV a SÚV ČSČK, ale také v řadě okresních výborů ČSČK. Byl přijat Akční program ČSČK na nejbližší období a na duben 1990 svolána mimořádná celostátní konference ČSČK. Studenti vysokých škol přišli poprvé s myšlenkou na konstituování organizace "Mládež ČSČK" s vysokou mírou samostatnosti.

V poslední dekádě prosince 1989 došlo k politickým nepokojům v Rumunsku, na něž reagovali spontánně i občané naší země. Při organizování a zabezpečování humanitární materiální pomoci do Rumunska, poprvé po více jak 40 letech, koordinoval Československý červený kříž veškerou tuto činnost.

- Marie Anderlová -

...a teď něco na zub

Cukroví už mají určitě všichni napečené, ale taková inspirace na pohoštění k Silvestru, přijde možná vhod. Recepty, za něž moc děkujeme, nám poskytla slečna Katka Bauerová z Jaronína.

Řezy s kokosovým krémem

5 vajec, 15 dkg práškového cukru, 15 dkg hladké mouky, čtvrtina prášku do pečiva, tuk a mouka na plech, čokoládová poleva na ozdobu

Náplň:
2 balíčky dětských piškotů, 1 sklenička červené ovocné šťávy (sirup), 2 lžíce rybízové marmelády, 5 lžic horké vody, 2 lžíce rumu

Krém:
25 dkg másla, 20 dkg práškového cukru, 15 dkg strouhaného kokosu, osmina litru mléka

Z bílků ušleháme tuhý sníh, přidáme žloutky, prosetý cukr a mouku s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech, upečeme v předehřáté troubě. Necháme vychladnout, potřeme náplní a krémem a povrch polijeme čokoládou.

Příprava náplně: piškoty rozválíme, přelijeme šťávou, vodou a rumem, přidáme rybízovou marmeládu a hmotu dobře prohněteme.

Příprava krému: rozměklé máslo utřeme s práškovým cukrem, kokos spaříme mlékem a vychladlý přidáme do utřené hmoty.


Dukátky

25 dkg vařených brambor, 25 dkg másla, 25 dkg hladké mouky, sůl, vejce na potření, semínka na posypání

Den předem uvařené brambory jemně nastrouháme, přidáme změklý tuk, prosátou mouku a vypracujeme vláčné těsto, které odložíme asi na hodinu do chladna. Z těsta vyválíme plát asi 3 mm silný a formičkou vykrajujeme kolečka. Přeneseme je na tukem vymazaný plech, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme semínky. Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme dozlatova.


Pikantní bůček

1 kg vepřového bůčku dáme vařit do tlakového hrnce spolu s 12 stroužky česneku, 12 kuličkami pepře a 1 bobkovým listem. Zatímco se maso vaří, rozlisujeme dalších 15 stroužků česneku, přidáme po lžičce pepře, kari, grilovacího koření, worchestru a chilli. Uvařený bůček vyjmeme z hrnce a ještě horký potřeme česnekovou směsí. Horké kořeněné maso zabalíme do alobalu a po vychladnutí dáme do ledničky.


Umrlcův polibek

20 dkg olomouckých tvarůžků nebo Romadúru, 5 dkg másla, 20 dkg paprik nebo kapií, 1 cibule, sůl, nahrubo mletý pepř, sladká paprika

Máslo utřeme s dobře vyzrálými tvarůžky, přidáme nadrobno nasekané papriky a cibuli, osolíme, opepříme a dobře promícháme. Pomazánku mažeme na krajíce chleba a poprášíme sladkou paprikou.


Ohřívač srdce

2 citrony, 2 pomeranče, 4 lžíce rumu, 4 lžíce medu, 1 l vody

Do nahřátých sklenic rozdělíme citrónovou a pomerančovou šťávu a rum. Dolijeme horkou vodou a osladíme medem.


Chatařský punč

2 velké míchané kompoty (meruňky, švestky), tři čtvrtiny litru bílého vína, čtvrt litru rumu, cukr podle chuti

Kompoty i s nálevem dáme do hrnce, přidáme víno, rum a společně zahřejeme k bodu varu. Nalijeme do širších sklenic (i s ovocem) a každý si nápoj přisladí podle chuti. Punč podáváme se lžičkou.


Přejeme dobrou chuť.

Internet

Avizované připojení na bezdrátový internet se v průběhu roku zdrželo z důvodu hledání vhodného místa pro instalaci antén. Z původně vyhlédnutých dvou míst nakonec zůstal pouze kostel, kde jsme museli žádat o souhlas památkářů.

Tohoto souhlasu bylo dosaženo, v současné době se již jedná o konkrétním umístění a pak bude záležet na rychlosti firmy. Podle jejich informací, by měly být veškeré práce dokončeny do konce roku.

Vítání občánků

V úterý 30. listopadu se uskutečnilo, v tomto roce první, vítání občánků. V obřadní síni na OÚ jsme přivítali celkem 7 dětí (5 kluků a 2 holčičky). V úvodu přednesla několik básniček čtyři děvčata ze 6. třídy ZŠ s p. učitelkou Pytelovou, poté následoval slavnostní projev starosty, podpisy rodičů do pamětní knihy obce a předání květin, blahopřání, pamětních knížeček a dárků od obecního úřadu.

Celý obřad fotografovala p. Tomanová a my se s vámi o některé snímky z vítání občánků podělíme.

Brloh 2004, vítání občánků

Brloh 2004, vítání občánků Brloh 2004, vítání občánků
Brloh 2004, vítání občánků Brloh 2004, vítání občánků
Brloh 2004, vítání občánků Brloh 2004, vítání občánků

Informace

Přiznání k poplatku ze psů

Ne všichni držitelé psů odevzdali na obecní úřad toto přiznání, které bylo přílohou minulého čísla Zpravodaje. Žádáme vás proto o jeho vyplnění a včasné vrácení na obecní úřad.

Ještě jednou připomínáme, že poplatek ze psů platí nejen jejich majitelé, ale i všichni držitelé psů.


Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Pátek 7.30 - 12.00   


Pracovní doba v provozovně mandlu, prodej žetonů, výměna propanbutanových lahví
Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30hod.
Středa 9.30 - 11.30 12.30 - 15.30hod.
Čtvrtek zavřeno   
Pátek zavřeno   


Knihovna
Pondělí 12.30 - 17.00hod.
Středa 12.30 - 17.00hod.


Děkujeme všem, kteří respektují tyto provozní a úřední hodiny.


Na obecním úřade si můžete zakoupit
odznak Brloha1 ks - 20,- Kč
 série 4 ks - 70,- Kč
samolepka znaku Brlohamalá - 5,- Kč
 velká - 8,- Kč
pohled Brloha4,- Kč
videokazeta "S Budvarkou v Podkletí"240,- Kč
brožura "Naučná stezka"5,- Kč
letecký snímek Brloha250,- Kč
poštovní známku vydanou ke 120. výročí hasičů
(hodnota známky 6,50) cena
10,- Kč


Dále upozorňujeme občany, že koncem prosince bude provádět pracovník obecního úřadu odečty vodoměrů. Žádáme proto občany, aby zajistili přístup k vodoměrům.


I nadále se na Obecním úřadě v Brloze shromažďuje nepotřebné oblečení a textil pro Červený kříž v Českém Krumlově.

Obecní úřad děkuje občanům, kteří přispěli, ale zároveň žádáme občany, aby šatstvo přinášeli v krabicích nebo pytlích čisté a suché.


UPOZORNĚNÍ

Na obecním úřadě v Brloze se budou vybírat tyto poplatky:

Tyto poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo si požádat OÚ o zaslání složenky.


Své návrhy či připomínky, týkající se naší obce, mohou občané vhazovat mimo pracovní dobu na obecním úřadě do schránky na budově Obecního úřadu Brloh vedle vchodových dveří.


POZVÁNKA

Žáci a učitelé zvou rodiče, prarodiče a ostatní spoluobčany na

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKY
žáků školy a mateřských školek

do Kulturního domu v Brloze dne 21. 12. 2004 od 17.00 hod.

Pořadí vystupujících:

l., 2., 3., 4., 5. třída
družiny
6., 7., 8., 9. třída

Předpokládaná délka představení: 3 hod
Vstup dobrovolný


Vánoční pracovní doba ve vybraných zařízeních v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Upozorňujeme občany, že v úterý 21. 12. a v době od 23. 12. 2004 do 2. 1. 2005, bude uzavřen obecní úřad, provozovna mandlu a obecní knihovna z důvodu čerpání dovolené. Žádáme občany, aby si včas nakoupili žetony na popelnice a vyřídili vše potřebné na obecním úřadě.

Provozní doba začíná v pondělí 3. 1. 2005.


PRODEJNA JEDNOTY

24. 12.7.30 - 10.00
25. 12.zavřeno
26. 12.zavřeno
31. 12.7.30 - 12.00
1. 1. 2005zavřeno

Mimo uvedené dny bude platit normální prodejní doba.


ZUBNÍ ODDĚLENÍ

Brloh
od 23. 12. do 31. 12. 2004   ZAVŘENO   z důvodu dovolené

Chvalšiny
od 27. 12. 2004 do 31. 12. 2004   8.00 - 10.00 hod.

První ordinační den v novém roce bude 3. 1. 2005 ve Chvalšinách


PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. VÁCLAV FILIP

V pátek 31. 12. 2004 bude ordinovat pouze ve Chvalšinách a to od 7.00 do 10.00 hodin.


Prodej kaprů

bude probíhat jako obvykle u "Nuseláku" vedle Šafářů ve středu 22. prosince 2004 od 10.00 hodin.

Objednávky na tel.: 602 746 246


Vánoce znamenají setkání s láskou. Necháme je odejít?

Živý Betlém v Brloze se letos uskuteční dne 23. prosince 2004 od 17.00 hodin v místním kostele.


Víte o něčem zajímavém a chcete se o to podělit s ostatními?

Není nic jednoduššího než zanést svůj příspěvek na Obecní úřad v Brloze, který jej zveřejní v některém z dalších čísel Zpravodaje.

Těšíme se na Vaše příspěvky.


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. května 2005 : TOPlist 0