ARCHIV  1 / 2001  2 / 2001  3 / 2001 4 / 2001
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 4 / 2001

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba V minulém Zpravodaji byla učiněna dotazníková akce, která měla za úkol zjistit rozvrstvení zájmu občanů o plyn. Bylo rozdáno přes dvěstě anketních lístků v Brloze s prosbou o vyplnění a navrácení do 1.9.2001. Vrátilo se celkem třicetosm listků, tedy necelá pětina. Přiznám se, že jsem čekal, že se vrátí něco k polovině. Z vrácených lístků se vyslovilo dvacet domácností tak, že nemají zájem o plyn a osmnáct, že o připojení plynu mají stále zájem. Vztáhneme-li tento výsledek na celý Brloh, znamená to, že o připojení na plyn má zájem necelá polovina občanů. Z hlediska dotací je to sice málo, ale je to dost velký zájem na to, aby se plyn nepouštěl se zřetele a dobře se zvažovala každá šance, jak by se plyn mohl do Brlohu přivést.

Pochopitelně, že zvažujeme i nadále možnost vytápění školy štěpkou, ale tady nemáme dosud naprosto jisté, zda bude zajištěno zásobování palivem za přijatelnou cenu z dlouhodobého hlediska. A bez této jistoty se nedá dát závazné rozhodnutí.

Od 1. ledna 2002 platí nový zákon o odpadech. Zásadní změnou proti dřívějšku je zavedení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Oproti minulému zákonu je možné zpoplatnit i majitele rekreačních objektů, což je dobrá věc. Dále se zavádí nový poplatek za likvidaci tříděného odpadu, který určuje zastupitelstvo v paušální výši na jednoho obyvatele, do maximální výše 250,- Kč. A druhá část poplatku je za likvidaci netříděného komunálního odpadu, také do maximální výše 250,- Kč na jednoho obyvatele. A tato část poplatku vyvolává nejvíce rozruchu. Zákon totiž o této části mluví jako o jednotné částce, stanovené ze skutečných nákladů v loňském roce a rozpočítané rovným dílem na všechny obyvatele. Takže ten, který produkuje méně odpadů, by zaplatil stejně, jako ten, který má popelnici narvanou každý týden. Žetonový systém, jaký platí dosud v naší obci a užívaný celou řadou dalších obcí nutí alespoň trochu, každého přemýšlet nad tím, kolik likvidace odpadů ve skutečnosti stojí. A věřím, že i přiměla leckoho se zamyslet, zda je nutno tolik odpadů produkovat. Pochopitelně, bylo i několik koumesů, kteří se dokázali obejít bez vyvezení popelnice třeba i dva roky. Jenže pokud kontrolní komisi věrohodně neprokáží jak legálně odpad likvidují, mohou dostat pokutu až do výše 40 000,- Kč.

Naše obec vynaložila každoročně na likvidaci komunálního odpadu ze svého rozpočtu dvěstěpadesát až třistapadesát tisíc korun, přičemž na žetonech vybrala něco přes devadesát tisíc. To znamená, že doplácela každoročně okolo dvouset tisíc korun. Na odvoz popelnic činily náklady okolo stodvaceti tisíc, likvidace tříděného a nebezpečného odpadu činí také stodvacet až stotřicet tisíc, zbytek tvoří náklady na nákup kontejnerů a popelnic. Pro srovnání uvádím, že za sto tisíc korun se dá recykláží opravit až jeden km polní cesty.

Zastupitelstvo obce při přípravě vyhlášky o poplatku za likvidaci komunálního odpadu přijalo po dlouhé a věcné diskusi tyto zásady:

 1. Bude vybírán pouze poplatek v souladu se zákonem o místních poplatcích, §lOb, odst. 3 písm. a ., tedy za tříděný a nebezpečný odpad a to ve výši 100,- Kč za každého trvale bydlícího občana a 200,- Kč za každý rekreační objekt.
 2. Odvoz popelnic bude dále podle žetonového systému.
 3. Místní poplatek bude splatný do konce února příslušného roku
 4. Ti, kteří zaplatí poplatek v řádném termínu, obdrží zdarma jeden žeton na každého člena domácnosti.
Vlastní vyhláška bude schválena 10. prosince. Žádám občany, aby věnovali pozornost vyvěšené vyhlášce, kde budou podrobnosti o povinnostech ohlašování, případně o možných úlevách.

Libor Lev

Dobrovolné hasičské hnutí v Čechách

XVI. pokračování.

Činnost dobrovolného hasičského sboru v Brloze.

Dalším významným rokem v dobrovolné hasičské činnosti byl rok 1950. Dne 30. dubna se konala konference českokrumlovské okresní hasičské jednoty, kde mimo jiné se projednalo rozdělení území okresu do deseti hasebních okrsků. Všechny hasičské sbory tak byly rozděleny podle spádovosti do míst okrsku: Český Krumlov, Chvalšíny, Brloh, Křemže, Mirkovice, Dolní Třebonín, Větřní, Hoříce na Šumavě, Černá v Pošumaví a Horní Planá. Ustavené okrsky měly za účel zlepšit možnosti zásahové činnosti v místních podmínkách a zkvalitnit řldíci a organizátorskou činnost okresní organizace. Brložský okrsek měl č. III a sdružoval sbory Brloh, Rojšin, Nová Ves, Jánské Údolí a Chmelnou. Velitelem okrsku byl jmenován p. Jan Jakubec ze Chmelné.

Schválením nového zákona č. 62/1950 Sb. ze dne 17. května 1950 s názvem "O ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami" přešlo řízení v oblasti požární ochrany do pravomoci národních výborů na všech stupních řídící čínnosti a dobrovolný hasičský sbor se změnil na veřejný požární sbor. Veřejný požární sbor byl vyčleněn z celorepublikové hasičské organizace jako veřejná zásahová jednotka místního národního výboru, přičemž jeho členové byli nadále členy dobrovolné hasičské organizace. Vydaným dekretem ze dne 18. ledna 1951 se stalo dobrovolné hasičské hnutí dobrovolnou organizaci celostátního významu. Základní organizační jednotkou se stala místní jednota a funkci starosty převzal předseda místní jednoty. Okresní hasičská jednota se přejmenovala na okresní výbor a obdobně vznikl krajský a ústřední výbor. Současně byla provedena změna v používání barvy stejnokroje, kdy barva khaki byla nahrazena barvou modrou na pracovním i vycházkovém stejnokroji.

Trvalé zvyšování nároků na přepravu poměrně těžké dvoukolové motorové stříkačky, potřebných technických prostředků pro zásahovou činnost a členů zásahové jednotky, přivedlo výbor sboru na myšlenku získání motorového vozidla. Žádost byla předložena a jejím výsledkem bylo přidělení trofejního nákladního automobilu značky Ford Canada. Dopravní vozidlo bylo skutečně potřeba, jen v roce 1950 se konalo 9 námětových cvičení, dvakrát byl sbor povolán k provedení ukázky ve Chmelné a Horní Plané a dne 12. září se sbor zúčastnil likvidace požáru zemědělské usedlosti v Borové u Chvalšin.

V roce 1951 se přihlásil do místní jednoty p. Josef Šafář čp. 90. Přestoupil z MJ Úpice, okres Trutnov a stal se dlouhodobým velitelem brložského hasičského sboru. Odpovědně se věnoval odborné přípravě nových mladých členů sboru.

Přijímání nových členů bylo začátkem 50. let poměrně náročné. V roce 1952 skončilo dlouholeté členství t.zv. členů přispívajících a byla dána možnost každému, aby se rozhodl o svojí další účasti na budování dobrovolné požární ochrany. V Brloze bylo trvale přihlášeno 42 členů MJ, přesto nový nábor nebyl zanedbán. Zápis z členské schůze konané dne 2. prosince 1952 uvádí, že nábor nových členů byl úspěšný. Doslova zní: "Na vyzvání bratra Václava Anderleho se přihlásilo 6 nových členů, většinou samí mladí hoši, tak že bude mít sbor o budoucnost postaráno." Nově přijatými byli dnešní důchodci, a to František Jakeš čp.87, František Tancer čp.46, Vojtěch Tancer, Jan Stanko čp.113, Václav Simandl čp.117 a Václav Záveský. V následujícím roce se sbor Brloh zúčastnil okresní soutěže požárních družstev.

I. celostátní konference Československého svazu hasičstva konaná ve dnech 15. a l6. března 1953 v Praze přijala zásadní organizační změny. Především schválila nový název dobrovolné hasičské organizace na "Československý svaz požární ochrany", se sídlem v Praze 2, Blanická 13. Národní fronty, tj. do organizace sdružující ostatní společenské celorepublikové organizace. Členové ČSPO se přejmenovali na požárníky a oslovení bratře se změnilo na soudruhu. V tomto roce byl schválen nový zákon č.35/1953 Sb., ze dne 24.4.1953 s názvem "O státním požárním dozoru a požární ochraně."

Simandl Václav, starosta SDH Brloh

Z historie naší obce

Námět pro dnešní rubriku jsem hledala listováním v protokolech představenstva obce Brloha, starší více než 100 let. Vzhledem k blížícímu se konci roku jsem se snažila najít něco veselejšího. Nemyslete si, že tyto zápisy jsou směšné, ale v dnešní době některé působí úsměvně. Při čtení úhledného písma na vás dýchá jakási pokora, smysl pro pořádek, sousedskost - prostě se mi zdá, že lidé měli k sobě blíž. Posuďte sami, cituji:

   Protokol
sepsán u nížepsaného představenstva obce Brloha dne 22. října 1899.

   Předmět
jest přijmouti Františka Mikle majitele hospodářství čís.p: 15 v Brloze do svazku obce Brloha.

   Provedení
Přítomní sousedé při valné hromadě se usnesli, že Františka Mikla do svazku obecního přijímou a nekladou jemu jinou výminku - aby 1/4 hektolitru piva k dobru přítomného sousedství zaplatil, což on také skutečně udělal.
Tímto protokol skončen, přečten a podepsán.

Další:

   Protokol
sepsán u nížepsaného představenstva obce Brloha u přítomnosti nížepsaných dne 14.ho června 1892

   Předmět
jest usnešení obecních zástupců dle zákona zemsk. ze dne 16. dubna 1864, by se každé spurné a neslušné chování proti obecním zřízencom netrpělo a po případě přísně trestalo, jakož i vyrušování veřejného pořádku, nočního klidu co se častěji nočním spěvem a hulákáním působí, čim se mravopočestnost podkopává a veřejná slušnost tím trpí.
Dále pak si přejem na základě zemsk. zákon ze dne 16. dubna 1864 § 35. a 59., by cizí obchodníci jmenovitě kramáři, loutkáři a jiné podobné, na naše výroční poutě se nesměli dříve usaditi, než den před výr. poutí, a nesměli se déle zdržovati, o pouti do večera a nejdéle příští den dopoledne zase se dále odebrati. Záležitost tato budiž obecenstvu dne 16. června 1892 veřejně vyhlášená.
Tímto protokol skončen, přečten a podepsán.

Že takového prohřešky byly opravdu trestány, svědčí i tento ještě starší zápis:
Jmeno a osobní poměry obviněného Jméno žalobníka neb poškozeného a obsah trestního udání Vyznání neb zodpovídání se obviněného Jmena svědků a udání jejich Rozsudek a důvody jeho Vyhlášení rozsudku a poznamenání stranou odvolání se
Josef Soukup, 20 roků stár, pomocník pastevecký, manž. syn Josefa Soukupa a Anežky, rozené Filipové, nebyl ještě nikdy stíhán Obviněný byl od zdejšího pana nadučitele J. Müllera udán, že praskáním rušil vyučování školní Přiznává se / Josef Soukup odsuzuje se pro lehkovážné a svévolné praskání mezi školním vyučováním a pro drzé vystupování proti p. starostovi s ohledem na chudobu jeho a nutnou potřebu jeho k pasení obecního stáda dle minist. naříz. ze dne 30. září 1857 (říš. zák. 199) k vězení na 4 hodiny a sice od 11 dopoledne až do 3. odpoledne Rozsudek byl ihned vyhlášen a poněvač se odsouzený odvolati nemíní, jest tento rozsudek právně platným


Kronikářka Marta Tomanová

Slovo lékaře

Chceme zhubnout?

Podle Jiřího Grossmana a Jiřího Šimka obézní člověk má hodně jíst a hodně spát, aby měl dost síly bránit se proti obezitě. Mnozí obézní působí dojmem, že si od těchto komiků nechali poradit.

Je obezita nemoc? Velmi vzácně je příčinou obezity nemoc. Převážně jde o nekázeň v jídle a životosprávě. Obezita je dána nepoměrem mezi přísunem a výdejem energie. Svou nadměrnou váhu mohu tedy snížit zmenšeným přísunem potravy nebo zvýšením fyzické aktivity.

Ono se řekne: "Snížit krmnou dávku!" Ale co s tím, když mi tak chutná? Kdyby tak byla tabletka, po které bychom hubli, aniž bychom si museli odříkat! Ona je spousta různých tablet více či méně neškodných, ale bez odříkání se dá při nich docela dobře přibrat na váze. A co termokalhoty. Natáhneme sí je na tělo, dle reklamy si v nich lehneme ne gauč, koukáme na televizi a v pohodě sí hubneme. K takové siestě patří ještě smažené bramborové lupínky. A to by v tom byl čert, abychom nezhoustli! Že bychom se přece jen krotili v jídle?

Nebo můžeme zvýšit tělesnou aktivitu. Pravidelným běháním, jízdou na kole, plaváním, dlouhodobou chůzí - každý podle své nátury. To by bylo zdravíčko! Jenomže na to nemáme čas. A pak kdo se má pachtit sportováním. Čím jsme tlustší, tím je k namáhání se větší odpor. Bolí klouby, bolí páteř, hůř se dýchá a vůbec! A tak zapadáme do začarovaného kruhu, z něhož není úniku. Čím vice tloustneme, tím méně se hýbáme. A čím méně se hýbáme, tím více tloustneme. Co s tím?

Dobře víme, že obezita ničí nosné klouby a páteř, že nadměrně zatěžuje cévy a srdíčko, že má přímou souvislost s rozvojem aterosklerozy se všemi následky na jednotlivých orgánech, že má přímou souvislost s vysokým tlakem, srdečním infarktem, srdečním selháním, mozkovou cévní příhodou, obtížným dýcháním, ale i s cukrovkou a předčasnou smrtí. A tak zajdeme za svým lékařem. Kdyby tak mohl to hubnutí vzít na sebe za nás!

Náš lékař nám nejspíše doporučí změnu životosprávy a nějakou dietu. Diet na zhubnuti jsou desítky. Vhodnější a méně vhodné, náročné až drastické, nenáročné až neúčinné, některé zdravější, jiné až zdraví nebezpečné. A my si musíme vybrat takovou dietu, která nám nejvíce vyhovuje a která nás nepoškodí. Nejjednodušší doporučení je, abychom po naložení porce jídla na talíř poloviny přílohy (knedlíky, brambory, těstoviny, rýže, chléb... .) vrátili zpět.

Protože je hodné korpulentních, kteří chtějí mít normální váhu, zamyslíme se společně, jak na to. Úvodem alespoň heslovitě několik údajů z oblasti fysiologie. Obézním se snáze stane člověk, jehož rodiče jsou obézní. Obtížnost nebo snadnost přibývání na váze či naopak jejího úbytku je dána v prvních týdnech po narozeni, kdy se utváří počet tukových buněk. Později tuková tkáň nabývá více zvětšováním objemu tukových buněk než dalším jejich množením. A tak oč více se nad námi v kojeneckém věku příbuzní tetelili radostí, jak jsme rozkošně buclatí, o to obtižnějí se v dospělosti zbavujeme své nadměrné váhy.

Příčinou obezity bývá také často neuroza, zejména depresivní. Ale í pocit, že jídlo je už ta poslední radost na světě, které nám zbývá. Snáze tloustne člověk s převážně sedavým způsobem zaměstnání. Práce při výrobě jídel nebo cukrářských výrobků hrozí takřka profesionální obezitou. Ostatně hubený kuchař není zrovna nejlepší reklamou svojí práce. Muži navíc často přibývají na váze v prvních letech manželství. Pro žehy jsou kritickými obdobími puberta, těhotenství a přechod. Obezita se snadno získá i při různých životních změnách, když aktivní sportovec náhle zanechá sportování, když se dostaví rodinný domek, když se odchází do důchodu a podobně. To jsou údobí v životě člověka, kdy bychom si měli hlídat svoji váhu.

Z oblasti fysiologie bychom měli ještě alespoň vědét, že při výměně látkové se mocně posiluje snaha organismu k ukládání tuku hladověním a chladem, a naopak svalová činnost nejen spotřebovává energii, která by se uložila v podobě tuku, ale navíc přímo brání samotné tvorbě tuku. A sladké (aperitiv, zákusek), hořké (pivo) a koření podporující chuť k jídlu.

A nyní pro toho, kdo chce ubrat na váze, nabízím jednu úspěšnou metodu, kterou jsem si na sobě ověřil:

 1. Především si musím být vědom vážného důvodu ke snížení své váhy.
 2. Je vhodné zajistit si možaost pravidelného nejlépe každodenního vážení za standartních podmínek (např. ráno po probuzení, po vymočení a před snídaní) na váze s možností odečíst i desetiny kilogramu a údaje si zapisovat.
 3. Nehladovět! HIadovění podporuje ukládání rezervního tuku. Naopak jíst po dvou až třech hodinách, diíve než dostaneme hlad, ale nepatrné množství. Nejíme proto, abychom se nasytili, ale abychom nehladověli. Jako porce stačí půl tenkého krajíčku chleba s kouskem netučného sýra bez másla, nebo jablko, nebo jogurt, nebo půl rohlíku s tenkým kolečkem salámu s paprikou či jinou zeleninou, talíř polévky jako samostatné jídlo, hrnek podmáslí a dvě lžíce brambor, špenát s vajíčkem a lžíci brambor, míchaná zelenina s malým kouskem libového masa a lžíce brambor spod. Cílem malých porcí je postupné zmenšování zbytečně nadměrně roztaženého žaludku, aby se dříve dostavil pocit nasycenosti. Velikost porcí závisí na naší tělesné aktivitě. Nevypočítáváme si je podle kalorických tabulek, ale řídíme se podle každodenní kontroly úbytku nebo přírůstku váhy tak, abychom nehubli rychleji než 5 kg za měsíc. Poslední porci jídla konzumujeme asi 5 hodin před uložením ke spánku. V případě pozdního hladu ošidíme žaludek hrnkem neslazeného čaje.
 4. Pijeme dostatek tekutin, abychom snáze vyloučili jedovaté zplodiny látkové výměny vznikající ve zvýšené míře při odbourávání tuků. Nejlépe horký čaj, neslazené minerálky nebo netučné mléko. Tím můžeme nahradit i jednu porci jídla. Slazené limonády a pivo jsou nevhodné pro zbytečný kalorický přísun.
 5. Šetříme solí, abychom zbytečně nepřibývali na váze tím, že se zadržuje voda v těle. Každá hospodyňka ví, že sůl ve slánce snadno vlhne. Stejně tak i v těle sůl na sebe váže vodu a snižuje její vylučování z organismu.
 6. Z potravy vyloučíme cukr a sladké pokrmy a sladké nápoje. Záhy poznáme, že kvalitně udělaný čaj nebo kávu je zbytečné sladit
 7. Méně tuku! Jednak jíme masa méně tučná (drůbež, kralík), jednak šetříme tuky při úpravě jídel. Nemastíme!
 8. Pokud jíme dostatek ovoce a zeleniny, není nutné stravu doplňovat umělými vitamíny a minerálními látkami.
 9. Omezíme přílohy na minimu, zejména knedlíky, těstoviny, rýži a rohlíky. Nejvhodnější přílohou je jeden menší brambor nebo tenký krajíček žitného chleba.
 10. Více pohybu! Mohu-li něco vyřídit pěšky, dám tomu přednost před jízdou autem
 11. Lépe je hubnout kolektivně, než individuálně. Heslo "Hubne celá rodina" je velmi vhodné, protože kde jsou obézní rodiče, bývají obézní i děti.
Touto cestou kázně v jídle a životosprávě lze poměrně "bezbolestně" získat normální váhu. Avšak i pak si musíme nadále pravidelně váhu hlídat, protože nejde jen o to normální váhu získat, ale í udržet si ji!

-MUDr. Bohumír Šimek-
praktický lékař

Beseda s důchodci

Brloh 2001 - beseda s důchodci Každoročně na podzim pořádá Obecní úřad v Brloze tradiční besedu s důchodci. Letos se uskutečnila 10. listopadu v jídelně ZD Brloh.

Je pravda, púrogram byl trochu ochuzen (zpravidla na úvod vystupují žáci zdejší školy), ale myslíme si, že to nic neubralo na krásné atmosféře, která provázela celé setkání. Bezpochyby k dobré náladě přispěli místní muzikanti se svými písněmi.

Byli jsme mile překvapeni poměrně velkou účastí našich občanů a máme z toho opravdu radost. Dodalo nám to elán pokračovat dál v těchto akcích.

Doufáme, že stejný názor mají i občané, kteří se této besedy zúčastnili. Zveřejňujeme několik fotografií k dokreslení atmosféry pořádané akce.

Brloh 2001 - beseda s důchodci Brloh 2001 - beseda s důchodci
Brloh 2001 - beseda s důchodci Brloh 2001 - beseda s důchodci Brloh 2001 - beseda s důchodci

ODDÍL LESÁCI

Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás provedla historií oddílu, který v Brloze pracuje hezkou řádku let. Na jeho počátky si nepamatuji, a proto čerpám z kroniky, která se mi dostala do rukou. Vy, kteří jste patřili nebo patříte do oddílu Lesáci, zavzpomínejte se mnou. Myslím si, že na Vás dýchne dobrodružství, přátelství a nejedna příjemná chvíle.

Píše se 10. říjen roku 1974 a v osmé třídě základní školy v Brloze se sešlo 19 dětí a 2 vedoucí, aby založili nový oddíl - LESÁCI. Tento oddíl byl založen pod hlavičkou tehdejšího PO SSM. Hned 20. října se děti zúčastňují soutěžní akce spojené s výlovem rybníka na Kuklově. "... V nevelké vesničce se po chvíli objevily malé i větší rybky, které hoši uměli pojmenovat. Bylo jich spousta druhů např. marény, okouni, kapříci, pstruzi, bělice, líni a další. Ale to se již připravovala další soutěž - střelba vzduchovkou na terč. ... "(záznam v kronice). Během prvního roku svého působení děti spolu s vedoucími stavěly krmelce, navštívily planetárium v Českých Budějovicích, besedovaly nad brložskou kronikou s paní Annou Vejvarovou, vystoupily na Kleť a Kluk. Na závěr školního roku zapsal kronikář "... Snažili jsme se o co nejlepší výsledky, to se nám dařilo i nedařilo. Měli jsme své problémy a nedostatky, ty jsme se snažili odstranit ..." O prázdninách trávily děti jeden týden v táboře na Posměchu na Holubovské Baště.

Je samozřejmé, že činnost oddílu byla v následujících letech částečně poznamenána totalitním režimem - děti besedovaly s milicionáři, vojáky, plnily různé socialistické závazky atd. Ale hlavní náplní činnosti bylo poznávat přírodu, porozumět jí a pomáhat zvířatům i rostlinám. V roce 1975 děti uspěly v recitační soutěži "O znak města Českého Knunlova" a v zimě uspořádaly sáňkařské a lyžařské závody.

Od roku 1976 se oddíl začíná zaměřovat hlavně na myslivost. Děti se učí rozeznávat stopy zviřat, myslivecké mluvě, pořádají poznávací výlety do přírody a učí se střílet ze vzduchovky. Dne 20. října 1981 je v kronice zajímavý zápis pod názvem BESEDA "... Na naši školu přijeli bývalí žáci Václav Valeš a Jan Jungwirth, kteří jsou nyní žáky vojenského gymnázia v Praze a Třebové ... " Během školního roku 1981/82 děti sbíraly kaštany, krmily v zimě zvěř, účastnily se norování a na jaře uklízely krmelce. Přestože byla činnost oddílu pestrá, poslední zápis kronikáře tohoto školního roku je trochu smutný. "... Tato schůzka byla poslední, protože nám končí povinná školní docházka a tudíž i činnost v PO SSM v oddílu Lesák."

Přichází školní rok 1982/83 a s ním i nové děti. Členská základna sice není tak široká, ale oddíl pracuje dál. 2. října 1982 se zúčastňují děti XI. ročníku výstupu na Kleť. 7. června 1984 jedou vybraní pionýři na Safari do Dvora Králového. V roce 1985 dochází k oživení oddílu. V té době v něm pracuje 14 dětí. l0. prosince 1985 uspěli dva členové v šachovém turnaji a celý oddíl připravuje vánoční besídku. 3. června 1986 připravili vedoucí pro děti exkurzi do Artypy v Holubově.

K další větší změně dochází v září roku 1988, kdy vedoucími oddílu se stávají příslušníci ČSLA z Podvoří. Činnost oddílu se mění, myslivost ustupuje, i když poznávání přírody zůstává stále hlavní náplní oddílu. Děti s vojáky vybudovaly řadu budek pro ptáky. S výsledky pozorování ptactva v obci Brloh a okolí se pionýři zúčastnili přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. V té době se děti také blíže seznámily s životem vojáků.

Konec roku 1989 je ve znamení velikých změn ve společnosti. Zaniká PO SSM, a proto vzniká několik nových dětských mládežnických organizaci. V lednu 1994 vzniká dětská mládežnická organizace PIONÝR. Pod touto organizací pracuje i oddíl LESÁCI. Právě v této době přebírám děti jako oddílová vedoucí. Ve školním roce 1990/91 se i nadále soustřeďuje naše činnost na přírodu - prohlédli jsme si novou čističku odpadních vod, na jaře jsme uklízeli část lesa za Brlohem a vrcholem byl víkend strávený na základně na Hamru v Třísově. V následujícím školním roce se činnost rozvíjí trochu vice, jelikož i ve společnosti se vše uklidňuje a dostává svůj řád.

ČRP vyhlašuje celostátní hru PIONÝRSKÁ STEZKA, které se účastníme i my. Kromě toho se děti podívaly na Pírkův Mlýn a neudělaly ostudu ani na srazu mladých přírodovědců v Deskách (nedaleko Benešova nad Černou). V létě děti odpočívaly na letním táboře v Leopoldově. 13. března 1993 pionýři hledali v okolí Jaronína "Sněžného muže" a jeho poklad. Hra se zdařila, jelikož jsme vystopovali "Sněžného muže" a našlí jeho poklad. ... "Rozdělili jsme se na dvě družstva a dostali zadání úkolů, které musíme splnit, abychom získali hledaný sladký poklad Sněžného muže. Cestou jsme zavěsili závěsy a jablka pro zvířátka, poznávali stopy zvířat a hledali stopy Sněžného muže. .. " (úryvek z kroniky).

V květnu jsme vybojovali první místa v okresním kole Pionýrské stezky a v Ringu. 4.-6. června 1993 připravil okresní výbor ČSOP pro mladé ochránce přírody regionální kolo soutěže ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST v Deskách. Zde naši pionýři obsadili druhé místo.

Za hranice jsme se poprvé podívali spolu s rodiči v neděli 26. září 1993. Navštívili jsme rakouský Linec - viděli jsme pohádkovou jeskyni a botanickou zahradu. 5.12.1993 připravil oddíl Lesáci 1. Mikulášský karneval v Nové Vsi u Zemanů. Od té doby ho pořádá každý rok. Dětem se velice líbil Bavorský národní park, kam jsme se podívali 21.5.1994. A abychom poznali také Čechy, tak jsme si 19.-21.5 1995 zajeli autobusem do Liberce a 19.5. následujícího roku na Novohradsko.

V roce 1996 a 1997 oddíl slavil úspěch v Pionýrské stezce. Některé dvojice se dostaly do celostátního kola, takže se podívaly a nás reprezentovaly v Letohradu a následujícího roku v Opárně.

Léto děti trávily na Modříně, v Hořících a v roce 1998 ve Vodňanech. Poslední okresní finále Pionýrské stezky se konalo l.6.-3.6.2001 na Pírkově Mlýně. S dětmi, které nám opouštějí 9. ročník, se pravidelně loučíme táborákem na Průhonu u Nové Vsi.

Milý čtenáři, na závěr mého průřezu historií jednoho oddílu, mi dovolte ještě několik statistických údajů. Oddíl Lesáci pracoval a pracuje v Brloze 27 let. Za tu dobu se v něm vystřídalo 13 oddílových vedoucích, 5 instruktorů a pravidelně ho po nějakou dobu navštěvovalo 124 dětí. To je docela slušná řádka lidí, nemyslíte? Ráda se ve vzpomínkách vracím mezi tyto děti a i dnes, kdy z mnohých jsou dospělí lidé, se rádi vidíme a máme si stále co říci.

Helena Helmová, vedoucí oddllu Lesáci

Obecní knihovna Brloh

Brloh 2001 - obecní knihovna, interier Letos získala naše knihovna první místo v krajském kole soutěže Vesnice roku 2001. Ocenění převzal starosta obce Libor Lev spolu s bývalou knihovnicí Vlastou Jakešovou dne 6. září v obci Dírná, okres Tábor. Krajské zastupitelstvo se připojilo k ocenění finanční odměnou 5000 Kč, kterou jsme investovali do nákupu nových knih. Pro děti například Harry Potter - 3 díly, Robin Hood, Tři mušketýři a Biblické příběhy v krásném obrázkovém provedení, dále púvabnou publikaci Méďové - půl roku s medvědími kluky či Školáka Káju Maříka ve třech svazcích a další. Z knih pro dospělé bych z naučné literatury uvedla 999 turistických zajímavostí České republiky, Prehistorický atlas, slovníky, 5 publikací k výuce na počítači a používání Internetu, Neznámá moc luny - 2 díly, Péče a pleť, Ruční práce nebo Co věděly naše babičky .... Samozřejmě že máme i něco nového z beletrie ať už jsou to romány, cestopisy, detektivky, sci-fi nebo zajímavé vyprávění o Českokrumlovských domech a tajemnu.

Naše knihovna čítá 6130 svazků knih. Kromě toho si lze půjčit i časopisy. Každý týden vychází Vlasta a Mladý svět, po dvou týdnech Žena a život a pro děti ABC. Měsíčně máme novou Praktickou ženu a Annu a nově jsme začali odebírat dvouměsíčník Nápady a rady pro celou rodinu.

Navíc je možné v knihovně používat Internet. k dispozici ie i barevná tiskárna. Tato služba je placená 15,- Kč za každou započatou čtvrthodinu, tisk 3,- Kč za stránku A4. V případě, že nebude momentální zájem o užívání internetu, lze veřejný počítač použít i na běžné práce s počítačem (přepisování textů) za což se účtuje 1,- Kč za 5 minut. Ostatní služby, tzn. půjčování knih a periodik jsou zdarma. Neplatí se ani registrace čtenáře, která je ve většině knihoven běžná. Podrobnější informace se dozvíte ve Výpůjčním řádu a provozním řádu pro práci s Internetem vyvěšených v knihovně.

Další nové knihy míváme k dispozici z výměnného souboru z Městské kníhovny Český Krumlov. Jde zhruba vždy o 60 knih (všech žánrů) asi 3 krát ročně.

Jak vidíte, nabídka je opravdu bohatá a vybrat si může každý. Přijďte se přesvědčit, otevřeno máme každé pondělí a středu od 12.30 do 17.00 hodin, tel. 745065.

Těší se na Vás knihovnice
Marta Tomanová

V Á N O C E

Jsou bezpochyby pro děti, ale i pro dospělé, nejkrásnějšími svátky v roce. Začínají adventem, tj. 4 neděle před samotnými vánocemi. V této době, době adventu, začínáme s úklidem a výzdobou našich domovů, ať už uvnitř v bytě tak i zvenčí. Na dveřích mnoha domů a bytů vidíme adventní věnec a každý ae snaží, aby ten jeho byl nejhezčí a nejoriginálnéjší. Okna domů zdobí různé symboly vánoc (hvězdy, komety, zvonky, svíčky) ať už vyrobené z papíru nebo v jiném provedeni. Za okny se v tuto dobu objevují psaníčka dětí adresovaná "Ježíškovi", kde mu píší, co by si letos pod stromečkem přály najít.

Pro dospělé je předvánoční čas (advent) časem shonu a starostí. Chceme, aby náš byt byl pěkně uklizen, vyzdoben, pečeme různé druhy vánočního cukroví, vánočky. V obchodech potkáváme daleko více lidí, než v jiný čas. Zamýšlíme se a kupujeme dárky pro své milované, které chceme potěšit a udělat jim radost. Krásnou vánoční atmosférou dýchá i naše nejbližší okolí. Náměstí zdobí strom ověnčený balíčky a osvícn krásnými barevnými svíčkami. Hlavně když se stmívá, je atmosféra blížících se vánoc nezapomenutelná. I na vesnicích jsou vidět ozdobené a osvícení stromy. V posledních letech nám však chybí k dotvoření opravdové vánoční atmosféry okolní bílá zasněžená krajina. Doufejme, že ty letošní budou bílé tak, jak je vídáme na pohlednicích Josefa Lady.


VÁNOCE

Vás jímá bělost sněhu
v teple a v záři svíc?
I chudí chtěli něhu
tys nedala jim nic.

Pslouchat směli zdáli
hru zvonků na závějích.
Co kdyby si však vzali
to všechno, co je jejich?
A to, co tíží bedra,
nechtěli nésti víc?
Ty noci svatá, štědrá,
tys nedala jim nic.

Co vše jim svět byl dlužen,
oblečen do brokátu?
Chtěli žít bez almužen
a bez žebráckých šatů.
Ty noci plná jasu,
touha je bez hranic!
I chudí chtěli krásu,
tys nedala jim nic.

JAROSLAV SEIFERT


A Pak pŘichází poslední adventní neděle, kdy zapálíme čtvrtou svíčku. Naposledy zkontrolujeme, zda máme všechno jak má být, dozdobíme cukroví, zabalíme dárky, rozešleme vánoční blahopřání a nastává Štědrý den na který se určité nejvíce těší naši nejmenší. U adventního kalendáře otevřou poslední okénko, najdou poslední čokoládu a těší se na dlouho očekávaný Štědrý večer, co jim Ježíšek nadělí a jaké dárečky najdou pod stromečkem. Ale nejenom děti, ale i my dospělí jsme přece jenom také zvědavi, co nadělí nám.

V některých rodinách se dodržují různé tradice (krájení jablka, lití olova, házení pantoflem, pouštění ořechových skořápek, zpívání koled). Je dobře, že se na tyto zvyky nezapomíná a uchovají si je v paměti i mladší generace.

Co říci na závěr ? Dnešní doba je velice uspěchaná, a málokdy nám zbude čas na své blízké a známé. Zkusme tedy alespoň teď, v době nadcházejících vanoc se chvíli zastavit, hodit za hlavu všechny starosti všedních dní, usmívat se na druhé. Radujme se ze života, zaposlouchejme se do krásné a příjemné hudby vánoc a třeba i díky pohádkám v televizi se vraťme do svého dětství.

Co nejkrásnější a klidné prožiti vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2002 Vám přejí zaměstnanci Obecního úřadu v Brloze.

Živý Betlém

Vychází ze středověkých církevních her, které stavěly na antickém divadle. Qbjevily se v 11. století na území Španělska, Francie a Itálie, odkud je do Čech přinesli čeští studenti studující na tamějších univerzitách. Hlavními náměty těchto her bylo umučení Ježíše Krista (velikonoční hry) a jeho narození (vánoční hry). Z velikonočních her vznikly pašije. Vánoční hry byly během doby husitské zapomenuty. Jejich tradice se znovu obnovila na konci 17. a začátku 18. století, kdy je znovu zavedly členové řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří je přinesli ze země svého zakladatele sv. Ignáce z Loyoly, ze Španělska. První živý Betlém byl uveden na začátku 13. století v italském Assisi. Postupem času byly živé osoby nahrazovány postavami ze dřeva, až se na konci 18. století v kostelích a domech bohatých měšťanů začaly stavět jesličky-betlém. Vedle toho se udržovala tradice živých betlémů, která postupem času zlidověla.
Stanislav Pöschl

Živý betlém bude uveden 23. prosince 2001 v 17 hod. u obecního úřadu

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK (VSTUPNÉ) PŮJDE NA OPRAVU VARHAN VE FARNÍM KOSTELE

Informace

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že o vánocích, v době od čtvrtka 20. prosince 2001 do 2. ledna 2002 bude uzavřen obecní úřad, provozovna mandlu a obecní knihovna z důvodu dovolené.
Provozní doba začíná ve čtvrtek 3. ledna 2002


Dále upozorňujeme, že koncem prosince bude provádět pracovník OÚ odečty vodoměrú. Žádáme proto občany, aby zajistili přístup k vodoměrům.


OBČANSKÉ PRŮKAZY, KTERÝM KONČÍ PLATNOST K 31. PROSINCI 2001
Ministerstvo vnitra upozorňuje občany, kteří jsou držiteli občanského průkazu typu knížka a nemají v něm vyznačeno státní občanství České republiky, že dnem 31. prosince 2001 končí jejich platnost.
Vzhledem k tomu, že doba vydání nového občanského průkazu může činit až 30 dnů, je třeba požádat o jeho vydání co nejdříve.


Pracovní doba v prodejně JEDNOTY
22.12. sobota 7.30 - 10.00
23.12. neděle 7.30 - 10.00
24.12. pondělí 7.30 - 10.00
25.12. úterý zavřeno (svátek)
26.12. středa zavřeno (svátek)
29.12. sobota 7.30 - 10.00
30.12. neděle zavřeno
31.12. pondělí 7.30 - 13.00
Příjemné svátky vánoční přejí prodavačky Jednoty


Oznamujeme občanům, že si budou moci zakoupit vánoční stromky (smrk, borovice) na Obecním úřadě v Brloze. Prodej bude zahájen pravděpodobné 10. prosince 2001. Podrobnosti se dozvíte z hlášení místního rozhlasu a z vývěsky na kině a v obchodě.


Ordinační hodiny zdravotnických zařízení
Zubní oddělení: dovolená od pátku 21.12.2001 do 2.1.2002 včetně
Akutní případy ošetří 27., 28. a 31.12. 2001 MUDr. Renata Mrkvanová ve Chvalšinách
Obvodní oddělení: beze změny

A teď něco na zub

Vánoce už pomalu klepou na dveře a tak snad přijde vhod několik receptů na cukroví. Začneme našimi oblibenými a to jsou:

Marokánky
1/8 litru mléka, 10 dkg cukru, 10 dkg mandlí (loupané, krájené na nudličky), 8 dkg kandované pomerančové kůry, kousek másla (asi jako ořech), 1 dkg hladké mouky
Do rozpuštěného másla vmícháme mouku, mléko, pak cukr, mandle a kůru, chvilku povaříme, necháme vychladnout. Plech vyložíme pečícím papírem a lžičkou klademe kopečky hmoty kousek dál od sebe. Pečeme do karamelova. Studené, potřeme spodní stranu čokoládou.

a teď nepečené

Rafaelo
25 dkg 100% tuku, 25 dkg sušeného mléka, 15 dkg cukru moučka, asi 100 ml vody, mandle, kokos na obalení
Tuk rozpustíme, vychladlý smícháme s cukrem, vanilkou sušeným mlékem, vodou a vypracujeme hladkou hmotu. Z dobře vychlazené hmoty pak tvoříme kuličky do kterých vmáčkneme mandli a obalíme v kokosu.

Určitě Vám z pečení cukroví zbydou bílky, tak můžete zkusit jednoduché

Indiánky
6 bílků, 15 dkg krystalového cukru, 15 dkg práškového cukru, 1/8 litru vody
Z bílků ušleháme velmi tuhý sníh a přidáme práškový cukr. Cukr krystal svaříme s vodou na bublinu (do cukru vložíme drátěné očko, vytáhneme i s blankou, která se v očku vytvoří a foukneme do ní; dělá-li bublinku, je cukr dostatečně svařen). Do hustě ušlehaného sněhu přiléváme pomalu svařený cukr a stále hodně šleháme. Na kulaté dětské piškoty stříkáme pomocí hladké zdobičky na dorty nebo sáčku sníh do tvaru malého indiánku. Po zaschnutí namočíme v čokoládě.

Ať Vám chutná

Jazykové kurzy angličtiny

Vážení spoluobčané, jmenuji se Petr Zahradník, chodil jsem na Základní školu v Brloze, vystudoval jsem Gymnázium v Českém Krumlově a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor učitelství anglického jazyka pro základní a střední školu. Dva roky jsem strávil studiem angličtiny na dvou místech poblíž Londýna. Nyní pracuji jako učitel anglického jazyka na Gymnáziu v Českém Krumlově.

Obracím se na Vás s nabídkou jazykových kurzů angličtiny pro dospělé a děti. Reaguji tak na rostoucí poptávku po angličtině ze strany celé řady místních občanů, kteří mě již oslovili. Proto bych rád všem občanům Brloha a blízkého okolí nabídl tři základní typy kurzů, z nichž by si, jak pevně věřím, každý zájemce mohl vybrat si ten pravý. Jedná se o tyto kurzy.

 1. Jazykový kurz angličtiny pro úplné začátečníky
 2. Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé
 3. Jazykový kurz angličtiny pro matky (resp. otce) s dětmi od 10 let.
Pokusím se nyní ve stručnosti charakterizovat pracovní náplň, finanční podmínky, místo a čas konání a časový harmonogram jednotlivých typů kurzů. Přesné podmínky odvisí od konkrétní poptávky.

Počet lidí ve skupině (platí pro 1. a 2. typ kurzu)
Práce bude probíhat ve skupinách o pěti až deseti členech. V případě většího zájmu se otevře více skupin se stejnou náplní práce.
Začátek a konec kurzu (platí pro 1. a 2. typ kurzu)
Kurz začne nejspíše v průběhu ledna, jeho garantem bude Obecní úřad v Brloze a vhodné prostory pro výuku poskytne Základní škola v Brloze. Konec kurzu se předpokládá na přelom května a června, respektive v průběhu června.
Náklady a počet hodin (platí pro 1. a 2. typ kurzu)
Za předpokladu, že budou probíhat dvě hodiny týdně v rozsahu zhruba dvaceti týdnů, tj. celkově asi čtyřicet vyučovacích hodin, by měly celkové náklady pro jednu osobu činit zhruba 2000 Kč (při počtu 5 lidí ve skupině), respektive 1000 Kč (při počtu 10 lidí ve skupině).
Co budu ještě muset mít do kurzu? (platí pro 1. a 2. typ kurzu)
Každý bude potřebovat učebnici, cvičebnici (zhruba 600 Kč) a slovník, sešit, dvě hodiny času týdně a čistou hlavu.
 1. Jazykový kurz angličtiny pro úplné začátečníky je určen
  všem zájemcům z řad dospělých a dětí ve věku od 15 let výše. Jedná se o komplexní jazykovou výuku, tj. výuku kombinující a v rovnoměrné míře rozvíjející mluvu, čtení, psaní a poslech autentického výukového materiálu z oblasti anglicky mluvících zemí.
  Cílem práce bude předat zájemcům základní znalosti z oblasti anglického jazyka v tempu, které si určí samotný kolektiv začátečníků. Látka bude periodicky opakována a upevňována opakovacími cvičeními.
  Výuka bude tedy z velké části koncipována s cílem co nejvíce komunikovat v angličtině, přičemž zde bude nabízen i značný prostor pro opakování a upevnění probíraného učiva.
  Zájemci budou po skončení kurzu schopni představit sebe a svou rodinu, popsat svůj byt (dům) a obec, ve které žijí, vysvětlit cestu z bodu A do bodu B, nakoupit v anglickém obchodě a nezabloudit v letištní hale.
 2. Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen všem
  zájemcům z řad dospělých a dětí ve věku od 15 let výše. Jedná se o komplexní jazykovou výuku, tj. výuku kombinující a v rovnoměrné míře rozvíjející mluvu, čtení, psaní a poslech autentického výukového materiálu z oblasti anglicky mluvících zemí.
  Cílem práce bude zopakování základních znalostí z oblasti anglického jazyka a jejich následné rozšíření a obohacení. Jednotlivé hodiny nebudou úzce tématicky navazovat, proto je tento typ kurzu vhodný pro ty zájemce, kteří se čas od času nezúčastní hodiny. Látka bude opakována v souladu s požadavky zájemců, jejichž tempo bude plně respektováno.
  Výuka bude koncipována tak, aby sí každý zájemce mohl po skončení kurzu poslechnout anglické zprávy v televizi nebo přečíst článek v anglickém časopisu nebo novinách bez toho, aby hledal každé slovo ve slovníku, koupit letenku v zahraničí, zavolat pojišťovnu při úrazu v zahraničí nebo objednat jídlo v anglické restauraci.
  Poznámka: Před zahájením kurzu pro mírně pokročilé proběhne jakási nultá hodina, kde si zájemci napíší test. Ten poslouží jako podklad pro rozdělení zájemců do skupin, tzn. na základě výsledků testu doporučím zájemcům další postup.
 3. Jazykový kurz angličtiny pro matky (resp. otce] s dětmi od 10 let do 14 let
  je určen všem ambiciózním rodičům a jejich dětem ve věku od 10 do 14 let. Výuka je zaměřena na zvládnutí značného množství slovní zásoby z různých oblastí lidské činnosti (např. rodina, barvy, jídlo, koníčky, sporty, číslovky) pomocí her, písniček, soutěží, křížovek, kvizů, apod.
  Cílem práce je připravit děti na výuku anglického jazyka na střední škole a rodiče motivovat k nastoupení do kurzu pro začátečníky a "rozjet angličtinu na plné obrátky". Kurz je vhodný pro hravé typy, kteří nemají rádi příliš moc drilu. Jednotlivé hodiny nebudou úzce tématicky navazovat, proto je tento typ kurzu vhodný pro ty zájemce, kteří se čas od času nezúčastní hodiny.
  Výuka je koncipována tak, aby zájemci zvládli základní fráze z každodenního života, uměli vyjádřit, co rádi dělají, jí, pijí, zazpívali několik anglických písniček, uměli anglicky počítat, popsali věc, zvíře nebo člověka jednoduchou větou a získali základní návyky z oblasti mluvnice anglického jazyka.
Pokusím se nyní ve stručnosti charakterizovat pracovní náplň, finanční podmínky, místo a čas konání a časový harmonogram tohoto kurzu.

Počet lidí ve skupině
Práce bude probíhat ve skupinách o pěti až deseti párech. V případě většího zájmu se otevře více skupin se stejnou náplní práce.
Začátek a konec kurzu
Kurz začne nejspíše v průběhu ledna, jeho garantem bude Obecní úřad v Brloze a vhodné prostory pro výuku poskytne Základní škola v Brloze. Konec kurzu se předpokládá na přelomu května a června, respektive v průběhu června.
Náklady a počet hodin
Za předpokladu, že budou probíhat dvě hodiny týdně v rozsahu zhruba dvaceti týdnů, tj. celkově asi čtyřicet vyučovacích hodin, by měly celkové náklady pro jeden pár (tj. jeden rodič a jedno dítě) činit zhruba 1000 Kč (při počtu 5 párů ve skupině, tzn. 10 lidí).
Co budu ještě muset mít do kurzu?
Každý bude potřebovat cvičebnici, slovník, dvě hodiny času týdně a čistou hlavu.
Co dál po skončení kurzu?
Rád nabídnu navazující kurzy v dalším školním roce, tj. se začátkem v průběhu září 2002. Rád také případným zájemcům zprostředkuji vykonání "domácí" státní jazykové zkoušky nebo některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Rád bych touto cestou také poděkoval starostovi obce Brloh, Liborovi Lvovi a ředitelce Základní školy Brloh Stanislavě Hlaváčkové za úzkou spolupráci a iniciativní přístup při plánování kurzů a věřím, že se tato nabídka setká se širokým zájmem veřejnosti v Brloze a jeho blízkém okolí.

V případě zájmu o některý ze tří nabízených kurzů, vyplňte, prosím, tento dotazník. Případné dotazy rád osobně zodpovím všem zájemcům.

Jazykové kurzy - dotazník 1. Chci se zúčastnit kurzu číslo   1. ?  2. ?  3. ?
(Zaškrtněte správnou odpověď)

2. Rád bych chodil(a) na hodiny (Vyberte nejvhodnější z možností a nejlepší označte + a vyhovující ?)
v pondělí večer ?, v pátek dopoledne ?, v úterý večer ?, v pátek odpoledne ?, ve čtvrtek večer ?, v pátek večer ?, v pátek ráno ?, v sobotu ráno ?, v sobotu večer ?, v sobotu dopoledne ?, v neděli ráno ?, v neděli dopoledne ?, v nedělí večer ?, v neděli odpoledne ?

3. Chtěl(a) bych mít (Vyberte jednu odpověď)
dvě hodiny vcelku jednou týdně
dvě hodiny vcelku dvakrát týdně
jednu hodinu jednou týdně
jednu hodinu dvakrát týdně

4. Během hodin chci (Označte, co Vám vyhovuje)
hodně mluvit / málo mluvit
hodně psát / málo psát
hodně čist / málo číst
hodně poslouchat / málo poslouchat
jiné:

5. Chtěl(a) bych, abych (Označte, co Vám vyhovuje)
byl(a) učitelem vyvoláván(a)
mohl poslouchat ostatní a pak mluvit
dostával(a) domácí úkoly pravidelně
dostával(a) domácí úkoly občas
mohl mluvit před třídou
mohl mluvit ze svého místa
jiné:

6. Chtěl(a) bych, aby bylo ve skupině (Označte, co Vám vyhovuje)
nejvýše pět lidí / nejvýše pět párů
nejvýše šest lidí / nejvýše šest párů
nejvýše sedm lídí / nejvýše sedm párů
nejvýše osm lidí / nejvýše osm párů
nejvýše devět lidí / nejvýše devět párů
nejvýše deset lidí / nejvýše deset párů
jiné:

Moje jméno (naše jméno) a adresa:

Tento dotazník odneste, prosím, do konce roku 2001 na Obecní úřad v Brloze nebo zašlete na adresu: Mgr. Petr Zahradník, Janské Údolí 7, 382 03 Křemže.


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. prosince 2000 : TOPlist 0