ARCHIV  1 / 2004  2 / 2004 3 / 2004  4 / 2004
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 3 / 2004

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,

letošní rok je první po dlouhé době, kdy celkový výběr daní, který je hlavním příjmem obce, bude o něco nižší než předpoklad. Je to zapříčiněno hlavně dramatickým poklesem příjmu z daně ze samostatné činnosti zhruba o 200 000 Kč. Tento pokles, spolu s faktem, že obec Nová Ves, jež má určité finanční potíže, nám nebude moci zaplatit včas plný příspěvek na provoz základní školy, způsobil, že ze tří hlavních akcí, které jsme letos plánovali, byly udělány jenom dvě. Opravila se střecha na hlavní budově základní školy a také se na základní škole modernizovaly sociály. Třetí akci, basketbalové hřiště na stadionu, jsme museli odložit na příští rok. Rozpočtová rezerva a neplánované příjmy byly použity na zvýšení rozpočtu v kapitole místní komunikace.

V roce 2004 jsme získali na dotacích 200 000 Kč z Programu obnovy venkova na výše uvedené sociály na základní škole a 112 000 Kč na vybavení hasičské jednotky. Z poslední jmenované dotace bude zakoupeno plovoucí čerpadlo a ochranné oděvy pro členy hasičské jednotky.

Opravy komunikací polykají v posledních letech stále větší částky. Daří se sice zlepšovat jejich kvalitu, ale zhoršuje se stav zvláště těch místních komunikací, které byly zhruba před patnácti lety zpevněny asfaltovou penetrací. Jejich oprava je finančně náročná, protože se provádí asfaltobetonem.

Náklady rostou také v údržbě vodovodní sítě. Kromě stoupajících cen materiálu se náklady zvyšují též o nově zavedené odvody za odběr podzemních vod. Ročně to pro nás znamená přes 70 000 Kč. V současné době činí ekonomické náklady na výrobu a dodání 1 m3 pitné vody okolo třinácti korun, tedy mnohem více než jsou stanoveny poplatky. Znamená to, že na provoz vodovodu a kanalizace každoročně obec doplácí. Tyto peníze potom chybí jinde.

Část zastupitelstva spolu s dalšími dobrovolníky zorganizovala v sále KD několik kulturních akcí. Byly to koncerty skupin Šlapeto a Hop Trop. Dále byla obnovena kdysi tradiční pouťová zábava. Rádi bychom se v příštím roce pokusili o více akcí s širokým žánrovým záběrem, abychom postupně oslovili různé zájmové a věkové skupiny, aby sál KD sloužil opravdu všem obyvatelům Brloha. Víme, že se nelze zavděčit ihned všem, že určité žánry nejsou zrovna kasovním trhákem pro pořadatele, ale to jsou problémy, které lze časem překonat, či alespoň minimalizovat.

- Libor Lev -

Oznámení o době a místu konáni voleb

 1. Místem konání voleb v okrsku obce Brloh je obřadní síň na obecním úřadě.


 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství a údaje o oprávněnosti hlasovat.


 3. Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s nimi budou voličům doručeny též informační letáky, v nichž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.


 4. Volby do zastupitelstev krajů
  • konají se v pátek 5. a v sobotu 6. listopadu 2004. Hlasování začíná v pátek ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
  • Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

 5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky
  • první kolo proběhne společně s volbami do zastupitelstev krajů to je: v pátek 5. a v sobotu 6. listopadu 2004. Hlasování začíná v pátek ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Ke zvolení kandidáta senátora dojde za předpokladu, že v prvním kole voleb obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, avšak v případě, že žádný z kandidátů nezíská takovýto počet hlasů, koná se druhé kolo voleb 12. a 13. listopadu 2004.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volit mohou občané s trvalým pobytem v obci nebo volí na voličský průkaz.

Z historie naší obce

Jaronínská škola
(pokračování)


Při škole měla být též vykopána 12 m hluboká studna. Práce byla zadána studničkáři Janu Hůlkovi ze Včelné a čtyřem dělníkům. Pracovali pilně, ale v určených dvanácti metrech na žádný pramen nenarazili. Až teprve v hloubce 22 m se ukázala voda. Po vykopání měla být studna vytarasena. Při této činnosti, když spouštěli dolů ve džberu kameny, nevydržel již chatrný provaz takovou zátěž. Džber i s kamením se zřítil mistru Hůlkovi na záda a zle ho pohmoždil. V bezvědomí ho vytáhli ven a dopravili k Antonům, kde ho odpoledne 28. dubna 1925 farář Jan Novák sv. svátostmi zaopatřil. S těžkým zraněním si poležel hezky dlouho, ale přece jen se uzdravil. Celá stavba školy prý stála asi 250 tisíc korun.

Nová škola běžela normálním životem. Učitele Matěje Hryzbyla vystřídal v roce 1925 Josef Prášek a toho v roce 1934 Ladislav Smetana, který pracoval na své jednotřídní škole až do onoho smutného roku 1938. Němcům pak sloužila, ostatně jako celý český národ, plných šest let a po válce se zde ubytovala i americká armáda. Teprve potom nastoupily zase české ruce, na které čekalo velmi mnoho práce, neboť škola zůstala prázdná, holé zdi, bídné lavice, ještě ubožejší tabule, rozbitá střecha, vytlučená okna i spálený plot.

Dne 10. 12. 1945 bylo na jaronínské škole opět zahájeno české vyučování s českým učitelem a s dvěma desítkami žáků. Do konce školního roku 1945/46 se vystřídali tři učitelé: Dvořák, Šebestová a posléze Eduard Buchtele. Toho roku měly děti poprvé svůj Týden dětské radosti, kdy byly na dvou výletech a dvou biografických představení. V dalším roce i vánoční nadílku, na kterou přispěla Národní jednota pošumavská částkou 600,- Kč a z darů Amerického červeného kříže dostaly příděl čokolády, cukroví a zubních kartáčků. Bylo zavedeno očkování, pravidelné každoroční zdravotní prohlídky, které převážně vykonával MUDr. Mašek ze Křemže a ošetření chrupu v pojízdné ambulanci. V září roku 1947 nastoupila učitelka Růžena Matoušková, po ní 1948 Jiřina Koidlová, 1949 Milada Borovková, 1951 Růžena Majerová, 1954 Karla Strusková a v listopadu Elvíra Krupičková. Počet žáků se v těchto letech pohyboval od 20 do 30. Každý rok děti bedlivě sbíraly odpadové hmoty (papír a hadry), léčivé rostliny, lesní plody i semena. V roce 1951 byl zaveden do Jaronína elektrický proud a začátkem června se ve škole poprvé rozsvítilo 19 nových světel.

Dokončení historie jaronínské školy bude v příštím Zpravodaji.

- Marta Tomanová -

Okénko lékaře

Artróza

Tak jak člověk stárne, stárnou i jeho klouby. A v kloubech stárne nejrychleji chrupavka pokrývající dotykové plošky kostí. Zásobení chrupavky živinami je dáno prostou difúzí, a tak snadno dojde k jejímu poškození. Opotřebovaná chrupavka se v kloubech oddroluje a může být zdrojem kloubních obtíží. Degenerující chrupavka vede k zúžení kloubních štěrbin, na okraji kloubů se tvoří výrůstky, bolest stupňuje napětí ve svalech kolem kloubů a rozsah pohybu se díky těmto změnám stále zmenšuje.

To vše je ovlivňováno naším způsobem života. Při fyzicky náročné práci, při zdvihání a nošení těžkých břemen a při jakémkoliv přetěžování kloubů dochází k urychlení těchto projevů stárnutí. Tuto degeneraci kloubů akcelerují opakované drobné úrazy a nejrůznější záněty. Všichni dobře víme, jak při každém infekčním onemocnění včetně obyčejných viróz nás bolí svaly a klouby. K největší devastaci kloubů vede jejich chronický revmatický zánět.

Bolest kloubů je prvním příznakem přetížení kloubů. Zpočátku jde o bolesti po jejich zvýšené zátěži, které většinou s pocitem dobře vykonané práce nepociťujeme nijak úporně. Přes den to vnímáme jako pocit kloubní únavy až bolesti a v noci nás to nebudí. Moudrý člověk na tyto obtíže nepolyká tablety, protože ví, že s odezněním bolestí dochází k plné obnově normálních funkcí.

Při prosté artróze zpočátku léky proti bolesti příliš neužíváme a necháme si je na období, kdy nás již tyto poškozené klouby budí v noci. Je dobré si uvědomit, že námi pociťovaná bolest má svůj význam. Jestliže nás kloub bolí, šetříme ho a necháváme ho v klidu. Vezmeme-li si lék proti bolesti a přetěžujeme-li kloub dále, může to mít pro nás fatální důsledky.

Léčba artrotických kloubů spočívá především v jejich šetření před přetěžováním a v odlehčeném rehabilitačním pohybu tak, abychom zpomalili zmenšování rozsahu hybnosti. V této fázi je velmi vhodné lázeňské léčení. Stupňují-li se kloubní obtíže, můžeme využívat nejrůznější fysikální léčby. Pokud nás začne kloub omezovat v našem životě, třeba si již těžko dojdeme do obchodu pro nákup, je nejvyšší čas nahradit kloub protézou.

Opakované rentgenové vyšetřování kloubů je většinou nepřínosné a nenahradí klasické vyšetření v podobě řádné anamnézy a řádného vyšetření rozsahu hybnosti. Kloub nejdříve bolí, pak nacházíme funkční omezování hybnosti a povětšinou až potom nacházíme rentgenologické změny na kloubech.

Na rentgenových snímcích postupně vidíme zužování kloubních štěrbin, na okraji kloubních ploch se tvoří výrůstky a později nacházíme i změny v kostech pod kloubními ploškami. Kloubní kontury nabývají neušlechtilých tvarů a může dojít až k destrukci kloubů.

Prevence fatálních změn na kloubech je pravidelný přiměřený pohyb, přiměřená zátěž, včasné vnímání jejich přetížení a pohybový režim odpovídající stavu našich kloubů.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Základní škola

Představujeme vám jednotlivé třídy v letošním roce

ZŠ Brloh 2004, 1. třída v letošním školním roce ZŠ Brloh 2004, 2. třída v letošním školním roce
ZŠ Brloh 2004, 3. třída v letošním školním roce ZŠ Brloh 2004, 4. třída v letošním školním roce
ZŠ Brloh 2004, 5. třída v letošním školním roce ZŠ Brloh 2004, 6. třída v letošním školním roce
ZŠ Brloh 2004, 7. třída v letošním školním roce ZŠ Brloh 2004, 8. třída v letošním školním roce
ZŠ Brloh 2004, 9. třída v letošním školním roce

Změny v učitelském sboru

Od září došlo ke změně dvou vyučujících. Paní učitelka Mgr. Kubešová Marie odešla do důchodu. Při této příležitosti jí děkujeme za dlouholetou práci v Základní škole Brloh a přejeme, aby si zasloužený odpočinek ve zdraví užívala. Za paní Kubešovou nastoupila slečna Mgr. Vladimíra Knotková, která má aprobaci němčina, chemie.

Dále odešla paní Mgr. Masová a za ni nastoupila slečna Mgr. Valerie Pytelová, která má aprobaci český jazyk, občanská výchova.

Nové lavice

Základní škola vstoupila do nového školního roku s novými lavicemi pro 1., 2., 3., 4., 7., a 8. třídu. Došlo k výraznému zlepšení prostředí ve třídách a zvýšila se také funkční stránka, vzhledem k možnosti individuálního nastavení výšky lavic. S vybavením ostatních tříd počítáme v příštím roce.

Lavice byly pořízeny nákladem 200 000 Kč. Prosím proto rodiče o pomoc v působení na své děti, aby lavice neničily. Cena jednoho stolu a dvou židlí je v rozmezí od 4 000 Kč do 6 500 Kč. Pokud dítě lavici zničí úmyslně, bude škola nucena vyžadovat náhradu.

ZŠ Brloh 2004, nové lavice ZŠ Brloh 2004, nové lavice

Oznámení pro rodiče budoucích prvňáků

Loni jsem informovala rodiče, že ve školním roce 2005 - 2006 se nebude otevírat první třída. Vycházeli jsme ze školského zákona, podle nějž musí být průměrně 17 žáků v jedné třídě. V roce 2005 má ale nastoupit jen osm prvňáků. Po zvážení všech okolností se naskytla možnost otevřít první třídu s tím, že na výchovy (např. zpěv) budou žáci spojeni s jinou třídou a na výukové předměty (matematiku a český jazyk), bude těchto osm dětí mít samostatnou třídu. Tato možnost byla 17. 9. 2004 projednána a schválena krajským úřadem.

V lednu 2005 se bude konat zápis do první třídy a v září 2005 bude první třída otevřena.

- Stanislava Hlaváčková, ředitelka ZŠ Brloh -

Mladí hasiči

Brloh 2004, mladí hasiči Rakousko

Hned první víkend o prázdninách jsme vyrazili do rakouského Schenkenfeldenu. Pozvalo nás tam naše partnerské družstvo na jejich tradiční hasičské slavnosti. Také jsme si s nimi se všemi zasoutěžili. Na to, kolik jich tam bylo, jsme dopadli vcelku dobře. A že jich tam bylo! Přespávali jsme u jednoho jejich vedoucího ve stanu na zahradě. Přišli jsme na to, že Rakušané jsou velmi přátelští a zábavní. I s naší "nic moc" němčinou jsme se docela domluvili. Některým z nás se nechtělo ani jet domů. A proto jsme je pozvali na naše setkání hasičské mládeže u příležitosti 120. výročí založení SHD Brloh.

Brloh 2004, mladí hasiči Dolní Dvořiště

V Dolním Dvořišti se konala již předposlední soutěž v Okresním poháru. Náš největší soupeř Třísov přijel s vědomím, že na průběžné 1. místo už ztrácí jen bod a chtěl ztrátu smazat. Ani naše nastoupení nenaznačovalo, že bychom chtěli s jejich nátlakem cokoliv udělat. První pokus se vůbec nevyvedl. Kously se nám savice a při marném pokusu o jejich rozdělení nás třísovští hasiči s  pobaveným výrazem ve tváři sledovali. Samozřejmě, že náš čas snadno překonali. Druhé pokusy už nic nezměnily a my se jen vyhoupli na konečné druhé místo. Tím pádem Třísov stáhl bodovou ztrátu z holubovské soutěže a spolu s námi už netrpělivě čekal na poslední klání, konané u nich doma v Třísově. Naše druhé družstvo obsadilo šesté místo. Iž mladší potvrdili své kvality a obsadili čtvrté místo.

Brloh 2004, mladí hasiči Setkání hasičské mládeže u příležitosti 120. výročí SDH Brloh

U příležitosti 120. výročí SDH Brloh proběhlo ve dnech 16. až 18. července setkání hasičské mládeže. Na koupališti vyrostl stanový tábor, kde se ubytovalo asi 70 dětí se svými vedoucími. Byla zde družstva SDH Brloh, SDH Besednice, SDH Doubek-Říčany u Prahy, SDH Vrbno pod Pradědem, a JFF Schenkenfelden. Slavnostní zahájení proběhlo na hřišti, kde všechny přivítal starosta obce Libor Lev, velitel hasičského záchranného sboru z Českého Krumlova Pavel Vejvara a starosta SDH Brloh Václav Simandl.

Brloh 2004, mladí hasiči Páteční večer se opékaly buřty a tancovalo na diskotéce, pořádané na koupališti. V sobotu ráno se na hřišti zdolávala překážková dráha. Zde děti soutěžily ve smíšených družstvech, jako Hvězdičky, Srdíčka, Autíčka, Sluníčka, Tanky, Sněhuláci a Lvi a vedoucí jako Koně a Duby. Po výborném obědě proběhla soutěž v požárním útoku. Zde jsme obsadili druhé a třetí místo. Vyhráli mladí hasiči z Vrbna pod Pradědem a tím nám oplatili porážku z loňského setkání v Tehovci. Avšak největší odměnou pro všechny soutěžící byla možnost vykoupat se na koupališti a tak zchladit vedrem zmučená těla. Večer pak následovala volná zábava. Někteří pokračovali v koupání, někdo dal přednost nohejbalu na hřišti, ale většina se odebrala do kulturního domu na taneční zábavu.

Brloh 2004, mladí hasiči V neděli ráno přišla na řadu cesta po naučné stezce Brložskem. Cestou nás čekalo plnění mnoha úkolů, které nám zadávaly pohádkové bytosti, jako vodník, mnich, rytíři, muchomůrky, víly, klauni, čarodějnice i kohoutek se slepičkou. Potom následovalo už jen vyhodnocení soutěží. Nikomu se odtud nechtělo, ale s vidinou dalšího setkání se přece jen všichni rozloučili a odjeli do svých domovů.

Brloh 2004, mladí hasiči Tábor 2004

O prázdninách na nás už jako každoročně čekal tábor. Tentokrát však na koupališti. Počasí nám přálo, takže jsme se chladili ve vodě a na obědy a večeře jsme chodili na hasičárnu. Během dne jsme si my, starší, prohlubovali znalosti z "hasičiny" a menší jsme postupně učili uzle a značky. Nechyběly ani soutěže, a to jak na suchu, tak ve vodě. Vodní disciplínou bylo převezení lavoru z jednoho břehu koupaliště na druhý pomocí umělých vln. Také jsme naplňovali vodou velký kýbl malým. Na suchu nám z různých disciplín rostly svaly. Obíhali jsme salomem boty a přeskakovali je vrabčími skoky, váleli sudy, dělali kotouly a dřepy, ke kterým se nakonec nechali přemluvit i vedoucí.

Brloh 2004, mladí hasiči Po soutěžích jsme rozdělali oheň a jako praví křováci si udělali sukně z vrby a vyrobili čarodějnici, kterou jsme upálili na ohni. Pak už jsme si jenom zatancovali a šli na kutě. Předposlední den nás stihl silný vítr, ke kterému se později přidaly blesky a nakonec i liják. Zrovna tu noc jsme šli na stezku odvahy. Nemuseli jsme používat ani baterky, protože blesky vždy osvítily okolí natolik, že bylo vidět jako ve dne. Malí na to určitě nikdy nezapomenou. Když jsme se vrátili zpět na koupaliště, stihla nás největší bouřka toho dne. Všichni už jsme byli zbaleni a tak nás dospělí jenom i s věcmi naložili a odvezli na hasičárnu, kde jsme přespali. Malí se v noci strašně báli, ale nejvíc asi Hanča. Tu noc jsme usnuli až pozdě v noci. Druhý den se vyhlásily výsledky soutěže a rozešli jsme se spokojeně domů.

Brloh 2004, mladí hasiči Třísov

V sobotu 9. října se konala pátá a zároveň poslední soutěž letošního poháru. Spolu s družstvem Třísova jsme nastupovali jako favorité soutěže, která byla zahájena i přes chladné a deštivé počasí. První proběhla soutěž mladších žáků. Naše družstvo obsadilo páté místo, a to i celkově. Následovala soutěž starších žáků. My jsme překonávali jeden velký problém. Po pokusech mladších nám odešla mašina. Zachránilo nás družstvo z Holubova, které nám zapůjčilo svoji. Na start jsme nastoupili před Třísovem a tím jsme měli malou výhodu. Ale osud nám nepřál a my skončili opět na druhém místě. Ani nemusíme popisovat zklamání nás všech, když Třísováci přebírali pohár pro vítěze Okresní soutěže.

- Hana Trávníková, Pavla Foltinová, Hana Švarcová -

Nulté sochařské sympozium v Brloze

Brloh 2004, nulté sochařské sympozium v Brloze

V létě se v Brloze uskutečnilo zkušební "nulté sochařské sympozium". Organizátory tohoto sympozia byli profesoři Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky v Českém Krumlově. Zkušebně vytvořili dvě skulptury z přírodních materiálů (dřevo a kámen). Tyto skulptury byly umístěny v okolí Brloha a zajímavým způsobem tak oživily krajinu.

V příštím roce počítají organizátoři s účastí více sochařů. Můžeme se tak těšit na nová zajímavá díla.

Brloh 2004, nulté sochařské sympozium v Brloze

Kaplička sv. Vojtěcha

Díky Obci Brloh a státní podpoře vyrostla na původním místě replika kapličky sv. Vojtěcha.

O stavbu se postarali Jaroslav Sklář a František Tancer, obraz namaloval místní rodák akademický malíř Josef Hošna a mříž zhotovil kovář Jan Klement. Po domluvě s místním farářem bude kaplička ještě příležitostně vysvěcena.

Brloh 2004, kaplička sv. Vojtěcha

Čápi v Brloze

Brloh 2004, hnízdění čápů

Poprvé po dlouhých letech se v Brloze opět zahnízdili čápi. Využili k tomu sloup s podložkou, kterou jim již před lety připravil za pomoci přátel Zdeněk Cába.

Čápi jsou opatrní tvorové a proto trvalo dlouho, než si sloup vzali jako dobré místo k zahnízdění. Bohužel již prvé hnízdění bylo poznamenáno tragédií, když jeden z páru zahynul patrně nárazem na vysoké napětí. Stanice Ochránců přírody z Hluboké proto po ohlášení situace odebrala z hnízda dvě mláďata ze čtyř, aby rodič dokázal dvě zbývající uživit, což se mu podařilo.

Musíme doufat, že hnízdění bude pokračovat i v příštích letech.

Brloh 2004, hnízdění čápů

Pozvání do knihovny

Nejoblíbenější kniha

Zajímá vás, jaká je nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky? Hlasování skončilo 30. září a v anketě bylo odevzdáno celkem 93 252 hlasů. Tak tedy:

 1. Harry Potter - J. K. Rowlingová
 2. Pán prstenů - J. R. R. Tolkien
 3. Bible
 4. Saturnin - Z. Jirotka
 5. Babička - B. Němcová
 6. Egypťan Sinuhet - M. Waltari
 7. Malý princ - A. Saint-Exupéri
 8. Co život dal a vzal - B. MacDonaldová
 9. Vejce a já - B. MacDonaldová
 10. Děti z Bullerbynu - A. Lindgrenová

Úplný seznam padesáti nejoblíbenějších titulů i s počty hlasů si můžete přečíst v knihovně nebo na internetových stránkách www.mojekniha.cz.

V naší knihovně hlasovalo 83 čtenářů s takovýmto výsledkem:

 1. Kája Mařík - F. Háj
 2. Krtečkova dobrodružství - Z. Miler
 3. Harry Potter - J. K. Rowlingová
 4. Babička - B. Němcová
 5. Granáty - V. Javořická
 6. Srdcový kluk - L. Lanczová
 7. Pán prstenů - J. R. R. Tolkien
 8. Začarovaná třída - I. Březinová
 9. všechny další knihy měly jeden hlas

- knihovnice Marta Tomanová -

Děti dětem

V této dobročinné akci, kdy děti vyráběly různé drobné předměty a dobří lidé je u nás v knihovně směnili za dobrovolnou finanční částku, se nám podařilo získat 800,- Kč.

Tyto peníze pošleme na konto Nadačního fondu Klíček a jsou určeny na budování prvního dětského hospice v Čechách pro onkologicky nemocné děti.

Všem, kteří ocenili snahu našich dětí a tím přispěli na dobrou věc, velice děkujeme.

Nové knihy

Jak si mnozí z vás již určitě všimli, přes prázdniny se náš knižní fond opět pěkně rozrostl. Začneme s nabídkou pro nejmenší, kterou tvoří dvoje říkadla - KDO CO DĚLÁ a od Aleny Ladové DĚTEM. Pro malé čtenáře máme UČÍME SE ČÍST S MEDVĚDEM KUBULOU, pohádky O TŘECH SŮVIČKÁCH A JINÝCH ZVÍŘÁTKÁCH, od Markéty Zinerové příběh KOČKA LINDA POKLAD RODINY nebo ČERVENÉ KARKULKY, kde se dočtete nejen o té naší, kterou samozřejmě všichni znají, ale třeba i o eskymácké, čínské, indické, černošské, australské... Pro toho, kdo si rád procvičí mozek, bude ŠPALÍČEK HÁDANEK. Krátké popisné povídky s půvabnými ilustracemi najdete pod názvem MŮJ BAREVNÝ ATLAS ZVÍŘAT a jistě potěší i klasika od Karla Čapka DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE.

Pro mladé slečny máme devět nových dívčích románů: PARTA Z BAREVNÉHO SÍDLIŠTĚ, DOTEKY NOCI, UZAMČENÉ CITY, KDYSI DÁVNO, NA KAŽDÝM PRSTU JEDEN, JE TO NA DRAKA, PRÁVO NA LÁSKU, TANEČNÍ STŘEVÍČKY a ČESKÁ SLUŽKA ANEB BYLA JSEM AU-PAIR.

Pestrá je i naučná literatura pro mládež. ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIE obsahuje informace o živé i neživé přírodě, lidech, myšlenkách, historii a světě kolem nás. AKVARELOVÁ MALBA PRO ZAČÁTEČNÍKY zasvěcuje začínajícího malíře do tajů této techniky krok za krokem od prvních skic a jednoduchých motivů až k obtížnějším předmětům. AKVÁRIUM je ilustrovaná příručka pro začínající akvaristy, představuje praktické rady k založení a udržování sladkovodního akvária, dozvíte se jak postupovat při výběru, koupi a instalaci technického vybavení. O tom, jak je naše příroda bohatá a rozmanitá, se můžete přesvědčit v knize ENCYKLOPEDIE NAŠÍ PŘÍRODY. O náboženských svátcích, postavách, rituálech, představách i praxi z celého světa se dozvíte v ILUSTROVANÉM SLOVNÍKU NÁBOŽENSTVÍ a na co vše zajímavého můžete narazit při výletu do lesa, ať už jsou to zvířata, rostliny, houby či stopy, vás upozorní MLADÝ POZOROVATEL V LESE.

Z naučné literatury pro dospělé zaujmou, především hospodyňky, tři kuchařky: DRŮBEŽ nejchutnější speciality na 225 způsobů, VÁNOCE U STOLU ZDRAVĚ A NÁPADITĚ a krásná KUCHAŘKA NAŠÍ MAMINKY. K prohloubení jazykových znalostí vám poslouží ČESKO-ANGLICKÁ KONVERZACE a na EURO 2004 se můžete podívat s trenérem Brücknerem v publikaci HOŠI, DĚKUJEME!. Kniha ABC CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ zabývající se cévními problémy (trombóza, bércové vředy, diabetická noha, žilní nedostatečnost, varixy...), je zpracována formou krátkých kapitol s jasnými praktickými návody. Cesty k sexuálnímu zdraví vám ukáže ANTIKONCEPČNÍ KUCHAŘKA.

V dějinách předků číst se nezdráhej, neb v nich najdeš bez práce co jiní s velikým úsilím sebrali a do knih zapsali. O moudrosti těchto slov se můžete přesvědčit třeba ze dvou dílů POVĚSTI ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ a nebo Z HRADŮ ZÁMKŮ A PODHRADÍ. Pro vyznavače napětí máme detektivky: BEZNADĚJNÝ PŘÍPAD, KOLOTOČ, UDĚLAL JSEM TO JÁ!, VŠICHNI DO JEDNOHO a TVAR VODY. Velice oblíbené jsou vesnické romány od Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Tentokrát nám jich přibylo hned osm: NA RADOSTI, OBRÁCENÍ, MATKA A DCERA, OMYL, JAN KOLODĚJ, NEBESKÁ KRŮPĚJ, PANIČKY a JEMNOSTPANIČKY.

Navíc máme nový výměnný soubor 70 knih z Českého Krumlova. Práce na zahrádkách se pomalu chýlí ke konci, večery se prodlužují a pro mnohé přichází ten správný čas na dobrou knihu. Přijďte si vybrat do knihovny. Slušný čtenář u nás neplatí žádné poplatky, požadujeme jen vlídné zacházení s knihou.

Na všechny se těší
- knihovnice Marta Tomanová -

Jak se žije v brložském Domě s pečovatelskou službou

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který byl 1. října, uspořádal obecní úřad malou oslavu pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou, která se konala 29. září 2004 ve 13 hodin v DPS. K poslechu hrál harmonikář Karel Jírovec, s nímž si obyvatelé zazpívali známé písničky a zavzpomínali na staré časy. Akce se zúčastnil i pan starosta, který pohovořil se seniory a pořídil pár snímků, které vám přinášíme.

Jsme rádi, že se seniorům první oslava svátku líbila a již se těší na další setkání.

Poděkování patří panu Jírovcovi, který celou dobu neúnavně hrál a zpíval, pečovatelce paní Daně Sixlové za zorganizování akce, obecnímu úřadu za poskytnuté občerstvení a Kateřině Bauerové za upečené koláčky.

Oslava skončila s písničkou na rtech v 17 hodin.

Brloh 2004, oslava Mezinárodního dne seniorů v brložském Domě s pečovatelskou službou Brloh 2004, oslava Mezinárodního dne seniorů v brložském Domě s pečovatelskou službou


Dne 6. 10. 2004 se uskutečnilo již 35. cvičení důchodců v Domě s pečovatelskou službu. Cvičí se pravidelně každou středu od 13 hodin.

Brloh 2004, cvičení důchodců v Domě s pečovatelskou službou Brloh 2004, cvičení důchodců v Domě s pečovatelskou službou

A tímto zveme i ostatní důchodce k protažení těla.
Informace na telefonu 380 745 155 nebo v DPS u pečovatelky Dany Sixlové.

Děkujeme paní Anně Mikešové za knížky, které darovala DPS.

Práce s dětmi a mládeží v ČSČK

Práce s dětmi a mládeží v ČSČK v letech 1970 - 1980
(pokračování)

Novinkou roku 1984 v oblasti práce s dětmi a mládeží byla televizní soutěž "Osmička", v níž obor "Člověk a zdraví" garantoval obsahově Federální výbor ČSČK. Soutěž byla určena středoškolské mládeži, uváděl ji známý moderátor Přemek Podlaha a měla celkem 10 soutěžních kol. Soutěž významně přispěla k propagaci činnosti ČSČK nejen mezi mládeží, ale celou naší veřejností.

V listopadu 1984 u příležitosti Mezinárodního dne studentstva se Federální výbor ČSČK připojil k soutěži vyhlášené Vysokým učením technickým v Brně o získání co největšího počtu bezpříspěvkových dárců krve z řad studentů vysokých škol. Vítězem této soutěže se stali studenti Vysoké školy veterinární Brno, kde plných 26,1 % studentů bylo aktivními bezpříspěvkovými dárci krve.

Rok 1985 byl Organizací spojených národů vyhlášen za Mezinárodní rok mládeže. Členové dorostu ČSČK se velmi aktivně zapojili mimo jiné i do zdravotnického zabezpečení akcí spojených s Československou spartakiádou, která se v tomto roce konala. V květnu 1985 uspořádal FV ČSČK v Domě čs. dětí na pražském hradě výstavy dětských výtvarných prací na téma "Děti - ČSČK - mír". Dětské a dorostové skupiny se zapojily do mezinárodní mládežnické štafety "Paměť", vyhlášené u příležitosti 40. výročí osvobození naší vlasti a ukončení druhé světové války.

V roce 1986 uspořádal ČSČK tábory pro zdravotně oslabené děti. V 53 turnusech se vystřídalo téměř 4 000 dětí. V srpnu téhož roku se v Mlynčekách okr. Poprad uskutečnilo mezinárodní studijní středisko Červeného kříže, kterého se zúčastnili mladí funkcionáři a členové ČK ze 13 zemí.

V roce 1987 se uskutečnilo celostátní setkání mladých bezpříspěvkových dárců krve z řad studentů a pracující mládeže. V červnu 1987 projížděl Československem z Rakouska do NDR a NSR s jednodenní zastávkou v Praze tzv. "Sluneční vlak" obsazený 500 zdravotně postiženými lidmi z 10 zemí. Mezi cestujícími tohoto vlaku bylo mnoho zdravotně postižených dětí a mládeže. Funkcionáři, pracovníci a členové ČSČK připravili v Praze pro účastníky tohoto zvláštního vlaku, který je každoročně vypravován z Vídně charitativními organizacemi (mj. i Rakouským červeným křížem), prohlídku našeho hlavního města, oběd a kulturní program v pražském Paláci kultury. Velmi aktivně se do zajištění pobytu účastníků Slunečního vlaku v Praze zapojili členové dorostu ČSČK.

V Domě československých dětí se uskutečnilo vyhodnocení dalšího ročníku rozhlasové vých. hry "Abeceda docela malých doktorů", kterou v šesti reprízách od r. 1979 absolvovalo již více jak 1 000 000 žáků 2. - 4. r. ZŠ.

- Marie Anderlová -

...a teď něco na zub

Do dnešního Zpravodaje nám svými recepty přispěla paní Martina Vašková z Brloha a receptem na koláč slečna Katka Bauerová z Jaronína.

Vepřové maso se zelím

75 dkg kýty (nakrájet na kostičky), 50 dkg hlávkového zelí (nakrájet nahrubo a nadlouho), 2 velké rajčatové protlaky, 2 cibule, olej, máslo, hladká mouka, sůl

Na oleji zesklovatět cibuli, osmahnout maso, osolit, lehce zaprášit moukou a zalít vodou, aby plavalo. Až bude maso poloměkké, přidat zelí a vařit do měkka. Pak přidat protlaky, jíšku z másla a mouky a povařit. Podávat s chlebem.


Kuře s brusinkami

kuřecí prsíčka, koření na steak, strouhaná cihla, brusinky, smetana, olej a sůl.

Maso naklepat, okořenit, osolit, opéct na oleji, přendat na nahřátý talíř a hodně posypat sýrem. Do zbylého tuku dát na jednu porci masa jeden a půl lžíce brusinek a přimíchat smetanu (1 lžíce na jednu porci). Příloha krokety.


Brambory po egyptsku

80 dkg syrových brambor (na plátky), 50 dkg mletého masa (trochu naředit vodou), 3 cibule (na kolečka), 3 velké rajčatové protlaky, olej, sůl, pepř, voda

Vysoký pekáč vymazat a skládat vrstvy: brambory osolit a opepřit, mleté maso, cibuli, brambory... končit brambory. Protlaky naředit vodou a nalít do pekáče, aby byl obsah ponořený (třeba i půl litru vody). Péct jednu hodinu přikryté a půl hodiny odkryté.


Tirácké maso

40 dkg vepřového (i jiného) masa (na nudličky), 2 lžíce tekutého polévkového koření, 1 lžíce worchestru, 4 lžíce oleje, 2 lžíce solamylu, l vejce, l lžička pepře, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička pálivé papriky, 1 lžička soli, 1 menší nakrájená cibule

Naložit a opéct na oleji. Příloha rýže nebo brambory.


Jablkový nářez

asi 1 kg jablek, 50 dkg lístkového těsta, 5 lžic strouhanky nebo drcených piškotů, rozinky, ořechy, skořicový cukr, vejce na potření

Krém:
tři čtvrtiny litru mléka, 2 balíčky vanilkového pudinkového prášku, 4 lžíce cukru

Jablka oloupeme a nahrubo nastrouháme. Polovinu těsta rozválíme, přeneseme na plech, posypeme strouhankou, jablky, rozinkami, ořechy a skořicovým cukrem. Přelijeme uvařeným teplým krémem a vše přikryjeme druhým plátem těsta. Potřeme vejcem a v hodně vyhřáté troubě upečeme dorůžova.


Přejeme dobrou chuť.

Zimbabwe

Kde to je? Naštěstí nám nedávno do nekonečna ze všech stran zněla písnička Jedeme do Afriky. Někdo si možná vzpomene na Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Někdo ví i o rasismu černých vůči bílým. Někdejšímu demokratu Robertovi Mugabemu zachutnala moc, a tak zavedl svou zemi do policejní totality, aby ji neztratil. Raději přivede svou zemi k ekonomickému rozvratu. Svobodná media, hlídací pes demokracie, již zde dávno nejsou. Svobodné soudy nejsou. Nestranná policie není. Svobodné volby nejsou. Tsvangirai, předseda opoziční strany, považuje za naprosto klíčové "vrátit lidem důvěru ve volební proces".

Stav naší země je zdánlivě naprosto neporovnatelný. Ale i u nás někteří politici usilují o vliv na veřejnoprávní televizi omezováním peněz. Čas od času se podivujeme nad rozsudky soudů. Policie se většinou chová nestranně a svobodné volby máme také. Ale "vrátit lidem důvěru ve volební proces" potřebujeme stejně jako obyvatelé Zimbabwe. Nadávat na režim v hospodě u piva a nejít k volbám není řešení. Nezájem o politiku se nám může proměnit ve ztrátu demokracie.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Železná sobota

Dne 17. 10. uspořádali místní hasiči sběr železného šrotu po Brloze. Poučeni loňskou akcí zvládli organizaci a odvoz na výbornou, za což jim můžeme vyslovit uznání.

Peníze za šrot použijí hasiči na činnost svého sdružení.

Informace

Uzavírání smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Brloze

Tyto smlouvy je nutné uzavřít nejpozději do konce letošního roku. Bohužel, se doposud mnoho občanů nedostavilo k sepsání této smlouvy.

Jelikož se ve smlouvě uvádí čísla hrobů a v místní kartotéce nemusí být čísla hrobů vždy správně uvedena, prosíme občany, aby zkontrolovali čísla hrobů než přijdou sepsat smlouvu na obecní úřad.

K podpisu smlouvy vezměte s sebou občanský průkaz.


Uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouvy jsou již na OÚ vyhotoveny, žádáme Vás proto o jejich vyzvednutí a podepsání.

Do konce letošního roku musí mít každý odběratel vody nebo ten, kdo odvádí odpadní vody do kanalizace, smlouvu uzavřenou a podepsanou.


Přiznání k poplatku ze psů

Ne všichni držitelé psů odevzdali na obecní úřad toto přiznání, které bylo přílohou minulého čísla Zpravodaje. Žádáme vás proto o jeho vyplnění a včasné vrácení na obecní úřad.

Ještě jednou připomínáme, že poplatek ze psů platí nejen jejich majitelé, ale i všichni držitelé psů.


Oznámení

Oznamujeme občanům, že popelnice budou vyvážet Technické služby Český Krumlov od středy 20. října každý týden ve středu.


Své návrhy či připomínky, týkající se naší obce, mohou občané vhazovat i mimo pracovní dobu na obecním úřadě do schránky na budově Obecního úřadu Brloh vedle vchodových dveří.


Pokud mají občané zájem o zasílání důležitých hlášení z obecního rozhlasu formou SMS nebo e-mailem, stačí sdělit na obecní úřad číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.


Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Pátek 7.30 - 12.00   


Pracovní doba v provozovně mandlu, prodej žetonů, výměna propanbutanových lahví
Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00hod.
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30hod.
Středa 9.30 - 11.30 12.30 - 15.30hod.
Čtvrtek zavřeno   
Pátek zavřeno   


Knihovna
Pondělí 12.30 - 17.00hod.
Středa 12.30 - 17.00hod.


Děkujeme všem, kteří respektují tyto provozní a úřední hodiny.


ZÁKAZ volného pobíháni psů stále platí!

A uklízet "kopičky" po svých miláčcích při věnčení, by mělo být samozřejmostí. Ne každý touží "vonět" třeba v dopravním prostředku. Ráno, potmě a ve spěchu je to obzvlášť nemilé.


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 13. května 2005 : TOPlist 0