ARCHIV  1 / 2001  2 / 2001 3 / 2001  4 / 2001
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 3 / 2001

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Když před přibližně sedmi lety probíhala v Brloze dotazníková akce k případné plynofikaci, vyjádřilo zájem o připojení přibližně šedesát procent obyvatel Brloha. Bylo zadáno vypracování generelu plynofikace, který vyčíslil potřebné investiční náklady na více než jedenáct milionů korun. To byla částka silně přesahující možnosti obce, nemluvě o tom, že tehdy hlavní finanční potřeba byla nasměrována na dostavbu dnešního domu s pečovatelskou službou. Obec sice požádala o dotaci z "Programu ozdravění ovzduší", ale ten byl žádostmi tak zavalen, že byl nakonec omezen pro některé severočeské a severomoravské okresy.

Otázka možné plynofikace byla znovu otevřena před dvěma lety, kdy obec získala přes čtyři miliony prodejem hlasovacích práv energetických společností. Nechali jsme si přepočítat původní generel. Přepočet ukázal, že odhadovaná investice převýší určitě čtrnáct milionů korun, přičemž hlavní nárůst nákladů byl na objektu vysokotlakého vedení o jeden a půl milionu a regulační stanice o půl milionu korun. Z celkového rozpočtu téměř polovinu nákladu představuje vysokotlaké vedení. Při pohovorech o možnostech financování bylo zjištěno: Jihočeská plynárenská a.s. nemá zájem v nejbližších letech spolupodílet se na financování nových investičních akcí. Na budování vysokotlakového vedení neposkytuje stát žádnou dotaci. Na regulační stanice a středotlaké rozvody je možné získat max. 30 % dotací za předpokladu, že bude připojeno 90 % domácností. Plynofikace není tedy v nejbližší době reálná. Pro zlepšení ovzduší v zimním období jsou ale i jiné způsoby řešení. Jedním z nich je i změna u středních zdrojů, hlavně ve škole, ale případně i v KD, na jiné palivo. Nejspíš většina z nás slyšela o vytápění biomasou, především dřevěnou štěpkou. Je to program, který je dnes podporovaný jak vládou, tak i některými programy EU (SAPARD). Konkrétně SAPARD počítá s podporou takového způsobu vytápění obecních objektů, protože tím, že by biomasa byla odebírána od místních zemědělců, byly by posíleny i jejich příjmy a tím i stabilizace venkovského osídlení. Při komplexním zavádění tohoto systému se počítá i s dotacemi zemědělcům na pořízení strojového parku na výrobu štěpky. Tento program však vyžaduje důkladnou přípravu, protože vytápění biomasou je úspěšné pouze při splnění několika předpokladů: Dotace na kotle, protože ty jsou při stejném dražší než kotle na uhlí. Dlouhodobá dostupnost dostatečného množství štěpky nebo jiného materiálu (smlouvy se zemědělci, majiteli lesů, zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin). Zaručená maximální cena štěpky od dodavatelů. Tyto problémy jsou podle mého názoru řešitelné, musíme si však položit zásadní otázku učinit důležité rozhodnutí.

A tento problém je takovýto: Instalací kotlů na biomasu do školy, případně do KD, vyřadíme na delší dobu, minimálně patnáct let tyto objekty jako možné výrazné odběratele plynu. Tím pádem se zavedení plynu do obce stane pro dodavatele plynu ještě více nevýhodné. Znamenalo by to tedy minimálně na patnáct let myšlenku plynofikace obce odložit. To je natolik závažná věc, že ji dávám k veřejné diskusi. Rád si vyslechnu názory a konstruktivní návrhy od každého. Rád bych si i učinil konkrétní představu o tom, jak se změnil názor na potřebu plynofikace, a proto si dovoluji učinit malou dotazníkovou akci. Obyvatelé, jichž by se plynofikace týkala najdou ve Zpravodaji anketní lístek. Prosím proto o jeho vyplnění a dodání na Obecní úřad jakýmkoliv způsobem.

Libor Lev

Dobrovolné hasičské hnutí v Čechách

XV. pokračování.

Činnost dobrovolného hasičského sboru v Brloze.
(Simandl Václav, starosta SDH Brloh)

Prapor Spolku dobrovolných hasičů v Brloze, r.1884-1909 Po skončení II. světové války a osvobození Českoskovenska v květnu 1945 se opět obnovila dobrovolná hasičská aktivita. V době okupace byla činnost hasičů omezena jen na výcvik a vlastní zasahovou činnost. Vše ostatní bylo zakázáno.

Základem obnovy dobrovolné hasičské práce bylo celorepublikové ustavení "Svazu československého hasičstva" (SČH). Okresní hasičská jednota se sídlem v Českém Krumlově zahájila svoji činnost ustavující konferencí, svolanou na dny 20. a 21. července 1946. Nově zřízená okresní organizace měla pořadové číslo 85 a do jejího čela byl zvolen p. František Urban z Třísova. Ve funkci starosty byl do roku 1953.

Na území dnešního českokrumlovského okresu byly po válce ustaveny dvě okresní hasičské jednoty, českokrumlovská a kaplická s evidenčním číslem 82. V roce 1945 sestával bývalý politický okres Kaplice ze tří okresů, a to Kaplice, Vyšší Brod a Nové Hrady. Podle provedeného sčítání lidu z tohoto období zde žilo 15.589 obyvatel.

První sjezd českokrumlovské OHJ se konal 13. července 1947 ve Velešíně, u příležitosti 70. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru. Ke dni 18. července 1948 evidovala Okresní hasičská jednota Český Krumlov celkem 69 dobrovolných sborů, z toho 39 v pohraniční oblasti a 30 sborů ve vnitrozemí. Z celkového počtu 1389 členů bylo registrováno 1300 mužů, 79 žen a 10 dorostenců.

V naší obci byla obnovena dobrovolná hasičská činnost konáním řádné valné hromady dne 13. ledna 1946. Z tohoto jednání je pouze stručný zápis o tom, že valná hromada zhodnotila činnost sboru za období válečných let 1941 - 1945, stanovila program obnovy činnosti na rok 1946 a zvolila nový výbor sboru v tomto složení:
 starosta sboruVáclav Vackokolář
 velitel sboruFrantišek Borovka  chalupník
 jednatelVáclav Anderlesedlář
 pokladníkVáclav Stankochalupník
 strojmistrJaroslav Jakešautodopravce
 strojmistrJan Tancerrolník
 členové výboru:  Jan Klementst. rolník
  Jakub Borovkakovář
  Bohumil Prühertruhlář
  Václav Tancerrolník
  Viktor Stankochalupník
  Václav Hakldomkář
  Adolf Hošna 
  Josef Anderle 
  Vavřinec Jakeš 
Z období poválečné obnovy místního hasičského sboru se dochovaly pouze stručné zápisy ze schůzí. Členská základna svým počtem odpovídala roku 1940 t.j. 42 členů činných a přispívajících.

Dne 6. října 1947 byl brložský sbor povolán na pomoc při hašení lesního požáru v Olšově, v prostoru mezi Černou v Pošumaví a Horní Planou. 15. října t.r. byl ráno v 6.30 hod povolán k požáru kovárny v lomu pod Novou Hospodou. V průběhu roku 1948 byla věnována zvýšená péče odborné přípravě všech velitelů dobrovolných hasičských sborů, a to v Horní Plané a ve Chvalšinách. V obou případech se k výcviku použila naše motorová stříkačka, jejíž dopravu zajišťoval p. Jaroslav Jakeš. Důsledně se také prováděla odborná teoretická a praktická příprava členů našeho sboru na vlastní zásahovou činnost, konání denních i nočních námětových cvičení. Jedno z těchto cvičení se konalo 24. října 1948 na hospodářský objekt p. Jana Jakeše čp. 59, kdy nasazenou motorovou stříkačku doplňovala při cvičení dvoukolová ruční stříkačka, obsluhovaná nejmladšími členy hasičského sboru. Zápis uvádí, že celé cvičení mělo velmi dobrý průběh a bylo velmi dobře připravené.

V roce 1949 se konalo celkem 16 podobných námětových cvičení. Kvalitu přípravu prověřily v měsíci říjnu dva požáry, a to 1. října v Rojšíně, kde hořely dva stohy a 3. října ve Chvalšinách, kde hořela zemědělská usedlost. Členové sboru asistovaly ve dvou případech při povodňové službě rozvodněného brložského potoka a také jako dopravní asistenční služba v obci, u příležitosti konání motocyklových a automobilových závodů, které organizoval Jihočeský automotoklub z Českých Budějovic.

V měsíci květnu se jako celorepubliková akce prováděla výměna původních hadicových spojek za nové, stanovené mezinárodní normou DIN. Výměna všech používaných spojek byla v této době náročným úkolem, ale nový systém spojování hadic přispěl k jednoduššímu a hlavně rychlejšímu sestavování hadicových vedení.

Pokračování příště

Počátky elektrifikace Brloha

Na schůzi občanstva obce Brloh, konané 29. března 1927, bylo předběžně utvořeno Družstvo pro zavedení elektrisace v obci Brloh. S možností, ale i s problémy spojenými s elektrifikací seznámil přítomné tehdejší ředitel školy J. Šamal. Hned na této první schůzi se za členy družstva přihlásilo těchto 21 průkopníků: Josef Anderle, Fr. Cais, Jan Bláha, Vojtěch Borovka, Fr. Hošna, Hynek Hrubeš, Jakub Kafka, Vít Klimeš, Fr. Loško, Fr. Máče, Jan Máče, Josef Máče, Josef Mikeš, Fr. Mikl, Vít Prüher, Fr. Pudivítr, Jan Sixl, Jar. Šamal, Fr. Šebelka, Jan Šustr a Vojtěch Vacko. Prvním předsedou byl zvolen Fr. Šebelka, místopředsedou Fr. Máče, pokladníkem Jos. Máče a jednatelem Jar. Šamal. Samozřejmě i tehdy byli někteří obyvatelé v opozici, ale jelikož byl předpoklad, že do družstva vstoupí ještě další občané, kteří na schůzi nebyli přítomni, byl vydán oběžník s pozváním od čísla k číslu.

Zápisné pro přihlášené členy
do 10. května 1927 činilo 10,- Kč
do 20. května 1927 činilo 15,- Kč
po 20. květnu 1927 činilo 20,- Kč
v druhé polovině roku 1928 to bylo již 40,- Kč

Na stavební náklady složili členové podíly úrokované 5%. Na 2,5 hektaru pozemku se počítal jeden podíl za 100,- Kč.
Cena za jednu kWh elektrického proudu byla pro světlo 3,- Kč, pro pohon 2,60 Kč.

Po dobu než byl umořen stavební náklad na síť a transformátor v obci, vybírala se ještě přirážka k ceně proudu a to světelného 50 haléřů a motorového 40 haléřů na 1 kWh.

Ustavující a první valná hromada družstva se konala 2. října 1927 v Brloze.

Vzniklé Družstvo pro rozvod elektrické energie v Brloze, zapsané společenstvo s ručeným obmezeným bylo zapsáno do společenstevního rejstříku Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze dne 26. října 1927.

Smlouva mezi družstvem a ing. Zdeňkem Stibralem, majitelem elektrárny v Mříčí, byla uzavřena 28. května 1928. Ovšem předběžný protokol je datován již 11. listopadu 1926.

Nájem z elektroměru činil 5,- Kč měsíčně. U vlastního elektroměru byl poplatek 1,- Kč za měsíc, za namontování 20,- Kč, světelné připojení 10,- Kč, motorové 25,- Kč a přezkoušení 5,- Kč za každý vývod, u motorů 10,- Kč za každou započatou koňskou sílu. Za instalace dodané elektrárnou se neplatily poplatky žádné.

Podle zákona (ze dne 1.7.1926) o finanční podpoře elektrizace venkova přidělilo Ministerstvo veřejných prací po kolaudaci provedené 23. září 1930 stavební příspěvek ve výši 40 % rozpočtu. Investiční náklady činily 74.546,- Kč, státní subvence - maximální povolený obnos byla 29.600,- Kč.
V roce1928čítalo družstvo40členů se162podíly
 1929 45 173 
 1930 54 189 
 1931 55 190 
 1935 58 195 
 1937 60 196 
 1940 76 214 
 1941 82 224 
 1942 86 228 
 1943 89 231 
 1944 90 232 
 1945 95 237 
 1948 97 239 


Vybráno ze zápisů Družstva pro rozvod elektrické energie v Brloze. V roce 1948 zápisy končí.

Další zajímavosti z historie uvedeme příště.

Marta Tomanová

Slovo lékaře

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina konce zažívací trubice se v Evropě dostává do popředí oproti světu ve výskytu i úmrtnosti, zejména pak v českých zemích a zejména pak v jižních Čechách, tedy i v našem regionu. Je na druhém místě v příčinách úmrtnosti u mužů po rakovině plic a u žen po rakovině prsu.

Svoji roli zde hrají genetické faktory. Proto by měla být věnována zvláštní péče příbuzným pacienta s touto rakovinou. Dalším závažným rizikem je strava bohatá na tuky, uzené maso, uzeniny, nadbytek alkoholu (zejména piva) a nedostatek ovoce a zeleniny.

Na tuky bývají navázány různé rakovinotvorné látky, které pak v obsahu střev na konci trávicí trubice působí změny na sliznici. Čím déle jsou v dotyku se stěnou střevní, tím snáze je stěna poškozována a tím snáze se rozvíjí rakovinové bujení. Zde hraje svoji roli navíc nedostatek vlákniny z ovoce a zeleniny. Při jejím nedostatku je zpomalena pasáž střevem a při zácpě se kontakt škodlivé látky se sliznicí prodlužuje. Vlákniha na sebe tyto škodlivé látky navíc navazuje a snižuje tak jejich účinek na sliznici. Nadbytek alkoholu zřejmě hraje svou roli v tom, že u alkoholiků bývá strava často neplnohodnotná.

Rakovina v této části zažívací trubice se rozvíjí poměrně pomalu, rok až 15 let. A to je určitá naše naděje, že když přijdeme ke svému lékaři včas, může nám být pomoženo. Lékaři mohou napomoci opakovanou osvětou, pravidelnými dotazy a vyšetřeními při preventivních prohlídkách a zvýšeným dohledem nad příbuznými pacientů s touto rakovinou. Pacienti pak musí každou změnu v chování střev včas nabídnout lékaři k vyšetření. Jde zejména o náhle vzniklou několik dnů trvající zácpu, krev nebo hlen ve stolici, neefektivní nucení na stolici a váhový úbytek. To jsou obtíže, se kterými se musím svěřit do rukou svého praktického lékaře, který pak dle své zkušenosti rozhodne, zda si nás bude jen sledovat nebo rozjede celý kolotoč vyšetřování. Pomalý rozvoj rakoviny v této oblasti je nadějí i pro ty pacienty, kterým tato závažná choroba byla zjištěna. Pacienti s ohledem na jiné typy rakoviny přežívají poměrně ve vyšším procentu. Jen se nesmíme svěřit mastičkářům či nejrůznějším šarlatánům. Řešení je zde jediné: Chirurgická resekce a podpůrná chemoterapie či radioterapie.

Lépe než léčit nemoc je nemoci předcházet. Správnou životosprávou, dobrou výživou s dostatkem vlákniny a vitamínů, kvalitní stravou bez jedovatých příměsí v podobě plísní, těžkých kovů a různých jedů, včetně omezení tuků v potravě, které tyto jedovaté látky na sebe často váží.

Ve včasném vyhledávání těchto závažných onemocnění hraje významnou roli screeningové vyšetření stolice. V rámci Nadace manželů Havlových byly provedeny odborné studie, podle kterých bylo rozhodnuto o aktivním vyhledávání rakoviny zažívacího traktu v době, kdy pacient je ještě zcela bez zjevných příznaků. Jde o vyhledávání stop krve ve stolici, vyhledávání tzv. okultního krvácení, které může být jediným příznakem závažného onemocnění v době, kdy ještě pacient nemá žádné potíže. Tak jako součástí preventivní prohlídky je nad 45 let vyšetření hladiny cukru v krvi a vyšetření EKG nad 40 let věku jednou za čtyři roky, i když je pacient zdráv, tak i vyšetření okultního krvácení může být součástí každé preventivní prohlídky v intervalu dvou let u osob starších 50 let bez rozdílu pohlaví. Vyšetření je označováno podle různých firem Haemoccult, Hemocare, Okult viditest rapid apod. Jde prakticky o stejná vyšetření, i když nesou různá označení.

Protože každá stopa krve ve stolici představuje rozjetí pro pacienta časově náročného, ale i finančně nákladného, vyšetřovacího programu a protože výsledek je značně závislý na spolupráci pacienta a klade si značné nároky na tuto spolupráci, je třeba řádně dbát pokynů svého lékaře a důkladně si přečíst návod k vyšetření, aby test nevyšel falešně pozitivní nebo falešně negativní.

Tři dny před zahájením testu a po dobu jeho provádění jíme stravu s větším množstvím balastních látek (zeleninu, ovoce, saláty, celozrnný chléb) a tím se snažíme podráždit případné patologické změny v zažívacím traktu a podnítit je ke krvácení. Z potravy je třeba vyloučit syrové mastné výrobky (tatarský biftek), ale i polosyrové uzeniny (lovecký salám), a stejně tak výrobky z krve (jelita, krvavé tlačenky). Průkaz krve ve stolici by nesvědčil pro porušení stěny střevní.

Po uvedenou dobu nelze užívat léky ovlivňující srážlivost krevní jako je Acylpyrin ve všech podobách, Pelentan, Warfarin... a mnohé léky proti bolesti (Analgon, Infometacin, Fenylbutazon), kortikosteroidy a další. Je nutné vyloučit i všechny tablety obsahující vitamín C, protože jeho větší množství reaguje s činidlem a dává falešně pozitivní výsledek, jakoby ve stolici byla příměs krve.

Test neprovádíme v době menstruace, dva dny před a po ní a neprovádíme ho po dobu průjmu.

Vyhodnocení testu lékařem bývá většinou negativní. Pozitivní test neznamená hned rakovinu zažívacího traktu, ale musíme udělat všechna předepsaná a drahá vyšetření, abychom závažné onemocnění vyloučili. Většinou i pak se rakovina nenajde a jen ve velmi malém procentu je nutné přistoupit k operačnímu řešení, které s nejvyšší pravděpodobností bude provedeno včas. A to je smyslem tohoto nákladného screeningu.

-MUDr. Bohumír Šimek-
praktický lékař

Kulturní zakončení konce školního roku

9. třída se rozloučila se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU závěrečným vystoupením LAKOMÁ BARKA,

ZŠ Brloh - divadelní vystoupení ZŠ Brloh - divadelní vystoupení

které žáci nastudovali pod vedením třídní učitelky Zdeňky Vackové. Premiéra se hrála v místním kině v úterý 19.6., reprízy ve čtvrtek 21.6. a v pátek 22.6. 2001. Představení mělo úspěch, snaha účinkujících byla odměněna bouřlivým potleskem diváků. V přestávkách nechyběly ani reklamy. Z tohoto vystoupení přinášíme několik fotografií.

ZŠ Brloh - divadelní vystoupení ZŠ Brloh - divadelní vystoupení

Dětský den

Brloh 2001 - Dětský den Dětským dnem ani v letošním roce neotřásly žádné vlivy. Jsem rád, že v naší obci a okolí jsou stále ochotní lidé (i organizace), kteří jsou schopni si v každodenním shonu běžného všedního života najít jedno sobotní odpoledne pro děti.

I letos, tak jako v letech předešlých, jsme uspořádali takzvanou "Cestu pohádkovým lesem". Uvítali jsme všechny ochotné spolupracující přátele, známé i neznámé. Samozřejmě, že se "Pohádkový les" neobešel bez finanční podpory, kterou zajistili "Vážení sponzoři" z řad spoluobčanů, Další finanční injekce přišly i z pokladen místních organizací. Dětský den jsme uspořádali 9. června. Tento den byl ve znamení špatného počasí, hlavně převládajícího deště, který nás doprovázel po celou přípravu i průběh "pohádkové cesty".

Je obdivuhodné, že i v takovém špatném počasí prošlo "pohádkovou cestu" 134 dětí společně se svými rodiči a příbuznými. Za splnění úkolů souvisejích s pohádkovými postavami dostaly děti nějakou odměnu. "Pohádková cesta" byla zakončena na myslivecké chatě, kde děti střílely ze vzduchovky a opékaly si buřty.

Brloh 2001 - Dětský den Brloh 2001 - Dětský den

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům - Obecnímu úřadu v Brloze, SDH Brloh, MS Brloh, Ochotnické jednotě a dále všem, kteří pomohli s přípravou dětského dne.
Se všemi se těším na další spolupráci.

Tomáš Jungwirth

Obecní knihovna Brloh

Kdo chodí častěji do obecní knihovny, jistě si povšiml některých změn.

Obecní knihovna Brloh Odchází paní Jakešová, a nastupuje nová knihovnice, paní Tomanová. Chtěl bych na tomto místě poděkovat paní Jakešové za vzornou knihovnickou práci, kterou vykonávala více jak sedm let. Za dobu její činnosti byla knihovna obohacena o mnoho nových knih jak populárních a lehce čtivých, tak o svazky vzdělávacího charakteru. A je to především její zásluha, že naše obecní knihovna byla v letošním roce vyhodnocena v soutěži "Vesnice roku" jako nejlepší.

Druhá významná změna je instalace počítačů do knihovny. Jeden bude sloužit k práci knihovnice, druhý bude veřejně přístupný, jako internetový terminál pro občany. Provoz tohoto internetového terminálu bude zahájen od prvního září. V souvislosti s tím bude rozšířen i provoz obecní knihovny, takže výpůjční doba bude v pondělí a ve středu od 12,30 do 17,00 hod. Zájemci o používání internetu se budou moci zapisovat do pořadníku, který bude vyvěšen na dveřích knihovny.

Vybavení knihovny počítači bylo financováno jak z obecní pokladny, tak z dotace z "Programu obnovy venkova" a téměř polovinou přispěje Fond EU, PHARE.

Zveme všechny zájemce o internet, i ty kteří s ním dosud neměli tu čest. Na vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na internetu si svůj obor zájmu najde určitě každý.

Libor Lev

Symbol přátelství

Všimli jste si?

Nalevo od hlavního vchodu školy se před nedávnem objevil kámen.
Ne, nebojte se, žádné UFO, žádní mimozemšťané. To je jen symbol přátelství mezi uměleckými školami Z Jablonce nad Nisou a školou podobného zaměření ze SRN z městečka Neugablonz.

Znáte je, již kolik let sem Jablonečtí pravidelně jezdí první týden v červnu malovat krásy Brloha a blízkého okolí. Letos s nimi přijelo i několik žaček z Německa. Byly nadšeny a moc se jim tu líbilo. A právě na počest rozvíjející se spolupráce mezi ZŠ v Brloze a našimi přáteli z obou "Jablonců" byl slavnostně usazen pamětní kámen.

Brloh 2001 - Symbol přátelství
Brloh 2001 - Symbol přátelství Brloh 2001 - Symbol přátelství

Lubomír Hovorka

Informace

Obecní úřad nabízí občanům službu pečovatelek.
Tato služba je určena hlavně postiženým a starším občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
Služby se poskytují za úhrady dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.
Pro přehled uvádíme ceny některých služeb platné v současné době.
1)Donáška oběda7,- Kč
2)Pochůzky (na poštu, OÚ, pro léky k lékařce, ...)7,- Kč
3)Praní a žehlení prádladle váhy
4)Nákupydle váhy
5)Jednoduché ošetřovatelské úkony aj. 

Podrobnější informace získáte na DPS u pečovatelek p. Dany Sixlové a p. Marie Borovkové nebo na telefonu 745155


Víte něco zajímavého a chcete se o to podělit s ostatními?
Není nic jednoduššího než zanést svůj příspěvek na Obecní úřad v Brloze, který jej zveřejní v některém z dalších čísel Zpravodaje.
Těšíme se na Vaše příspěvky


Zveme Vás na Srpenskou pouť v Brloze
Program:
8.30"Memoriál Jana Prühera", fotbalový turnaj žáků na hřišti
Hrají družstva:
1) Nová Ves
2) Křemže
3) Žabovřesky
Zápas bude trvat 2 x 30 minut, předpokládaný konec 13.00 hodin
10.00 - 13.00Výstava obrazů ak. malíře Josefa Hošny, rodáka z Brloha a archeologických nálezů z okolí Brloha. Výstava se nachází v prvním patře OÚ Brloh
11.00Mše svatá v kostele sv. Šimona a Judy
15.00Mistrovské utkání v kopané mezi ženatými a "nedomrdlými"
Hraje se o "Brložský soudek"
Během celého odpoledne a večera hraje na hřišti k tanci a poslechu hudební skupina LUNA KVINTET pod vedením K. Štibice.

Pouťové atrakce a stánky po celý den v prostoru okolo kampeličky.


HRY ZA PLOTEM
Děti, ale i dospělí, přijďte se rozloučit s prázdninami.
Koupaliště za Brlohem - sobota 25. srpna od 14.00 hodin
Stanislava Trávníková


ANKETA

Jméno a příjmení ..........................................................

Dům - Brloh č. p.: .........................................................

Prosím, zakroužkujte jednu z možností

a) mám stále zájem o připojení na plyn

b) nechci připojení na plyn

Podpis:

Anketní lístek odevzdejte na Obecní úřad v Brloze do 1.9. 2001

Děkujeme

A teď něco na zub

Kuchařka - ilustrace Dnes Vám nabídneme několik receptů z cuket.

Cuketa s uzeninou
4 cukety (20-25cm) nebo jednu přerostlou, 400 g uzeniny, 1/4 l šlehačky, cibule, rajský protlak, paprika, sůl, olej
Cibuli zpěníme na oleji, zaprášíme paprikou, přidáme nastrouhanou cuketu, sůl, rajský protlak a dusíme. Vmícháme nakrájenou uzeninu, šlehačku a necháme přejít varem. Podáváme s pečivem nebo s chlebem.

Cuketový kotlík
2 cukety, 2 cibule, 2 rajčata, 2 papriky, 15 dkg točeného salámu, česnek, tymián, bazalka, kečup, sůl, máslo
Na másle zpěníme cibuli, přidáme nakrájenou cuketu, papriku, rajčata, česnek, sůl a všechno koření a dusíme. Zalijeme kečupem a povaříme. Jíme s chlebem nebo s topinkami.

Rychlá buchta
2 hrnky neloupané na hrubo nastrouhané cukety, 1 hrnek oleje, 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 3 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 lžička soli, 1 lžička jedlé sody, 1 lžička prášku do pečiva, 3 lžičky skořice, rozinky, ořechy sušené nebo kandované ovoce, …
Vše se smíchá a naleje na vymazaný a vysypaný plech a upeče.

Přejeme dobrou chuť

Nakonec tipy a triky s cuketami


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. srpna 2001 : TOPlist 0