ARCHIV  1 / 2000  2 / 2000 3 / 2000  4 / 2000
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 3 / 2000

 

Vážení občané . . .

Bývá osvědčeným pravidlem našich komerčních televizí, že hlavní večerní zprávy se začínají vždy oznámením o nějaké tragické události, či připravovaným zdražováním, zkrátka zprávou špatnou. Po té se pokračuje nepříliš špatnými zprávami a dušička zneklidněného diváka je nakonec uchlácholena vysloveně optimistickou zprávou, jako že se někde narodilo slůně, případně, že někdo nasbíral již plnou garáž pivních lahví. Prázdných. Zvyšuje to sledovanost.

Vzhledem k tomu, že Zpravodaj není komerční záležitost, dovolím si na začátek posloužit zprávou dobrou. Naše obec se letos opět zúčastnila soutěže "Vesnice roku".

V krajském kole, kterého se zúčastnilo více obcí než loni, jsme získali ocenění "Modrá stuha", čili ocenění za nejlepší spolkovou činnost. Toto ocenění je jaksi mimo pořadí, ale podle toho, že vlastní stuha je předávána na celostátním vyhodnocení, že držitel stuhy má v příštím roce snazší přístup k dotacím z programu obnovy venkova, je zřejmé, že toto ocenění je lepší umístění, než loňské druhé místo. O výsledku soutěže jsem se dověděl na návsi od jednoho místního občana, který ne mne zavolal: "Tak si nevyhrál, získali jsme nějakou modrou stuhu". Přes, asi gramaticky pochybné, střídání osob v jedné větě to však bylo po faktické stránce správné. Starosta nemůže v této soutěži vyhrát. Může dostat mimořádné ocenění, ale to může dostat i kterýkoliv jiný občan obce za nějakou mimořádnou činnost. Vyhrát nebo obdržet stuhu může pouze obec. A jestliže jsme dostali modrou stuhu za společenský život, znamená to, že vyhráli: SDH a především hasičky za svoji činnost, kterou věnují dětem a děti samotné za úspěšnou reprezentaci na soutěžích, OS Pastouška za svůj čas a práci s dětmi, místní Ochotnická jednota, myslivci, zdravotní kroužek Červeného kříže, Pionýrská skupina, fotbalisti, Sokol, svaz invalidů,ale i občané, kteří společně a bez velkých nároků si postaví dětský koutek, jako loni v Rojšíně, či letos u bytovek, nebo ochotně přiloží ruku k dílu při stavbě májky a další, o kterých možná ani pořádně nevím.

Zkrátka vyhráli všichni, kteří dělají něco víc, než jen svoji povinnost. A všem těm patří i moje poděkování.

V krajském kole soutěže vesnice roku zvítězila obec Chelčice, druhá byla Lužnice a třetí Horní Vltavice. Mimořádné ocenění bílou stuhou za práci s mládeží získala obec Dírná , modrou stuhu za spolkovou činnost obec Brloh a zelenou stuhu za péči o zeleň obec Homole.

A nyní z poněkud horšího soudku. Ono výše uvedené televizní schéma vychází ze zkušenosti, že špatná zpráva je přijímána z větší pozorností, než dobrá (jak říkával Šimek s Grosmanem "člověka potěší, když slyší o neštěstí), a šíří se rychle bez ohledu, jestli ji oznámí ČTK nebo nějaký soused či sousedka. Něčeho podobného jsme byli svědky i u nás.

Protože začátkem příštího roku končí nájemní smlouva na KD, rozhodlo se Obecní zastupitelstvo, že v souladu s tehdy platným zněním zákona o veřejných zakázkách vyhlásí výběrové řízení na uzavření nové nájemní smlouvy. Mezi zájemci o nájem za účelem provozování hostinské a ubytovací činnosti byl i zájemce , který chtěl KD využít pro jiný účel. Protože v propozicích nebylo výslovně řečeno, že nájem bude pouze na hostinskou činnost, měl právo se zúčastnit, i když byl upozorněn, že takovýto plán musí projít širší diskusí, než pouze zastupitelstvem. Prohlédl si tedy prostory, s tím že v řádném termínu, tj 16.10. do 17,00 předloží svou nabídku na obecní úřad, protože ten den večer mělo zastupitelstvo otevírat obálky s nabídkami začít se rozhodovat. Ale již o dva dny dříve se rozlétla Brlohem zpráva že "kulturák je prodanej Němcovi, kterej tam bude šít". Skoro bych řekl trestný čin šíření poplašné zprávy. Kdo tuhle zprávu vypustil a proč? Asi to nebude zrovna slušný člověk. Zastupitelstvo rozhodlo, že nájemní smlouva bude uzavřena s panem Jarmilem Benešem.

Libor Lev


Dobrovolné hasičské hnutí v Čechách

XII.pokračování.
Činnost dobrovolného hasičského sboru v Brloze.

Období třicátých let překonával dobrovolný hasičský sbor v Brloze trvalou standartní činností. Dokládají to jednatelské zápisy ze schůzí, kdy dřívější obsáhlé a podrobné zápisy o tom "co kdo řekl", se v průběhu doby zúžily do stručných záznamů o projednávaných záležitostech. Ani zápisy z jednání výročních valných hromad sboru, kde se hodnotila celoroční činnost nejsou na tom lépe. Trvalým problémem po celé období třicátých let se táhne jako stín placení dávek na pojištění členů sboru v případě možných úrazů při zásahové činnosti. Na vlastní činnost sboru měl rovněž přímý vliv trvalého nedostatku finančních prostředků, které se v uvedené době jen ztěžka zajišťovali. Hlavním zdrojem příjmů do sborové pokladny byly výnosy z pořádaných kulturních aktivit, jakými byly různé taneční zábavy a plesy. V krajních případech se vyhlašovaly veřejné sbírky finančních prostředků. Nedostatkem peněz trpěl i obecní úřad, takže požadavky na opravy a nákupy technických hasebních prostředků často vyznívaly naprázdno.

Ve zprávě z výroční valné hromady za rok 1921 se uvádí, že hasičský sbor evidoval 54 členů činných a 10 členů zakládajících a přispívajících, svoláno bylo 11 výborových členských schůzí a sbor vykonal pět technických cvičení.

Na likvidaci požáru vyjel v tomto roce sbor dvakrát. Poprvé dne 8. května 1921 na hořící lesní porost u Českých Chalup a podruhé dne 17. června 1921,když hořelo v obchodě Jana Sigmunda v Brloze. Výjezd k uvedenému požáru lesa, kde sbor zasahoval s těžkou čtyřkolovou stříkačkou taženou koňským potahem byl doprovázen různými poruchami na podvozku. Vzniklé závady byli způsobeny jednak špatnou cestou, ale hlavní podíl měl těžkopádný podvozek opatřený pevnými a neodpérovanými nápravami. Bezprostředně po skončení hasebních prací a po návratu sboru se vzniklá situace ihned řešila. Výsledkem jednání byl podán návrh, aby výbor sboru požádal Jeho Jasnost knížete Schwanzenbergra o milodar na nákup modernějšího a již odpérovaného podvozku k používané stříkačce nebo na provedení potřebné rekonstrukce původního podvozku. Současně bylo poukázáno na skutečnost, že ochrana lesních porostů je i ochranou knížecího majetku. Dopis byl odeslán dne 10. května 1921 a skutečně za nedlouho přišel finanční obnos ve výši 300,--korun. Rekonstrukci podvozku provedl místní kovář a člen výboru sboru Václav Záruba.

V květnu téhož roku se konala ve Zlaté Koruně župní valná hromada, kde bylo mimo jiné na programu ustavování sanitních čet u hasičských sborů. Výsledkem toho mělo být svépomocné poskytování první zdravotní pomoci při vzniklém úrazu do příchodu lékaře. Sanitní četu u našeho sboru tvořili členové Josef Mikeš, Václav Záruba a Václav Tancer čp. 12. Teoretickou výuku poskytovala vydaná publikace s názvem "Zdravotní zřízenec". Potřebné prostředky pro poskytování první pomoci zakoupil obecní úřad v Brloze.

Dne 24. září 1922 okolo 20.00 hodiny byla pozorovány velká záře ze směru od Borové. Zápis o této události uvádí: "Když se chtělo se stříkačkou vyjet, oheň spadl a tak uznáno, že jest to za lesy a velkých rozměrů není." Přesto se vydalo 9 členů sboru tímto směrem, k poskytnutí případné pomoci. Zápis dále uvádí: "Hořelo u Tachejdlů v Borové a když se dostavili upocení členové sboru k ohni, viděli kolem ohniště tábor lidí, lhostejně se dívajíce jak oheň uchvacuje vše. Tři stříkačky byly již u ohně, ale voda žádná, ač rybník menší nebyl daleko." Co bylo důvodem k všeobecné lhostejnosti přítomných zápis neuvádí.

Součástí výcviku členů sboru byla i fyzická příprava realizovaná formou společných vycházek. Jedna z těchto vycházek byla připravována na den 23. července 1922 do prostoru Zásadnice. V dopoledních hodinách připravoval Vojtěch Panuš místo setkání, když se přihnala letní bouřka a jeden z blesků zasáhl mandel obilí na poli Josefa Tancera čp. 3 Mandel začal ihned hořet a díky rychlému zásahu V. Panuše nedošlo k rozšíření požáru na ostatní mandele. Jak dopadla vlastní vycházka není zaznamenáno.

Dne 3. září 1922 se bez ohlášení dostavil na kontrolu sboru okrskový župní dozorce p. Šanda ze Zlaté Koruny. Kontrolu zaměřil na připravenost sboru k výjezdu, na udržování pořádku v hasičském skladišti a na vedení spisové agendy. Součástí kontroly bylo i provedení ukázkového cvičení. Vše dopadlo dobře a nebylo shledáno žádných závad.

K dalšímu požáru v tomto roce vyjel sbor dne 22. října kolem půlnoci do Strouhy ke Kopáčům. Celkem zasahovalo 24 členů sboru z Brloha.

Koncem roku evidoval sbor celkem 72 členů, z toho 56 činných, 12 přispívajících a 4 zakládající.

U příležitosti čtyřicetiletého trvání dobrovolného hasičského sboru v Brloze se konal dne 1. června 1924 jubilejní župní hasičský sjezd. Z výboru velešínské župy byl přítomen Petr Kotal z Velešína. Nezbytná "defilírka",mimořádná členská schůze a společenský večer naplnily program tohoto významného dne.

Postupem doby se zdokonalovala i odborná příprava velitelských kádrů, jejich zástupců, četařů lezců a četařů stříkačníků. Velešínská hasičská župa organizovala župní školy na třech místech, a to v Křemži, Zlaté Koruně a ve Velešíně. Nutnost zvyšování znalostí si vyžádala postupně se zlepšující hasební technika, zvyšování počtů motorových stříkaček a měnící se způsoby hašení požárů. Odbornou přípravou procházeli starostové sborů a jednotliví členové sanitních čet. Hasičský sbor Brloh plně využíval možností zvyšování znalostí a všechny kurzy vždy obesílal v požadovaných počtech účastníků.

Na doporučení župní správy zakládat v dobrovolných hasičských sborech ženské odbory, nezůstal náš sbor nic dlužen. Dne 27. června 1929 byly přijaty do sboru první čtyři ženy a to: Růžena Držková narozená dne 6. srpna 1907, Alžběta Držková nar. Dne 27. srpna 1911, Růžena Klementová nar. Dne 25. února 1913 a Marie Klementová - datum narození není uveden. O konkrétní činnosti uvedených žen ve sboru se v zápisech o jednání výboru neuvádí.

Až do roku 1934 jsou zápisy z jednání výborových a členských schůzí velmi stručné a nedají se z nich zjistit aktivity sboru. Zprávy o činnosti za uplynulý rok předkládané výroční valné hromadě byly pravděpodobně sepsány na samostatných listech a nikde není uvedeno zda byly postupně ukládány do sborového archivu nebo po skončení jednání a následném schválení byly zlikvidovány. Prozatím se nepodařilo žádnou zprávu z tohoto období nalézt. V roce 1934 oslavil dobrovolný hasičský sbor v Brloze své padesátileté trvání. Při této příležitosti byla zařazena do služby nová dvoukolová motorová stříkačka od výrobce Smekal Slatiňany. O této významné události pro sbor chybí jakékoliv písemné záznamy.

Simandl Václav
Starosta SDH Brloh


Historie dávna i současná

O počátcích Brloha máme jen dílčí zprávy. Víme, že první písemná zmínka o Brloze je z roku 1347, podle které víme, že v Brloze byl postaven kostel sv. Máří Magdaleny někdy kolem roku 1340. Z toho se můžeme oprávněně domnívat, že již tehdy zde stála ves. O dřívějším osídlení víme, že necelý 1 km odtud u Ondřeje stálo hradiště, datované jako slovanské z devátého století. Zda-li existovalo souvislé osídlení od devátého století do čtrnáctého se můžeme jen dohadovat. Jsou sice jisté hypotézy, odvozené od některých místních názvů, jako třeba Stráže, ale to jsou jen hypotézy. Proto jakákoli zpráva i poznatek z tohoto období jsou zajímavé a cenné.

Při stavbě komunikace pro nové stavební parcely nalezli archeologové keramické střepy, které předběžně datovali do třináctého století. Proto se provedl na části staveniště záchranný archeologický průzkum. Byly zde zjištěny části objektů a další střepy. Vedoucí průzkumu pan Mgr. Chvojka slíbil že se pokusí zajistit nějaké finanční prostředky, aby mohl být proveden průzkum i mimo komunikaci a zjistit tak přesný rozsah a tvar objektů.

Pozorujeme-li archeology při práci, musíme obdivovat jejich zkušenost při rozeznávání rozdílů v barvě a složení prokopávané půdy, které označují staré výkopy, ohrady, zakopané kůly a podobně. Stejně tak jejich znalosti, kdy podle nalezených střepů, dříve než jsou dány k odborné expertíze, dokáží odhadnout stáří zkoumaného objektu. I když někdy jsou takové známky charakteristické, jako u keramiky z třináctého a staršího období. Tehdy se totiž do keramické hlíny přidávalo značné množství grafitu. Takže podle zatím předběžného zjištění víme že nalezené objekty pocházejí minimálně ze třináctého století. Mám slíbeno, že po podrobném prozkoumání nalezených předmětů napíše archeolog pro náš Zpravodaj článek.

Závěrem bych chtěl upozornit na některé právní normy. Podle zákona každý, kdo provádí zemní práce je povinen toto oznámit archeologům , stejně tak hlásit případné nálezy. Při financováno takových prací se posuzuje, zda-li stavebník je fyzická, či právnická osoba. Právnická osoba je povinna takový archeologický průzkum na stavbě financovat ale mohu potvrdit, že domluva s budějovickým muzeem je dobrá a jejich požadavky nejsou přehnané. Dojde-li k archeologickým nálezům při bytové výstavbě fyzické osoby, je sice povinnost spolupráce s archeology také povinná, ale tyto práce financuje muzeum, nikoli stavebník. Může tedy maximálně dojít časovému zdržení cca 14 až 21 dnů, ale nikoli k větším finančním nákladům. Navíc se v těchto případech vždy provádí tzv. záchranný archeologický průzkum, to znamená, že se nalezené objekty důkladně prokopou a vyberou, takže další práce v budoucnu už by neměly přicházet v úvahu.


Zápis ze zasedání ObZ dne 30.10.2000.

Přítomni: Ondřich, Lev, Lajnerová, Matějíček, Hrubeš, Prüher, Hrubeš (B)
Omluveni: Kukačová, Prüher (J )

 1. Výběr nájemce KD:
  1. p. Borovka seznámil ObZ se svými záměry při získání nájmu KD
  2. p. Beneš Jarmil seznámil ObZ se svými záměry při získání nájmu KD
 2. ObZ schválilo změnu v rozpočtu obce dle návrhu finanční komise
 3. Inventurní komise :
  • Obecní úřad, KD, účty : Matějíček, Lev, Tancerová
  • Škola, školka : Hrubeš (B), Prüher (B)
  • Hasiči : Hrubeš, Lev, Hajduch
  • Materiál, DKP, ZP : Ondřich, Prüher Toman
  • Hlavní in. komise : Lajnerová a před.dílčích komisí
 4. p. Borovka Josef měl požádáno o odprodej p. č. 1085/15 díl 3 o výměře 93 m2 v k.ú.Brloh. Tento díl dělí jeho pozemek na dva kusy.
 5. ObZ vybralo jako nájemce KD p, Beneše a pověřilo starostu, aby seznámil s výsledkem p.Beneše
 6. ObZ schválilo zadání územního plánu.
 7. ObZ bere na vědomí, že p. Pokorný bude mít vlastní čističku.
 8. ObZ nesouhlasí pro vysoké fin.nároky s budováním osvětlení na lyž. vleku.
Usnesení:
 1. Schválení změny rozpočtu
 2. Schválení inve. Komisí.
 3. Schválení prodeje p.č.1058/15.,
 4. Schválení nájemce KD.


OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní zastupitelstvo v Brloze schválilo s platností od 17.10.2000 cenu žetonů na popelnice takto:
Červený žeton - podnikatelé 35,--Kč
Modrý žeton - fyzické osoby 27.--Kč
Zelený žeton - fyzické osoby 24,--Kč
Zvýšeny byly i ceny za provoz strojů:
MP 10 - plošina
Pro občany:
1 hod180,--Kč
1 hod mzda obsluhy160,--Kč
1 hod mzda pomocníka130,--Kč
M 25 - zametač /prohrnovač/
1 hod270,--Kč
1 km9,--Kč
1 hod mzda obsluhy160,--Kč
1 hod mzda pomocníka130,--Kč
Traktor Z 8045
1 hod čistý provoz150,--Kč
1 hod mzda řidiče160,--Kč
1 hod mzda pomocníka130,--Kč
Zapůjčení káry za traktor:
půl dne50,--Kč
celý den100,--Kč


Společenská kronika

Vítání občánků do života, ilustrace ke společenské kronice, Zpravodaj OZ Brloh Vážení spoluobčané,

Od tohoto čísla Zpravodaje již nenajdete na jeho stránkách SPOLEČENSKOU KRONIKU. Dle nového zákona o ochraně osobních údajů nesmíme data uchovávaná na obecním úřadě používat k jiným účelům než ke kterým jsou zde uložena.

Proto ani nemůžeme tyto údaje použít ke zveřejnění životních výročí a událostí. Blahopřání je možné zveřejnit pouze se souhlasem jubilanta, případně na objednávku jeho nejbližších, co by gratulantů.

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na tradiční besedu s důchodci, která se koná v neděli 3. prosince 2000 od 14.00 hod v jídelně Zemědělského družstva v Brloze.

Program:

K tanci a poslechu hraje místní kapela.
Předpokládané ukončení 18.00 hodin
Doprava z okolních obcí je zajištěna zvláštním autobusem tam i zpět. Odjezd:
Jaronín - přes Sedm Chalup13.30
Rojšín13.45
Rohy13.50
Rychtářov13.55


Těšíme se na setkání s Vámi


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. prosince 2000 : TOPlist 0