ARCHIV  1 / 2001 2 / 2001  3 / 2001  4 / 2001
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 2 / 2001

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba v loňském roce jsem Vás informoval o začínající práci na územním plánu celého katastru obce. Vyzval jsem všechny, kteří mají nějaké stavební plány do budoucna, aby je uplatnili na obecním úřadě. V současné době je územní plán ve fázi tzv. konceptu. To znamená, že jsou v něm zapracovány všechny známé problémy, omezení i plány rozvoje. Je to jedna z posledních šancí, jak uplatnit svoje připomínky, či náměty. Upozorňuji, že podle vyvěšeného oznámení je lhůta k uplatnění svých názorů do poloviny května. Není v našich silách oslovit každého jednotlivce, jehož majetku, či zájmu se územní plán dotýká, je proto v zájmu každého, aby se na koncept zašel podívat a vyjádřil svůj názor. Po jeho schválení obecním zastupitelstvem budou již změny a realizace záměrů mimo územní plán obtížně proveditelné.

Jaké jsou hlavní záměry územního plánu. Především jsou to plány budoucí zástavby. V Brloze je zástavba převzata v podstatě z minulého územního plánu, je přidána možnost zástavby na pozemcích při silnici do Jánského Údolí, snažíme se prosadit i možnost nové výstavby na osadách Jaronín a Rojšín a obnovu některých samot na bývalých základech. Chceme obnovit většinu bývalých polních cest a umožnit vybudování nových, menších, vodních ploch. V územním plánu je ale i řada omezení, vycházejících z existence stávajících objektů nebo z plánovaných budoucích staveb. Opakuji, je proto nutné, aby koncept vidělo co nejvíce lidí.

V loňském roce získala naše obec v soutěži „Vesnice roku" ocenění modrou stuhu za společenský život. Soutěž je prestižní, hlavním účelem je vzájemné poznávání a předávání zkušeností. Finanční efekty jsou spíše nepřímé a to pouze pro ty kteří dosáhnou vysokých ocenění. Mezi tyto ocenění patří i modrá stuha. Proto mohu oznámit těm škarohlídům, kteří se na vše dívají přes peníze, že díky tomuto ocenění jsme letos získali na dotacích z Programu obnovy venkova téměř čtyřistatisíc korun. Letos jsme se opět přihlásili. Komise navštíví naši obec začátkem června. Věřím, že stejně jako v minulých letech bude komise spokojena s celkovým vzhledem obce, což bylo především zásluhou těch kteří dbají na vzhled svých stavení a jejich okolí.

Letošní rozpočet byl schválen ve výši 6 921 000,- jak na stránce příjmů i výdajů. Daňová výtěžnost byla odhadnuta na 4 030 000,- Kč, tak jak byla spočtena podle nových pravidel rozdílení daní. Mělo by to být pro nás výhodnější, než byl starý systém, přibližně o 400 000,- Kč, ale výklad je tak nejasný, že není možno z naší strany stanovit přesnější odhad a 400 000,- Kč jako nárůst proti minulým letům je tedy odhad spíše opatrný. Nakolik byl náš výpočet kvalifikovaný, se tedy ukáže na konci roku, ale zatím vývoj příjmů napovídá, že by neměl být daleko od skutečnosti.

V letošním roce není plánována žádná velká investiční akce. Bylo vybráno několik spíše drobných akcí údržbářského charakteru. Je to oprava obecní komunikace na Lazích, rekonstrukce veřejného osvětlení na osadách Jaronín a Jánské Údolí, zpevnění nádvoří na základní škole, naučná stezka okolím Brloha, která se buduje ve spolupráci s CHKO Blanský les a veřejný internetový terminál v místní lidové knihovně.

Protože se mění pravidla podávání žádostí o dotace z programu obnovy venkova, musí se již teď plánovat, co bychom chtěli dělat v příštím roce. Do žádostí na rok 2002 jsou tedy zařazeny tyto záměry: Oprava zdi starého hřbitova, zavedení veřejného rozhlasu do osad a úprava jeviště v místním kině, případně i vybudování lokálního vytápění v kině. Realizace těchto akcí a jejich rozsah je v tuto chvíli závislý na tom, zda dotace na ně bude schválena, či nikoli.

Libor Lev

Dobrovolné hasičské hnutí v Čechách

XIV. pokračování.
Činnost dobrovolného hasičského sboru v Brloze.
(Simandl Václav, starosta SDH Brloh)

Zavádění nových německých pořádků začátkem roku 1939 se nevyhnulo ani dobrovolnému hasičskému hnutí v Českých zemích. Všeobecně bylo nařízeno, aby nové Stanovy pro dobrovolné hasičské sbory zpracované v německém duchu byly čteny na mimořádných valných hromadách. V Brloze se tato valná hromada odbývala dne 5. března 1939 a podle nařízení se musela provést i volba nového výboru sboru. Starostou sboru a současně zástupcem sboru v Okresní hasičské jednotě byl zvolen Václav Vacko a velitelem se stal František Borovka. Toto nařízení bylo vydáno prostřednictvím České zemské hasičské jednoty, se sídlem v Praze.

Dne 31. března 1940 byla valnou hromadou sboru schválena mimo jiné stavba nové dřevěné sušárny na hadice, včetně leziště pro výcvik členů hasičského sboru. O stavbě sušárny a zajištění potřebného stavebního materiálu se jednalo téměř celý předchozí rok. V této době se také projednávala možnost přístavby sborové místnosti k původní hasičské zbrojnici, ale konečné rozhodnutí se odložilo na pozdější dobu. Na programu této valné hromady bylo povinné seznámení členské základny s dalším oběžníkem Zemské hasičské jednoty č. 12 388 ze dne 14. září 1939 o odstranění stávajících předválečných hasičských odznaků ze stejnokrojů, hasičských vozidel a ostatních zařízení v používání dobrovolného hasičstva.

Poslední schůze výboru sboru v období německé nadvlády se konala dne 22. srpna 1941. Zápis o jednání provedl jednatel sboru Václav Anderle a následnou jeho kontrolu provedl dne 23. srpna 1942 Vojtěch Trost, krajský velitel. Až do konce II. světové války a osvobození Československa byla schůzová činnost sborů zakázána. Členové hasičských sborů se směli scházet pouze za účelem výcviku a přípravou na zásahovou činnost v době války. Z období 1941 - 1945 chybí zápisy o činnosti dobrovolného hasičského sboru v Brloze.

Přes veškeré zákazy a příkazy německé vrchnosti a jiná zakazující opatření činnost sboru nadále pokračovala. Především ještě v roce 1940 byla postavena vedle původní hasičské zbrojnice nová celodřevěná sušárna na hadice. Potřebné finanční prostředky na stavbu byly převzaty od Tělovýchovné jednoty Sokol Brloh, která byla německou nadvládou zrušena na začátku válečného období. V průběhu roku 1942 byly zakázány veškeré kulturní společenské a taneční zábavy. Výbor sboru tímto nesložil ruce a po vzájemné dohodě požádal o povolení amatérské divadelní společnosti. Žádost byla ke spokojenosti výboru kladně vyřízena a osvětová činnost i když omezená mohla v Brloze pokračovat. V podzimním období roku 1942 sehráli ochotníci pro obyvatele obce divadelní hru s názvem "KONTROLOR ZAJÍČEK", v jarním období roku 1943 hru "HOSPODA U MARKÉTKY", v letním období hru "SEDĚLA POD BOROVIČKOU" a v podzimních měsících roku 1943 poslední hru s názvem "U PANSKÉHO DVORA". Ostatní ochotnická divadelní činnost byla nesmlouvavě zakázána.

Výbor hasičského sboru zákaz plně respektoval, ale nerezignoval a nedal se odradit od další osvětové činnosti. S ohledem na stávající možnosti se rozhodl výbor sboru požádat o udělení koncese na provoz biografu v obci. Opět vše dobře dopadlo ve prospěch perspektivní myšlenky a po půlroční přípravě zahájilo kino svůj provoz dne 28. května 1944 promítáním prvního filmu s názvem "MĚSTEČKO NA DLANI". Provoz kina byl po dohodě umístěn do sálu hostince u Caisů. Zabezpečení finančních prostředků na zahájení provozu kina byl v dané době značným problémem. Nejvíce byly získány formou půjček od místních obyvatel obce. Na příkaz německých pořádků musela být koncese na provoz kina převedena na soukromou osobu. Po dohodě se koncesionářem stal p. Jan Hajduch z Brloha. Tržba z filmových představení byla odváděna do sborové pokladny. Posledním filmovým představením v soukromé koncesi byl film "PAN SANDERS ŽIJE NEBEZPEČNĚ", promítaný dne 15. dubna 1945. Po osvobození Československa bylo zařízení předáno Československému státnímu filmu Praha.

Je nutné připomenout, že celé dobrovolné hasičské hnutí v Českých zemích bylo poznamenáno německým diktátem. Dobře fungující župní řízení celé organizace, prověřené dlouholetou praxí, bylo zrušeno a nahrazeno systémem okresních hasičských jednot. Po odtržení pohraničních území došlo k podstatné redukci českých dobrovolných hasičských sborů. První zmínka o určitém náznaku a snaze o germanizaci českých sborů se uvádí v zápisu z jednání valné hromady budějovické hasičské župy Budivoj, ze dne 21. února 1937.

Dne 2. července 1939 se museli sejít zástupci župy Budivoj a župy velešínské, aby podle nařízení České zemské hasičské jednoty se spojily v jednu Okresní hasičskou jednotu, po zrušení politických okresů Český Krumlov a Kaplice. Následně vznikla Okresní hasičská jednota českobudějovické s evidenčním číslem 62. Starostou OHJ se stal Alois Sarauer řídící učitel vv. Z Českých Budějovic a velitelem se stal Matouš Čížek řídící učitel z Lišova.

Nově ustavená OHJ č. 62 se členila na šest obvodů a každý obvod na hasební okrsky. I. obvod Č. Budějovice mimo určené původní hasičské sbory spravoval zbývající dobrovolné hasičské sbory z okresu Krumlov, a to: Bohouškovice, Brloh, Holubov, Chlum, Chlumeček, Chmelnou, Krásetín, Křemži, Lhotku, Loučej, Mirkovice, Mojné, Mříčí, Netřebice, Plešovice, Přísečnou, Rájov, Rojšín, Stupnou, Dolní Třebonín, Třísov, Velešín, Zlatou Korunu a Novou Ves. Starostou I. obvodu byl zvolen František Urban, kovář z Třísova. Velitelem se stal Vojtěch Trost, řídící učitel z Vrábče. Ostatní obvody byly: č.II Hluboká nad Vltavou, č.III Lišov, č.IV Trhové Sviny, č.V Týn nad Vltavou a č.VI Netolice. V době této reorganizace evidoval hasičský sbor Brloh 51 mužů, 2 ženy, 1 samaritána a v používání měl jednu stříkačku ruční a jednu stříkačku motorovou a zařazen byl do X. hasebního okrsku. Veškerá administrativa zrušené velešínské župy byla uložená na městském úřadu ve Velešíně a finanční prostředky byly uloženy na účet u příslušného peněžního ústavu.

Ve sborníku Zemské hasičské jednoty pro rok 1943 se uvádí, že I. obvod českobudějovický sdružuje 82 dobrovolných hasičských sborů, eviduje celkem 2.666 členů, z toho 2.481 mužů a 185 žen. V používání bylo 119 stříkaček ručních i motorových a 21.207 metrů hadic. Úřadovna OHJ č. 62 sídlila v pronajmuté kanceláři Hasičské vzájemné pojišťovny v Českých Budějovicích (bývalý Obchodní dům Smetana v tehdejší Rašínově ulici). Trvalým požadavkem ZHJ byla zřizování nových dobrovolných sborů v obcích, ve městech a v průmyslových závodech. Doporučovala se trvalá pozornost náboru nových členů hasičských sborů. Nově byla zavedena funkce krajského požárního ředitele.

V době okupace byl mimo jiné zaveden nový Cvičební řád pro hasičské sbory, systém přidělování pracovních stejnokrojů a obuvi, původní používané hadicové spojky byly nahrazeny spojkami DIN, které se používají dodnes. Bylo zavedeno jednotné účetnictví ve sborech a obce převzaly majetek dobrovolných hasičských sborů, tj. technické prostředky, hasební techniku, výstroj a výzbroj do své správy. V historických písemných pramenech z této doby se uvádí, že dobrovolní hasiči se zapojovali do ilegálního odboje, tajně soustřeďovaly zásoby benzinu, pomáhali postiženým rodinám, podíleli se na narušování válečné výroby, napomáhali partyzánskému hnutí a zapojovali se do ostatních aktivit směřujících k osvobození republiky. Mnozí z nich za tuto činnost zaplatili životem před popravčí četou, nebo v koncentračním táboře.
Čest jejich památce!

Z Bloomeru do Brloha je relativní vzdálenost

V předminulém roce navštívili naši obec potomci emigrantů do Ameriky. Styky "nově nalezených" příbuzných fungují i nadále, jak o tom svědčí článek z amerického tisku.

Článek z týdeníku Bloomer Advance č. 41, středa 14. března 2001
Z Bloomeru do Brloha je relativní vzdálenost


Jako mnoho z nás američanů má malé znalosti historie svých rodin, nebo rodopisu našich dědečků a babiček a ještě menší znalosti života jejich předků.

Když se Robert Yakesh z Bloomeru rozhodl doprovodit rodinu Hable na cestě do České republiky v roce 1999, našel spojení s jeho minulostí, která byla naprosto neuvěřitelná:

Při zastávce v Brloze, Česká republika, na večeři, která byla uspořádána pro skupinu, objevil, že tlumočnice Marie Jakešová je vzdálená sestřenice Roberta Yakeshe. Yakesh je amerikanizované příjmení Jakeš.

Bylo jasné, že otec Marie Jakešové a otec Roberta Yakeshe byli potomci bratrů tří generací nazpět, které žily v 19. století. Marie Jakešová pohotově pozvala Roberta Yakeshe na návštěvu své rodiny, kterou tvoří otec Jan a matka Růžena. Marie však měla pro Roberta další překvapení. Další větev Jakešů žije v hlavním městě Praze. Rodina František, Eva, syn Pavel a snacha Markéta Jakešovi jsou spřízněni ve stejné větvi jako Jakešovi z Brloha.

"Bohužel plán naší cesty byl velmi napnutý a proto jsem nemohl její pozvání přijmout", říká Yakesh. "Rozhodl jsem se spokojit prostřednictvím pošty a e-mailu".

Když se Yakesh vrátil do Bloomeru, dodržel slib, a začal si dopisovat s Marií a její rodinou a dále s Františkem Jakešem.

"Rozhodl jsem se znovu navštívit své vzdálené příbuzné, se všemi se osobně setkat a dozvědět se více o své rodinné historii", říká Yakesh.

V září minulého roku Robert Yakesh, doprovázen svým přítelem Dennisem Mickeshem, letěli do Prahy. Zde se setkali s rodinou Jakešů z Prahy, kteří je odvezli do Brloha, asi 120 mil od Prahy, na první část jejich návštěvy s rodinou Jakešů z Brloha.

"Byli jsme vřele přivítáni" říká Yakesh. "V našich čtyřech dnech s rodinou jsme měli možnost porovnat kulturu a vystopovat náš společný odkaz".

Jedna z nejvíce zajímavých událostí Yakeshova pobytu s jeho rodinou v Brloze, byla exkurze po rodinné pile. Původně mlýn a potom i pila jsou od r.1714 ve vlastnictví rodu Jakešů "Bylo mi řečeno, že hospodářství nebylo ve vlastnictví rodiny pouze v relativně krátkém období, když v zemi vládli komunisté." Rodina Jana Jakeše dnes opět pilu provozuje.

Brloh je město podobné Bloomeru. Okolí je posázeno farmami a vesnický život je hodně podobný jako v Americe. Fotografie prozrazují podobnost s oblastí Chippeva Valley s řadou kopců a údolí. "Všude nás přijali vřele a přátelsky" říká Yakesh.

"Všichni byli na nás i naši zemi velmi zvědavi. Především na naše školy, vzdělání a předchozí generace. Oni velmi dobře vnímají Ameriku", říká Yakesh.

Po rozloučení s rodinou Jakešů z Brloha, odjel Robert Yakesh do Prahy navštívit rodinu Františka Jakeše. "Znova jsme byli vřele přijati a návštěva byla příležitostí k diskusi o společné historii našich příbuzných rodin", pokračuje Yakesh.

František Jakeš podpořil myšlenku výměny informací pro publikování v místních novinách Bloomeru a Brloha. Robert Yakesh připravil článek do Brložského zpravodaje a doufá, že dostane výtisk s jeho otištěným příspěvkem.

Vzájemné poznávání bude dále pokračovat. v kontaktu prostřednictvím dopisů a e-mailu. Americká a česká větev rodu Yakeshů a Jakešů bude pokračovat ve vzájemném poznávání vlastních kultur snad i výměnou místních novin (Zpravodaj Brloh a Bloomer Advance). Doufejme, že Jakešova rodina bude mít příležitost navštívit Bloomer a získá zkušenost se stejně vřelým a přátelským přijetím jako měl Robert Yakesh při jeho cestě do České republiky.

Slovo lékaře

Stres

Jde o slovo dnes často používané a skloňované ve všech pádech. Ale také o slovo, které má mnoho definic, což znamená, že žádná plně nevystihuje problém, o který se jedná.

Snad lze říci, že stres je v podstatě dán nesouladem mezi požadavky na nás kladenými a našimi možnostmi se s těmito požadavky úspěšně vyrovnat. Zdá se, že dnes se stal stres všudypřítomným. Stouply nároky na možnosti pracovního zařazení a na možnosti naší seberealizace. V nejrůznějších směrech nám ustavičně hrozí ekonomické selhání, ztráta zaměstnání a nutnost rekvalifikace.

Žijeme v prostředí, kde chybí právní záruky. Můžeme pracovat, ale nedostaneme zaplaceno. Investujeme nebo si uložíme peníze a je nám to beztrestně zcizeno. Něco vlastníme a najednou pro chybu úředníka to nenávratně není naše.

A kde jsou ty obyčejné lidské záruky, řekněme morální záruky. Když jsme byli malí, znělo mezi dětmi neustále zaklínadlo "čestné slovo". Dnes už ani ty děti to neužívají. Slovo ztratilo smysl. Čest a spravedlnost se staly cizími pojmy.

Ani založit dobrou rodinu s příznivým klimatem pro výchovu dětí není jednoduché. Předpokládá to schopnost oběti, které je v době fiktivních vztahů stále méně. Není jednoduché najít partnera, se kterým se dá žít. Není jednoduché ani najít nezištného přítele. Hrozba rozpadu rodiny může být silným stresorem.

V dnešní době ekonomické, morální i sociální nestability může být závažným stresovým faktorem náš zdravotní stav nebo zdravotní stav našich blízkých. Delší stonání často znamená ztrátu práce a ekonomické zhroucení rodiny. Zdraví je tedy důležitým předpokladem naší stability a faktorem odolnosti proti stresu.

Příčinou stresu bývají i životní plány a perspektivy, když se dostanou do konfliktu s možností jejich realizace. Nemůže být ze mne baletka, když na to nemám postavu ani talent pro pohyb.

Příčinou může být i nadměrné pracovní zatížení. Dnes není vzácností přístup podnikatelů k podřízeným "vyždímat a odkopnout". Honba za penězi většinou končí selháním ve stresu.

Co nám dělá stres? Vede ke ztrátě duševní pohody, ke ztrátě duševní rovnováhy, ke ztrátě duševního zdraví, k přeceňování našich tělesných příznaků, ke ztrátě imunity, k rozvoji nejrůznějších chorob, ke vzniku rakoviny, k sebezničení.

Jak předcházet účinkům stresu? Základem je hledání životní rovnováhy a naplňování životní spokojenosti. Je několik základních pilířů, které jsou zárukou naší stability.

  1. Rodina, ve které vyrůstáme jako děti, nebo kterou vytváříme jako rodiče. Předpokladem je pevná vazba mezi členy rodiny a ochota něco pro tuto stabilitu obětovat. Na to bych měl pamatovat, pokud si hledám partnera pro život.

  2. Vzdělání, práce a naše seberealizace. Základy naší úspěšnosti pocházejí z naší rodiny. Rodiče by měli nasměrovat své děti k co nejširšímu zájmu o život a dění kolem sebe a vést je k určitému zacílení podle možností dítěte. Cíl našeho snažení nesmí být postaven příliš vysoko, abychom na něj mohli při určitém úsilí dosáhnout. A čím více víme o životě, tím lépe se přizpůsobíme.

  3. Žebříček hodnot vybudovaný na určitém filosofickém a teologickém předpokladu. Zní to složitě, ale v podstatě jde o funkční stanovení priorit, které nám umožní urychlené a příznivé řešení našich životních situací a vyhnutí se nedosažitelným cílům. Účelně vystavený žebříček hodnot nám pomáhá utvářet plnohodnotné a reálné vztahy mezi lidmi, ale i vztahy k věcem, ke zvířatům, k přírodě a celému životnímu prostředí. Pomáhá nám k našemu sebeocenění i odpovídajícímu ocenění všeho v našem okolí.

  4. Dobří přátelé, na které se mohu spolehnout a kterým mohu důvěřovat, jsou nepostradatelnou devizou. Jsou naší důležitou psychokorekcí. Mohou kultivovat naše deformity získané při výchově tak úspěšně, že nepotřebuji psychokorekci psychiatrem.

  5. Koníček je důležitým stabilizačním faktorem. A je zcela jedno, zda jde o zahrádkaření, rybaření, myslivost, sběratelství, či cokoliv jiného. Posiluješ sebevědomí a zlepšuje sebehodnocení.

  6. V neposlední řadě je důležitá nejen realizace našich tužeb po společenském zařazení a ocenění, ale i naplnění našich tělesných tužeb.

Čím více pevných sloupů máme, na kterých stojíme, a čím více jsme v životě naplněni spokojeností, tím více odoláváme stresům. Umění včas vypnout a odpočívat je také důležité. Stejně tak dostatek pohybu , správná výživa a životospráva.

Přínosný je i trénink zvládání stresových situací podle osobních možností. Počínaje pravidelnou fysickou zátěží, otužováním studenou vodou, vyhledáváním náročných situací, přes vysokohorskou turistiku, cestování v rizikových oblastech, na poušti, v pralesích, až po balancování na pokraji smrti jako horolezec v nedostupných oblastech, nebo jako osamělý mořeplavec.

Propadneme-li se ve stresu až do závažných zdravotních obtíží, je léčení obtížné. Předpokládá důvěru ke svému praktickému lékaři, protože je potřebná ochota svěřit se i v oblasti nejintimnější, v oblasti mého myšlení, cítění a sexuality. A tak někdy potřebujeme i psychologa či psychiatra.

-MUDr. Bohumír Šimek-
praktický lékař

Platnost občanských průkazů

Zákon stanoví, že občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993 v nichž není vyznačeno státní občanství (všechny průkazy typu knížka), pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001. Do těchto občanských průkazů nelze již zapisovat další změny (sňatek, změna bydliště aj.) ani prodlužovat jejich platnost.

Doporučujeme proto majitelům OP typu knížka, aby si během roku obstarali 1 fotografii a podali si na obecním úřadě žádost o nový OP. Tento úkon i nový OP je bez poplatku.

Tímto opatřením je sledována postupná obměna občanských průkazů typu knížka.
Ostatní průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Tato doba je omezena termínem 31. 12. 2005 (od 31.12.2005 skončí platnost i občanských průkazů typu karta, které mají dobu platnosti bez omezení). Od tohoto data by měli mít všichni občané jednotný občanský průkaz.

UPOZORNĚNÍ
K žádosti o nový občanský průkaz nebo cestovní pas se musí občan dostavit osobně z důvodu podpisu a stejně tak i při převzetí nového dokladu. Lhůta na zhotovení nových dokladů je 30 dnů.

Vhodná fotografie:

Informace

Poplatky za vodné a stočné jsou splatné do 31.5.2001. Od 1.6.2001 je připočítáváno penále z prodlení ve výši 0,1% za každý den.


Poplatky za psy jsou splatné do 15.6.2001.


Nabízíme občanům, kteří mají zájem být informováni o důležitých hlášeních místního rozhlasu i tehdy, když jsou mimo Brloh, že jim tyto zprávy budou zasílány e-mailem nebo SMS.
Občané, kteří mají o tuto službu zájem, mohou nahlásit na Obecním úřadě svůj e-mail nebo číslo mobilu.


Veškeré platby (za vodu, psy) se provádí v hotovosti na ubecním úřadu.
V případě potřeby můžeme na požádání zaslat složenku.


Ředitelství MŠ v Brloze oznamuje, že přijímá do konce května 2001 přihlášky dětí pro příští školní rok. Přijímají se děti od třech let.


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 29. května 2001 : TOPlist 0