ARCHIV 1 / 1999 2 / 1999 3 / 1999  4 / 1999
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 1 / 1999

 

Vážení občané . . .

Brloh - perokresba Jak je zvykem, první číslo zpravodaje v roce je vždy věnováno financím. Je uzavřen předchozí rok a je schválen rozpočet na nové období.

Co říci k vývoji financí v loňském ruce. Rozpočet na rok 1998 byl postaven s rezervou asi 140 000;- Kč, kdy hlavní výdaje, mimo výdajů na provoz, byly směřovány především na splátku úvěru (600 000,-Kč). Nebyla plánována žádná velká investiční akce. V průběhu roku požádala obec o dotace z programu obnovy venkova a to na splátky úroků z úvěru, opravu střechy hasičské zbrojnice, opravu márnice a nového hřbitova, opravu Rojšínské kaple a úpravu okolí Jaronínské hasičské klubovny. Z těchto žádostí byla zamítnuta pouze úprava Jaronínské hasičské klubovny a celková výše dotace činila téměř 430 000,- Kč. Tato dotace byla zlepšením rozpočtu, ale některé akce byly vysloveně závislé na této dotaci, jinak by je nebylo možno provést. Během března se však naskytla příležitost. Byly vydány propozice pro nový dotační titul „Kanalizační řády". Na zpracování podkladů pro žádost byl v podstatě jeden měsíc, takže šanci na úspěch měl pouze ten kdo byl připraven. A to byl případ naší obce. Protože jsme měli projekt i stavební povolení pro ZTV za hřištěm, byli jsme schopni jako jedni z mála předložit všechny podklady k žádosti v termínu, měli jsme naději. Hlavním problémem však byl podíl obce, který musel dosahovat minimálně 400 000,- Kč, spíše však mnohem více. Proto až do rozhodnutí musely být zastaveny některé plánované práce, jako byla stavba skladu. PHM a oprava místní komunikace. I tak byla situace napnutá. Naštěstí vývoj příjmů z daní byl příznivější, než předpoklad, a tak, když na podzim byla dotace schválena ve výši téměř 1 400 000,-Kč s podílem obce přes 700 000,- Kč, mohli jsme dodavateli říci, že potřebná částka peněz je k dispozici. Vzhledem k tomu, že bylo možno práce zahájit až na podzim, budou práce dokončeny až v letošním roce. Loňský rok je tedy možné označit jako napnutý, ale konec dobrý, všechno dobré.

Letošní rok začíná jako loňský. Především velkou neznámou jsou pro nás daně. Přes nepříznivý vývoj ekonomiky ve státě, byl příjem daní od právnických osob a živnostníků vyšší, než se očekávalo a důvod nám nebyl schopen odpovědně říci ani finanční úřad. Určité domněnky máme, ale nakolik jsou pravdivé nevíme. Proto při tvorbě letošního rozpočtu bylo rozhodnuto držet se pod loňskou skutečností. Přesto bylo možno zařadit do rozpočtu některé důležité akce jako opravy střechy na škole či další zateplení části KD. Požádali jsme opět o dotace z programu obnovy vesnice a doufáme, že budeme alespoň u části z nich úspěšní.

V současné době se jedná o prodeji hlasovacích práv, které obce mají jako držitelé akcií JČE a.s a Jihočeské plynárenské a.s. Prodejem těchto hlasovacích práv by obec Brloh mohla získat až 4 400 000,- Kč. V případě úspěchu musíme poděkovat především Svazu měst a obcí, který prosadil při privatizaci, aby obce dostaly významný podíl těchto akcií (34%), a Energetickému a plynárenskému sdružení obcí, které obratným postupem dokázalo dosáhnout nejen vyšší ceny , ale i lepšího znění smlouvy o prodeji hlasovacích práv, než kupec původně nabízel. Zatím není rozhodnuto, na co se tyto peníze konkrétně použijí, ale již nyní panuje v zastupitelstvu shoda, že budou použity na investiční akce většího rozsahu a v delším časovém období. Rozhodování nebude lehké, neboť seznam potřebných investičních akcí je mnohem větší a potřeba peněz na jejich realizaci několikanásobně vyšší.

Libor Lev


Dobrovolné hasičské hnutí v Čechách

VII. pokračování.

Vznik a vývoj dobrovolného hasičského sboru v Brloze.

V letošním roce 1999 vstupuje sbor dobrovolných hasičů v Brloze do 115 roku nepřetržité činnosti při ochraně životů a zdraví spoluobčanů a jejich majetkových hodnot. Podklady o vlastním vzniku sboru nejsou téměř žádné. V období roků 1884-1892 se kromě pokladní knihy nevedly žádné zápisy o jednání výborových schůzí a valných hromadách. První protokol o valné hromadě spolku dobrovolných hasičů v Brloze je datován dnem 26. března 1893. K založení a vedení spolkových knih ve sboru přispěl zemský hasičský dozorce Václav Hánek, když dne 15.srpna 1913 prováděl "přehlídku" sboru. Na jeho doporučení se některé knihy zavedly, ale dále se nepoužívaly. Záznamy o vzniku sboru jsou velice stručné a vyplývají ze vzpomínek zakládajících členů sboru.

V první dochované zprávě se říká, že tehdejší starosta obce Brloha, Matěj Šebelka (rolník čp. 43), svolal dne 20. května 1884 některé sousedy do svého bytu, aby s nimi projednal možnosti založení dobrovolného hasičského sboru. Druhá písemná zpráva uvádí, že na den 6. června 1884 svolal obecní starosta na 3. hodinu odpolední do úřadovny obecního úřadu sousedy na veřejnou schůzi k založení sboru. Z dochovaného zápisu lze usoudit, že bylo vše připraveno k založení sboru.

Do sboru se přihlásilo 51 členů činných, 15 přispívajících a 10 zakládajících. První zvolený výbor sboru tvořili: Šebelka Matěj - starosta sboru, Hrubeš Jan (řídící učitel) - velitel sboru, Šebelka Matěj (rolník) - náměstek, Binder Matěj (rolník) - pokladník sboru, Máče Josef (obchodník) - náčelník sboru, Jakeš Jan (mlynář) - jednatel sboru, Borovka Vavřinec (rolník) a Foltýn Vojtěch (hostinský) - oba členové sboru. Na závěr jednání vyzval starosta všechny přítomné členy, aby se šli společně podívat na dvoukolovou stříkačku a prozatímní náčiní, které zakoupila obec brložská pro hasičský spolek, který zamýšlela zařídit. V další části zápisu se uvádí: Při prohlídce nářadí byli všichni radostí nadšeni a slíbili rukou stisknutím bratru veliteli, že horlivě a se vší obětavostí veškeré povinnosti co řádní hasiči vykonávati budou. Tento zápis byl dodatečně sepsán dne 25.6.1916. Druhý dodatečný zápis nese datum 20. června 1884, ale je nedokončen.

Zakládajícími členy sboru jsou uváděni: Matěj Šebelka - rolník čp. 43, Vojtěch Foltýn - hostinský čp.21, Václav Andrle - rolník čp. 15, Vavřinec Borovka - rolník čp.57, Jana Jakeš mlynář čp. 59, Tomáš Schneider - rolník z Jaronína a Josef Švarc - rovněž rolník z Jaronína. Na výborové schůzi sboru dne 18. října 1884 byly přečteny a schváleny Stanovy dobrovolného hasičského spolku Brložského, Stanovy pro údy přispívající a Služební řád. Vše sepsal úhledným písmem učitel Jan Hrubeš. Uvedené základní písemnosti schválil obecní úřad a následně c. a k. okresní hejtmanství. Heslem „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně" byla zahájena dlouholetá činnost dobrovolného hasičského sboru v Brloze.

Pořádek do zápisů o jednání vnesl František Strašpytel, t.č. učitel v Brloze, když byl dne 7. srpna 1892 zvolen jednatelem sboru. První ucelený zápis z jednáni valné hromady pochází ze dne 26. března 1893. Mimo projednávání trvalého nedostatku finančních prostředků na sborovou činnost, pořízení soupisu stávajícího hasičského "náčiní" zapůjčeného činným členům a výběr členských příspěvků od neplatičů, se výbor zabýval účastí na slavnosti Vzkříšení, snímáním nebo ponecháním přileb při bohoslužbě a přijetím nových členů, kterými byli Páter M. Bendík t.č. kaplan v Brloze a Ferdinand Linha, t.č. učitel v Brloze. Je zajímavé, že sbor trpěl nedostatkem financí, ale jednohlasně schválil výbor sboru, aby byl zvolen člen, který za úhradu 4 zlatých ročně bude čistit stříkačku a hadice. Tímto členem byl Jan Štěpnička.

V průběhu rohu 1893 obdržel hasičský sbor Brloh od Zemské hasičské jednoty 90 zlatých na další vybavení hasebními prostředky. Dne 25.4.1893 vyjel sbor k požáru do Loučeje, „kdež členové vydatně ku uhašení ohně se přičinili". Za pomoc bylo obcí Chlumem poděkováno v časopisu Budivoj. Dopisem ze dne 26. listopadu 1893 pod č. 424 bylo okresním zastupitelstvem oznámeno, že dodavateli koní v případě požáru mimo obec, bude vždy vyplaceno z okresního fondu 5 zlatých. Pokud by majitel koní požadoval větší částku, musel by rozdíl doplatit obecní úřad ze své pokladny.

V zápisu valné hromady ze dne 26. prosince 1894 se uvádí: Počet zakládajících členů se rozšířil na 13 a to o Jeho Veličenstvo Františka Josefa I. s vkladem 60 zlatých, o Jeho Jasnost knížete ze Schwarzenberku s vkladem 40 zlatých a o Václava Caise, řezníka v Brloze s vkladem 5 zlatých. Koncem července uspořádal sbor hasičský výlet do lesíku za Valšem. Výlet byl prý zdařilý. Členové se zúčastnili v bílých stejnokrojích, bratr Foltýn obstaral hudbu a současně byl výčepníkem. Významnou událostí pro další činnost sboru byla "přehlídka sboru", vykonaná dne 8. září 1894 zemským hasičským dozorcem Jakubem Aloisem Jindrou, t.č. učitelem měšťanské školy v Počátkách. Nejdříve byla provedena kontrola vedení sborových knih, následovala kontrola hasební techniky a odborný výklad k činnosti. Ke konci rohu 1894 vykazovala členská základna 40 členů činných a 30 přispívajících.

Největší událostí roku 1896 bylo zakoupení nové ruční čtyřkolové stříkačky od výrobce R.A. Smekala, v ceně 796 zlatých. Předána k užívání byla dnem 10. září 1896. Nákup podpořil Zemský fond zaslanou částkou 80 zlatých. Poprvé byla nová stříkačka použita při likvidaci požáru dne 22. prosince 1897 u Jakuba Kafky. S použitím obou stříkaček se podařilo zachránit po obou stranách těsně přiléhající stavení. Dne 2. února 1898 vyjel sbor v počtu 15 mužů na likvidaci požáru do Křemže, v březnu téhož roku zasahoval u Josefa Cáby v Brloze, a dne 17. října 1899 likvidoval požár u Františka Mikeše. Na pomoc přijely sousední sbory z Rojšína a Nové vsi. V srpnu 1899 zasahoval sbor v počtu 20 mužů při požáru v Jánském Údolí a v lednu 1900 v Sedmi chalupách. Zvětšující se množství hasební techniky bylo důvodem k požadavku zbudování nové větší hasičské zbrojnice se dvěma výjezdy a na vhodném místě. Založením hasičských sborů v Nové Vsi a v Rojšíně bylo navázáno dobrých vztahů mezi sbory, které vyústilo v účinnou spolupráci při likvidaci požárů.

Dne 9. srpna 1903 se konal v Brloze župní hasičský sjezd, za účasti zástupců sborů, které do župy patřily. Dne 11. prosince 1904 se přihlásil další zakládající člen sboru, Jan Sigmund, hostinský v Brloze.

Dokladem odpovědného přístupu členů hasičského sboru k plnění povinností, vyplývajících z členství, je zápis v kronice z mimořádné valné hromady, konané dne 29. ledna 1905. "Jelikož se při cvičeních a také schůzích málo členů zúčastňuje, navrhl velitel Šimon Panuš, by se zavedl zvláštní poplatek pro člena, který by se nedostavil na cvičení nebo na schůzi. Každý člen je povinen v době cvičení nebo schůze u náčelníka Františka Lošky se ohlásiti a příčinu omluvy udati. Kdo by se bez dostatečné omluvy nedostavil, zaplatí pokutu 40 haléřů a když by se třikrát bez omluvy nedostavil, tak se jednoduše ze spolku vypoví, což všemi přítomnými členy uznáno a ve zvláštním seznamu svým vlastnoručním podpisem stvrzeno."

Simandl Václav starosta SDH v Brloze


Jak s odpadky

Nový zákon o odpadech, který nabyl platnosti v loňském roce, ukládá povinnosti všem, kteří odpady produkují, nakládat s nimi tak, aby nedocházelo k poškozování a zbytečnému zatěžování životního prostředí. V případě občanů tyto povinnosti přebírá obec, ale ta má zase právo řadu povinností vyžadovat od občanů.

Hlavním úkolem obce je zajištění likvidace odpadků, a to jak běžných komunálních odpadů, tak nebezpečných, a to odpadů vznikajících v domácnostech. Za odpady, které vznikají při podnikatelské činnosti, odpovídá podnikatel. V naší obci má každá domácnost možnost mít popelnici, na běžný komunální odpad od obce, každý pátek je možno předávat nebezpečné odpady v areálu sběrných surovin. Navíc jsou na různých místech rozmístěny kontejnery na tříděný odpad (sklo a plasty), nad školou je umístěna příhrada na kompostovatelný odpad a v Brloze, Jaroníně a Rojšíně jsou umístěny kontejnery na rozměrný odpad, který se nevejde do popelnice.

Po této stránce tedy obec dělá pro likvidaci odpadů více, než určuje zákon. A to ještě navíc obec hradí část nákladů na likvidaci odpadů. Cena za odvoz popelnic, kterou platíme Službám města Český Krumlov, je totiž 30,- Kč za popelnici, zatímco domácnost zaplatí pouze 25,- Kč. K tomu ještě obec plně hradí likvidaci vytříděného odpadu a likvidaci nebezpečného odpadu. Za loňský rok bylo vybráno za žetony 77 000,- Kč, ale za likvidaci bylo vydáno 238 000,- Kč. Z toho je vidět, kolik obec na likvidaci doplácí.

Proto je i právem obce po občanech chtít určité povinnosti. Hlavní povinností je chovat se podle požadavků obce a těch požadavků není snad mnoho. V podstatě jeden: Ukládat odpady na vyhrazená místa a podle pokynů obce. Bohužel, i to je, zdá se, pro některé mnoho. Jsou mezi námi fiškusové, kteří se domnívají, že ušetří, když normální odpad budou nosit do kontejneru. Ale výsledek je ten, že kontejner přijde brzy za plot, bude přístupný jen pod dozorem a pouze v určité dny, takže se takovému chytrolínovi dostane ,,poděkování" od ostatních občanů. Dalším „efektem" takového chování může být zdražení žetonů, takže opět bude řada lidí doplácet na chytráky.

V současné době se připravuje nová obecně závazná vyhláška o odpadech, která tyto povinnosti bude přesně vymezovat a jejich porušení bude chápáno jako přestupek, za který může být uložena pokuta až 30 000,- Kč.

Různé odborné prognózy odhadují, že likvidace komunálního odpadu bude v budoucnosti stát každého občana okolo 800,- Kč ročně, průměrná rodina tedy vydá přes tři tisíce korun.

Jaké jsou možnosti tyto výdaje co nejvíce minimalizovat? Především se chovat tak, aby vznikalo co nejméně odpadů. Myslet na odpady již při nákupu, nekupovat věci, které jsou zabaleny kvůli líbivosti do zbytečně mnoha obalů, kupovat nápoje raději ve vratných lahvích, dávat přednost trvanlivým předmětům, neházet do popelnice odpadky, které je možno zkompostovat a podobně.

Kromě toho v současné době vychází zákony, které povinnost odebírat a likvidovat některé výrobky a většinu obalů, postupně přenese na výrobce. Můžeme se proto v budoucnu dočkat překvapivého zjištění, jak jednoduše a účelně je možno výrobky balit. A my v domácnostech zjistíme, o co méně odpadů dáváme do popelnic.

Libor Lev


Společenská kronika

Narodili se noví občánci: Vítání občánků do života, ilustrace ke společenské kronice, Zpravodaj OZ Brloh

Rodičům blahopřejeme k narození jejich dětí a těšíme se na setkání při vítání občánků.

Blahopřání jubilantům
Všem, kteří oslavili nebo v některém z dalších měsíců oslaví své životní jubileum, přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.

Březen 1999 Duben 1999 Květen 1999 Červen 1999
Navždy jsme se rozloučili
Přistěhovali se do naší obce
Odstěhovali se z naší obce


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0