ARCHIV 1 / 2005  2 / 2005  3 / 2005  4 / 2005
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 1 / 2005

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (14 765 kB)

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,
při tvorbě letošního rozpočtu vycházelo zastupitelstvo obce spíše z potřeb, které se musí řešit. Jsou to především rozdělané akce nebo věci, které bylo nutno provést z důvodu naléhavosti. Proto byly na letošní rok zařazeny tyto akce. Dozateplení budovy obecního úřadu a modernizace sociálů na OÚ. Rekonstrukce sociálního zařízení pro turistickou ubytovnu na škole. Rozšíření sportovních možností vybudováním dalšího hřiště (jedná se o akci, kterou jsme nestihli loni). Modernizace sociálů a zázemí prodejních prostor na koupališti. Vybudování zbývající kanalizační sítě v Brloze zatím nebyla do rozpočtu zahrnuta, protože vše závisí na úspěšném vyřízení žádosti o dotaci. V případě úspěchu bude podíl obce hrazen z finančních rezerv. Velká částka je také počítána na opravu komunikací. Na opravu komunikací máme přislíbenou dotaci ve výši 190 000,- Kč a dalších 100 000,- Kč bychom měli dostat na zateplení OÚ. Vzhledem k tomu, že akce, které jsou výše vyjmenovány, bylo nutno zařadit, je letošní rozpočet dosti napnutý. Zkoušíme proto další žádosti o grant a doufám, že alespoň v jednom případě budeme úspěšní. Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně řadu grantů na podporu nejrůznějších oblastí. Jeho rozpočet však také není nafukovací a na jednotlivé granty se schází žádosti až v několikanásobných částkách.

K těmto větším akcím se řadí ještě řada drobných oprav. Celkově tyto drobné opravy představují plánovanou částku téměř 300 000,- Kč. Mezi tyto drobné práce počítáme například některé opravy na mateřské školce, zastávku v Jánském Údolí, kapličku v Jaroníně, v bytovém hospodářství a podobně. Během roku se vždy vyskytují náhlé případy, které se musí řešit nebo prostě nápady na různá vylepšení. Potom se musíme rozhodnout, zda na příslušnou akci máme peníze v rezervě, nebo musíme odsunout jinou plánovanou akci, nebo jí prostě odložit na pozdější dobu. Vím, že rozhodnutí nemusí vždy vyhovovat všem účastníkům, ale prostě musíme pracovat s takovým množstvím zdrojů, jaké máme. Vím také, že jsou věci, které v jiných obcích mají a zde nejsou, ale rád bych připomněl, že na druhé straně se zase ptají jiné obce u nás jak se nám to či ono podařilo, či jaké máme zkušenosti s řešením určitých problémů, protože se pouští do nich teprve teď. Zkrátka, ten má to a ten zas tohle.

V letošním roce se hodláme opět zúčastnit soutěže "Vesnice roku". Naše účast byla v letech 1999 - 2001 poměrně úspěšná. Kvalita účastníků každým rokem roste, bude proto zajímavé se s nimi porovnat a načerpat případné nové nápady a převzít nějaké zkušenosti. Já osobně věřím tomu, že máme rozhodně šanci na dobré umístění nebo minimálně něčím zaujmout porotu. Prosím proto občany, aby pomohli zlepšit celkový dojem obce, protože to záleží na všech, ne pouze na starostovi, zastupitelích a obecních zaměstnancích.

- Libor Lev -

Setkání se seniory

V neděli 12. 12. 2004 uspořádal obecní úřad společné setkání pro všechny naše dříve narozené spoluobčany, z nichž jich 82 pozvání přijalo. K poslechu i k tanci hrála, pěkně od podlahy, Malá novoveská kapela.

Věříme, že k dobré náladě přispělo i malé pohoštění, ale hlavně vzájemné přátelské povídání.

Brloh 2005, setkání se seniory Brloh 2005, setkání se seniory
Brloh 2005, setkání se seniory Brloh 2005, setkání se seniory
Brloh 2005, setkání se seniory Brloh 2005, setkání se seniory

Z historie naší obce

Včelařský spolek pro Brloh a okolí

Dnes, a v několika dalších pokračováních, bych vás chtěla seznámit se zdejší včelařskou organizací od jejího založení až po současnost, která letos slaví již 75. výročí svého trvání. Prvotní informace mi poskytl pan František Nejedlý, bývalý místní učitel a samozřejmě vzorný včelař.

Včelařství je pro život stále důležité. Kromě hospodářského významu spočívajícího z užitku přímého (med, vosk...) a nepřímého (opylování) má i morální význam. Včela je totiž vzácným vzorem. V jejím životě můžeme pozorovat neúnavnou píli, vzorný pořádek, vzájemnou svornost a sebeobětování pro celek. Jsou to krásné vlastnosti, které jsou bohužel nedostižným příkladem pro většinu lidstva.

Z dějin včelaření

Chovem včel se zabývaly od počátku již nejstarší kulturní národy světa a jako začínáme kulturní dějiny starým Egyptem, můžeme i ve včelařství říci, že Egypťané byli první známí chovatelé včel. Primitivní úly zhotovovali z nilského bahna a hlíny a s těmito osazenými úly často kočovali na prámech po řece Nilu tak, jak postupně pastva dole odkvétala a v hořejších částech Egypta začínala. Podle ponoru loďky či prámu poznávali, jak medu v úle přibývá - první úlová váha. Pravým rájem včel bylo i povodí Eufratu a Tigridu - Mezopotámie, i Chetité a Židé byli vyspělými včelaři.

Také oba kulturní národy starověké Evropy, Řekové a Římané, se věnovali včelařství. Řek Aristoteles napsal první knihu o životě včel, ale i další antičtí básníci a spisovatelé se často zmiňují ve svých dílech o včelách. Za římského císaře Augusta bylo včelařství vážené, u císařské tabule se často vedly debaty o včelách a včelaření. Med byl ve Starověku hledaným produktem, potravou, sladidlem, surovinou k výrobě opojné medoviny i platidlem. Vosku se používalo k natírání lan a provazů, k zatmelování trhlin v domácím nářadí, k pečetění nádob s vínem, olejem a medovinou i k pečetění důležitých listin. Ve starém Římě natírali voskem dřevěné tabulky, na něž se žáci učili psát rydlem. Vosk se pak mohl uhladit a na tabulku se psalo znovu. Z vosku se také modelovaly sošky, masky zesnulých, malíři ho přidávali do barev, aby tím dosáhli trvanlivosti a jasnosti barvy. Takové malby byly objeveny i v zasypaných Pompejích.

Mnoho vosku spotřebovala v pozdějších dobách i církev neboť svíce, jimiž se při bohoslužbách svítilo, směly být vyráběny jen z čistého včelího vosku.

U nás byl původním domovem včel les, který jim poskytoval dostatečnou pastvu i ochranu. V dutých stromech je objevil nejen medvěd, ale i člověk. První včelaři spíše jen med vybírali, teprve později se stávali i hospodáři včel. Od vylupování se postupně přešlo k lesnímu včelaření - brtnictví. Brtníci si označovali stromy s divokými včelami a tato včelstva se pak stávala soukromým majetkem jednotlivců. Brtníci si vyhledávali v lese i další duté stromy a usazovali v nich nalezené roje, které byly tehdy vysoko ceněny. Během staletí se brtnictví vyvinulo jako samostatná živnost a dalo vznik právu brtnickému. Poněvadž lesy, jako půda neosídlená, patřily odedávna králi, případně těm, jimž je tento postoupil (šlechtě, klášterům), odváděli brtníci majitelům lesa naturální dávky ze včel, tzv. desátek medový. Zato měli právo se organizovat a požívat ochrany. Volili si svého představeného, lamfojta, který spravoval medařská registra. K medařskému rokování se scházela včelařská obec jednou do roka a to v úterý po sv. Martinu. K medařským právům patřilo, že nikdo nesměl včely v brti vyloupit (tomu budiž useknuta pravá ruka). Na některých panstvích bylo též zakázáno v době od sv. Ducha do sv. Jakuba pálit uhlí v milířích, aby včely nebyly při pastvě rušeny. Nesměly se dělat paseky blízko brtí. Hajní byli povinni chránit v lesích lípy a javory, protože poskytují pastvu včelám.

Zlatým věkem včelařství českého byla ovšem doba Karla IV. - Otce vlasti. Tento ušlechtilý a vzdělaný panovník, který přál všemu dobrému a krásnému, značně povznesl i české včelařství a zahradnictví. Roku 1350 vydal 29 článků a artikulů o právech a povinnostech chovatelů včel. (např. čl. 19: "Kdo lípu neb vrbu jehnědovou porazí, ať malou či velkou, povinen jest z každé libry váhy 10 halířů dáti", čl. 25: "Kdo včelí oul vyloupí a med vyjme, má býti přísně potrestán, jako kdyby v kostele loupil"). Škoda jen, že krátce nato, za Husitských válek, bylo mnoho krásných hodnot z doby Karlovy zničeno a s tím i rozkvět českého včelařství.

A opět období válek třicetiletých znamenalo nový pokles včelařství u nás. Český venkov byl po 30 letech drancování cizími vojsky zpustošen a včelařství téměř zaniklo. Jen bohatší a zámožnější chovali včely.

Přes celé století trvalo než císařovna Marie Terezie, vydáním včelařských patentů, dala včelařství zákonitou ochranu a podporu (pro Moravu v r. 1775 a pro Čechy 1776). Byly zrušeny všechny poplatky ze včelaření a včelařství prohlášeno za svobodné podnikání. Každý celoláník byl povinen chovat alespoň 4 včelstva, pololáník 3 a domkář 1 včelstvo. Těm, kdo chovali včelstev více, byly vypláceny podpory ze státní pokladny. Založena byla 1. včelařská škola v Novém Kníně. Není proto divu, že tyto a ještě další podpory našeho včelařství měly za následek jeho silný rozvoj a nové objevy jak v životě včelího společenstva, tak i v praxi (medomet, krmítka, slun. tavidlo, dýmák, nové typy úlů...). Byly to velké a rychlé změny, které radikálně zasáhly do starého způsobu včelaření. Našla se řada velmi schopných včelařů, většinou českých učitelů a kněží, kteří sepsali a vydali potřebné včelařské knihy. Později bylo velkým přínosem i ustanovení tzv. kočovných učitelů včelařství.

Včelařské patenty císařovny Marie Terezie, které tak silně podpořily rozvoj včelařství, měly ovšem také svou stinnou stránku. Marie Terezie zrušila staré cechovní zřízení včelařské, jehož členství mimo jiné zaručovalo včelařům jejich práva, odbyt medu a vosku. Včelařské cechy si zakládaly i na svých symbolech: jejich patronem byl sv. Ambrož a na korouhvi měli vyobrazeného čes. lva, který drží v tlamě plást medu. Není proto divu, že mnozí včelaři těžce nesli zrušení svých cechů a přičlenění k Hospodářským společnostem. Z tohoto důvodu usilovali o ustavení nové včelařské organizace. To se jim povedlo až 20. března 1872, kdy byl založen Včelařský spolek pro Čechy, který se již udržel trvale. Později dostal název: Zemský ústřední včelařský spolek pro Království české. Tento ústřední včel. spolek přetrval i Rak. Uherské mocnářství, přešel do nového zřízení ČSR a úpravou stanov v r. 1935 se změnil na Zemské ústředí včelařských spolků pro Čechy.

Současně rostly snahy o zřizování spolků místních. V Českých Budějovicích vznikl Český včelařský spolek v roce 1867, za rok na to v Písku vznikla Písecká včelařská jednota.

Jak to bylo se založením včelařské organizace v Brloze vás seznámím příště.

- kronikářka Marta Tomanová -

Okénko lékaře

Praktický lékař

Jako dítko školou povinné jsem ještě poznal vynikajícího rodinného lékaře. Ošetřoval mne za staženou roletou, aby nás nikdo nemohl vidět. Bylo to v době, kdy se komunisté ujali moci a začali likvidovat soukromé lékaře. Pan doktor Vávra zvládal ještě prakticky celou medicínu. A dobře.

Pak přišla doba dávající přednost politické loajalitě lékaře před jeho odbornými dovednostmi. A tak se často obvodní lékaři měnili v distributory lékařské péče. Kvalitní péče nenesla sebou větší peníze. A tak je tomu prakticky dodnes.

Dnes již nikdo nedokáže zvládnout medicínské vědomosti v úplné šíři. Dnes se již těžko zvládá jeden obor medicíny a i ten obor se již tříští v podobory. Praktický lékař má výjimečné postavení v medicíně. Na určité úrovni musí zvládnout všechny obory medicíny, i když se většinou navíc relativně specializuje jen v několika oborech. Já se například relativně specializuji na myoskelerání medicínu a z interny hlavně na léčbu Reavenova metabolického syndromu, vysokého tlaku, vysokého cholesterolu...

Praktický lékař především však musí zvládnout rozlišení urgentnosti zdravotního stavu pacienta, zda je nutný zásah ihned, do několika minut, hodin, dní, měsíců či let. Buď dokáže ve spolupráci s pacientem zasáhnout sám nebo pacientovi vyhledá nejkvalitnější pomoc příslušného odborníka.

Dovednost praktického lékaře spočívá v tom, jak se umí ptát svých pacientů. Během let své praxe postupně dokáže rozlišit školometsky získané vědomosti z nejrůznějších důvodů předkládané pacientem od reálných a skutečně varovných detailů jeho obtíží. A to v rozsahu celé medicíny. Pokud se neumí dostatečně ptát nebo vyšetřovat a pokud jsou vyšetření časově či přístojově náročná, odesílá svého pacienta k odborníkům.

Nezastupitelnou rolí praktického lékaře je koordinace lékařské péče. Odborný lékař samozřejmě mimo svůj obor nemůže mít takové povšechné znalosti, jako má praktický lékař. Odborný lékař si dipenzarizuje ve svém oboru pacienty, kteří svými specifickými problémy přesahují dovednosti a možnosti praktického lékaře. Jinak specialista má především fungovat jako poradce praktického lékaře.

Pacienta si vyšetří a praktickému lékaři nabídne svou diagnostickou rozvahu a optimální léčbu. Je chybou a ke škodě pacienta, pokud praktický lékař je považován za prostého vykonavatele doporučení odborných lékařů. Praktický lékař by měl koordinovat vyšetřování i léčbu svých pacientů a odstraňovat možné omyly odborníků.

Občas si pacienti objednají vyšetření u odborníků, aniž by se svěřili se svými zdravotními problémy svému praktickému lékaři. Chtějí jen "papír". Pokud je toto vyšetření zbytečné, "papír" ode mne nedostanou. Trvají-li na svém zbytečném vyšetření, ať si ho zaplatí sami nebo se registrují u obvodního lékaře distributora.

A závěrem: Prosté politické proklamace o důležitosti praktických lékařů nám mnoho nepomohou, zvláště pokud není politická vůle ve zdravotnictví obnovit základní přirozené vztahy mezi pacientem a lékařem, mezi pacientem a zdravotní pojišťovnou a mezi lékaři a pojišťovnami. Bez těchto přirozených autoregulačních vztahů zůstává zdravotnictví černou dírou, ve které zmizí investované peníze ještě dřív, než do zdravotnictví doputují.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co dělá senátor Vašeho volebního obvodu?

Před třemi měsíci jsem byl zvolen senátorem za volební obvod číslo 10, Český Krumlov. Senátní volební obvod s názvem "Český Krumlov" obsahuje 139 samostatných obcí a měst a přibližně 620 osad. Při své nepravidelnosti má od severu k jihu 80 kilometrů a od západu na východ 70 kilometrů. Obvod zahrnuje část okresu České Budějovice (m.j. Hlubokou nad Vltavou, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou či Nové Hrady), celý okres Český Krumlov a část okresu Prachatice včetně Prachatic. Jednou z možností, jak oslovit 150 000 občanů daného volebního obvodu, které zastupuji, jsou zpravodaje měst a obcí. Dovolte mi prosím, abych vás prostřednictvím vašeho zpravodaje seznámil se svou činností.

Rozdělil jsem si svůj čas na čtyři oblasti, které se vzájemně překrývají, které mne baví a dávají mi pocit, že dělám pro náš obvod a kraj, co ode mne očekáváte.

  1. Senát v Praze
  2. Práce pro senátní region
  3. Starostenství na Hluboké
  4. Rodina a sport

Hlavní prací senátora je samozřejmě hlasování o zákonech v Senátu. Na internetových stránkách Senátu (www.senat.cz) je seznam, jak jsem hlasoval. Jak ale takové hlasování fakticky probíhá? Zákonů je (bohužel) mnoho a zahrnují tolik oblastí lidského života, že ani při nejlepší vůli se jedinec nemůže věnovat všem. Věnuji se tedy těm, které mi "přikáže" můj senátní klub nebo výbor k prostudování. Pak se věnuji zákonům, které mne z nějakého důvodu zajímají nebo které zajímají někoho, s kým se setkávám - často hovořím se starosty, podnikateli, představiteli spolků a dalšími občany. Při posuzování zákonů mám k ruce asistenty, právní pomoc senátních legislativců či zprávy o průběhu debat ze Sněmovny. Nezanedbatelný vliv na hlasování má debata v senátorském klubu. V devadesáti procentech případů však politický klub nechává na zvážení každého z nás, jak bude hlasovat. Proto jde hlavně o to, zachovat si zdravý rozum. Jsem členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. To jsou poměrně konsolidované oblasti, kde nových zákonů není tolik a tak mám čas na další činnost. V předvolební kampani jsem slíbil, že budu usilovat o reformu (nebo i zrušení) Senátu. Naše představy o reformách jsou obsaženy v tzv. Modré knize, podle které chceme usilovat mimo jiné i o "snížení počtu poslanců a senátorů". Právě reforma Senátu je jeden bod programu výjezdního zasedání politického klubu ODS, které se konalo poslední dubnový víkend v Hluboké nad Vltavou.

Hlavní důvod, proč jsem kandidoval, však byla práce pro senátní region. Za čtrnáct let práce v samosprávě jsem získal řadu zkušeností, jak rozvíjet obec. Zkušenosti získané dlouholetou praxí a doplněné studiem mně umožňují při setkání s občany, podnikateli a představiteli samospráv pomáhat tam, kde je to potřeba. Vzájemné kontakty mi přinášejí mnoho zajímavých podnětů pro další práci a jsou vzájemně obohacující.

Velkým tématem je zaměstnanost a s ní související rozvoj turistiky na Lipensku. Sama obec Lipno a její rozvoj je ukázkou, že to jde a lyžování na Šumavě by našemu regionu mohlo výrazně pomoci. Tento projekt řídí hejtman Zahradník a je mi radostí s ním spolupracovat. Snažím se spolupracovat se starosty na úkolech, které přesahují rámec jejich města či obce. Příkladem může být budoucnost nemocničního areálu Hrudkov ve Vyšším Brodě. Blízkost hranic, Lipna, Šumavy a historické bohatství samotného Vyššího Brodu jsou nadějí, že se pro areál Hrudkov podaří najít dobrý program. Město Horní Planá se chybou v zákoně nemůže již patnáct let dostat ke svému historickému majetku a je přirozené, že nápravu tamní občané očekávají právě od zákonodárců. Jako veliký úkol cítím přání celého Českokrumlovska zachovat unikátní otáčivé hlediště tam, kde je, tedy v Českém Krumlově. Je to i moje přání a snažím se v této věci angažovat. Východiskem by snad mohl být kompromis, kdy by se současné (opravu necitlivé) zařízení demontovalo a na stejném místě postavilo mnohem lehčí a k okolí citlivější hlediště.

V současné době hledám vícezdrojové financování pro dva projekty, které se týkají celého regionu. Oba vznikly během mé volební kampaně a jsou vlastně reakcí na tři měsíce strávené objížděním obcí a měst našeho regionu. První bych nazval "obnova drobné krajinné architektury". Jedná se o opravu desítek a stovek drobných křížků, kapliček a božích muk u cest, které mnohdy nikomu nepatří a přesto dotvářejí malebnou krajinu. Nepatří nikomu proto, že sedlák, který je k nějaké události postavil, dávno zemřel (nebo byl nejprve odsunut a poté zemřel). Zejména v katastrech malých pohraničních obcí je ještě velké množství těchto památek zanedbáných. Tam, kde již jsou opraveny, pozvedají celou krajinu.

Druhý projekt se týká oprav kostelíků v těch obcích, kde již do kostela nikdo nechodí. Možná si někdo řekne, že náš venkov trápí řada jiných problémů než prázdné kostely - ale můžeme si dovolit je nechat spadnout? I takové názory existují a vedli jsme dlouhé debaty, co s tímto dědictvím. Fary, které v některých případech církev prodává, lze přeměnit na byty či chalupy. Ale co s kostely? Neznám lepší řešení než je udržet pro budoucí generace jako součást rázu obce tak, jak ji zanechávali po staletí naši předkové nám. Sám nevím, co si budoucí generace s naším poselstvím - opravenými kostelíky - počnou, ale špatně to snad nebude. Považuji za štěstí, že krajským radním pro památky byl zvolen můj přítel a starosta Nových Hradů František Štangl a těší mě s ním na obou projektech spolupracovat.

Jak jsem uvedl v úvodu, jednou z oblastí, které věnuji svůj čas, je práce starosty v Hluboké nad Vltavou. Poté, co jsem byl zvolen senátorem, se z rozhodnutí zastupitelstva stanu starostou neuvolněným. V praxi to znamená, že uvolněný starosta pracuje pro obec jako své hlavní zaměstnání, neuvolněný starosta má jiné hlavní zaměstnání - já tedy Senát. Přestože na Hluboké nemáme malé cíle: lázeňské centrum, vysokou školu, nový obchodní dům či kruhový objezd na hlavní silnici, ukazuje se, že Senát a starostenství na malém městě lze skloubit. Věřím, že se nám městské projekty podaří realizovat a přinesou užitek nejen městu, ale i regionu.

Vážení spoluobčané, jsem senátorem teprve několik měsíců, ale ohromně mne ta práce baví. Děkuji Vám, že jste mi to umožnili.

Tomáš Jirsa,
senátor za volební obvod číslo 10 - Českokrumlovsko, Českobudějovicko, Prachaticko.

Základní škola Brloh

Vánoční besídka

Na sklonku loňského roku připravila v sále kulturního domu místní základní škola a Mateřská škola z Nové Vsi krásné pásmo plné písniček, básniček, tance a divadelních scének.

ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka
ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka ZŠ Brloh 2005, vánoční besídka

Zápis do první třídy ZŠ Brloh

Velkým dnem budoucích prvňáků byl osmnáctý leden. K zápisu přišlo všech osm dětí: Josef Anderle, Monika Vydrová, Arnošt Perník, Roman Koček, René Podhora, Martin Hüttner, Jana Maurerová a David Štindl. Všichni byli přijati, nikdo nedostal odklad školní docházky. Nastávajícím žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a samozřejmě samé jedničky!!!

ZŠ Brloh 2005, zápis do první třídy ZŠ Brloh 2005, zápis do první třídy

Lyžařský kurz 7. třídy ZŠ Brloh

Od 31. ledna do 7. února absolvovalo 16 žáků sedmé třídy Základní školy Brloh lyžařský výcvikový kurz. Lyžovat se učili na sjezdovce Rohy pod vedením paní učitelky Zdeňky Švarcové a pana instruktora Miroslava Blažka. Postřehy a zážitky jejich svěřenců a našich žáků si nyní můžete přečíst!


ZŠ Brloh 2005, lyžařský kurz 7. třídy Ano, jsme v sedmé třídě a je tu lyžařák. Když nám řekli, že pojedeme na lyže, skoro nikdo se netěšil. Ani sníh ne a ne napadnout, napadl až teď, skoro na konci zimy. A tak se jelo.

Každé ráno jsme jezdili autobusem, vystupovali na Nové Hospodě. Na vleku u sjezdovky Rohy skoro nikdo nebyl, takže se lyžovalo bezvadně. Všichni se naučili lyžovat a jezdit na lanovce velmi rychle, asi za první dva dny, a proto nás to tolik bavilo.

Hned první den, v pondělí, jsme byli rozděleni do dvou skupin. Ve druhé se učili lyžovat a v první jsme se jen zdokonalovali, jezdili po jedné noze, dělali dřepy, skákali a učili se jezdit za sebou a spoustu dalších "blbinek".

Poslední den jsme absolvovali závody ve slalomu. Počítal se nejlepší čas ze dvou jízd.

Všem se lyžařský kurz moc líbil a přáli by si, aby trval déle. Škoda, že jsme se už museli vrátit do školních lavic.
(Radek Šimeček)


ZŠ Brloh 2005, lyžařský kurz 7. třídy První den jsme šli jen na Pašák, kde jsme byli rozděleni do dvou skupin. První vedl pan instruktor, druhou paní učitelka Zdeňka Švarcová. Zbylé čtyři dny jsme už lyžovali na sjezdovce Rohy, kam jsme dojížděli autobusem.

Museli jsme si ale sjezdovku nejdříve ušlapat, což samozřejmě nikoho nebavilo. Když už jsme byli znaveni šlapáním, teprve nám spustili vlek. Trať je dlouhá asi 1000 metrů. Přibližně uprostřed je napříč převis se skokánky, na kterých se výborně skákalo, ale i tam se kde kdo "rozštípal", a ne málo. Přesto ale kurz proběhl bez zranění a musím říct, že všichni už sjedeme sjezdovku bez pádu, teda téměř všichni...

Vtipné glosy si příliš nepamatuji, ale vtipných situací a scének bylo víc než dost. Tak například já: Paní učitelka nám zakázala jezdit na skokánky, tak jsme využili pana instruktora, kterého jsme přemluvili a on nám to dovolil. Vyjel jsem nad skokánek a zvolal: "Teď sledujte mistra!" Potom jsem se rozjel rychlostí, se kterou jsem ani nepočítal a vylétl do vzduchu jako raketa Země - vzduch. Samozřejmě, že jsem sice skočil do daleka a sklidil úspěch, ale po dopadu jsem se "rozsekal" nehorázným způsobem, takže jsem své spolužáky tak trochu nechtěně i pobavil.
(Zbyněk Valeš)


ZŠ Brloh 2005, lyžařský kurz 7. třídy V pondělí jsme se "táhli" do školy s lyžemi, tam jsme se seznámili se základními pravidly a s naším instruktorem. Poté jsme se vydali na kopec Pašák, kde jsme byli rozděleni do dvou skupin, které Honza vtipně nazval: skupina "lemplů" (ta naše) a skupina "šprtů" (ti šikovnější).

Druhý den jsme jeli na sjezdovku Rohy, tu jsme museli nejprve ušlapávat, sice jsme za to dostali slevu, ale bylo to mučení a navíc nám pak zbylo málo času na ježdění, protože když jsme svah pracně ušlapali, museli jsme se naučit jezdit na vleku. Někomu se to podařilo napoprvé, někdo se to učil hodinu.

S problémy jsem nakonec vyjela nahoru a paní učitelka nás poučila, že dolů se nejezdí šusem, ale obloučky, a tak jsme se je začali učit. Padala jsem na každém druhém metru, ale trochu jsem se to přeci naučila. Nastal sjezd...

Druhý den, s bolavým tělem od včerejška, jsme zase obloučkovali, padali a váleli se ve sněhu. Třetí den už mi to konečně šlo bez padání a naše skupina se odvážila až nahoru na sjezdovku. A sjeli jsme to!!! Huráá!!!

Ostatní dny to bylo prima a bavilo mě to. Přitom jsem před lyžákem říkala, že je to hloupost, že mě to nikdy nebude bavit. Teď bych jezdila pořád!
(Lenka Šimečková)

Dětský maškarní karneval

Letošní dětský maškarní karneval se konal v neděli 6. března v kulturním domě. Pro děti bylo připraveno osm soutěží, diskotéka, spousta dobrot a ňaminek. Dětičky se sešly v hojném počtu, vybaveny parádními maskami, mezi kterými rozhodně nebylo jednoduché vybrat tu "nej". Poprvé si rozhodování o nejlepší masku vyzkoušeli také rodiče, babičky a dědové.

Jednoduché to neměly ani děti. Hlavně nejmenším dělaly některé disciplíny potíže - např. při rozsednutí balónku byla nutná pomoc někoho těžšího. Nelehká záležitost byla hlavně překážková dráha, ale i tu všichni zdárně překonali. Příjemné odpoledne vyvrcholilo bohatou tombolou.

Věříme, že tradiční dětský maškarní karneval se dětem i rodičům líbil.

za pořadatele
- Anna Klaschková -

Brloh 2005, dětský maškarní karneval Brloh 2005, dětský maškarní karneval
Brloh 2005, dětský maškarní karneval Brloh 2005, dětský maškarní karneval
Brloh 2005, dětský maškarní karneval

Kdo si hraje, nezlobí - aneb Páni kluci

V duchu tohoto pořekadla se nesla už podruhé poslední březnová neděle. Již loňský "nultý" ročník se setkal s velkým úspěchem, jak ze strany hráčů, tak i přihlížejících a fanoušků. Ale letošní turnaj byl ještě o fous lepší. Vylepšili se organizátoři, vylepšila se i hráčská taktika.

Ke hvězdám z minulého ročníku se přidali další, mladí a nadšení florbalisté. Ačkoliv všichni starší brali na mladíky ohled, nedá se říci, že by chlapci vždy dodrželi pravidla fair-play.

Nutno však poznamenat, že tato jediná možná výtka nijak vážně nenarušila chod ani bezpečnost zápasů.

Ve velmi napínavých bojích nakonec nejlépe uspěly týmy Armagedon (3. místo), SDH Brloh (2. místo) a vítězem se stalo družstvo Fotbalistů. Vítězové si odnesli zasloužený pohár, putovní pohár a tekutou odměnu. Bez ocenění nezůstal ani "mančaft" Jaronína. Splnili plán svého trenéra a manažera, umístili se do pátého místa a tak si vysloužili soudek, pro sportovce tolik potřebného energetického nápoje.

Závěrem je nutné poznamenat, že všech osm zúčastněných družstev si odneslo hlavně parádní zážitek a o to jde v této akci především!

- Anna Klaschková -

Černí šviháci

Dne 11. února navštívili (již podruhé) naši obec Černí šviháci, kteří sehráli v kině pěkné divadelní představení pod názvem Čilimník.

Tito ochotníci z Kostelce nad Orlicí získali předloni Zlatého Aloise, což je nejvyšší ocenění pro ochotnické soubory v České republice.

Brloh 2005, Černí šviháci Brloh 2005, Černí šviháci

Masopust

Brložští hasiči uspořádali 5. února každoroční maškarní ples s bohatou tombolou a druhou únorovou sobotu vypravili ve 14.00 hodin, jako obvykle z hasičárny, masopustní rej.

Celý průvod, s již tradičním hudebním doprovodem, hýřil veselím a pestrou škálou masek, ovšem obzvlášť nepřehlédnutelné byly letos mažoretky v podání šesti místních švarných jinochů.

Brloh 2005, masopust Brloh 2005, masopust
Brloh 2005, masopust Brloh 2005, masopust
Brloh 2005, masopust Brloh 2005, masopust
Brloh 2005, masopust

Pozvání do knihovny

Nové knihy

I s letošními novými knižními přírůstky si můžete rozšířit obzory, najít v nich poučení, spoustu nápadů, samozřejmě i klid a pohodu nebo prožít trochu napětí. Stačí přijít do knihovny a vybrat si podle svého gusta.

Beletrie pro dospělé se nám rozrostla o: sbírku povídek - POKUS O SKOROČLOVĚKA, životní příběhy - POZDNÍ LÁSKA, osudy Olgy Abelové - LADY CARNEVAL, neúplnou autobiografii Jiřího Rulfa - LET CHROUSTŮ, cestopis polárníka Jana Welzla (zvaného Eskymo) - HRDINOVÉ LEDOVÉHO MOŘE, povídky a reportáže ze současného Afghánistánu - ROŠANGOL, poetické vyprávění o třech kamarádech ze studií - POŠETILOST DOKTORA VINETOUOLOGIE, příběh o dospívání a pocitech mladé generace - VELMI VZDÁLENÝ OHEŇ a kdo má rád židovský humor určitě sáhne po knize VESELÝ NEBO LUSTIG. Napínavé kriminální případy najdete v detektivkách - KALNÉ VODY, VRAŽEDNÝ KRUH a ZA ŘEKOU STYX. Naopak romantiku a dojemné příběhy v knihách pro ženy - VYKOUPENÉ DÍTĚ, ZÁHADNÁ MOZAIKA, ZLODĚJ SRDCÍ, VĚNEC A VAVŘÍN, HOROUCÍ SRDCE, NEMRAVNÁ LADY, ODDANÁ DUŠE, DOMOV, S MÝM SRDCEM NELZE SI JEN HRÁT, LÁSKU NE VÁLKU, ČERNÉ SRDCE, ZTRÁTY A NÁLEZY, TICHÁ HRDOST, ŠÍLENÉ KRÁVY a CO MAJÍ VĚDĚT ŽENY ABY BYLY MILOVÁNY.

Z naučné literatury potěšíme jistě domácí kutily, protože po velkém úspěchu přichází RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ 2, který přináší další tisícovku rad, návodů, receptů a tipů pro dům i zahradu. Inspiraci pro výzdobu terasy či balkonu objevíte v publikaci BALKÓNOVÉ KVĚTINY V ORIGINÁLNÍCH ZÁVĚSNÝCH NÁDOBÁCH a kdo nemá trpělivost s pěstováním živých kytiček, může se pustit do jednoduché techniky ruční výroby - KVĚTINY Z KREPOVÉHO PAPÍRU. V knize POSTAVTE SI ZIMNÍ ZAHRADU najdete vše od plánování, stavby až po osázení. Jak založit akvárium a pečovat o rybičky poradí - AKVARIJNÍ RYBY. Přehledný nástin dějin, politického zřízení a zeměpisu všech států světa obsahuje KAPESNÍ ATLAS SVĚTA. SEXUÁLNÍ INTIMITA je o tom, jak si vybudovat trvalý a láskyplný vztah. O tom, že historie je kouzlo nikdy nekončícího poznání, vás přesvědčí 4 díly - HÁDANKY NAŠÍ MINULOSTI. Kniha NACISTICKÉ TAJNÉ SLUŽBY přinášející nová fakta, potěší všechny zájemce o dějiny "třetí říše" i hry špionážních služeb.

Z naučné literatury pro děti a mládež máme pojednání o životě přírodovědce, geologa a myslitele Charlese Darwina - STROM ŽIVOTA a speciálně pro mladé slečny - CHCEŠ BÝT KRÁSNÁ? - zabývající se módními trendy pro dívky.

Poutavé příběhy o zvířátkách, skřítcích a dětech objevíte ve VELKÉ KNIZE POHÁDEK PŘED SPANÍM a pro první čtení jsou vhodné PRAPOHÁDKY - stalo se to dávno, pradávno tedy v pravěku, kdy prakluk Pazourek a praholčička Tlapička...

Nabídka je rozšířena i o další dva výměnné soubory z Českého Krumlova. A ještě bych vás chtěla upozornit, že poplatky za používání veřejného INTERNETU v naší knihovně se díky bezdrátovému připojení snižují z 15,- Kč na 5,- Kč za 15 minut. Otevřeno máme každé pondělí a středu od 12.30 do 17.00 hodin.

Na všechny se těší

- knihovnice Marta Tomanová -

Benefiční koncerty

V sobotu 29. ledna 2005 začal ve 20.00 hodin v sále kulturního domu rockový benefiční koncert pro Srí Lanku. Hrály kapely Lesem se nesem a Road Work. Škoda jen, že účast na této dobročinné akci byla tak malá. Získané prostředky 6 000,- Kč, ke kterým obec ze svého rozpočtu přidala 4 000,- Kč, byly poskytnuty prostřednictvím nadace Člověk v tísni postiženým vlnou tsunami na Srí Lance.

Brloh 2005, benefiční koncerty Brloh 2005, benefiční koncerty

Druhý koncert uspořádala místní country kapela Nočník s hostem, kterým byla dechová hudba Doubravanka, dne 16. února 2005 v kině. Prostředky 2.150,- Kč, získané ze vstupného, byly rovněž poukázány na stejný účet.

Brloh 2005, benefiční koncerty Brloh 2005, benefiční koncerty

Ochotnický ples

Už třetí ochotnický ples se konal dne 22. ledna 2005 v kulturním domě. Letos jsme vsadili na plesově netradiční kapelu "Papouškovo sirotci", což byla pro mnohé návštěvníky příjemná změna. Zpestřením večera bylo kromě tomboly také překvapení v podobě "divadla na chůdách". Během plesu se uskutečnila sbírka pro Srí Lanku. Vybraná částka 675 Kč byla odeslána na konto Člověk v tísni.

V příštím roce se ples bude konat 21. ledna 2006, k poslechu a tanci bude hrát taneční kapela, na jejíž jméno si momentálně nevzpomenu, ale jistě ji znáte pod bývalým názvem BON BON. Již dnes doufáme ve vaši přízeň.

Za ochotnickou jednotu
- Tomáš Jungwirth -

Maškary na sjezdovce

Letošní maškarní lyžovačku na sjezdovce, uspořádal SKI Klub Rohy v sobotu 19. února 2005 od 13.00 hodin. Odpolední lyžování měly všechny masky zdarma a pro všechny zúčastněné bylo zajištěno občerstvení, ohýnek, buřty i drobné ceny. Celkovým vítězem se stala Terezka Hrubešová, která získala nejkrásnějšího ptáčka "Roháčka" i s mohutným podstavcem. Vstupné z večerního lyžování 4.000,- Kč bylo věnováno na obnovu Tater zničených po přírodní katastrofě.

Brloh 2005, maškary na sjezdovce Brloh 2005, maškary na sjezdovce
Brloh 2005, maškary na sjezdovce Brloh 2005, maškary na sjezdovce
Brloh 2005, maškary na sjezdovce Brloh 2005, maškary na sjezdovce

Zimní olympiáda mládeže

Další zajímavou akcí uspořádanou, v tomto na sníh velmi bohatém roce, Ski Klubem Rohy byla v sobotu 12. března 2005 zimní olympiáda mládeže. Kvůli problémům s posledním přívalem letošního sněhu (za noc ho napadlo asi 30 cm) se start zpozdil o dvě a půl hodiny. Navíc sníh zcela zavál připravenou bobovou dráhu, takže se soutěžilo pouze v obřím slalomu ve třech dětských kategoriích:

do 7 let: 1.Kristýna Tancerová
  2.Adam Kratochvíl
  3.Simona Litvanová
    
od 8 do 10 let: 1.Veronika Hamanová
  2.Tereza Hrubešová
  3.Lucka Bernasová
    
od 10 do 15 let: 1.Vojta Kolařík
  2.David Hála
  3.Michal Haman

- Skol "Zarohák" Jiří Tancer -

Lyžovačka na Pašáku

ZŠ Brloh 2005, zimní olympijské hry - lyžovačka na Pašáku Tak jako minulý rok, i letos, zorganizovali žáci - dnes už 8. třídy - 2. ročník kulturně sportovní akce s názvem už určitě známým, ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2005. I tento rok si žáci pohráli s přípravou a věnovali dostatek svého volného času, aby se hry vydařily.

Opět se soutěžilo ve čtyřech disciplínách. Utkaly se děti, které měly hodně trpělivosti a byly dostatečně tělesně zdatné. Hry byly pořádány opět na našem zimním středisku "Pašák". Musíme říci, že účastníci byli pečlivě připraveni a do soutěžení se pustili s velkou chutí. Tento rok však neměřily výkony paní učitelky, ale sami žáci, touto funkcí pověření. ZŠ Brloh 2005, zimní olympijské hry - lyžovačka na Pašáku

Namáhavou jízdu na lyžích, neboli slalom, nakonec vyhráli: Vašek Jungwirth, Veronika Hamanová, Lucka Šimečková, Jiří Švarc a Jindra Kukač. Diplomy si také odnesly děti, které se zúčastnily nebezpečného sjezdu na bobech. Mezi ně patří Jana Vacková, Jindra Kukač a Pepa Anderle. A nakonec jsme tu měli stavění sněhuláků. Bohužel tento rok nebyl moc dobrý sníh, a tak si soutěžící mohli ze sněhu vytvořit pouze jakousi kreaci. Výtvory se přesto velice povedly a těžko se vybíralo, který je nejlepší. Nakonec se na prvním místě umístila Aneta Nováková, která vytvořila velmi pěkného medvěda.

Na závěr bychom chtěli všem účastníkům poděkovat. Těšíme se na příští rok, kdy budou naše hry snad ještě originálnější.

- Laura Petráková, Olina Poulová a Martina Borovková, 8. tř. -

Glosy

Glosa politická

Kritizuješ-li levicovou stranu pro její levicovost a chválíš-li pravicovou stranu pro její pravicovost, jsi pravičák ideolog.

Kritizuju-li pravicovou stranu za její levicovost a chválím-li levicovou stranu za její pravicovost, jsem pravičák skutečný.


Glosa soudní

Při senátních volbách na Praze 11 pokořil kandidát ODS kandidáta lidovců o několik hlasů. Lidovecký kandidát se cítil být poškozen pomlouvačnými informacemi v místním zpravodaji, a proto to předal soudu. Pře se dostala až k Ústavnímu soudu, který vyřkl, že "došlo k hrubému porušení pravidel stanovených volebním zákonem", ale že to není důvod, proč by se měly volby opakovat. Práva lidoveckého kandidáta byla hrubě porušena, ale nejvyšší spravedlnost na tom nepotřebuje nic měnit.

Za komunistů soudily soudy dle instrukcí komunistů. Bylo by velmi zatracené, kdyby už i dnes soudy soudily stranicky.


Glosa společenská

Když jsem byl jako dítě, vyprávěla mi maminka o proroctví Sibylině, že až se nerozezná muž od ženy..., že bude konec světa, nebo co. Ano, ženy začaly nosit kalhoty. Ve Skotsku nosí mužové sukni už dávno. Mužové nosí dlouhé vlasy, ženy se stříhají na ježka.

Nedávno mi přišla do ordinace dívenka mimo jiné s otázkou, že když už má s tím svým chlapcem pět dětí, zda by si ho neměla také vzít. Inu, heterosexuální páry, muži a ženy, se nám nehodlají zavazovat sňatkem. A stát to svou sociální politikou podporuje. Homosexuální páry žehrají, že nemohou mít svatbu. A tak tatínkové s maminkami manželství odmítají, zatímco chlapečci s chlapečky a děvčátka s děvčátky po manželství touží.

Ale to není všechno. Nejen, že muže a ženy nerozeznáme podle zevních znaků. Díky pokrokům medicíny už ani ta brázdička a oráčské náčiní není jednoznačné. Muž se stává ženou a žena mužem i v těchto intimních záležitostech. "No to je konec!", řekla by moje maminka. Naštěstí ne konec světa.


Glosa filosofická

Interrupce je přerušení těhotenství. Z hlediska medicínského jde o ukončení života. Z hlediska termínů jde o přerušení života. Podle svatého Tomáše Aquinského jde o ukončení života, protože tento zárodek do třiceti dnů nemá ještě duši. Podle současných teologů a křesťanských filosofů jde o přerušení života pokračujícího na věčnosti. Pán Bůh to nejspíš bere jako nepřípustný zásah do svého stvoření. Jen nevím, zda se nad našimi filosofickými úvahami mračí nebo shovívavě usmívá.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Český červený kříž

Dne 2. března 2005 se konala Valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže, která mimo jiné schválila plán činnosti na letošní rok a zvolila nové představenstvo.

předsedkyně Dana Jungwirthová
místopředsedkyně Anna Proboštová
jednatelka Vlasta Šustová
pokladník Jindřich Král
členka výboru Miluše Vacková

Do Oblastního spolku ČČK v Českém Krumlově byla navržena Marie Anderlová, která v něm doposud zastávala funkci místopředsedkyně.

Nejbližší akcí z nového plánu činnosti bude školení první pomoci, organizované pro členy ČČK i ostatní zájemce z obce.

Vznik a činnost Mládeže ČČK

Studenti lékařských fakult (členové ČSČK) seznámili dne 20. 12. 1989 zástupce všech vysokých škol v ČR s návrhem programu Mládeže ČSČK. Dne 10. 1. 1990 byl na setkání zástupců vysokých škol a absolventů Ústředního studijního střediska ČSČK (z let 1987 - 1989) zvolen devítičlenný přípravný výbor Mládeže ČSČK v čele s Františkem Pickem.

Na celostátní konferenci ČSČK, která se konala ve dnech 6. - 7. 4. 1990 v Praze, byla ustanovena Mládež ČSČK jako autonomní hnutí v rámci ČSČK, jako organizace se samostatným programem a strukturou, začleněná do národní společnosti ČSČK, se svými zástupci na jednotlivých stupních struktury národní společnosti ČSČK.

První návrh činnosti Mládeže ČSČK zahrnoval tři oblasti:

  1. Ochrana zdraví a života - první pomoc, záchranářské oddíly, bezpříspěvkoví dárci krve, zdravotní výchova a výchova k ekologii.


  2. Vzájemná pomoc a solidarita - výchova k úctě ke stáří, sociálně charitativní činnost, tábory pro zdravotně postižené děti, návštěvy ústavů postižené mládeže, domovů i klubů důchodců a péče o tyto občany.


  3. Národní a mezinárodní porozumění a přátelství - účast na mezinárodních střediscích mládeže ČK a jiné.

Od počátku kladla Mládež ČSČK zvýšený důraz na věkovou kategorii od 18 do 25 let, pro kterou ČSČK dosud nenabízel dostatečný program. Byla preferována kvalita činnosti před "masovou" pasivitou. Mládež se od počátku snažila, aby její činnosti nebyly vytvářeny dospělými pro děti a mládež, ale aby byly vytvářeny mladými lidmi pro sebe a veřejnost. Zdůrazňoval se princip seberealizace.

Byla navržena organizační struktura, jejímž základem se stala skupina Mládeže ČSČK s minimálním počtem 5 členů ve věku od 5 do 25 let. Na úrovni okresu se vytvořily Rady mládeže, na úrovni republik Rada mládeže republiky v čele s předsednictvem a na úrovni federace Rada mládeže federace. Postupně Mládež ČSČK přebírala realizaci projektu Výuka první pomoci dětí a mládeže.

- Marie Anderlová -

...a teď něco na zub

Do dnešního Zpravodaje nám přispěla svými osvědčenými "bezva" recepty moje sousedka Martina Vašková a s návodem na sladkou, kalorickou, ale výtečnou bombu, druhá sousedka, Andulka Klaschků. Moc jim za ně děkuji a věřím, že budou chutnat i vám.

RAJČATOVÁ POLÉVKA

Olivový olej, cibule, 2 lžíce polohrubé mouky, půl litru rajčatové šťávy (protlak ne - není dobrý), cukr, masox, ocet, bazalka, 3 stroužky česneku, strouhaný sýr Mozzarella (nebo i cihla), vařené těstoviny (mušle, vrtulky,...)

Z oleje, cibule a mouky uděláme světlou jíšku, zalijeme vodou, povaříme, přidáme rajčatovou šťávu, masox a ještě krátce povaříme. Dochutíme solí, octem, bazalkou, česnekem a cukrem. Úplně nakonec přidáme sýr a těstoviny.


LABUŽNICKÝ KRÁLÍK

1 králík, 10 dkg slaniny, 5 stroužků česneku, 1 velká nebo 2 menší cibule, 1 zelená a 1 červená paprika, sůl, pepř (jen dle chuti)

NÁLEV: 2 dl vody, 1 a 1/2 dl oleje, půl lžičky pepře, 1 lžička papriky, 2 lžíce kečupu a 2 lžíce hořčice.

Menšího králíka necháme vcelku, většího rozporcujeme, vložíme do pekáče a zalijeme nálevem. Vše zasypeme kolečky cibule, plátky česneku a proužky papriky. Necháme přes noc odležet. Pak pečeme přikryté zhruba 2 hodiny. Podléváme vodou a poléváme výpekem, obracíme. Nakonec poklademe plátky slaniny a necháme odkryté rozškvařit. Měkké maso vyjmeme, výpek slijeme, přidáme vodu a rozmixujeme (není to nutné). Příloha brambory a zeleninový salát.


MASO SE ZELENINOU

Plátky masa (vepřové, kuřecí nebo krůtí), na kostičky nakrájené libovolné množství kořenové zeleniny (poměr: asi 2 velké mrkve, půl celeru, 2 menší petržele) a 4 střední brambory, sůl, sójová omáčka, olej, cibule, jedna zakysaná smetana, vývar (i z masoxu).

Plátky masa naklepeme, osolíme a pokropíme sójovou omáčkou a zprudka na oleji opečeme po obou stranách. Vyjmeme a na zbylý olej dáme zpěnit nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme orestovat kostičky zeleniny a brambory. Podlejeme vývarem, vložíme maso (nemusí plavat) a vše dusíme do změknutí. Když je pokrm hotový, zahustíme vše zakysanou smetanou, dochutíme solí nebo sójovou omáčkou. Příloha - brambory, bramborová kaše, rýže, těstoviny nebo celozrnný chléb.


TIRAMISU

2 pomazánková másla, 2 smetany ke šlehání, 20 dkg práškového cukru, 2 balíčky piškotů, káva, rum.

Uvaříme silnou kávu, necháme vychladnout, přecedíme a přidáme rum. Z pomazánkového másla, šlehačky a cukru vyšleháme hustý krém. Piškoty namáčíme do rumové kávy a klademe na dno dortové formy. Na to namažeme polovinu krému a dáme další vrstvu namočených piškotů. Navrch natřeme druhou polovinu krému a silně posypeme Grankem. Necháme uležet do druhého dne v lednici.


A pro velký úspěch ještě opakuji recept na:

SÝROVÉ KOBLÍŽKY

4 bílky, 15 dkg nivy, 5 dkg cihly, 2 lžíce hladké mouky, strouhanka a sůl.

Z bílků ušleháme tuhý sníh, přidáme jemně nastrouhané sýry, mouku, osolíme (opatrně sýr je slaný!) a promícháme. Nabíráme lžičkou, tvoříme kuličky, obalujeme ve strouhance a smažíme ve větším množství oleje (nejlépe ve fritovacím hrnci). Kuličky se nafouknu. Podáváme s bramborem, tatarkou a zeleninou třeba k večeři, anebo jako teplou i studenou chuťovku.


Dobrou chuť!!!

Třídící weby

Pokud nemáme skončit pod lavinou vlastních odpadků, měli bychom při nákupech přemýšlet a doma třídit. Jak na to, vám poradí několik webů.

V počítači je to jednoduché: skoro každý soubor můžeme klávesou Del přesunout do koše a ten vysypat. Je jedno, jestli vyhazujeme e-mail, text nebo fotku. O recyklaci se v tomto případě starat nemusíme, protože na nuly a jedničky stačí zákon o zachování energie.

Nebuďte líní

V reálném životě s ještě reálnějšími obaly ovšem existují reálné potíže - vyhodit je myší směr Koš jen tak nejde. Na rozích ulic se proto začaly objevovat barevné kontejnery, doma jsme vedeni ke třídění a sledujeme kampaň "Nebuďte líní - třiďte odpad". Kontejnerů ale není mnoho a vyvážení na náš vkus také není zrovna nejčastější. Zabruste proto na internetové stránky, kde dostanou vaše znalosti a zvyky zcela nový nátěr.

Zkuste si nejprve malý kviz: Může být na vyhazované PET lahvi víčko a obal? Musejí být kelímky od jogurtů důkladně vymyty? Smí se vytřídit dokumenty a časopisy bez vyjmutí kovových svorek? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví přehledný web s logickým názvem www.jaktridit.cz. Tak co, už víte, že víčka a obaly odstranit nemusíme, vymývat kelímky také ne a svorky na dokumentech můžou zůstat?

Provozovatel stránek EKO-KOM založil i pěkný web pro děti. Na www.tonda-obal.cz vaše ratolesti kromě příjemně podaných informací čekají také hry, pohlednice a spořiče. Dokonce i komiksový seriál. Ostatně dětské weby o odpadech jsou nejpovedenější - podívejte se na www.trideni.cz a jeho části pro školáky a jednodušší část pro předškoláky. Možná se potom konečně vyznáte v ekoznačkách, takže si celou encyklopedii budete chtít stáhnout do počítače. Pochvalu zaslouží i stránky zahrnující místa zpětného odběru vysloužilých chladniček www.zpetnyodber.info či odborný web na www.enviweb.cz. A pokud vás zajímá, jak se třídí v Evropě, zajeďte na www.pro-e.org.

200 kilo ročně

Ve středověku se odpad házel na ulici a světu vládl mor. Pak Pasteur lidstvo nepřímo přiměl k používání odpadních nádob, které formanské vozy odvážely za město. Doba pokročila a dnes by každý z nás na skládku za městem ročně přispěl až 200 kilogramy odpadu. Odhaduje se, že asi třetinu z nich, především plasty, sklo a papír můžeme vytřídit a zpracovatelské firmy z nich znovu vyrobit užitečné výrobky. Pokud se ale odpadky smíchají do jednoho guláše, je už recyklace nemožná. A přitom z PET lahví se vyrábějí například vlákna, která nás hřejí v zimních bundách.

Jan Bělohubý
Pozn. Článek je opsán z časopisu Mladý svět, číslo 18/2005

Luštění s medvědem

Znáte svůj domov? Všímáte si svého okolí? Rádi si občas procvičíte mozkové závity? Pak je tato rubrika právě pro vás. V každém čísle Zpravodaje vám přineseme jeden obrázek z našeho brložského regionu a vaším úkolem bude určit, kde se nachází. K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka skrytá pod otazníky se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat a přinést do knihovny nebo vhodit do schránky na OÚ, anebo poslat poštou či e-mailem (knihovna.brloh@wo.cz), a to do konce června. Nezapomeňte na zpáteční adresu! Tři úspěšní vylosovaní získají tentokrát CD Heleny Vondráčkové.

Brloh 2005, luštění s medvědem

Brloh 2005, luštění s medvědem, křížovka

Vodorovně: A. 1. ???; 2. ???; 3. ??? B. přední strana mince; malý bič; planetka C. pranice; zkr. datového nosiče; obličej (slang.); plod D. tři stejné souhlásky; pěvecké těleso; označení našich letadel; SPZ Pelhřimova; pevný podpalovač E. druh obrazu; leník; spisová zkratka; žabí citoslovce; živočišný tuk F. 4. ???; 5. ???; chem. značka uranu G. jízdou opotřebovat; inic. zpěváka Kryla; značka neal. nápojů; vidina; německé zájmeno H. nemluv (hovor.); nadměrný; přípona žen. příjmení I. atletické náčiní; islámské tradice; předmět; jemný likér J. část koňského postroje; výstava v Olomouci; nepravost K. 6. ???; 7. ???; 8. ???; chem. zn. dusíku.

Svisle: 1. africký hudební nástroj; os. zájmeno; občanská nauka (zkr.) 2. dívčí jméno; znovu 3. obyvatel opida; inic. herce Töpffera; inic. sochařky Žákové; zájmeno 4. papoušek; rybník v Třeboni; minarety 5. droga; povídka o zvířatech; trouba na chleba 6. předložka; rikša; krejcar; chem. zn. fluoru 7. slovesný tvar; prosím (vstupte); římskými číslicemi 500; popěvek 8. hovorově absence; ženské jméno; anglicky nebo 9. bedna na ovoce; patron; chem. zn. síry 10. skupina jezdců s koňmi; vření; pytel 11. režisér (inic. KV); chem. zn. ytria; odvážný 12. lok; mužské jméno; středověká zbraň 13. a sice; druh lokomotivy; klekání 14. oceán; úhor; sklep (zastar.) 15. důrazný zápor; polovina; obvazový materiál 16. purpur; předložka; 9. ???; staročeské zájmeno

Nápověda: Altona, ňaf


Rádi uvítáme jak příspěvky autorů křížovek (jejichž tajenka se musí vázat k obci), tak i nabídky případných sponzorů na věcné odměny luštitelům.

Výměna občanských průkazů

Výměna občanských průkazů občanů České republiky - sdělení

Dne 31. 12. 2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994

Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení", dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti "bez omezení".

V zájmu zabezpečení plynulého průběhu výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů doporučujeme žádat o výměnu v průběhu celého roku. Předejdete tak dlouhému čekání v posledních měsících roku 2005.

Na Obecním úřadě v Brloze na úřední desce na chodbě a ve vývěsní skříňce na kině je vyvěšen plakát informující o platnosti všech občanských průkazů.

Na Obecním úřadě ve Křemži má provozní hodiny fotograf, který zhotoví fotografie na občanský průkaz a cestovní pas na počkání.

Provozní hodiny:

sudý týden
středa od 15.00 - 16.30 hod.

lichý týden
středa od 9.00 - 10.30 hod.

Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Brloze u matrikářky p. Dany Sklářové, tel. 380 745 119.

Výměnu řidičských průkazů si musí občané zařídit na Městském úřadu v Českém Krumlově (v budově Komerční banky nad autobusovým nádražím).

Informace

UPOZORNĚNÍ

Na obecním úřadě v Brloze se vybírají tyto poplatky:

Tyto poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo si požádat OÚ o zaslání složenky.


Přiznání k poplatku ze psů

Ne všichni držitelé psů (týká se to i těch, kteří přiznání již někdy v minulosti vyplnili) odevzdali na obecní úřad nové přiznání. Žádáme vás proto o jeho vyplnění a včasné vrácení na OÚ, kde jsou i nové tiskopisy k dispozici.

Ještě jednou připomínáme, že poplatek ze psů platí nejen jejich majitelé, ale i všichni držitelé psů.


Uzavírání smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Brloze

Tyto smlouvy se měly uzavřít nejpozději do konce loňského roku. Bohužel, doposud se mnoho občanů nedostavilo k sepsání smlouvy. Jelikož se ve smlouvě uvádí čísla hrobů a v místní kartotéce nemusí být čísla hrobů vždy správně uvedena, prosíme občany, aby zkontrolovali čísla hrobů než přijdou sepsat smlouvu na obecní úřad. K podpisu smlouvy si nezapomeňte vzít občanský průkaz.


Uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouvy jsou již od loňského roku na OÚ vyhotoveny, žádáme ty (jedná se zhruba o třicet rodin), které se dosud nedostavili na OÚ k podepsání smlouvy, aby tak co nejdříve učinili.


Na obecním úřade si můžete zakoupit
odznak Brloha1 ks - 20,- Kč
 série 4 ks - 70,- Kč
samolepka znaku Brlohamalá - 5,- Kč
 velká - 8,- Kč
pohled Brloha4,- Kč
videokazeta "S Budvarkou v Podkletí"240,- Kč
brožura "Naučná stezka"5,- Kč
letecký snímek Brloha250,- Kč


I nadále se na Obecním úřadě v Brloze shromažďuje nepotřebné oblečení a textil pro Červený kříž v Českém Krumlově.

Obecní úřad děkuje občanům, kteří přispěli, ale zároveň žádáme občany, aby šatstvo přinášeli v krabicích nebo pytlích čisté a suché.


Oznamujeme občanům, že Technické služby Český Krumlov vyvážejí popelnice od 27. 4. 2005 jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu lichý týden.


Své návrhy či připomínky, týkající se naší obce, mohou občané vhazovat mimo pracovní dobu na obecním úřadě do schránky na budově Obecního úřadu Brloh vedle vchodových dveří.


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. července 2005 : TOPlist 0