Jihočeská hospodářská komora,
programy podpory malého
a středního podnikání

Českomoravská záruční a rozvojová banka /dále jen ČMZRB/ je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadující podporu.

Svoje služby nabízí ČMZRB klientům , jejichž sídlo a realizace podnikatelského záměru se nacházejí na území České republiky.

Veškeré programy ČMZRB se týkají malého a středního podnikání.
Podnikatel žádající o podporu musí mít vypořádány všechny finanční závazky vůči státu.

Rozdělení firem:
Za malý a střední se považuje podnik s méně než 250 zaměstnanci.
Za malý se považuje podnik , který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců.
za drobný se považuje podnik s méně než 10 zaměstnanci.

Podpory malého a středního podnikání /MSP/
Podpory malého a středního podnikání jsou poskytovány formou zvýhodněných záruk za úvěr, leasing, kapitálový vstup a za návrh do obchodní veřejné soutěže (program ZÁRUKA). Dále jsou poskytovány zvýhodněné středně či dlouhodobé úvěry (programy KREDIT a START), příspěvky na úhradu úroků (programy TRH, VESNICE a REGENERACE)

Ostatní příspěvky mohou být poskytovány na zvýšení zaměstnanosti (program SPECIAL), na získání certifikátu podle norem řady ISO 9000 nebo 14000, EMAS či značky shody s normou ČSN TEST (program TRH) popř. ostatní příspěvky na náklady spojené s kapitálovým vstupem (program ZÁRUKA) či vytvářením kooperačních sdružení (program KOOPERACE). Prostředky pro tyto podpory jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Podpory jsou poskytovány na smluvním základě při splnění základních podmínek stanovených v programech podpory podnikání. Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu, vnitrozemské vodní dopravy a osobní hromadné dopravy regionálního významu (s výjimkou taxislužby).

Souběžně s uvedenými programy MSP se realizuje též program POHRANIČÍ, který umožňuje podnikatelům získat dotaci, pokud uskutečňují podnikatelský záměr v příhraničním území s NSR nebo Rakouskem.

O přiznání podpory rozhoduje po vyhodnocení podnikatelských projektů předložených na příslušných tiskopisech Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor lze získat v Oblastní kanceláři Jihočeské hospodářské komory, Linecká 266, Český Krumlov, telefon : +420 380 711 340 nebo na web. stránkách : www.cmzrb.cz

Podrobnější informace :
Specifické podmínky jednotlivých programů a výše podpor (.doc)
Jihočeská hospodářská komora

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 22. srpna 2003 : TOPlist 0